Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính: Nâng cao năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong điều kiện kinh tế quốc tế

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

21
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính "Nâng cao năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong điều kiện kinh tế quốc tế" nghiên cứu cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam. Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng trong thời gian tới. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính: Nâng cao năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong điều kiện kinh tế quốc tế

 1. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete TR NG I H C KINH T QU C DÂN ---@&?--- Nguy n Vi t c Nâng cao n ng l c c nh tranh c a các ngân hàng th ng m i nhà n c vi t nam trong u ki n h i nh p kinh t qu c t Chuyên ngành : Tài chính l u thông ti n t & TD Tóm t t lu n v n th c S Hà N i, 2007
 2. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 1 PH N M U Tính c p thi t c a tài: i nh p kinh t qu c t ã và ang t ra cho các NHTMNN Vi t Nam nh ng c h i và thách th c vô cùng to l n. u này òi h i các NHTMNN ph i ch ng nh n th c, s n sàng tham gia vào quá trình h i nh p và c nh tranh, t n ng t t các c h i và gi i quy t thách th c h tr cho quá trình phát tri n kinh t a tn c c ng nh giành ph n th ng trong c nh tranh. Tuy nhiên, c ng gi ng nh các DNNN, các NHTMNN v n còn nhi u h n ch v n ng l c c nh tranh nh quy mô v n t có th p, kh n ng sinh l i ch a cao, ch t l ng ngu n nhân l c còn n ch , hi u qu và s c c nh tranh còn th p, ch a t ng x ng v i ti m n ng và l i th ã có. Xu t phát t yêu c u th c t ó, tài : “Nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam trong u ki n h i nh p kinh t qu c t ” c ch n nghiên c u nh m óng góp nh ng gi i pháp có tính khoa h c và th c ti n nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN trong quá trình h i nh p. c ích nghiên c u: Nghiên c u c s lý thuy t v n ng l c c nh tranh c a NHTM Phân tích, ánh giá n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam th i gian qua. xu t gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam trong th i gian t i. it ng và ph m vi nghiên c u: it ng nghiên c u c a tài là n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam d a trên các ch tiêu c b n: n ng l c tài chính, n ng l c ho t ng, n ng c qu n tr u hành và n ng l c công ngh .
 3. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 2 Ph ng pháp nghiên c u: Trong quá trình nghiên c u, lu n v n ã s d ng t ng h p m t s ph ng pháp: ph ng pháp th ng kê, ph ng pháp phân tích, ph ng pháp so sánh, ph ng pháp lôgic th c hi n nghiên c u. óng góp khoa h c c a tài nghiên c u: th ng hoá c nh ng v n mang tính lý lu n v c nh tranh, n ng l c nh tranh c a NHTM trong u ki n h i nh p kinh t qu c t . vi c nghiên c u tìm ra c nh ng m m nh, my ut ó phân tích, ánh giá úng n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam hi n nay. Góp ph n xu t m t s gi i pháp h u hi u giúp nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam trong t ng lai. t c u lu n v n: Ngoài ph n m u, k t lu n, Lu n v n c k t c u g m 03 ch ng: Ch ng I: Nh ng v n c b n v n ng l c c nh tranh c a NHTM trong u ki n h i nh p kinh t qu c t Ch ng II: Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam Ch ng III: Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam trong u ki n h i nh p kinh t qu c t
 4. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 3 CH NG I: NH NG V N C B N V N NG L C C NH TRANH A NGÂN HÀNG TH NG M I TRONG U KI N H I NH P KINH QU C T nh tranh trong kinh doanh ngân hàng Khái ni m nh tranh trong kinh doanh ngân hàng là s tranh ua gi a các ngân hàng thông qua các ph ng th c, hành ng giành c ph n th ng trên th tr ng, t c m c tiêu kinh doanh c a mình nh l i nhu n, hi u qu , th ph n khách hàng, th ng hi u. i dung c nh tranh trong kinh doanh ngân hàng nâng cao hi u qu ho t ng, thu hút khách hàng và c nh tranh v i các ch th ngân hàng tài chính khác, ngân hàng th c hi n ho t ng c nh tranh trong nhi u l nh v c khác nhau nh : ch t l ng và giá c d ch v , m ng l i chi nhánh, c i ti p c n khách hàng, a d ng hóa danh m c s n ph m tài chính, hi n i hoá công ngh . c tr ng c nh tranh trong kinh doanh ngân hàng + Các NHTM c nh tranh trong u ki n ch u s chi ph i m nh m c a các chính sách tài chính, ti n t c a Nhà n c. + Các NHTM c nh tranh v i nhau nh ng v n ph i có s liên k t, h p tác v i nhau trong quá trình ho t ng. +M c c nh tranh trong s n ph m d ch v tài chính c a NHTM th ng là cao h n so v i m c c nh tranh trong các s n ph m c a doanh nghi p. + C nh tranh trong kinh doanh ngân hàng ch u s nh h ng c a th tr ng tài chính qu c t .
