intTypePromotion=3

Truyện kiếm hiệp "Ngũ tuyệt ma vương"_Chương 52

Chia sẻ: Le Viet Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
164
lượt xem
22
download

Truyện kiếm hiệp "Ngũ tuyệt ma vương"_Chương 52

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp Ngũ tuyệt ma vương của Nam Kim Thạch rất lôi cuốn và hấp dẫn, dành cho những bạn yêu thích đọc truyện kiếm hiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyện kiếm hiệp "Ngũ tuyệt ma vương"_Chương 52

 1. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Chöông 52 Kim Baøi Lang Quaân aén luøi laïi baûy böôùc, maët haén bieán saéc theâ thaûm. Haén vöøa thôû hoån heån vöøa hoûi : - Ñoäc Coâ Thanh Tuøng ! Ngöôi ñaùnh chöôûng phaùp gì ra nhö theá ? Ñoäc Coâ Thanh Tuøng duø sao cuõng khoâng nôõ saùt haïi Du Vaên Baân, neân chaøng coù phaàn nöông tay moät chuùt. Chaøng chæ duøng coù boán thaønh löïc. Neáu chaøng theâm vaøi thaønh löïc nöõa thì haén ñaõ ngaõ thaát khieáu ra maùu maø cheát roài. Chaøng khoâng giaáu, ñaùp ngay : - Ñaïi Ñeá Thaàn Phong Chöôûng Phaùp ! Ngöôi coøn non keùm quaù, laøm sao ñaûm ñöôïng troïng nhaäm do Vaïn Cöïc Ñeá Quaânn giao phoù cho ? Du Vaên Baân lo sôï ra maët : - Ngöôi noùi thaät aø ? Ñaïi Ñeá Thaàn Phong Chöôûng Phaùp ñoù sao ? Ñoäc Coâ Thanh Tuøng cöôøi laïnh : - Ngöôi khoâng tin ? Cöù tieáp theâm moät chöôûng nöõa thì hieåu ! Du Vaên Baân khoâng ñaùp, maët böøng leân saùt khí, quy nhìn boïn Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù cuûa Huyeát AÛnh Cung, tia nhìn nghieâm nghò, laï luøng . Ñoaïn haén laáy trong mình ra moät taám Kim Baøi maøu vaøng, chieáu oùng aùnh ñöôùi nhöõng tia naéng cuoái cuøng . Chieác Kim Baøi coù boán maët, giöõa maët chaïm hình moät chieác ñaûnh . Haén ñöa cao taám Kim Baøi, doõng daïc thoát : - Hai möôi boán Tinh Tuù Huyeát AÛnh Cung, thaáy Kim Baøi phaûi nghe lònh truyeàn, haõy xoâng vaøo baét cho kyø ñöôïc tieåu töû ! Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù giaät mình. Nhöng voâ ích, duø phaûi nhaûy vaøo löûa, chuùng cuõng khoâng daùm caõi lònh. -1084- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 2. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Reït ! Reït! Nhöõng taø aùo traéng queùt gioù bay tôùi, taát caû hai möôi boán trung nieân aùo traéng oà aït xoâng vaøo Ñoäc Coâ Thanh Tuøng. Trong khoaûnh khaéc, chuùng taïo moät voøng vaây quanh chaøng, daùng daáp teân naøo cuõng huøng huøng hoå hoå , nhö chöïc aên töôi nuoát soáng chaøng. Ñoäc Coâ Thanh Tuøng khoâng quan taâm ñeán chuùng chuùt naøo. Chaøng tröøng maét nhìn Du Vaên Baân, nghieâm gioïng : - Du Vaên Baân ! Ngöôi phuïng lònh Vaïn Cöïc Ñeá Quaân, ñoøi Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù vaø Thaát Thaäp Nhò AÂm Saùt Huyeát AÛnh Cung ñeán Thanh Thaønh, hoä veä laõo aùc ma leân ngoâi Voõ Toân. Chaúng leõ ngöôi khoâng muoán cho boïn naøy coù maët taïi ñoù sao ? Ngöôi baûo chuùng ñöông ñaàu vôùi ta, laø ngöôi ñaåy chuùng vaøo caûnh cheát vaäy ! Du Vaên Baân cöôøi ngaïo ngheã : - Tieåu töû doïn mình chôø cheát, ñöøng phí thôøi giôø aên noùi ngoâng cuoàng ! Ñoäc Coâ Thanh Tuøng ñöa tay chæ xaùc cheát boïn Haéc Y Toân Giaû : - Ngöôi thaáy ñoù chöù ! Ngoaøi ra ta coøn cho ngöôi bieát laø Tieân sö cuûa chuùng, Töø Dieän Dieâm Quaân cuõng theo noát chuùng xuoáng ñòa phuû roài ! Chaøng quaéc maét nhìn quanh boïn Tinh Tuù moät löôït : - Caùc ngöôi tôùi ñaây ñaõ laâu, coù thaáy Töø Dieän Dieâm Quaân xuaát hieän khoâng ? Du Vaên Baân baùn tín baùn nghi, ñaûo maét nhìn boïn Tinh Tuù doø hoûi. Chuùng cuõng loä veû nghi ngôø nhö haén. Taát caû ñeàu ngô ngaùc, khoâng hieåu vì leû gì maø Töø Dieän Dieâm Quaân vaéng maët, duø laõo ñaõ duøng tieáng ñòch goïi chuùng ñeán. Ñoäc Coâ Thanh Tuøng laïi baät cöôøi ha haû : - Du vaên Baân ! ta khoâng löôøng gaït ngöôi ñaâu ! Ta baûo thaät, ñöøng noùi toaøn boä boïn Tinh Tuù naøy chaúng laøm gì noåi ta, cho duø ngöôi coù taêng cöôøng theâm boïn AÂm Saùt baûy möôi hai ngöôøi nöõa ta cuõng xem thöôøng. Neáu bieát khoân, haõy keùo nhau cuùt ñi maø lo phaän söï, ta seõ buoâng tha cho moät laàn. Baèng ngoan coá muoán choáng cöï vôùi ta, ñeán luùc ñoù, ta nhaát ñònh khoâng chöøa moät teân soáng soùt ! Du vaên Baân ñôøi naøo chòu tin ñöôïc moät vieäc maø haén chöa thaáy taän maét ? Coù caùi gì chöùng toû Ñoäc Coâ Thanh Tuøng haï saùt taùm vò Haéc Y toân giaû, taøi ngheä suyùt soaùt vôùi vaïn -1085- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 3. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Cöïc Thieân Toân ? Coù caùi gì chöùng toû Tieân sö Töø Dieän Dieâm Quaân ñaõ cheát, vaø cheát nôi tay Ñoäc Coâ Thanh Tuøng ? Baát quaù chaøng bòa chuyeän doïa tinh thaàn haén, haén cuõng hieåu laø Ñoäc Coâ Thanh Tuøng coù voõ coâng treân haén, nhöngkhoâng theå gheâ gôùm ñeán ñoä thaéng noåi haïng ngöôøi nhö Haéc Y toân giaû, nhö Töø Dieän Dieâm Quaân ! Haén vung chieác Kim Baøi, cao gioïng truyeàn : - Vaøo ! Hai möôi boán Tinh Tuù cuøng raäp leân moät tieáng Vaâng, hai möôi boán caùnh tay cuøn ñöa leân, hôøm hôøm veà höôùng Ñoäc Coâ Thanh Tuøng. Ñoäc Coâ Thanh Tuøng thaàm nghó : - Neáu ñeå chuùng ñoàng thôøi xuaát thuû thì mình cuõng meät ñaáy. Vaû laïi khoâng phaûi luùc phí söùc. Mình coøn phaûi ñeán Thanh Thaønh ngay trong ñeâm nay ! Kheû nhích ñoäng thaân hình, chaøng nhö bong ma chôùp leân, thoaùng maét ñaõ ñeán beân Du