intTypePromotion=4

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề quá trình hình thành loài người

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
18
download

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề quá trình hình thành loài người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh học - chuyên đề quá trình hình thành loài người', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề quá trình hình thành loài người

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI M I Quá trình hình thành loài m i là m t quá trình l ch s c i bi n thành Câu 1 ph n......(H: ki u hình, G: ki u gen) c a qu n th ban ñ u theo hư ng.......(F: ph c t p và ña d ng, N: thích nghi) t o ra........(Hm: ki u hình m i; Gm: ki u gen m i), cách li.......(D: di truy n, S: sinh s n) v i qu n th g c: H; F; Hm; D A) G; N; Gm; D B) G; N; Gm; S C) H;F;Hm; S D) C ðáp Án Trong quá trình hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý, phát bi u nào dư i ñây Câu 2 là không ñúng: Hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý là phương th c có c ñ ng v t và A) th c v t Trong nh ng ñi u ki n s ng khác nhau, ch n l c t nhiên ñã tích lu các ñ t B) bi n và bi n d t h p theo nh ng hư ng khác nhau d n d n t o thành nh ng nòi ñ a lý r i thành loài m i ði u ki n ñ a lý là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n ñ i tương ng trên C) cơ th sinh v t Khi loài m r ng khu phân b ñi u ki n khí h u ñ a ch t khác nhau nh ng D) vùng lãnh th m i ho c khu phân b b chia c t do các v t c n ñ a lý s làm cho các qu n th trong loài b cách li nhau C ðáp Án Trong quá trình hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý, phát bi u nào dư i ñây Câu 3 là không ñúng: Hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý là phương th c x y ra ch y u ñ ng A) vt Cách li ñ a lý là nhân t t o ñi u ki n cho s phân hoá trong loài B) ði u ki n ñ a lý là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n ñ i tương ng trên C) cơ th sinh v t ði u ki n ñ a lí là nhân t ch n l c nh ng ki u gen thích nghi D) A ðáp Án S hình thành loài m i b ng con ñư ng ñ a lý là phương th c có ..........( ð: Câu 4 ñ ng v t; T: th c v t; ðT: ñ ng v t và th c v t), s cách li ñ a lý là nhân t t o ñi u ki n cho s .........(P: phân hoá; B: phát sinh ñ t bi n) trong loài. ði u ki n ñ a lý không ph i là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n ñ i tương ng trên cơ th sinh v t mà là nhân t .......(C: ch n l c; L: tích lu ) nh ng ki u gen thích nghi ðT;P;C A) ð; P; C B) ðT; B; L C) T; P; L D) A ðáp Án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Hình thành loài m i b ng con ñư ng sinh thái là phương th c thư ng g p Câu 5 nh ng nhóm sinh v t: Th c v t A) ð ng th c v t b c th p B) Th c v t và ñ ng v t ít di ñ ng xa C) Th c v t và ñ ng v t ký sinh D) B ðáp Án Hình thành loài m i b ng con ñư ng lai xa và ña b i hoá là phương th c Câu 6 thư ng ñư c th y ph bi n : Th c v t A) ð ng v t B) Th c v t và ñ ng v t ít di ñ ng xa C) Th c v t và ñ ng v t ký sinh D) A ðáp Án Th song nh b i là cơ th có: Câu 7 T bào mang b nhi m s c th (NST)lư ng b i 2n A) T bào mang b NST t b i B) T bào ch a hai b NST lư ng b i c a hai loài b m khác nhau C) T bào ch a b NST lư ng b i v i m t n a b nhân t loài b và n a kia nh n D) t loài m . B và m thu c 2 loài khác nhau C ðáp Án Trong cùng m t khu ñ a lý, các.......(Q: qu n th ; N: nòi) c a loài ñư c ch n Câu 8 l c theo hư ng thích nghi v i nh ng ñi u ki n..........( ð: ñ a lí; S: sinh thái) khác nhau d n ñ n s hình thành các nòi...........( ð: ñ a lí; S: sinh thái) r i ñ n loài m i Q; S; S A) Q; ð; ð B) N; S; S C) N; ð; ð D) A ðáp Án Y u t nào dư i ñây s thúc ñ y quá trình hình thành loài m i x y ra nhanh Câu 9 hơn: Có các bi n ñ ng di truy n A) Do lai xa và ña b i hoá B) Do ch n l c t nhiên tích lu nhi u ñ t bi n nh C) A và B ñúng D) -D ðáp Án Cơ s di truy n h c c a quá trình hình thành loài b ng con ñư ng lai xa và ña Câu 10 b i hoá là: T bào c a cơ th lai khác loài ch a b nhi m s c th (NST) c a 2 loài b m A) nên cách li sinh s n v i 2 loài b m S t b i hoá cơ th lai xa s làm cho t bào sinh d c c a nó gi m phân bình B) thư ng giúp cơ th lai xa có kh năng sinh s n h u tính Cơ th lai xa th c hi n vi c duy trì và phát tri n nòi gi ng b ng hình th c sinh C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. s n sinh dư ng ða b i hoá làm tăng s lư ng và ho t ñ ng c a v t li udi truy n cơ th lai D) d n ñ n nh ng thay ñ i l n v ki u gen và ki u hình B ðáp Án Quá trình hình thành loài m i có th di n ra tương ñ i nhanh trong trư ng Câu 11 h p: Ch n l c t nhiên di n ra theo chi u hư ng khác nhau A) Hình thành loài b ng con ñư ng lai xa và ña b i hoá B) Hình thành loài b ng con ñư ng sinh thái C) Hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý D) B ðáp Án Cơ th lai xa th c v t ch có th sinh s n sinh dư ng mà không sinh s n h u Câu 12 tính ñư c là do: T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST ñơn b i c a hai loài b m nên A) trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân x y ra r i lo n trong quá trình phân ly c a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST lư ng b i c a hai loài b m nên B) trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao ñ i chéo gi a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST ñơn b i c a hai loài b m nên C) trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao ñ i chéo gi a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST lư ng b i c a hai loài b m nên D) trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân x y ra r i lo n trong quá trình phân ly c a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t C ðáp Án S hình thành loài m i th c v t ñư c th c hi n qua: Câu 13 Con ñư ng ñ a lí A) Con ñư ng sinh thái B) Con ñư ng lai xa và ña b i hoá C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp Án Loài c Spartina s d ng trong chăn nuôi Anh là k t qu lai t nhiên gi a Câu 14 m t loài c g c Châu Âu có 2n=50 và m t loài c g c M nh p vào Anh có 2n=70. Hãy cho bi t s lư ng nhi m s c th (NST) trong b nhi m s c th c a loài c Spartina? 60 A) 120 B) 240 C) 100 D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. B ðáp Án Phát bi u nào dư i ñây liên quan ñ n quá trình hình thành loài là không ñúng: Câu 15 Quá trình hình thành loài m i có th di n ra t t trong hàng v n hàng tri u A) năm ho c có th di n ra tương ñ i nhanh trong m t th i gian không dài l m Loài không xu t hi n v i m t ñ t bi n mà thư ng là có s tích lu m t t h p B) nhi u ñ t bi n, loài m i không xu t hi n v i m t cá th duy nh t mà ph i là m t qu n th hay m t nhóm qu n th t n t i, phát tri n như là m t khâu trong h sinh thái, ñ ng v ng qua th i gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên Lai xa và ña b i hoá là con ñư ng hình thành loài thư ng g p th c v t, ít g p C) ñ ng v t vì ñ ng v t cơ ch cách li sinh s n gi a hai loài r t ph c t p và vi c ña b i hoá thư ng không thành công Quá trình hình thành loài m i b ng con ñư ng ñ a lý và b ng con ñư ng sinh D) thái luôn luôn di n ra hoàn toàn ñ c l p v i nhau D ðáp Án S hình thành loài m i ñ ng v t r t ít th y quá trình hình thành loài theo Câu 16 con ñư ng: ð a lí A) Sinh thái B) Lai xa và ña b i hoá C) T t c ñ u ñúng D) C ðáp Án S hình thành loài m i các ñ ng v t thân m m, sâu b thư ng ñư c th c Câu 17 hi n qua: Con ñư ng ñ a lí A) Con ñư ng sinh thái B) Con ñư ng lai xa và ña b i hoá C) T t c ñ u ñúng D) B ðáp Án T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST..........(n: ñơn b i; 2n: lư ng b i) Câu 18 c a 2 loài b m . Do 2 b NST này không tương ñ ng nên trong.........( ð: kì ñ u; S: kì sau) c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao ñ i chéo gi a các c p NST gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t làm cơ th lai xa không th ..........(D: sinh s n sinh dư ng; H: sinh s n h u tính) ñư c. n; S; D A) 2n; S; H B) n; ð; H C) n; S D) C ðáp Án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2