intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

90
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Phân tích thực trạng, những thuận lợi, thành công cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> LỜI CẢM ƠN ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................ 1<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, BẢNG Error! Bookmark not defined.<br /> MỞ ĐẦU ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤError!<br /> Bookmark not defined.<br /> NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬError! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng điện tử (NHĐT- Ebanking ) ... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.2. Nội dung các dịch vụ ngân hàng điện tử Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1.1.3. Ưu nhược điểm của dịch vụ ngân hàng điện tửError! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 1.1.4. Các sản phẩm của ngân hàng điện tử .... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1.2. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1.2.1. Quan niệm phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là gì?Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2.Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của dịch vụ ngân hàng điện<br /> tử...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2.1. Sự đa dạng các dịch vụ ngân hàng điện tử.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1.2.2.2. Chất lượng của dịch vụ ngân hàng điện tử.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ ngân<br /> hàng điện tử. ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ NGÂN<br /> HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI CÁC NHTM<br /> VIỆT NAM .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1.Kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ NHĐTError! Bookmark<br /> not defined.<br /> <br /> 1.3.2. Bài học rút ra đối với NHTM Việt Nam .... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN<br /> TỬ TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VNError! Bookmark not defined.<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Nền tảng chính sách pháp luật ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Cơ sở hạ tầng cho dịch vụ Internet-bankingError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 2.1.3. Trình độ học vấn ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.4. Thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking của các NHTM<br /> Việt Nam......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5. Đầu tư của các NHTMVN vào phát triển dịch vụ Internet-banking<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.6. Chất lượng dịch vụ Internet-banking của các NHTM Việt Nam<br /> hiện nay .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.7. Vài ví dụ về các dịch vụ NHĐT mới nhất đang được triển khai<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.8. Nhận xét ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP<br /> VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAMError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch<br /> NHNo&PTNT VN ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Quy mô tổ chức của Sở Giao dịchError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Thực trạng kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động của SGD<br /> NHNo&PTNT VN......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI<br /> SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NHNo&PTNT VN Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 2.3.1. Thực trạng phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch<br /> NHNo&PTNT VN. ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Kết quả khảo sát về chất lượng dịch vụ E - Banking tại SGD<br /> ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 2.3.3. So sánh chất lượng dịch vụ E-banking của NHNo so với một số<br /> NH khác .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> ĐIỆN TỬ TẠI SỞ GIAO DỊCH .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Kết quả đạt được ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Những hạn chế ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chếError! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ<br /> TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNo&PTNT VN .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGÂN<br /> HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ NHĐT của SGDNHNo<br /> .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.2. Triển vọng phát triển dịch vụ NHĐT tại SGD NHNo...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ E-BANKING TẠI SGD<br /> NHNo&PTNT VN ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Giải pháp về kỹ thuật công nghệ và cơ sở hạ tầng ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2. Giải pháp về đào tạo con người . Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Giải pháp về maketing................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Một số giải pháp khác.................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp trênError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 3.3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> NHĐT ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kiến nghị với hội sở NHNo .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà NướcError! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Kiến nghị với Chính Phủ ............... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> MỞ ĐẦU<br /> - Sự cấp thiết của đề tài:<br /> Luận văn nêu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội, của ngành công<br /> nghệ thông tin, dịch vụ ngân hàng, các hình thức thanh toán hiện đại kết hợp chặt chẽ<br /> giữa các dịch vụ ngân hàng với thương mại điện tử trong những năm gần đây trên thế<br /> giới cũng như tại Việt Nam. Vì những cấp thiết trên nên tác giả đã chọn đề tài “ Phát<br /> triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển<br /> Nông thôn Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình<br /> <br /> - Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Phân tích thực trạng, những thuận lợi, thành<br /> công cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử<br /> tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và từ đó đề<br /> xuất các giải pháp để phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân hàng<br /> Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong thời gian tới.<br /> - Phạm vi nghiên cứu:<br /> Không gian: tại Sở giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> Việt Nam<br /> Thời gian: trong khoảng thời gian 2008 – 2011<br /> - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so<br /> sánh, tổng hợp, thăm dò, khảo sát thực tế….<br /> - Kết cấu của đề tài:<br /> - Chương 1: Những vấn để cơ bản về ngân hàng điện tử.<br /> - Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại sở giao dịch ngân<br /> hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam<br /> - Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sở giao dịch Ngân<br /> hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam<br /> <br /> Chương 1. Những vấn đề cơ bản về phát triển dịch vụ<br /> ngân hàng điện tử<br /> 1.1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử ( E-banking)<br /> 1.1.1. Khái niệm ngân hàng điện tử.<br /> Ngân hàng điện tử (E-Banking) còn được biết đến như Ngân hàng trên mạng<br /> (Internet Banking), Ngân hàng Ảo (Virtual Banking), Ngân hàng trực tuyến (Online<br /> Banking) và Ngân hàng tại nhà ( Home Banking), bao gồm nhiều hoạt động ngân hàng<br /> được thực hiện tại nhà, tại công ty hay trên đường thay vì tại chính ngân hàng ” (Turban<br /> et al 2004); ” Ngân hàng điện tử bao gồm tất cả các dạng của giao dịch giữa ngân hàng và<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2