vaên Baân. Du vaên Baân heùt leân moät tieáng, vung chöôûng ñaùnh tôùi, ñoàng thôøi haén nhuùn chaân nhaûy voït leân khoâng, tin töôûng seõ traùnh khoûi theá coâng cuûa Ñoäc Coâ Thanh Tuøng . Nhöng, khoâng coøn kòp nöõa, haén vöøa nhôùm mình leân khoûi maët ñaát, baøn tay caàm chieác Kim baøi ñaõ bò Ñoäc Coâ Thanh Tuøng chuïp truùng, naém cöùng . Chaøng quaùt : - Xuoáng ngay ! Chaøng quaùt laø thöøa, bôõi chaøng ñaõ chuïp truùng tay ñoái phöông roài, chaøng keùo xuoáng maïnh, Du Vaên Baân rôi theo, ñöùng taïi choã cuõ. Khoâng chaäm treã, chaøng aùn baøn tay kia vaøo huyeät Maïng Moân nôi löng haén, ñoàng thôøi quaéc maét tröøng boïn Tinh Tuù : - Keû naøo nhuùc nhích, ta gieát haén lieàn ! Boïn Tinh Tuù sôï haõi thaát thaàn, buoâng loûng tay xuoáng. Chuùng giöông maét leân nhìn chaøng, khoâng moät teân naøo daùm thoát tieáng gì . Bò Ñoäc Coâ Thanh Tuøng kìm cheá, Du Vaên Baân khoâng khieáp sôï, haén vì quaù giaän maø queân sôï, chöù khoâng phaûi can ñaûm gì. Haén run ngöôøi, run gioïng : - Ñoäc Coâ Thanh Tuøng ! Ngöôi muoán gì ? -1086- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 4. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Ñoäc Coâ Thanh Tuøng cöôøi laïnh : - Ta muoán gì ? Ta muoán taùnh maïng ngöôi ñaáy ! Chaøng bóu moâi, tieáp noái : - Baát cöù luùc naøo, neáu ta muoán, thì ngöôi khoâng chaïy ñaâu thoaùt khoûi tay ta. Song hieän taïi ta thaáy chöa caàn thieát. Haõy daãn boïn Tinh Tuù veà ngay Thanh Thaønh Sôn ñi ! Du Vaên Baân vaãn laøm cöùng : - Ta cheát ngöôi cuõng khoâng theå soáng ! Ta cuøng ngöôi nhaát ñònh cuøng cheát ! Ngöôi coù thuû ñoaïn gì cöù giôû ra, ñöøng doaï naït ta, voâ ích ! Haén day laïi boïn Tinh Tuù : - Caùc ngöôi coøn chôø gì maø chöa xuoáng tay !? Traùi vôùi choã mong muoán cuûa haén, hai möôi boán teân aùo traéng ñöùng yeân taïi choã, maét khoâng chôùp, moàm kheùp kín, chuùng nhö hai möôi boán pho töôïng ñaët quanh laøm voøng raøo. Du Vaên Baân soâi giaän, quaùt : - Caùc ngöôi sôï haønh ñoäng coù lieân luî tôùi ta ? Ta baát quaù laø moät teân Kim Baøi Lang Quaân, moät tay sai haïng thaáp cuûa Vaïn Cöïc Ñeá Quaân, coù quan troïng gì maø sôï cheát? Huoáng chi ta cheát laø ñeå ñoåi laáy sanh maïng moät teân ñaïi cöøu ñòch, thì caùi cheát ñoù ñích ñaùng laém chöù ! Caùc ngöôi cöù haï thuû ñi, ñöøng boû lôõ cô hoäi maø hoûng caû vieäc lôùn cuûa Voõ Laâm Toân Chuû ! Ñoäc Coâ Thanh Tuøng ruøng mình, chaøng khoâng ngôø Du Vaên Baân nuoâi döôõng moái haän thuø thaâm ñoäc ñoái vôùi mình. Haén daùm cheát cho chaøng cuõng phaûi cheát theo haén, thaø haén cheát maø haïi ñöôïc chaøng , hôn laø caû hai cuøng soáng ! Haén nghó phaûi, dòp may duy nhaát maø ! Boû lôõ dòp may naøy, coøn laâu haén môùi doàn ñöôïc chaøng vaøo moät theá keït na naù ! Vaõ laïi, duø sau naøy haén gaëp laïi chaøng trong tröôøng hôïp moät ñoái moät, haén laøm gì chaøng noåi ? Ñoäc Coâ Thanh Tuøng vaãn keàm cheá Vaên Baân. Chaøng quaéc maét nhìn quanh moät löôït, thaáy roõ veû do döï treân maët boïn Tinh Tuù, chaøng phaûi quyeát ñònh nhanh môùi ñöôïc. -1087- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 5. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Laäp töùc, chaøng ñöa tay ñieåm vaøo ba yeáu huyeät treân ngöôøi Du Vaên Baân , ñoaïn laáy chieác Kim Ñaûnh leänh baøi caàm tay doûng daïch caûnh caùo chuùng : - Ta coù thöøa naêng löïc thoaùt khoûi Minh Ñaàm, thì laïi htieáu duõng maõnh aùp ñaûo caùc ngöôi sao ? Du Vaên Baân phuïng leän Ñeá Quaân trieäu taäp caùc ngöôi vaø baûy möôi hai AÂm Saùt ñeán Voïng Nguyeät Bình hoä veä Ñeá Quaân leân ngoâi Voõ Laâm Toâ Chuû. Caùc ngöôi haõy nghó kyû ñeán thaân phaän mình, ñöøng ñeå sô thaát ñaïi söï maø toäi naëng khoù traùnh. Coøn nhö Du Vaên Baân vôùi ta baát quaù laø coù ñoaïn aân oaùn ngaøy naøo. Haén nhaân vieäc rieâng tö maø caûn trôû caùc ngöôi laøm nhieäm vuï. Nghe haén laø caùc ngöôi laàm laïc to ñaáy ! Haõy ñi ñi, ñöøng quan taâm ñeán haén, ñeå maëc haén vôùi ta ! Ñoäc Coâ Thanh Tuøng luùc ñoù ñaõ dòu loøng hieáu saùt. Chaøng khoâng muoán thaáy maùu chaûy theâm nöõa. Taùm teân Haéc Y toân giaû vaø moät Töø Dieän Dieâm Quaân ñaõ laø moät con soá khaù lôùn roài, neáu coäng theâm hai möôi boán teân Tinh Tuù nöõa, chaúng hoaù ra chaøng coøn hung taøn hôn Huyeát AÛnh Töû xöa kia chaêng ? Vaû laïi bieát ñaâu boïn AÂm Saùt baûy möôi hai ngöôøi coù theå ñeán ñaây nhaát thôøi, chuùng seõ traû thuø ñoàng boïn, thaønh thöû chaøng phaûi gieát theâm moät soá ngöôøi nöõa sao ? Khoâng, duø coù phaûi khôi theâm gioøng maùu ñòch, cuõng khoâng phaûi trong luùc naøy, boïn chuùng chæ laø nhöõng tay sai muø quaùn cuûa keû ñaïi cöùu, chöa ñaùng toäi cheát. Tröôøng aùc chieán neáu caàn chæ neân khai trieån tröùôc maët Vaïn Cöïc Ñeá Quaân, coù ñuû quaàn huøng thieân haï chöùng kieán taïi Voïng Nguyeät Bình treân Thanh Thaønh Sôn ñeâm nay. Chaøng phaûi ñeán ñoù ngay töø aây giôø môùi kòp, khoâng theå vì boïn Tinh Tuù naøy maø naán naù maõi taïi ñaây, lôõ maát dòp hi huõu ! Boïn tinh Tuù vaãn baát ñoäng, khoâng moät teân naøo ñaùp lôøi chaøng. Ñoäc Coâ Thanh Tuøng buoâng tieáng : - Neáu caùc ngöôi cho lôøi ta coù lyù, haõy môû voøng vaây cho ta ñi, traùnh xung ñoät ñaùng tieác. Boãng moät teân caát tieáng, gioïng ñaày phaãn noä : - Ngöôi noùi ngöôi khoâng sôï ai caû, taïi sao ngöôi khoâng daùm giôû thuû ñoaïn giaûi vaây laïi duøng lôøi khuyeán caùo ? Ñoäc Coâ Thanh Tuøng soâi giaän, thaàm nghó : -1088- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 6. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch “Boïn naøy nhaát ñònh gaây söï vôùi ta roài ñaây ! Neáu ñeå chuùng lieân thuû xuaát chieâu thì ta meät vôùi chuùng, Chi baèng mình ra tay tröôùc, loaïi bôùt teân naøo hay teân ñoù, vöøa doïa tinh thaàn cuûa boïn coøn laïi !” Quaéc ñoâi maét saéc laïnh nhìn chuùng moät löôït nöõa, chaøng caát gioïng quaùt : - Caùc ngöôi khoâng bieát ñieàu, thì ñöøng traùch ta taøn ñoäc ! Ñoàng thôøi boùng aùo maøu tro chôùp leân, chaøng ñaõ dòch böôùc sang moät beân, boû vò trí cuõ. Hai möôi boán Tin h Tuù cuøng heùt leân moät löôït, tieáng vang raäp to lôùn, chaán ñoäng caû moät vuøng. Boán möôi taùm caùnh tay vung ra, boán möôi taùm ñaïo chöôûng phong aøo aøo cuoán ñi, taäp trung treân mình Ñoäc Coâ Thanh Tuøng . Nhöng, chuùng xuaát thuû chaäm moät giaây. Boán möôi taùm ñaïo chöôûng phong queùt vaøo khoaûng khoâng, trong khi ñoù hai tieáng ruù thaûm laïi vang leân, hai thaân hình bò tung bay xa hôn ba tröôïng . Voøng vaây choïc thuûng, Ñoäc Coâ Thanh Tuøng bay voït ra lieàn. Chaøng chöa kòp vöõng chaân ñöùng, töø ngoaøi xa baûy tröôïng coù tieáng ruù leân kinh hoàn. Moät boùng ñen nhanh nhu chôùp lao vuùt ñeán. Ngöôøi môùi ñ eán coù thaân hình cao lôùn, vöøa xuaát hieän laø vuùt chöôûng phong cuoán tôùi phuû xuoáng ñaàu Ñoäc Coâ Thanh Tuøng . Ñoäc Coâ Thanh Tuøng khoâng chaäm treã, ñaùnh ra chieâu Thieän Noä Ñòa Taùn trong Thieân Oai Chöôûng Phaùp ñoùn chaän kình ñaïo ñòch . Buøng ! Tieáng chaïm vang leân nhö saám noå, ngöôøi môùi ñeán lia keâu oaùi leân moät tieáng, thaân hình bò baén doäi trôû laïi, rôi ngoaøi hai möôi tröôïng xa . Ñoäc Coâ Thanh Tuøng cuõng bò chaán ñoäng khaù maïnh, luøi laïi baûy taùm böôùc. Hai möôi hai Tinh Tuù coøn laïi khoâng boû lôõ cô hoäi, cuøng raäp hoâ leân moät tieáng to, boán möôi boán caùnh tay cuøng vung leân, boán möôi boán ñaïo chöôûng phong töø taùm phía aøo aøo vuùt ñeán chaøng. Duø rieâng töøng caù nhaân, boïn Tinh Tuù chöa phaûi laø ñoái thuû cuûa Ñoäc Coâ Thanh Tuøng song taát caû hai möôi boán teân hieäp laïi, löïc löôïng ñoù phaûi huøng maïnh laém, gia dó teân -1089- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 7. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch naøo cuõng luyeän Hoaù Huyeát Coâng, Ñoäc Coâ Thanh Tuøng muoán thuû thaéng cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng . Duø hieáu chieán ñeán ñaâu, Ñoäc Coâ Thanh Tuøng cuõng khoâng theå dai daúng maõi taïi choã naày, bôûi chaøng phaûi coù maët taïi Thanh Thaønh Sôn tröôùc giôø ñaêng quang töïu vò cuûa Vaïn Cöïc Ñeá Quaân. Coá gaéng maø thaéng boïn Tinh Tuù naøy, caùi lôïi chaúng quan troïng gì, traùi laïi, caùi haïi seõ voâ cuøng lôùn lao. Neáu Vaïn Cöïc Ñeá Quaân ñöôïc suy toân vaøo ngoâi baù chuû thì chaøng seõ khoù xoay chieàu cuïc dieän khi söï vieäc ñaõ roài. Vaõ laïi chaøng coøn phaûi tìm xem Lam Y sö toå vaø Ñòa Töôùng hieän taïi nhö theá naøo. Vì theá chaøng khoâng theå naán naù laïi ñaây moät phuùt giaây naøo nöõa ! Do ñoù, chaøng ñaõ coù chuû tröông tröôùc khi ñieåm huyeät Du Vaên Baân. Khi hai möôi hai Tinh Tuù cuøng xuaát thuû, chaøng baät cöôøi lôùn. Boïn Tinh Tuù caàm chaéc Ñoäc Coâ Thanh Tuøng theá naøo cuõng bò haï, neáu khoâng thì chaøng cuõng phaûi kinh hoaøng thaát thoá ñeå cuoái cuøng roài chaøng xuoâi tay chòu troùi . Chuùng ñieàu khieån boán möôi boán ñaïo chöôûng phong raát chuaån, taäp trung taát caû vaøo chaøng, traùnh chaïm phaûi Du Vaên Baân beân caïnh. AÀm ! AÀm ! Moät laïot tieáng noå vang leân, buïi ñaát, ñaù vuïn nôi choã Ñoäc Coâ Thanh Tuøng ñöùng boác leân mòt muø vaàn vaàn nhö troát xoaùy, maõi moät luùc sau, khoâng gian môùi laéng ñoïng, nhö vaãn coøn môø môø, chæ vöøa ñuû thaáy mô hoà thoâi. Boïn Tinh Tuù nhìn ra muïc tieâu taán coâng cuûa chuùng, cuøng troá maét kinh ngaïc, ñoàng thanh keâu leân : - Sao laï theá naøy ? Ñoäc Coâ Thanh Tuøng bieán ñaâu maát, luoân caû Du Vaên Baân cuõng khoâng coøn naèm ñaáy nöõa. Boán möôi boán ñaïo chöôûng phong töø taùm höôùng ñaùnh vaøo trung taâm chaïm vaøo nhau baät thaønh nhöõng tieáng noå kinh hoàn, löïc ñaïo xoaùy ñaát taïo ra moät hoá saâu ñoä naêm thöôùc, roäng hôn tröôïng. Maáy teân noùng tính chaïy vuùt tôùi choã, tìm xaùc Ñoäc Coâ Thanh Tuøng vaø Du Vaên Baân, chuùng ñinh ninh caû hai ñaõ taùng maïng roài. Chuùng laïi moi ñoáng ñaát vuïn, ñaù vuïn, tìm. -1090- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 8. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Voâ ích ! Ñeán moät gioït maùu cuõng khoâng thaáy noùi gì laø hai caùi xaùc ngöôøi ! Moät luùc sau, taát caû ñeàu vaây quanh hoá, teân naøo teân naáy cuõng kinh dò voâ cuøng, chuùng töï hoûi : - Khoâng leõ caû hai tan bieán thaønh caùt buïi ? Neáu coù tan thaây naùt xaùc, ít ra cuõng coøn daáu maùu chöù ? Moät teân ñoät nhieâu keâu leân : - Hay laø haén ñaõ troán ? Trong anh em coù ai thaáy boùng haén bay ñi khoâng ? Coù lyù naøo boán möôi boán con maét ñeàu muø quaùng heát sao ? Vaû laïi Kim Baøi Lang Quaân cuõng bieán maát, neáu haén thoaùt ñi, haén mang Lang Quaân theo, coù ñeán hai boùng ngöôøi maø chuùng ta khoâng thaáy aø ? Kyø quaùi thaät ! Moät teân khaùc thoát : - Vöøa roài Taàn Tieân sö xuaát hieän, bò haén ñaùnh baät trôû laïi, coù leõ bò thöông naëng. Khoâng roõ ngöôøi coøn ôû ñaáy hay ñaõ ñi roài ? Neáu coøn ôû ñaáy chaéc ngöôøi troâng thaáy haén ! Chuùng baøn baøn luaän luaän, khoâng moät teân naøo coù yù kieán gì xaùc ñaùng caû. Ñang luùc phaân vaân, boãng chuùng nghe moät gioïng noùi : - Ta töôûng neân nöông tay cho caùc ngöôi moät laàn, khoâng ngôø caùc ngöôi chaúng bieát suy xeùt, quyeát taâm haï ta cho kyø ñöôïc. Nhö vaäy ta coøn dung cho caùc ngöôi laøm gì nöõa ? Boïn Tinh Tuù giaät mình, nhìn quanh, khoâng thaáy moät boùng ngöôøi naøo khaùc ngoaøi chuùng . Chuùng toû veû kinh sôï ra maët. Gioïng noùi ñoù laïi tieáp tuïc vang leân : - Hai möôi hai Tinh Tuù cuûa Huyeát AÛnh Cung ! Caùc ngöôi coøn muoán quyeát lieät vôùi ta, haõy nghe lôøi ta maø ñeán ngay Thanh Thaønh Sôn ! Boïn Tinh Tuù ngoùng theo aâm thanh maø tìm. Ñoät nhieân moät teân keâu leân : - Ñaây roài, aâm thanh phaùt xuaát töø trong thaïch thaát voïng ra ! Haén laøm sao thoaùt voøng vaây cuûa boïn ta maø vaøo ñaáy ñöôïc kìa ? Taát caû ñeàu chuù maét veà toøa thaïch thaát ! -1091- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 9. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Ñoäc Coâ Thanh Tuøng ung dung töø trong nhaø böôùc ra ngoaøi. Göông maët chaøng traàm laïnh nghieâm troïng voâ cuøng . Thaân hình chaøng thoaït ñaàu troâng raát roõ, roài daàn daàn môø nhaït, sau cuøn gbieán thaønh caùi boùng maøu hoàng hoàng . Hai möôi hai Tinh Tuù cuøng ruù leân thaát thanh : - Huyeát AÛnh Töû ! Keâu leân ñöôïc ba tieáng thoâi roài taát caû ñeàu maïnh ai naáy chaïy, ai chaïy ñöôïc höôùng naøo thì chaïy, khoâng caàn haøng nguõ, khoâng caàn nhaäp boïn. Nhöng ñaõ muoän ! Chuùng coøn chaïy laøm sao kòp vôùi moät caùi boùng ? Ñoäc Coâ Thanh Tuøng vöøa bieán thaønh boùng maùu, boùng maùu ñaõ bay vuùt beân chuùng, toûa muøi maùu tanh lôïm gioïng. Muøi maùu bay tôùi muõi teân naøo, teân aáy ruù thaûm leân, ngaõ ñuøng ra baát ñoäng. Sau ñoù moät luùc laâu, ñeä nhò Kim Baøi Lang Quaân do Vaïn Cöïc Ñeá Quaân sai ñeán hoái thuùc boïn Tinh Tuù vaø AÂm Saùt, haén chaúng tìm thaáy moät ngöôøi naøo. Quanh toøa thaïch thaát, khoâng gian chìm trong tòch mòch laïnh luøng, nhö giöõa baõi tha ma ! Teân ñeä nhò Kim Baøi ñoù khoâng ai khaùc hôn laø Du Vaên Tuaán huynh tröôûng cuûa Du Vaên Baân, con cuûa Du Thöông Khaùch Du Tuaán Tuøng, ñeä nhò Trang chuû cuûa Baïch Maõ trang ngaøy tröôùc. Haén kinh ngaïc moät luùc, laïi rôøi thaïch thaát thaúng ñeán Huyeát AÛnh cung, nhaän ra boïn AÂm Saùt baûy möôi hai ngöôøi vaãn coøn ñoù, haén caøng kinh ngaïc hôn nöõa. Haén nghó : - Coù leõ hieàn ñeä ta ñaõ daãn boïn Tinh Tuù ñi roài ? Haén khoâng hieåu sao Du Vaên Baân laïi khoâng daãn boïn AÂm Saùt cuøng ñi. Tuy nhieân, haén khoâng hoûi gì caû, baûo boïn AÂm Saùt theo haén ñeán Thanh Thaønh Sôn, hoä veä Vaïn Cöïc Ñeá Quaân leân ngoâi chí böûu. * * * Tröôùc ñoù moät hoâm, taïi Voïng Nguyeät Bình, treân toaø Thanh Thaønh Sôn, quaàn huøng caùc nôi quy tuï keå coù haøng ngaøn ngöôøi. Thöïc ra trong soá ñoù coù raát ít ngöôøi tình nguyeän maø ñeán, ñeán vì tính xu phuï theo theá löïc cuûa moät phaùi maïnh, ñeán vì tính hieáu kyø muoán xem Huyeát Ma Bang toå chöùc -1092- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 10. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch leã ñaêng quang nhö theá naøo. Coøn phaàn ñoâng thì bò cöôõng baùch maø ñeán, bò haêm doaï maø ñeán. Voïng Nguyeät Bình naèm taïi moät hoøn nuùi nôi trung taâm daõy Thanh Thaønh Sôn, dieän tích treân traêm tröôïng vuoâng, caây röøng cao taän maây xanh bao boïc boán beà. Töø chaân daõy Thanh Thaønh Sôn ñeán Voïng Nguyeät Bình chæ coù moät con ñöôøng duy nhaát, con ñöôøng ñoù raát kín ñaùo, xuyeân nuùi vöôït ñoài, qua thung luõng, uoán khuùc quanh co, muoán ñeán nôi cuõng traõi qua nhieàu gian nan laém. Thoâng thöøông, coù theå baûo ñoù laø vieäc haøng ngaøy cuûa haàu heát nhöõng ai coøn naëng loøng veà danh lôïi nhö boïn Huyeát Ma Bang, phaûi boân taåu ngöôïc xuoâi, gaây theá löïc, dieät tröø ñoái laäp cuõng coá cô ñoà . . . Maø con ngöôøi haønh hieäp vì baûo veä coâng ñaïo cuõng phaûi daïo khaép soâng hoà, tröø hung dieät baïo. Quaàn huøng ñoaøn naêm luõ ba laàn löôït ñeán Voïng Nguyeät Bình , nôi ñoù ban toå chöùc cuûa Huyeát Ma Bang an trí hoï thaønh naêm khu vöïc quanh khoaûng ñaát roäng, baèng phaúng. Chính giöõa Voïng Nguyeät Bình coù moät ñoäi nhaïc coâng döôùi söï ñieàu khieån cuûa ba ñaøn Cöûu Long, Lam Chuûy vaø Baïch Coát . Voïng Nguyeät Bình tónh mòch, hoang vaéng töø bao ñôøi boãn hoâm nay laïi taáp naäp haøng ngaøn, haøng vaïn ngöôøi chuaån bò khai ñaïi hoäi Kim Ñaûnh, ñöa Vaïn Cöïc Ñeá Quaân leân ngoâi vò Voõ Toân cao quyù ! Cöûu Long Thaàn Ma vaãn coøn laø chuû Cöûu Long Ñaøn, coøn hai ñaøn kia, Baïch Coát Thaàn Ma ñöôïc Xích Phaùt Toân Giaû trong phaùi Voõ Ñöông thay theá, Bích Nhaõn Thaàn Taêng cuûa phaùi Thieáu Laâm thì ñöôïc choïn laõnh ñaïo Lam Chuûy Ñaøn. Taát caû moïi ngöøoi taïi Voïng Nguyeät Bình chôø ñôïi giôø nghieâm troïng töø moät ngaøy qua. Thoaït ñaàu thì hoï coøn cöôøi cöôøi noùi noùi , khoâng coù veû gì noùng naûy voäi vaøng. Nhöng thôøi gian laëng leõ troâi qua, gaàn ñeán giôø khai dieãn ñaïi hoäi, taát caû ñeàu loä veû traàm troïng voâ cuøng. -1093- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 11. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Boïn Ñaøn Chuû Cöûu Long, Lam Chuûy vaø Baïch Coát khoâng daáu noåi söï khaån caáp. Hoï troâng, hoï ngoùng, heát ñöùng laïi ngoài heát ngoài laïi ñi tôùi ñi lui, chöøng nhö hoï chôø ñôïi moät vieäc gì, maø vieäc ñoù chöa tôùi nhö chöông trình ñaõ aán ñònh. Theo con ñöôøng töø Thanh Thaønh Sôn ñeán Voïng Nguyeät Bình coù baûy möôi ba boùng ngöôøi lao ñi vun vuùt. Khi nhöõng boùng ñoù ñeán gaàn ñòa ñieåm, ba Ñaøn Chuû thôû phaøo nheï nhoõm, cuøng nôû nuï cöôøi khoan khoaùi , cuøng buoâng goïn : - Ñeán roài ! Boùng xuaát hieän ñaàu tieân, trong soá baûy möôi ba ngöôøi vöøa ñeán chính laø Kim Baøi Lang Quaân Du Vaên Tuaán . Cöûu Long Thaàn Ma böôùc tôùi ñoùn haén . Du Vaên Tuaán khoâng ñaùp caâu hoûi, haáp taáp hoûi laïi : - Em toâi vaø Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù ñaõ veà ñeán chöa ? Cöûu Long Thaàn Ma kinh dò : - Ngöôi noùi sao ? Hoï khoâng ñi cuøng vôùi ngöôi aø ? Du Vaên Tuaán giaät mình, troá maét nhìn Cöu Long Thaàn Ma : - Kyø thaät, hoï chöa veà ñeán ñaây aø ? Hoï ñi ñaâu ? Coøn khoâng maáy khaéc nöõa, seõ ñeán giôø aán ñònh leã ñaêng quang cuûa Vaïn Cöïc Ñeá Quaân , theá maø laïi thieáu boïn Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù trong ñoäi quaân hoä veä, thì laøm sao coù ñuû ngöôøi laäp ba giaøn haàu quanh böûu vò ? Vöøa luùc ñoù moät boùng ngöøoi hieän ñeán. Ngöôøi ñoù vaän chieác aùo maøu vaøng, taø aùo chôùp leân ngôøi ngôøi theo thaân hình di ñoäng. Ngöôøi ñoù chính laø Vaïn Cöïc Thieân Toân ñích thaân ñi quan saùt cuïc dieän, xem coù sô suaát nôi naøo khoâng ñeå kòp thôøi boå tuùc cho cuoäc leã ñöôïc hoaøn toaøn. Kim Baøi Lang Quaân Du Vaên Tuaán vöøa troâng thaáy Vaïn Cöïc Thieân Toân, lieàn böôùc tôùi cung kính trình : - Kim Baøi Lang Quaân Du Vaên Tuaán tuaân thöôïng lònh ñaõ trieäu taäp ñuû soá AÂm Saùt taïi Huyeát AÛnh Cung. Thieân Toân coøn ñieàu chi daïy baûo ? Vaïn Cöïc Thieân Toân cao gioïng truyeàn : - Ngöôi haõy ñeán haàu Ñeá Quaân ngay ! -1094- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 12. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Du Vaên Tuaán cuùi ñaàu : - Vaâng ! Haén chöa kòp nhích böôùc, Vaïn Cöïc Thieân Toân tieáp hoûi : - Coøn Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù ñaâu ? Sao ta khoâng thaáy ? Du vaên Tuaán nghieâng mình ñaùp : - Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù cuøng vôùi em trai toâi ñi tröôùc, song khoâng hieåu sao ñeán giôø phuùt naøy hoï vaãn chöa ñeán . Vaïn Cöïc Thieân Toân noåi giaän : - Haïn kyø ñaõ ñeán, chuùng laïi chöa veà, toäi chaäm treã naøy khoâng theå boû qua cho chuùng ñöôïc ! Du Vaên Tuaán kinh sôï, lo thay cho em haén, nhöng lo laø lo, haén coù bieát phaûi laøm sao ? Haén lieàn cuùi ñaàu chaøo Vaïn Cöïc Thieân Toân roài giôû thuaät khinh coâng chaïy ñi. Huyeát Ma Bang Chuû Vaïn Cöïc Thieân Toân cuøng ba ñaøn chuû döøng laïi Voïng Nguyeät Bình nhìn theo con ñöôøng daãn xuoáng Thanh Thaønh Sôn, ngöôøi naøo cuõng coù veû khaån tröông roõ reät. Hoï ñang nghó ñeán boïn Tinh Tuù. Söï chaäm treã cuûa boïn naøy haún coù moät nguyeân do khaùc thöôøng, chöù chaúng khi naøo boïn chuùng daùm la caø naán naù ñaâu ñoù ñeå lôõ maát haïn kyø ! Thôøi gian laïi troâi qua, khoâng coøn maáy phuùt nöõa laø tôùi giôø khai hoäi. Ñoaøn nhaïc coâng ñaõ khôûi taáu moät vaøi khuùc. Theo tieáng nhaïc, quaàn huøng cuõng thay ñoåi saéc dieän, tuyø theo quan nieäm cuûa moãi ngöøoi maø loä veû möøng vui, lo laéng, noùng naûy, boàn choàn, haèn hoïc, khoaùi traù, nhöng taát caû ñeàu thôû phaøo, nhö vöøa truùt ñöôïc caùi naëng neà chaát chöùa trong loøng qua thôøi gian chôø ñôïi. Hoï seõ thaáy nhöõng gì hoï muoán thaáy, hoï seõ bieán thaønh nhöõng con ngöôøi khaùc, coù taùc phong khaùc, coù haønh vi khaùc vôùi tình hình môùi do moät vò baù chuû voõ laâm taïo döïng. Neáu hoï xu thôøi phuïc theá thì töø nay hoï seõ hoaønh haønh hôn vôùi theá löïc haäu thuaãn cuûa keû maø hoï toân thôø. Neàu hoï ñoái laäp thì töø nay hoï phaûi caån thaän töøng giaây phuùt, töøng taùc ñoäng. Voõ laâm seõ bieán ñoåi hoaøn toaøn tuy hoï chöa tieân lieäu laø bieán ñoåi theo chieàu phuùc hay hoïa. -1095- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 13. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Hoï khoâng theå öôùc ñoä caùi chieàu bieán chuyeån theo phuùc hay hoaï bôõi hoï khoâng thuoäc thaønh phaån laõnh ñaïo ñoái laäp nhö Lam Y laõo toå, nhö Ñòa Töôùng, nhö Ñoäc Coâ Thanh Tuøng. Hoï laø nhöõng con ngöôøi thuï ñoäng, chæ nghó maø khoâng laøm, chæ bieát pheâ bình maø khoâng daùm khôûi xöôùng. Tuy nhieân, duø quan nieäm ñoàng hay baát ñoàng, taát caû ñeàu coù maët taïi ñaây roài, taát caû phaûi khuaát phuïc theo moät chieàu höôùng do Huyeát Ma bang vaïch saün. Thuaän cuõng nhö nghòch, vui möøng cuõng nhö lo aâu, taát caû ñeàu ñöùng leân moät loaït khi nghe ñoaøn nhaïc coâng khôûi taáu. Khuùc nhaïc vöøa chaám döùt, hoï cuøng raäp nhau hoâ to : - Hoan nghinh ! Hoan nghinh ! Hoan nghinh ! Cuïc tröôøng dao ñoäng voâ cuøng qua tieáng hoan hoâ vang doäi cuûa haøng ngaøn cao thuû boán phöông . Boïn bang ñoà Huyeát Ma Bang cuøng boïn AÂm Saùt baûy möôi hai ngöôøi cuûa Huyeát AÛnh Cung phaân ban, xeáp haøng ñöùng nghieâm chænh. Göông maët chuùng xem nghieâm laï, saùt khí böøng böøng ! Tieáng hoan hoâ döùt, moät traøng tieáng phaùo noå leân, chaán doäi caû daõy Thanh Thaønh Sôn. Roài, traøng phaùo