 5. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 4 ng l c c nh tranh c a NHTM Khái ni m ng l c c nh tranh c a NHTM là kh n ng t o ra, duy trì và s d ng có hi u qu các l i th c a ngân hàng so v i các i th c nh tranh t cm cl i nhu n và th ph n nh t nh trên th tr ng ho c kh n ng ch ng l i m t cách có hi u qu s c ép c a các l c l ng c nh tranh. Các ch tiêu ánh giá n ng l c c nh tranh ng l c tài chính n ch s h u (v n t có): Theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng, n ch s h u c a NHTM bao g m v n u l , các qu d tr , m t s tài s n N khác c a NHTM theo quy nh c a NHNN. n ch s h u tuy ch chi m m t t tr ng nh trong t ng ngu n v n ho t ng kinh doanh c a m t ngân hàng nh ng óng vai trò r t quan tr ng. V n ul tác ng n (1) Kh n ng m r ng m ng l i chi nhánh c a NHTM (2) Gi i h n tín d ng i v i khách hàng c a t ch c tín d ng (3) T l an toàn v n t i thi u c a NHTM (8%) Ngoài ra, v n ch s h u còn có ch c n ng b o v NHTM, giúp NHTM ch ng l i r i ro phá s n, a d ng hóa các nghi p v ngân hàng. Kh n ng sinh l i: - T su t sinh l i/t ng tài s n – ROA (Return on Assets) ROA = (L i nhu n ròng sau thu /T ng tài s n có bình quân) x 100 - T su t sinh l i/v n c a ch s h u NH – ROE (Return on Equity) ROE = (l i nhu n ròng sau thu /V n ch s h u và các qu ) x 100 Kh n ng phòng ng a và ch ng r i ro: Kh n ng phòng ng a và ch ng r i ro c a ngân hàng c o b ng các ch tiêu nh : h s an toàn v n t i thi u, m c trích d phòng r i ro, mb o c các quy nh và thông l qu c t hi n hành.
 6. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 5 ng l c ho t ng + Kh n ng huy ng v n + Kh n ng cho vay + Kh n ng cung c p các d ch v trung gian thanh toán + Kh n ng t o c h i ti p c n, thu hút khách hàng ng l c qu n tr u hành c ánh giá thông qua các m t nh : ch t l ng ngu n nhân l c, mô hình t ch c b máy, ch t l ng ho t ng qu n tr tài s n, và n ng l c qu n lý u hành a b máy lãnh o. ng l c công ngh thông tin ng l c công ngh thông tin là y u t quan tr ng trong vi c a d ng hoá danh m c s n ph m, nâng cao ch t l ng d ch v cung c p cho khách hàng. Thông th ng, n ng l c công ngh thông tin, tin h c NH c ánh giá thông qua các m t (1) Kh n ng ng d ng công ngh m i (2) Trang thi t b k thu t hi n i (3) M c áp ng c a công ngh ngân hàng i v i nhu c u c a khách hàng. Ph ng pháp SWOT trong ánh giá n ng l c c nh tranh c a NHTM m m nh (Strengths): m m nh là các l i th hay kh n ng c nh tranh c a ngân hàng giúp t c nh ng m c tiêu ra. m y u (Weaknesses): c xem xét nh là nh ng m t h n ch c a ngân hàng t c nh ng m c tiêu nh t nh ho c nh ng u mà i th c nh tranh có th làm t t h n. h i (Opportunities): C h i có th n t môi tr ng bên ngoài ho c do chính ngân hàng t o ra. Thách th c (Threats): Là các y u t phát sinh bên trong ho c bên ngoài ngân hàng gây c n tr cho s phát tri n th m chí e d a n s t n t i c a ngân hàng.
 7. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 6 ng 1: Ma tr n SWOT trong ánh giá n ng l c c nh tranh c a NHTM Các m m nh (S) Các m y u (W) Phân tích W – O Phân tích S – O Các chi n l c d a trên kh n ng Các chi n l c d a trên u th c a Các c h i (O) t qua các y u m c a ngân ngân hàng t n d ng hàng t n d ng c h i th tr ng. các c h i th tr ng. Phân tích S – T Phân tích W – T Các chi n l c d a trên u th c a Các chi n l c d a trên kh n ng Các Thách th c (T) ngân hàng tránh các t qua ho c h n ch t i a các thách th c c a th tr ng. u m c a ngân hàng tránh các thách th c c a th tr ng. nh tranh c a các NHTM trong u ki n h i nh p kinh t qu c t i nh p kinh t qu c t i nh p kinh t qu c t là quá trình ch ng g n k t n n kinh t th tr ng a t ng n c v i kinh t khu v c và th gi i thông qua các n l c t do hoá và m a trên các c p n ph ng, song ph ng và a ph ng. i nh p qu c t v tài chính – ngân hàng là quá trình t ng b c k t n i các th tr ng tài chính - ngân hàng c a qu c gia v i khu v c và th gi i thông qua vi c c a và h p tác qu c t hình thành nên m t th tr ng tài chính chung, th ng nh t. c tr ng c nh tranh c a NHTM trong u ki n h i nh p + a d ng hóa ch th c nh tranh + Th tr ng c nh tranh c m r ng + C nh tranh trong u ki n t do hoá tài chính +T o ng l c thúc y các NHTM nâng cao ch t l ng ho t ng Nh ng nhân t nh h ng n n ng l c c nh tranh c a NHTM trong u ki n i nh p
 8. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 7 Các nhân t bên ngoài Các nhân t bên ngoài nh h ng n n ng l c c nh tranh c a NHTM bao m: (1) H th ng lu t pháp (2) Môi tr ng kinh t (3) N ng l c qu n lý, u hành a NHNN (4) S phát tri n c a công ngh (5) Các i th c nh tranh trên th tr ng. Các nhân t bên trong Các nhân t có nh h ng n n ng l c c nh tranh c a NHTM ó là ch t ng ngu n nhân l c c a ngân hàng, c ch qu n lý u hành và c s v t ch t k thu t. Trong ó quan tr ng nh t là ch t l ng ngu n nhân l c. CH NG II: TH C TR NG N NG L C C NH TRANH C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I NHÀ N C VI T NAM ng quan v các NHTM Nhà n c Vi t Nam ng quan v quá trình hình thành và phát tri n c a các NHTMNN. Nêu nh ng nét chính v mô hình t ch c, quy mô, ho t ng c b n và k t qu kinh doanh c a các NHTMNN trong nh ng n m g n ây. Th c tr ng v n ng l c c nh tranh c a các NHTM Nhà n c Th c tr ng n ng l c tài chính n ch s h u: n cu i tháng 3/2007, t ng s v n u l c a c a các NHTMNN ã t 32.335,5 t ng, t ng 16.166,7 t ng hay t ng 99,99%, so v i cu i n m 2003. Quy mô v n ch s h u c a các NHTMNN không ng ng gia t ng bình quân m t NHTMNN t kho ng 7372,4 t VND.
