intTypePromotion=1

Vận dụng hoạt động trải nghiệm trong dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở Trường Đại học Tân Trào

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
2
download

Vận dụng hoạt động trải nghiệm trong dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở Trường Đại học Tân Trào

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh nghiệm sáng tạo là một hoạt động trong lý thuyết. Đó là, người học thông qua các hoạt động học tập, hình thành những khả năng và phẩm chất nhất định và chỉ tồn tại, phát triển con người và xã hội. Dựa trên cơ sở lý thuyết của giáo dục hiện đại về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, bài viết xây dựng quy trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giảng dạy đàm thoại trong chương trình tiếng Việt cho sinh viên Lào.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng hoạt động trải nghiệm trong dạy học tiếng Việt cho lưu học sinh Lào ở Trường Đại học Tân Trào

No.12_June 2019|S 12 – Tháng 6 n m 2019|p.41-44<br /> <br /> <br /> <br /> T P CHÍ KHOA H C I H C TÂN TRÀO<br /> ISSN: 2354 - 1431<br /> http://tckh.daihoctantrao.edu.vn/<br /> <br /> <br /> <br /> V n d ng ho t ng tr i nghi m trong d y h c ti ng Vi t cho l u h c sinh Lào<br /> Tr ng i h c Tân Trào<br /> <br /> Nguy n M Vi ta*<br /> a<br /> Tr ng i h c Tân Trào<br /> *<br /> Email: nguyenmyviettq@gmail.com<br /> <br /> Thông tin bài vi t Tóm t t<br /> <br /> Ngày nh n bài: Kinh nghi m sáng t o là m t ho t ng trong lý thuy t. ó là, ng i h c thông<br /> 25/5/2019 qua các ho t ng h c t p, hình thành nh ng kh n ng và ph m ch t nh t nh và<br /> Ngày duy t ng:<br /> ch t n t i, phát tri n con ng i và xã h i. D a trên c s lý thuy t c a giáo d c<br /> 10/6/2019<br /> hi n i v các ho t ng tr i nghi m sáng t o, bài vi t xây d ng quy trình t<br /> T khóa: ch c các ho t ng tr i nghi m sáng t o trong gi ng d y àm tho i trong ch ng<br /> Kinh nghi m sáng t o, n ng trình ti ng Vi t cho sinh viên Lào. T ó, giúp h phát huy kh n ng s d ng<br /> l c; m tho i; gi ng d y<br /> ti ng Vi t; sinh viên Lào ti ng Vi t trong h i tho i và trong khi h c t p, nghiên c u t i i h c Tân Trào,<br /> t nh Tuyên Quang.<br /> <br /> <br /> 1. tv n John Deway… c bi t, David Kolb ã xây d ng thành<br /> công lý thuy t h c t tr i nghi m (Experiential learing)<br /> Hi n nay, trong các xu h ng qu c t v c i cách<br /> [2]. Nhìn chung, các tác gi u ng quan i m khi<br /> giáo d c, nh h ng phát tri n n ng l c cho h c sinh<br /> cho r ng ây là ho t ng giáo d c theo lý thuy t ho t<br /> là m t trong nh ng xu h ng tr ng tâm. Theo lí lu n<br /> ng. Theo lí thuy t này, ng i h c hình thành nh ng<br /> d y h c hi n i, n ng l c (competency) không th có<br /> n ng l c, ph m ch t nh t nh thông qua ho t ng.<br /> c thông qua d y, mà ph i thông qua h c, luy n t p<br /> [1]. Vì th , vai trò c a tr i nghi m trong giáo d c r t Trong lí lu n d y h c, khi trình bày quan ni m v<br /> c coi tr ng. ây c coi là quan i m giáo d c ph ng pháp d y h c, nhi u h c gi cho r ng, m c tiêu<br /> c th gi i cao, các n c: Hàn Qu c, Trung Qu c, u tiên và cu i cùng c a lý lu n d y h c là ph i tìm ra<br /> Singapore, Australia, Anh... ã a ho t ng tr i và nh n bi t ph ng pháp d y h c mà ó giáo viên ít<br /> nghi m vào ch ng trình giáo d c t r t s m và t ph i d y h n, h c sinh h c nhi u h n… h c sinh có<br /> hi u qu cao. Trên c s tìm hi u v m t lí lu n và th c nhi u t do, ni m vui và ti n b th t s h n [1, tr.109].<br /> ti n c a ho t ng tr i nghi m trong giáo d c, bài vi t Ho t ng tr i nghi m trong d y h c c coi là m t<br /> nh m m c tiêu xây d ng quy trình t ch c ho t ng trong nh ng ph ng pháp d y h c áp ng yêu c u ó.<br /> tr i nghi m trong d y h c ph n H i tho i trong ch ng Ho t ng tr i nghi m trong d y h c c xây d ng<br /> trình Ti ng Vi t c s dành cho l u h c sinh Lào. T<br /> d a trên các c s v lý thuy t hành ng, c s v lý<br /> ó, giúp các em phát tri n n ng l c s d ng ti ng Vi t<br /> thuy t v n hóa – l ch s và c s v tâm lý h c, giáo<br /> trong h i tho i và trong khi h c t p, nghiên c u t i<br /> d c h c. c manh nha t r t s m nh ng n gi a th<br /> tr ng i h c Tân Trào, t nh Tuyên Quang.<br /> k XIX, các lý thuy t và nguyên t c giáo d c theo quan<br /> 2. N i dung i m cao vai trò c a tr i nghi m trong giáo d c m i<br /> 2.1. Ho t ng tr i nghi m trong d y h c c chính th c công b b i công trình “Experience<br /> Lí thuy t v ho t ng tr i nghi m trong giáo d c and Education” c a tác gi John Deway. Tác ph m ã<br /> ã có t lâu trên th gi i. Nhi u nhà tâm lý h c, giáo ch ra r ng, v i giáo d c truy n th ng, ng i h c tr<br /> d c h c nghiên c u v ho t ng này trên nhi u nên b ng, thi u sáng t o, và xác nh “giáo d c t t<br /> ph ng di n khác nhau nh Lev Vygotsky, Jean Piaget, nh t ph i là s h c t p trong cu c s ng”[4, tr.52].<br /> <br /> <br /> 41<br /> N.M. Viet/ No.12_June 2019|p.41-44<br /> <br /> <br /> c bi t, tác gi David Kolb ã xây d ng thành công lý phát tri n n ng l c, ph m ch t cho h c sinh. Các nghiên<br /> thuy t h c t tr i nghi m (Experiential learing) và nh n c u trên c tri n khai theo h ng làm rõ c s khái<br /> m nh “h c t tr i nghi m là quá trình h c theo ó, ki n ni m, n i dung, hình th c t ch c các ho t ng tr i<br /> th c, n ng l c c t o ra thông qua vi c chuy n hóa nghi m trong giáo d c, nh ng ch a có công trình nào<br /> kinh nghi m. H c t tr i nghi m g n gi ng v i h c chuyên sâu nghiên c u v t ch c d y h c ti ng Vi t<br /> thông qua l m nh ng khác ch nó g n v i kinh cho l u h c sinh Lào h c t i tr ng i h c Tân Trào<br /> nghi m và c m xúc cá nhân”[2]. T ó, Kolb xây theo ho t ng này.<br /> d ng mô hình cho ho t ng tr i nghi m trong d y 2.2. Xây d ng ho t ng h c t p tr i nghi m<br /> h c nh sau: theo ch trong h c ph n ‘H i tho i’ cho l u h c<br /> sinh Lào<br /> Trên c s n n t ng m i quan h h u ngh Vi t -<br /> Lào, t nh Tuyên Quang và t nh Xiêng Kho ng ã th c<br /> hi n các n i dung Biên b n ghi nh h p tác ã ký k t,<br /> th i gian qua, Tr ng i h c Tân Trào ã ti p nh n và<br /> ào t o 5 khóa sinh viên Lào. Tr ng i h c Tân Trào<br /> ã t ch c ào t o ti ng Vi t cho sinh viên t nh Xiêng<br /> Kho ng trong n m u tiên, sau ó, các em s l a ch n<br /> Mô hình 01: Mô hình h c qua tr i nghi m chuyên ngành phù h p theo h c.<br /> trong d y h c c a David Kolb (ngu n [2]) Ch ng trình d y Ti ng Vi t c s cho l u h c sinh<br /> Qua mô hình ho t ng h c t p tr i nghi m c a Lào g m 5 h c ph n: Ng âm ti ng Vi t ; H i tho i;<br /> Kolb cho th y, ho t ng g m 4 n i dung (theo chi u Ng pháp; H ng d n m t s th lo i v n b n v rèn k<br /> kim ng h ), b t u t kinh nghi m c th , quan sát n ng nghe, nói, c, vi t; Thu t ng chuyên ngành.<br /> ph n chi u, khái quát hóa k t thúc là th nghi m tích Trong ph m vi bài vi t này, chúng tôi xây d ng quy<br /> c c. Các n i dung này t o thành m t chu trình khép kín. trình t ch c ho t ng tr i nghi m d y m t ch c a<br /> Khi th c hi n theo chu trình, ng i h c có th không h c ph n 2: H i tho i d y Ti ng Vi t c s cho l u h c<br /> c n xác nh i m nào là b t u và b c ti p theo là sinh Lào t i tr ng i h c Tân Trào.<br /> gì, nh ng phù h p v i i t ng ng i h c v n i dung Trong ho t ng giao ti p b ng ngôn ng , h i tho i<br /> h c t p và i u ki n môi tr ng h c t p. V i chu trình là ho t ng giao ti p ph bi n nh t, c n b n và<br /> h c t tr i nghi m, chuyên gia, giáo viên các môn h c th ng xuyên nh t c a con ng i. Các nhà ngôn ng<br /> có th xây d ng quy trình t ch c ho t ng h c cho h c n c ngoài nh : N. Chomsky, J. Austin,<br /> h c sinh thông qua tr i nghi m. J.Fillmore, H.P. Grice ã có nh ng óng góp cho<br /> Vi t Nam, ho t ng tr i nghi m trong d y h c nghiên c u v lý thuy t h i tho i và t o c s cho<br /> c th hi n trong nh ng v n b n nh Lu t giáo d c nghiên c u v h i tho i Vi t Nam. Các nhà Vi t ng<br /> Vi t Nam, i u 3, 2010, Ngh quy t H i ngh TW 8 h c nh H u Châu, Cao Xuân H o, Nguy n Thi n<br /> khóa XI v i m i c n b n toàn di n giáo d c ào Giáp, Nguy n V n Hi p... ã có nh ng công trình<br /> t o… c pv n th c hi n ho t ng tr i nghi m nghiên c u c b n v lí thuy t h i tho i. Các tác gi<br /> cho h c sinh nh là m t ph ng pháp d y h c tích c c a ra nhi u cách hi u khác nhau v h i tho i, nh ng<br /> trong quá trình d y h c. Trong nh ng n m g n ây, B t u chung l i v n i hàm khái ni m cá tác gi a ra<br /> Giáo d c t ch c nhi u h i th o v Ho t ng tr i u gi ng nhau ch cho r ng, h i tho i (conversation)<br /> nghi m cho h c sinh (“T ch c ho t ng giáo d c tr i là ho t ng giao ti p b ng l i, gi a nh ng ng i tham<br /> nghi m sáng t o c a h c sinh ph thông”, n m 2014; gia giao ti p, trong m t ng c nh nh t nh, nh m m t<br /> “T ch c ho t ng giáo d c tr i nghi m sáng t o khoa m c ích nào ó.<br /> h c k thu t trong tr ng trung h c, n m 2014), “K H c ph n H i tho i d y l u h c sinh Lào bi t v n<br /> n ng xây d ng và t ch c các ho t ng tr i nghi m d ng m t cách linh ho t nguyên t c s d ng TV l i nói<br /> sáng t o trong tr ng trung h c”, n m 2015)…. vào nh ng ch h i tho i, giúp các em có k n ng s<br /> Nghiên c u c a các tác gi Ph m Minh H c, Nguy n d ng chu n ti ng Vi t thành th o. i v i l u h c sinh<br /> Th Liên... cho th y vai trò, v trí quan tr ng c a vi c t Lào n h c t p t i tr ng Tân Trào, ti ng Vi t là m t<br /> ch c ho t ng tr i nghi m sáng t o trong d y h c ngo i ng . H c ph n H i tho i có 19 ch , m c tiêu<br /> <br /> <br /> 42<br /> N.M. Viet/ No.12_June 2019|p.41-44<br /> <br /> <br /> c a h c ph n này là giúp các l u h c sinh Lào m r ng Giáo viên t o môi tr ng h c t p cho h c sinh ho t<br /> v n t và rèn luy n các k n ng s d ng ti ng Vi t vào ng cùng nhau, ho t ng h p tác gi a th y và trò,<br /> h i tho i trong nh ng môi tr ng giao ti p khác nhau. ho t ng h p tác gi a trò và trò. th c hi n i u ó,<br /> ng th i, cùng v i các h c ph n khác, các em có k giáo viên t ch c cho h c sinh tham quan B o tàng t nh<br /> n ng s d ng ti ng Vi t h c các chuyên ngành và Tuyên Quang, n th ch t ch H Chí Minh. Nh ó,<br /> nghiên c u khoa h c tr ng i h c Tân Trào. M i các em c nghe gi i thi u khái quát v l ch s hình<br /> khóa h c, tr ng i h c Tân Trào ch ti p nh n 5 l u thành c a b o tàng, v các hi n v t hi n ang c<br /> h c sinh, vì v y, trong vi c d y ti ng Vi t cho các em, tr ng bày, v các di tích l ch s B o tàng. ây chính<br /> y u t ch t l ng c t lên hàng u. ây c ng là là ho t ng tr i nghi m c th . Trong ho t ng này,<br /> m t i u ki n thu n l i có th t ch c ho t ng tr i các l u h c sinh Lào c m r ng v n t và môi<br /> nghi m cho các em và giáo viên có i u ki n kèm c p, tr ng giao ti p thông qua các tr i nghi m m i v các<br /> giúp t ng em. Trong khuôn kh bài vi t, chúng tôi khu b o tàng, di tích. ng th i, các em ghi chép nh ng<br /> ng d ng xây d ng ho t ng tr i nghi m n i dung bài t m i, nh ng cách nói c a h ng d n viên. T ó, các<br /> 11: H i tho i v tham quan du l ch. N i dung bài h i em có c nh ng kinh nghi m v ch h i tho i<br /> tho i 11 c b trí 14 ti t v i 3 ph n, ph n 1: các tình này. Nh ng t ng mà các em có c trong hoàn c nh<br /> hu ng h i tho i i tham quan, ph n 2: t v ng, ph n 3: giao ti p c th giúp các em nh lâu, kh c sâu.<br /> ghi chú ng pháp. V i bài này, giáo viên cung c p cho + B c 2: Sau khi t o c nh ng kinh nghi m cho<br /> các em các tình hu ng h i tho i gi nh mà giáo viên b n thân v h i tho i ch tham quan, du l ch, các<br /> là ng i xây d ng k ch b n và các em s m vai giao ti p l u h c sinh Lào c giáo viên t ch c th o lu n.<br /> khi i tham quan m t s di tích l ch s , danh lam th ng Giáo viên ghép ôi các l u h c sinh Lào v i nhau và<br /> c nh. ng th i, v n t v ng v tham quan du l ch c a các em t ti n hành ph ng v n v i các câu h i do mình<br /> các em c s d ng h p lý, úng ng pháp. t ra (theo k thu t ph ng v n ba b c: three - step<br /> ng d ng ho t ng tr i nghi m trong d y h c n i interview c a Spencer Kagan - chuyên gia tâm lý h c<br /> dung h i tho i bài 11, chúng tôi t ch c ho t ng d y Spencer Kagan thi t k vào cu i nh ng n m 60 c a th<br /> h c theo cách có ch nh c a giáo viên, giúp các em k XX). Theo k thu t này, các thành viên trong m t<br /> l u h c sinh Lào m r ng v n t , phát tri n n ng l c s c p i vai cho nhau, ng i ph ng v n tr thành ng i<br /> d ng ti ng Vi t trong ho t ng giao ti p. Trên c s tr l i và ng c l i. N i dung trao i c các thành<br /> mô hình h c qua tr i nghi m trong d y h c c a David viên ghi chép l i. N i dung trao i v các di tích các<br /> Kolb, chúng tôi xây d ng cho l u h c sinh Lào tr c ti p em c tham quan. ây là b c mà các l u h c sinh<br /> tham quan du l ch m t s di tích l ch s , danh lam th ng Lào ki m tra cho nhau m t cách h th ng nh ng n i<br /> c nh t i thành ph Tuyên Quang. th c hi n c dung mà b n thân các em ã quan sát, ã tr i qua. Các<br /> ho t ng này, giáo viên chu n b theo k ho ch h c t p em c s d ng các ph ng ti n nh gi y Ao, ph ng<br /> v i m c tiêu t o i u ki n t t c l u h c sinh ph i tìm ti n h tr máy projector trong khi chu n b th o lu n.<br /> tòi, trình bày, chia s và ph ng v n b n th c hi n Giáo viên là ng i h ng d n, i u ch nh các em khi<br /> nhi m v h c t p. N i dung bài h i tho i 11 có th t các em ph ng v n nhau. b c này, s h p tác gi a<br /> thành nhi u câu h i nghi v n c n c gi i áp, nhi u trò v i trò là ch y u. Các em t ng tác, trao i tìm<br /> tình hu ng h i tho i v tham quan du l ch. Các l u h c ra và miêu t nh ng c i m c a các di tích các em ã<br /> sinh Lào c n chu n b chu n b tài li u h c t p, gi y tham quan m t cách h th ng.<br /> Ao, ph ng ti n h tr máy projector. + B c 3: Sau b c 2, các l u h c sinh chia s câu<br /> - Các b c c b n ti n hành bài h c tr l i c a mình v i c nhóm d i s t ch c c a giáo<br /> + B c 1: Giáo viên yêu c u h c sinh tìm hi u tr c viên. M i ng i t trình bày các n i dung thu ct<br /> v B o tàng t nh Tuyên Quang, n th ch t ch H b c 2 thành m t bài gi i thi u v m t trong nh ng di<br /> Chí Minh qua các l u h c sinh Lào khóa tr c và các tích mà các b n c tham quan. Các thành viên khác<br /> sinh viên Vi t Nam. chu n b cho ho t ng tr i trong l p h tr , giúp , c ng tác v i nhau hoàn thành<br /> nghi m, các em c m r ng m t s t v ng v tham n i dung, ng th i b sung nh ng ý t ng m i thông<br /> quan, du l ch t vi c t tìm hi u này. Nhi m v m i b n qua trao i c c a b n. Lúc này, các em ã c tr i<br /> là trao i, th o lu n, d th o ra m t b câu h i xoay nghi m, c giao ti p và th c hi n bài nói m t cách<br /> xung quanh n i dung bài h c. M c ích là m r ng t ng i c l p.<br /> v n t v tham quan d l ch và th c hi n h i tho i. +B c 4: Th nghi m tích c c<br /> 43<br /> N.M. Viet/ No.12_June 2019|p.41-44<br /> <br /> <br /> Giáo viên t ch c cho l u h c sinh viên óng vai: sinh Lào qua n i dung bài 11, h c ph n 2 môn Ti ng<br /> m t b n óng vai h ng d n viên du l ch, các b n khác Vi t c s có u i m n i b t là l u h c sinh Lào t tích<br /> óng vai khách du l ch. Các b n chu n b và th c hi n l y c kinh nghi m s d ng ti ng Vi t thông qua tr i<br /> các ho t ng giao ti p v ch mà các b n ã tr i nghi m th c t ; ng th i, l u h c sinh Lào ch ng<br /> nghi m, tìm hi u. Các l u h c sinh Lào t t ng h p chi m l nh t m i và phát tri n h i tho i. N ng l c giao<br /> nh ng t m i mà các em h c t p c trong bu i h c ti p b ng ti ng Vi t c a l u h c sinh Lào c phát<br /> và nh ng ghi chú v ng pháp. Giáo viên là ng i t tri n và nâng cao. ây là ho t ng b ích, lý thú sau<br /> ch c, i u khi n ho t ng h i tho i c a các em, nh n nh ng gi h c c ng th ng, t o i u ki n sinh viên<br /> xét, ánh giá, chính xác hoá ki n th c. ng th i, nh n n c Lào hi u thêm v l ch s , v n hóa, con ng i<br /> xét hi u qu làm vi c t ng l u h c sinh khi các em th c Tuyên Quang nói riêng và t n c Vi t Nam nói<br /> hi n giao ti p v ch tham quan du l ch b ng ti ng chung.<br /> Vi t. K t thúc b c 4, các l u h c sinh Lào ã hoàn TÀI LI U THAM KH O<br /> thành quá trình h c t p n i dung h i tho i bài 11. Có<br /> 1. Bernd Meier, Nguy n V n C ng (2011), Lí lu n d y<br /> th kh ng nh, nh ng t v ng m i và ho t ng giao<br /> h c k thu t, C Eigenverlag, Berlin. Printed in Germany.<br /> ti p v ch tham quan du l ch c các em ti p thu<br /> 2. D.A. Kolb (1984), Experiential learing, San<br /> m t cách ch ng b i “nh ng tri th c t c thông<br /> Francisco Jossay – Bas.<br /> qua quá trình làm vi c m i chính là tri th c th t” [1].<br /> 3. Ph m Minh H c (1997), Tâm lý h c V gotxki,<br /> 3. K t lu n<br /> NXB Giáo d c, Hà N i.<br /> Tr c h t, c n kh ng nh ho t ng tr i nghi m<br /> 4. John Dewey (2012), Kinh nghi m và giáo d c,<br /> trong giáo d c có c s t lí lu n d y h c, lý thuy t<br /> d ch gi Ph m Tu n Anh, NXB DTBooks và Tr .<br /> giáo d c và phù h p v i xu h ng qu c t trong vi c<br /> c i cách giáo d c b i kh n ng phát tri n n ng l c cho 6. Tr ng i h c Tân Trào (2014), Giáo trình<br /> ng i h c mà ho t ng này mang l i. Vi c xây d ng ti ng Vi t c s d nh cho l u h c sinh Lào, giáo trình<br /> ho t ng tr i nghi m trong d y h i tho i cho l u h c l u hành n i b .<br /> <br /> <br /> <br /> Application of experimental activities in teaching Vietnamese for Laos students at<br /> Tan Trao university<br /> <br /> Nguyen My Viet<br /> <br /> Article info Abstract<br /> <br /> Recieved: Creative experience is an activity in theory. The learners, form certain capabilities<br /> 25/5/2019 and qualities, through learning activities According to the theoretical basis of modern<br /> Accepted:<br /> education on creative experience activities, the article builds the process of<br /> 10/6/2019<br /> organizing creative experience activities in teaching conversation in Vietnamese<br /> Keywords: program for Laos students.So it can help them develop their ability in using<br /> creative experience; Vietnamese in conversation and during studying and researching at Tan Trao<br /> competency;<br /> University, Tuyen Quang province.<br /> conversation;<br /> teaching Vietnamese;<br /> Laos students.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 44<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2