döùt, ba chieác xe hoa töø nôi khu röøng beân caïnh xuaát hieän, thong thaû tieán ñeán Voïng Nguyeät Bình. Töø trong hai chieác xe ñaàu laø Vaïn Cöïc Ñeá Quaân vôùi Vaïn Cöïc AÛo Nöõ, trang phuïc nhö vua vaø hoaøng haäu. Xe Vaïn Cöïc Ñeá Quaân ñi tröôùc, xe Vaïn Cöïc AÛo Nöõ theo sau. Trong xe thöù ba, khoùi höông nghi nguùt, chieác Kim Ñaûnh ñöôïc baøy treân moät buïc goã gaám, ñaûnh khoâng lôùn laém nhöng kim quang chieáu ngôøi, nhìn ñeán laø bò choaù maét ngay. Quaàn huøng laïi hoan hoâ, laàn naøy thì maïnh ai naáy hoan hoâ hoãn loaïn leân, laøm cho cuïc tröôøng huyeân naùo moät caùch khaùc thöôøng. Nhö ñaõ noùi, taát caû danh thuû hieän dieän taïi ñaây khoân gphaûi ai cuõng ñoàng tình vôùi keû chuû tröông ñaïi hoäi. Soá ngöôøi khoâng ñoàng tình khoâng phaûi laø ít, nhöng hoï bieát laømsao -1096- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 14. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch hôn ? Chính hoï khoâng muoán ñeán ñaây, maø roài hoï cuõng bò cöôõng baùch ñeán, thì khi ñeán ñaây roài hoï coøn daùm giôû thoùi gì nöõa ? Hoï cuõng hoan hoâ, mieãn cöôõng hoan hoâ, tieáng hoan hoâ raát nhoû, ngaäp ngöøng . Hoï hoan hoâ maø göông maët hoï baên khoaên thaáy roõ. Coù moät soá ngöôøi loä saéc giaän. Nhöng côn khích ñoäng laéng dòu nhanh choùng, hoï yù thöïc ñöôïc moái nguy hieåm ñang chôø chöïc hoï, hoï thöøa hieåu quanh hoï coù raát nhieàu tai maét cuûa Huyeát Ma Bang, saün saøng daâng coâng nhaän thöôûng toá caùo hoï vôùi boïn ma ñaàu neáu hoï bieåu loä moät veû baát bình leân göông maët, chöù khoâng ñôïi gì hoï phaùt tieát baèng lôøi. Trong khi ñoù, boïn nhaïc coâng xeáp thaønh haøng nguõ, nghinh ñoùn xe Vaïn Cöïc Ñeá Quaân, roài theo xe tieán ñi, vöøa ñi vöøa taáu nhaïc vang löøng. Troáng lôùn troáng con noåi leân buøng buøng töù phía, tieáng troáng vang taän maây xanh, loang ñi ngoaøi Thanh Thaønh Sôn ñeán maáy daëm xa. Tröôùc khi Vaïn Cöïc Ñeá Quaân xuoáng xe, Vaïn Cöïc Thieân Toân xuaát lònh ba vò Ñaøn Chuû cuøng caùc vò Höông Chuû cuûa toaøn dieän phaân ñaøn raûi raùc treân möôøi ba tænh trung nguyeân, phaân ñöùng hai beân. Nhaïc laïi troãi leân vang löøng, troáng laïi noåi leân aàm aàm, tieáng hoan hoâ töø boán phía Voïng Nguyeät Bình phuï hoaï theo, laøm chuyeån ñoäng caû moät goùc trôøi. Ngoài trong xe, Vaïn Cöïc Ñeá Quaân ñaûo maét nhìn quanh Voïng Nguyeät Bình moät löôït, ñoaïn quay maët veà phía sau xe goïi Vaïn Cöïc Thieân Toân ñang theo saùt moät beân : - Sao cha khoâng thaáy boïn Tinh Tuù cuûa Huyeát AÛnh Cung , hôû con ? Vaïn Cöïc Thieân Toân cung kính ñaùp : - Chính con cuõng ñang thaéc maéc veà chuùng ! Con ñaõ sai phaùi hai ñaïo Kim Baøi, moät ñaïo ñi tröôùc, ñoøi Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù vaø Thaát Thaäp Nhò AÂm Saùt, moät ñaïo sau ñi thoái thuùc taát caû ñi gaáp veà ñaây. Nhöng chæ coù ñaïo Kim Baøi sau cuøng veà vôùi Thaát Thaäp Nhò AÂm Saùt, coøn ñaïo ñi tröùôc vôùi Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù thì chöa thaáy taêm daïng ! Vaïn Cöïc Ñeá Quaân traàm ngaâm moät luùc : - Hay laø chuùng gaëp trôû ngaïi doïc ñöôøng ? Vaïn Cöï Thieân Toân laéc ñaàu : -1097- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 15. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch - Con khoâng tin laø chuùng bò trôû ngaên ! Voõ coâng cuûa chuùng khoâng phaûi heøn keùm gì, ngoaøi taùm vò Toân Giaû ra, trong Huyeát AÛnh cung, chuùng laø cao thuû truï coät. Huoáng chi chuùng laïi ñoâng, thieát töôûng khoâng phaûi baát cöù ai cuõng coù theå gaây khoù deå cho chuùng.! Vaïn Cöïc Ñeá Quaân tuy raâu toùc ñeàu baïc, song göông maët vaãn coøn hoàng haøo, chöùng toû khí huyeát cuûa laõo vaãn coøn phöông cöông laém, ñoâi maéc saùng quaéc cuûa laõo bieåu hieän moät coâng löïc tieàm taøng voâ cuøng thaâm haäu. Laõo laïi traàm ngaâm suy nghó veà tröôøng hôïp cuûa Nhò Thaäp Töù Tinh Tuù Huyeát AÛnh Cung, moät luùc laâu, laõo thoát : - Con ñöøng queân raèng chuùng tuy coù voõ coâng cao dieäu, song chöa haún laø ñoái thuû cuûa truyeàn nhaân Thaàn Phong Ñaïi Ñeá. Neáu truyeàn nhaân cuûa Ñaïi Ñeá xuaát hieän, chuùng seõ nguy ! Vaïn Cöïc Thieân Toân laéc ñaàu : - Neáu thöïc söï coù truyeàn nhaân Ñaïi Ñeá thì ngöôøi ñoù phaûi coù maët taïi ñaây, trong giôø phuùt naøy ñeå ñöông ñaàu vôùi ta, coù ñaâu ôû doïc ñöôøng chaän chuùng ? Vaïn Cöïc Ñeá Quaân gaät ñaàu : - Truyeàn nhaân Ñaïi Ñeá quaû muoán ñöông ñaàu nhöõng tay ñaïi ñòch, chöù boïn Tinh Tuù chæ laø nhöõng tay sai coù xaù gì cho hoï phaûi baän taâm ? Ba coå xe töø töø tieán tôùi trung öông Voïng Nguyeät Bình, döøng laïi tröôùc moät ñaøi cao. Nhaïc, troáng, tieáng hoan hoâ laïi noåi leân theâm moät löôït nöõa. Ñeán luùc naøy quaàn huøng môùi thaáy roõ, keøm theo coã xe coù Kim Ñaûnh laø hai teân Kim Baøi Lang Quaân. Moät trong hai teân ñoù laø Du Vaên Tuaán, tröôûng nam cuûa Thöông Minh Khaùch Du Tuaán Tuøng, coøn teân kia cuõng ñoàng löùa tuoåi, khoâng roõ con caùi nhaø ai, coù khuoân maët khoâi ngoâ tuaán tuù, thaùi ñoä traàm tónh voâ cuøng, ñoâi maét trong saùng nhö hai ñieåm sao. Nhìn aùnh maét cuûa haén, ngöôøi ta bieát ngay voõ coâng cuûa haén cao hôn Du Vaên Tuaán maáy baäc. Vaïn Cöïc Ñeá Quaân vaø Vaïn Cöïc AÛo Nöõ böôùc xuoáng xe, giöõa tieáng nhaïc , tieáng troáng, tieáng hoan hoâ, töø töø tieáng ñeán thang ñaøi, böôùc theo töøng baäc, töøng baäc. Hai teân Kim Baøi Lang Quaân kheä neä khuaâng chieác Kim Ñaûnh ñi theo sau, ñaët leân moät chieác baøn keâ ngay giöõa ñaøi. -1098- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 16. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Ngöôøi chuû toïa ñaõ ñeán nôi roài, taát caû haøng ngaøn haøng vaïn danh thuû hieän dieän taïi cuïc tröôøng ñeàu theo vò trí ñaõ ñònh saün ñöùng laëng chôø nghi leã dieãn tieán ñuùng theo chöông trình. Nghi leã seõ môû ñaàu baèn gba hoài troáng saám, keá ñeán laø nhaïc taáu khuùc Ñaêng quang, roài Vaïn Cöïc Ñeá Quaân seõ ngoài xuoáng chieác ngai ñaët tröùôc Kim Ñaûnh cho quaàn huøng laïy möøng taân baù chuû voõ laâm. Dó nhieân, cuïc tröôøng luùc ñoù im laëng nhö caûnh hoang vaéng, moät con muoãi bay qua cuõng coù theå nghe thaáy tieáng caùnh vo ve. Trong luùc moïi ngöôøi hoài hoäp chôø ñaïi hoäi khai dieãn thì boãng nhieân töø nôi moät con ñöôøng duy nhaát töø chaân Thanh Thaønh Sôn daãn ñeán Voïng Nguyeät Bình moät gioïng noùi voïng leân lanh laõnh : - Haõy khoan ! Khoâng ai baûo ai, töø Vaïn Cöïc Ñeá Quaân ñeán quaàn huøng ñeàu giaät mình quay maët veà höôùng xuaát phaùt gioïng noùi. Hoï khoâng phaûi nhìn laâu, aùnh maét vöøa queùt qua phía ñoù, hoï troâng thaáy ngay moät thieáu phuï trung nieân vaän y phuïc traéng töø töø tieán tôùi Voïng Nguyeät Bình. Thieáu phuï böôùc ñi raát ung dung nhö ngöôøi baùch boä thöøa nhaøn nhöng mau leï voâ cuøng, chæ trong chôùp maét ñaõ ñeán tröôùc ñaøi, nhìn tröøng tröøng Vaïn Cöïc Ñeá Quaân. Vaïn Cöïc Ñeá Quaân chöøng nhö nhìn ra thieáu phuï laø ai, laõo bieán saéc, run run ngöôøi, song laõo laáy laïi bình tónh ngay. Vaïn Cöïc AÛo Nöõ cuõng kinh ngaïc khoâng keùm, baø ta troá maét nhìn thieáu phuï töø ñaàu ñeán chaân. Vaïn Cöïc Ñeá Quaân kheõ thôû, thaáp gioïng than : - Roài naøng cuõng ñeán ! Tröôùc sau gì naøng cuõng ñeán, naøng ñaõ ñeán tìm ta ! Vaïn Cöïc AÛo Nöõ nhìn sang laõo, haáp taáp hoûi : - Naøng laø ai ? Göông maët Vaïn Cöïc Ñeá Quaân luùc ñoù traàm troïng voâ töôûng. AÛo Nöõ hoûi ñaõ laâu roài maø laõo chöa ñaùp. Sau cuøng , laõo mô maøng caát tieáng : -1099- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 17. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch - Naøng laø ngöôøi ñaùnh ra moät chöôûng trong ñeâm aáy, tröôùc Voõ Toân Phuû beân caïnh Hoàng Traïch Hoà. Naøng laø truyeàn nhaân cuûa Thaàn Phong Ñaïi Ñeá ! Lôøi tieát loä cuûa Vaïn Cöïc Ñeá Quaân khoâng gaây nao nuùng cho Vaïn Cöïc Aûo Nöõ . Baø ta cöôøi nheï, gioïng cöôøi ñaày khinh ngaïo thoát : - Vôï cuûa Thieân Töôùng ! Naøng Coâng Chuùa tieàn trieàu ! Vaïn Cöïc Ñeá Quaân aï leân moät teáing, giöông troøn maét, haù hoác moàm, laâu laém laõo môùi maáp maùy ñoâi moâi : - Vaäy laø naøng coù moái thuø choáng ñoái vôùi baø ! Vì suyùt soaùt löùa tuoåi, vì quen vôùi loái xöng hoâ ngaøy tröôùc moãi khi ñeà caäp ñeán Coâng Chuùa, neân ñoâi vôï choàng giaø naày goïi Coâng Chuùa laø naøng, chöù hieän taïi, neáu dung nhan Coâng Chuùa taøn suy thì ñuùng laø moät laõo baø coù treân traêm tuoåi roài, chöù coøn treû trung gì nöõa ñaâu maø goïi laø naøng nöõa ? Vaïn Cöïc AÛo Nöõ kheõ gaät ñaàu : - Phaûi ! Vaïn Cöïc Ñeá Quaân laïi thôû daøi : - Theá laø xong ! Naøng tìm cöøu maø ñeán ! Cuoäc leã hoâm nay raát coù theå baát thaønh ! Vaïn Cöïc AÛo Nöõ khoâng bi quan nhö vaäy : - OÂng sôï sao ? Ñaõ chaéc gì naøng phaù noåi ñaïi hoäi maø lo ? Coâng Chuùa ñöùng tröôùc ñaøi nhìn leân vôï choàng Vaïn Cöïc Ñeá Quaân, thaûn nhieân nhö ñöùng giöõa moät caûnh hoang chöù khoâng phaûi ñoái dieän vôùi hai tay ñaïi kình ñòch. Baø laïi ñieåm moät nuï cöôøi, nöûa ñau khoå, nöûa cao ngaïo. Vaïn Cöïc Thieân Toân töùc giaän tröôùc söï xuaát hieän baát ngôø cuûa Coâng Chuùa, laøm cho khoâng khí toân nghieâm cuûa cuoäc leã keùm giaûm haún. Laõo kheõ run vai, thaân hình to lôùn cuûa laõo bay vaøo tôùi tröôùc ñaøi, ñaùp xuoáng tröùoc maët Coâng Chuùa trong khoaûng caùch ñoä tröôïng, laõo caát gioïng chuoâng ñoàng quaùt : - Ngöôøi laø ai ? Ñeán xem leã hay coù muïc ñích gì khaùc ? Coâng Chuùa chuyeån ñoâi maét saùng nhìn qua Vaïn Cöïc Thieân Toân, aùnh maét nghieâm laïnh laøm cho Thieân Toân thaân danh laø Bang Chuû Huyeát Ma Bang cuõng phaûi ruøng mình. Vaïn Cöïc Ñeá Quaân sôï con trai voïng ñoäng voäi ngaên : -1100- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 18. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch - Con khoâng ñöôïc voâ leã, baø aáy laø Coâng Chuùa tieàn trieàu, truyeàn nhaân cuûa Thaàn Phong Ñaïi Ñeá ñaáy ! Gioïng noùi cuûa laõo khoâng coøn oai huøng nöõa, noù ñöôïm veû traàm buoàn, ngao ngaùn, gioïng noùi cuûa keû tieân ñoaùn ñieàu baát töôøng saép dieãn tieán trong phuùt giaây neân deø daët maø khoâng daùm loã maõng. Vaïn Cöïc Thieân Toân nghe roõ caâu noùi cuûa cha, maø taát caû nhöõng ngöôøi hieän dieän ñeàu nghe roõ. Ñaøi tröôøng ñang yeân laëng boãng trôû neân dao ñoäng vôùi nhöõng tieáng xì xaøo baøn taùn. Nhöõng keû xu phuï huyeát ma bang thì lo ngaïi, coøn nhöõng keû baát bình vôùi Vaïn Cöïc Ñeá Quaân thì thoaùng loä nieàm vui. Vaïn Cöïc Ñeá Quaân traùch nheï con trai roài, laõo ñieåm moät nuï cöôøi thaät töôi, thaät hieàn hoaø, laõo töø töø böôùc xuoáng ñaøi, tieán veà phía Coâng Chuùa cung kình thoát : - Khoâng ngôø Coâng Chuùa hoâm nay laïi chòu nhoïc caát coâng ñeán ñaây, taïi haï heát söùc haân haïnh ! Lôøi noùi cuûa laõo, thoaït