 9. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 8 ng 3: Quy mô v n ch s h u c a các NHTMNN qua các n m 40000 36862 35000 30000 26546 25000 Nghìn t 20000 18592 16965 15000 12010 10000 6673 7117 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 May-06 m Ngu n: NHNN, t ng h p s li u t báo cáo th ng niên các NHTMNN Sau nhi u l n c Chính ph c p b sung v n u l (kho ng 12.000 t ng) t l an toàn v n t i thi u c a các NHTMNN hi n t kho ng 4,5% Kh n ng sinh l i Giai n 2003 - 2006, ch tiêu ROA c a các NHTMNN còn th p, trung bình ch t kho ng 0,45%, b ng 45% so v i m c t yêu c u c a qu c t . Ch tiêu ROE có khá h n, n u so sánh v i NHTM c a các n c trong khu v c thì chênh l ch c ng không nhi u, trung bình t kho ng 11,58%, b ng 77% so v i m c t yêu c u c a qu c t . ng 5: M c sinh l i c a NHTMNN và NHTMCP Vi t Nam nv:t l % N m 2003 2004 2005 2006 ROE ROA ROE ROA ROE ROA ROE ROA Ngân hàng NHTMNN 10,6 0,46 8,55 0,38 12,28 0,42 14,9 0,54 NHTMCP 15,5 0,64 12,2 0,71 16,3 1,02 18,2 1,2 Ngu n: NHNN, báo cáo k t qu kinh doanh c a các NHTMNN
 10. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 9 l sinh l i bình quân trên v n t có c a các NHTMNN hi n ch là 8% so i m c 14% c a các NHTM trong khu v c, n không sinh l i l n h n gi i h n cho phép t 1,5 n 2,5 l n. 70-80% t tr ng ngu n thu ch y u là t ho t ng u t và cho vay. Kh n ng phòng ng a và ch ng r i ro Chính ph ã c p b sung kho ng 12.000 t ng v n u l cho 05 NHTMNN a t l an toàn v n t i thi u lên trên 4,5% (so v i m c 3% c a n m 2000). Các NHTMNN ã x lý c 92,6% t ng s n t n ng c n ph i x lý.Tính n tháng 11/2005, n x u theo chu n m i c a các NHTMNN hi n m c trên d i 23 ngàn t ng. Qu d phòng r i ro mà các NHTMNN ã trích c tính g n 9 nghìn t ng. ng 7: T l n quá h n so v i t ng d n c a các NHTM nv:t l % N m 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ngân hàng NHTMNN 11,96 9,31 7,96 6,17 4,53 7,7 7,4 NHTMCP 20,63 14,64 11,65 7,03 4,75 4,01 3,72 NHLD&N.ngoài 0,85 0,49 0,51 0,32 0,22 0,17 0,15 Ngu n: Ngân hàng nhà n c l n x u c a các NHTM th c t luôn luôn cao g p kho ng 2 l n s li u do NHNN công b , hi n ang m c 10% – 15%. Th c tr ng n ng l c ho t ng c a các NHTMNN Các NHTMNN luôn gi th ph n huy ng v n l n nh t trong nhi u n m (trên 70%, n m 2001, 2002 lên n g n 80%). N u nh n m 1995, các NHTMNN i huy ng cm tl ng v n kho ng 35-37 ngàn t ng, thì n m 2005 s v n huy ng này ã t ng lên 10 - 11 l n. Các NHTMNN (tr VCB, MHB) u có m ng
 11. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 10 i chi nhánh r ng l n, ph kh p n t t c các t nh, thành ph trong c n c, nhi u NHTMNN áp d ng các ch ng trình ti t ki m d th ng, quay s trúng th ng (BIDV, VBARD..) ng 8: C c u th ph n huy ng v n c a các NHTM nv:t l % Nhóm NHTM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NHTMNN 76,3 79,8 79,3 78,1 75,2 73,8 72,5 NHTMCP 11,0 10,4 11,1 11,2 13,5 15,5 17,1 NHLD&N.ngoài 12,7 9,8 9,6 10,7 11,3 10,7 10,4 ng c ng 100 100 100 100 100 100 100 Ngu n: NHNN, báo cáo th ng niên c a các NHTMNN Cho n cu i n m 2006, th ph n tuy t i c a chi c bánh tín d ng (Vi t Nam hi n ch a tính c th ph n d ch v ) v n thu c v các NHTMNN v i t l 74,6%. ng 9: C c u tài tr tín d ng c a các NHTM ho t ng t i Vi t Nam nv:t l % N m 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ngân hàng NHTMNN 81,4 80,8 79,5 77,0 75,4 74,6 NHTMCP 9,3 10,3 11,4 12,1 13,2 15,2 NHLD&N.ngoài 9,3 8,9 9,1 10,9 11,4 10,2 ng c ng 100 100 100 100 100 100 Ngu n: Ngân hàng nhà n c, báo cáo c a Vinacapital Tính n cu i n m 2006, riêng trong h th ng NHTMNN, n quá h n (n u) lên t i 10.046 t ng, n u tính c Ngân hàng Chính sách xã h i và Ngân hàng phát tri n, t ng s n x u lên n 13.659 t ng. n tín d ng bình quân c a các NHTMNN t ng hàng n m là 22%, trong khi H s an toàn v n ch t ng bình quân t i a kho ng 4,8%.
 12. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 11 Kh n ng cung c p các d ch v trung gian thanh toán Các NHTMNN ch t 10 – 16% doanh thu t d ch v , s s n ph m mà h th ng NHTMNN có kh n ng cung c p cho khách hàng không quá 3 con s (hi n kho ng trên 300 nghi p v kinh doanh). Các NHTMNN có m ng l i chi nhánh, giao d ch r ng kh p c n c nên có h i ti p c n khách hàng và cung c p các d ch v trung gian thanh toán nh : tài kho n thanh toán cá nhân, thanh toán qu c t , th ATM, th tín d ng qu c t , thu i ngo i t ... Kh n ng t o c h i ti p c n và thu hút khách hàng Hi n nay, các NHTMNN u có website riêng gi i thi u, cung c p các thông tin c b n liên quan n ngân hàng, b ng n t , panô qu ng cáo, t r i, các ch ng trình d th ng. Tài tr cho các s ki n v n hóa - xã h i - th thao, VD Ngân hàng VCB ã tài tr cho i tuy n bóng á Vi t Nam, ngân hàng NN&PTNT ch c gi i bóng á th ng niên Agribank Cup... Các NHTMNN u có m ng l i chi nhánh trong n c r ng kh p. Ch a có NHTMNN nào có chi nhánh n c ngoài mà m i ch d ng m c v n phòng i di n (VCB, BIDV). Th c tr ng v t ch c b máy, qu n tr u hành lao ng t i các NHTMNN có trình i h c và trên i h c chi m kho ng 62%, còn l i là cao ng và trung c p. Các NHTMNN b t u chú tr ng trong vi c nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c thông qua quá trình tuy n ch n u vào, thành l p trung tâm ào t o, t ch c các khóa ào t o nghi p v ng n h n. c u t ch c c a các NHTMNN còn có m ch a h p lý và ch a phù h p i các chu n m c qu n lý hi n i ã c áp d ng ph bi n các n c trong nhi u n m qua. M ng l i chi nhánh và các kênh phân ph i ch a c phát tri n p lý, có hi u qu d n n tình tr ng d th a ho c thi u a m giao d ch.
 13. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 12 Qu n tr tài s n v n vay huy ng ng n h n chuy n cho vay trung và dài h n c a các NHTMNN hi n v n chi m t i kho ng 50% t ng s v n huy ng ng n h n. Vi c qu n tr tài s n N c a các NHTMNN còn nhi u b t c p. H s CAR bình quân c a các NHTMNN hi n m i t 4,5%, th p h n so v i yêu c u c a NHNN và thông l qu c t (8%). Ch t l ng và hi u qu s d ng tài s n Có th p (d i 1%), l i ph i i phó v i r i ro k h n và r i ro t giá. ng l c công ngh thông tin, tin h c ngân hàng n m 2002, d án "Hi n i hoá Ngân hàng và h th ng thanh toán" do Ngân hàng th gi i (WB) tài tr ã i vào ho t ng. n nay d án ã hoàn thành xong giai n 1 và hi n ang tri n khai giai n 2. các NHTMNN (VCB, ICBV, BIDV, VBARD) ã có th t p trung và qu n lý tài kho n khách hàng, m r ng các ch v ngân hàng hi n i, cho phép giao d ch v i ngân hàng t i nhi u a m khác nhau, k t n i x lý th , h ch toán ngay t i h i s chính, thanh toán liên ngân hàng... kho ng 80% các s n ph m d ch v ngân hàng ã c b n c tin h c hoá nh ng d ng công ngh thông tin. CH NG III: GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A CÁC NHTMNN VI T NAM TRONG U KI N H I NH P KINH T QU C T Các m c tiêu v nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTMNN ng quy mô v n t có c a các NHTMNN t l an toàn v n t ng b c t chu n m c qu c t (trên 8%), ch tiêu ROA ph i t trên 1% và ROE (l i nhu n ròng/v n t có) c a h th ng NHTMNN bình quân t 14-16%.
 14. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 13 c d n cho vay n n kinh t t ng bình quân t 20% - 25%/n m cho giai n 2005 – 2010, a t l tín d ng chi m kho ng 25% t ng u t toàn xã h i (trong ó trung dài h n chi m trên 50%). Nâng t l nhân viên NHTMNN có trình i h c, trên i h c lên 70% vào n m 2010 (m c t i thi u nh các NHTM trong khu v c). Ph n u nn m 2010, a trình công ngh thông tin, tin h c c a các NHTMNN lên ngang t m i các NHTM trong khu v c. Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTMNN Vi t Nam Gi i pháp nâng cao n ng l c tài chính ng v n t có t ngu n tích lu , b sung vào ngu n v n t có c a NH. Có gi i pháp x lý d t mn t n ng tr c th i m c ph n hóa, phát hành trái phi u dài h n có kh n ng chuy n i t ng v n. Áp d ng ng b các gi i pháp x lý n x u t n ng, phân lo i n và h ch toán n theo tiêu chu n qu c t và xây d ng c ch ng n ch n, h n ch s gia t ng a n x u m i phát sinh. Gi i pháp phát tri n s n ph m d ch v Phát tri n a d ng hoá danh m c s n ph m, a d ng hóa khách hàng, a d ng hóa ch ng lo i danh m c s n ph m, Gia t ng các c h i ti p c n và kh n ng thu hút khách hàng. Bên c nh ó các NHTMNN c n ch ng tìm ki m, khai thác c h i th tr ng, thu hút thêm nhi u khách hàng m i bên c nh các s n ph m d ch v truy n th ng, phát tri n d ch v ngân hàng nt . Nâng cao ch t l ng s n ph m d ch v ngân hàng: (1) n gi n hoá quy trình, th t c, gi m th i gian x lý các giao d ch (2) K t h p gi a các lo i s n ph m ch v ngân hàng (3) Gia t ng ti n ích c a s n ph m. Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n tr , u hành c a các NHTMNN
 15. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 14 Các NHTMNN c n ph i nâng cao ch t l ng tuy n ch n u vào, ào t o và ào t o l i nhân viên nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, hoàn thi n c ch ãi ng , b nhi m. Xây d ng và hoàn thi n h th ng ki m tra, ki m soát n i b . Nâng cao ch t l ng ho t ng qu n tr tài s n: T ng c ng n ng l c qu n tr i ro; Xây d ng h th ng k toán theo chu n m c qu c t ; T ng t tr ng huy ng n trung dài h n, Gi i pháp phát tri n công ngh thông tin, tin h c ngân hàng (1) T ng m c v n ut trang b máy móc k thu t và công ngh tiên ti n (2) Có nh ng bi n pháp b o m an ninh cho h th ng thông tin d li u, an toàn trong các giao d ch n t , giao d ch tr c tuy n, b o m t ch ký (3) Phát tri n ph n m ph c v cho ho t ng kinh doanh (4) Phát tri n i ng cán b , k s chuyên ngành công ngh thông tin. t s ki n ngh Ki n ngh i v i Qu c h i, Chính ph và các B ngành có liên quan + Hoàn thi n h th ng lu t và t o khuôn kh pháp lý cho ho t ng c nh tranh và h i nh p. + y nhanh ti n c ph n hóa các NHTMNN. + Hoàn thi n mô hình t ch c, ho t ng c a Ngân hàng Nhà n c. + H tr , t o u ki n các NHTMNN c nh tranh và h i nh p. + y m nh ti n trình c i cách các doanh nghi p Nhà n c. Ki n ngh i v i NHNN + Hoàn thi n h th ng lu t và tri n khai áp d ng các chu n m c qu c t trong kinh doanh ngân hàng. + T ng c ng công tác thanh tra, giám sát i v i ho t ng ngân hàng và các ho t ng liên quan t i th tr ng ti n t . + Nâng cao n ng l c c a NHNN v u hành chính sách ti n t .
 16. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete 15 T LU N - H th ng hoá nh ng v n c b n mang tính lý thuy t liên quan n tài nh c nh tranh, tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh c a các NHTM; m t s v n b n v h i nh p kinh t qu c t trong l nh v c ngân hàng và c tr ng c nh tranh a NH trong u ki n h i nh p. - Khái quát nh ng nét chính v các NHTMNN Vi t Nam. ánh giá th c tr ng ng l c c nh tranh c a các NHTMNN so v i các nhóm ngân hàng khác (NHTMCP, NHLD, chi nhánh NHNNg và NH m t s n c trên th gi i) d a trên nv n c b n: n ng l c tài chính, n ng l c ho t ng, n ng l c qu n tr u hành, n ng l c công ngh thông tin, tin h c ngân hàng. Ch rõ nh ng m m nh, m y u, c h i, thách th c i v i các NHTMNN trong quá trình h i nh p làm c cho vi c a ra các gi i pháp và ki n ngh . - a ra nh ng gi i pháp có tính th c ti n nh m nâng cao n ng l c c nh tranh a các NHTMNN Vi t Nam và xu t m t s ki n ngh v i Qu c h i, Chính ph và các B , ngành có liên quan nh m t o môi tr ng thu n l i cho vi c nâng cao ng l c c nh tranh c a các NHTMNN.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2