tieân coù veû voâ cuøng troïng voïng Coâng Chuùa, xem Coâng Chuùa nhö thöôïng khaùch. Nhöng suy cho cuøng môùi thaáy caùi aån yù cuûa laõo. Laõo ngaàm cho Coâng Chuùa baát quaù cuõng nhö quaàn huøng ñeán xem leã, ñeå chöùng kieán laõo ñaêng quang vaø nhö vaäy giaùn tieáp nhìn nhaän laõo laø Voõ Laâm Toân Chuû : maø nhìn nhaän nhö vaäy roài, thaân phaän ñoâi beân seõ ñònh phaân cao thaáp tröùôc toaøn theå voõ laâm. Coâng Chuùa chæ nheách meùp cöôøi khoâng ñaùp. Vaïn Cöïc Ñeá Quaân tieáp noái : - Taïi haï chæ töôûng CoângC ñeán tröùôc maáy hoâm, khoâng ngôø Coâng Chuùa laïi phaùi hai cao ñoà ñeán thay maët. Ñaõ vaäy, Coâng Chuùa coøn thaân haønh ñeán döï leã ñaêng quang cuûa taïi haï, caùi ôn thaønh toaøn ñoù, taïi haï xin ghi khaéc muoân ñôøi ! Coâng Chuùa bieát roõ Vaïn Cöïc Ñeá Quaân chaâm bieám mình caùi vieäc cho hai naøng Lan vaø Thu theo Ñòa Töôùng vaø Lam Y laõo toå ñeán ñaây, ñieàu ñoù chæ coù moät mình laõo bieát, chöù quaàn huøng laøm sao thaáu ñaùo ñöôïc ! Sôû dó laõo bòa leân nhö vaäy ñeå che maét quaàn huøng, cho taát caû phaûi laàm laø Coâng Chuùa cho ñoà ñeä ñeán giuùp tay laõo chöù khoâng phaûi choáng ñoái laõo ! -1101- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 19. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch Song Coâng Chuùa ñieàm ñaïm ñaùp : - Vaïn Cöïc Ñeá Quaân öùc ñoaùn sai yù cuûa toâi roài ! Toâi coù bao giôø laøm ôn gì cho Ñeá Quaân trong vieäc ñaêng quang hoâm nay ñaâu maø goïi laø ôn naëng ? Vaïn Cöïc Ñeá Quaân hôi theïn, voäi chöõa : - Neáu Coâng Chuùa coù loøng trôï giuùp, thì cuõng coù phaàn naøo hoan hó ñeán chöùng kieán ñaïi leã Kim Ñaûnh naøy ... Coâng Chuùa cöôøi nheï : - Chöùng kieán hay khoâng, ñieàu ñoù khoan tìm hieåu voäi. Coù ñieàu toâi ñeán ñaây keå nhö chöa muoän laém. Vaïn Cöïc Ñeá Quaân aï leân moät tieáng khoù hieåu, chöa kòp noùi gì, Coâng Chuùa laïi tieáp noái : - Vaïn Cöïc Ñeá Quaân coù baûn laõnh phi phaøm, aùp ñaûo caû Lam Y laõo toå vaø Ñòa Töôùng hieàn ñeä, toâi heát söùc khaâm phuïc. May maø toâi ñeán ñaây, ñuùng luùc leã ñaêng quang chöa khai dieãn, neáu ñaõ khai dieãn roài, Ñeá Quaân thaønh baäc chí toân, leõ taát nhieân toâi laø keû tuøyø sai , coøn noùi gì ñöôïc nöõa, baát quaù ... Vaïn Cöïc Ñeá Quaân bieát tình hình ñaõ ñeán luùc gay caán, song laõo coá nhaãn naïi, bình tónh hoûi : - Baát quaù laøm sao , hôû Coâng Chuùa ? Coâng Chuùa laïi nôû nuï cöôøi hoaø dòu, ñaùp : - Toâi ñeán ñaây, duø coù baát hôïp cho Ñeá Quaân trong luùc quan troïng naøy, Ñeá Quaân cuõng ñöøng phieàn haø gì nheù ! Chæ vì toâi coù hai ñieàu kieän muoán toû baøy vôùi Ñeá Quaân! Vaïn Cöïc Ñeá Quaân thoaùng giaät mình : - Xin Coâng Chuùa cöù noùi ! Coâng Chuùa nhìn sang Vaïn Cöïc AÛo Nöõ moät thoaùng, ñoaïn traàm gioïng thoát : - Ñieàu kieän thöù nhaát coù lieân quan ñeán quyù Phu nhaân. Toâi vaø quyù phu nhaân tröôùc kia coù moät vieäc chöa ñöôïc thu xeáp vôùi nhau. Toâi muoán nhaân luùc Ñeá Quaân chöa töïu vò, quyù phu nhaân cuøng toâi thanh toaùn chuyeän cuõ cho roài, chaúng hay Ñeá Quaân coù chaáp nhaän nhö theá chaêng ? Vaïn Cöïc Ñeá Quaân giaät mình moät laàn nöõa : -1102- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo
 20. Nguõ Tuyeät Ma Vöông Nam Kim Thaïch - A ! Vieäc aáy ... Coâng Chuùa chaän laïi, tieáp noái cho troïn yù mình : - Ñieàu kieän thöù hai, toâi coù yù muoán laõnh giaùo ba chieâu cuûa Ñeá Quaân. Ba chieâu thoâi ñeå phaân ñònh cao thaáp. Ñeá Quaân nghó sao ? Vaïn Cöïc Ñeá Quaân luøi laïi ba böôùc, moàm lí nhí nhöõng gì nghe khoâng roõ. Laõo chæ nghó ñeán moät vieäc laø Coâng Chuùa ñeán ñaây khoâng coù thieän yù chuùt naøo. Laõo bieát xeùt ngöôøi xeùt mình, neân laõo bieán saéc luøi laïi. Laâu laém, ñoät nhieân laõo baät cöôøi cuoàng daïi, laõo cao gioïng thoát : - Ñöôïc laém ! Coâng Chuùa laø phaän caønh vaøng laù ngoïc, laïi tình nguyeän ñeán ñaây, laø caùi yù ñònh chaéc roài, taïi haï coøn bieát noùi sao hôn ? Cung kính khoâng baèng phuïng maïng , taïi haï tröùôc tieân xin tieáp ba chöôûng cuûa Coâng Chuùa ! Laõo vöøa buoâng döùt caâu, chöùng toû laõo nhaän söï giao ñaáu vôùi Coâng Chuùa roài. Vaø nhö vaäy, keå nhö ñoâi beân khoâng coøn giöõ gìn leã ñoä gì nöõa. Thuø nhaân gaëp thuø nhaân, neáu ñaõ tuyeân chieán roài thì khoâng coøn moät cuoäc giaûi hoøa naøo ñöôïc nöõa. Trong quaàn huøng, soá ngöôøi xu phuïng Huyeát Ma bang nhao nhao phaûn ñoái : - Khoâng theå ñöôïc ! Khoâng theå ñöôïc ! Neáu muoán ñaáu taïi sao khoâng ñeán luùc haøo kieät boán phöông tranh taøi giaønh ngoâi vò, ñeå ñeán khi caùc vieäc ñaõ xong roài laïi ñoøi ñaáu ? Ñuùng laø baø aáy muoán phaù vôõ cuoäc leã ñaêng quang vaäy ! Boïn ta phaûi ngaên chaën moïi möu moâ phaù roái ! Boïn ngöôøi ñoù cuõng ñöùng leân, huøng huøng hoå hoå nhö saün saøng ñoái chieán vôùi Coâng Chuùa. Vaïn Cöïc Thieân Toân ñôïi cho söï coâng phaãn cuûa boïn ñoù chín muøi roài, môùi laùy maét ra hieäu cho ba Ñöôøng Chuû cuøng boïn Höông Chuû, vôùi boïn AÂm Saùt baûy möôi hai ngöôøi cuûa Huyeát AÛnh Cung, cuoái cuøng laø boïn bang ñoà hieän dieän. Taát caû ñeàu töø töø di ñoäng, trong khoaûnh khaéc taïo thaønh moät voøng vaây chaët cheû quanh Coâng Chuùa. Beân ngoaøi, coøn coù moät soá danh thuû trong quaàn huøng laøm haäu thuaån . -1103- Dòch Giaû - Thöông Lan V ViieettK m..ccoomm Kiieem Ñaû Töï - Ñaïi Ñaïo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản