intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng hệ thống trò chơi nhằm rèn luyện kỹ năng bật nhảy cho trẻ 3-4 ở trường mầm non

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

31
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với trẻ 3-4 tuổi, hoạt động vui chơi là chủ yếu, trẻ đã có bước phát triển tốt hơn sơ với tuổi nhà trẻ. Ở thời kỳ này, trẻ đã có khả năng vận động tương đối tốt, trẻ có thể thực hiện được nhiều động tác vận động: Bò, giữ thăng bằng... Tuy nhiên để trẻ phát triển toàn diện hơn thì không thể thiếu kỹ năng bật nhảy, vì đây là yếu tố rất quan trọng trong việc rèn luyện sự dẻo dai, khéo léo, nhanh nhẹn của trẻ. Bài viết đi sâu tìm hiểu và đề xuất một số trò chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ năng bật nhảy cho trẻ 3-4 tuổi, để từ đó có thể áp dụng vào đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng hệ thống trò chơi nhằm rèn luyện kỹ năng bật nhảy cho trẻ 3-4 ở trường mầm non

  1. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG BẬT NHẢY CHO TRẺ 3-4 Ở TRƯỜNG MẦM NON Nguyễn Thị Tuyết Hương, Siu H’Lơch* Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí minh *Tác giả liên lạc: teresasiu071095@gmail.com TÓM TẮT Đối với trẻ 3-4 tuổi, hoạt động vui chơi là chủ yếu, trẻ đã có bước phát triển tốt hơn sơ với tuổi nhà trẻ. Ở thời kỳ này, trẻ đã có khả năng vận động tương đối tốt, trẻ có thể thực hiện được nhiều động tác vận động: bò, giữ thăng bằng... Tuy nhiên để trẻ phát triển toàn diện hơn thì không thể thiếu kỹ năng bật nhảy, vì đây là yếu tố rất quan trọng trong việc rèn luyện sự dẻo dai, khéo léo, nhanh nhẹn… của trẻ. Bật nhảy đòi hỏi trẻ phải sử dụng sức mạnh của cơ bắp, năng lượng của cơ thể..., giúp trẻ phát triển thể chất, kỹ năng, kỹ xảo vận động tốt hơn. Thông qua đó nâng cao nhận thức về lợi ích của bật nhảy, cố gắng thực hiện vận đông đúng,đẹp, trong quá trình luyện tập kích thích trẻ hăng hái, tích cực tham gia, biết tuân thủ luật chơi, biết phối hợp với bạn… Nhận thức được tầm quan trọng của trò chơi bật nhảy, chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu và đề xuất một số trò chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ năng bật nhảy cho trẻ 3-4 tuổi, để từ đó có thể áp dụng vào đạt kết quả tốt nhất. Từ khóa: Trò chơi, kỹ năng. BUILDING GAME SYSTEMS TO EXCELLENT SKILLS ONLY FOR CHILDREN 3-4 IN SCHOOL Nguyen Thi Tuyet Huong, Siu H’Lơch* The National College of Education Ho Chi Minh City *Corresponding Author: teresasiu071095@gmail.com ABSTRACT For children 3-4 years, play activities are mainly, children have a better development with age of kindergarten. At this time, the children are able to move relatively well, children can perform many movements such as cows, balancing,... However, for children to develop more comprehensive, it can not be lacking. This is a very important factor in training the toughness, ingenuity, agility of the child. Jump requires children to use the power of the muscles, energy of the body,... help children develop physical, skills, motor skills better. Through it, raise awareness about the benefits of jumping, trying to do the right fit, in the process of training stimulate the child actively, actively participate, obey the rules of the game, in coordination,.... Recognizing the importance of jumping, we have been exploring and suggesting some motivational games to improve your jumping skills for 3-4 year olds. Keywords: Game, skill. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG Đề xuất các trò chơi vận động nhằm NGHIÊN CỨU rèn luyện kỹ năng vận động bật nhảy Khách thể nghiên cứu cho trẻ 3-4 tuổi. Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển 334
  2. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học vận động cho trẻ 3-4 tuổi. thực tập. Đối tượng nghiên cứu Phương pháp đàm thoại Trò chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ Trao đổi trò chuyện với cán bộ giáo năng bật nhảy cho trẻ 3-4 tuổi ở trường viên mầm non nhằm trao đổi thêm mầm non. thông tin về việc sử dụng một số trò Giả thuyết khoa học chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ năng Nếu xây dựng, sắp xếp các trò chơi (từ bật nhảy cho trẻ 3- 4 tuổi. dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp) Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt và thực hiện các trò chơi vận động hợp động của giáo viên mầm non lý, thì việc rèn luyện kỹ năng vận động Phân tích giáo án, kế hoạch hoạt động bật nhảy của trẻ sẽ được cải thiện. của giáo viên mầm non nhằm tìm hiểu Nhiệm vụ nghiên cứu việc lập kế hoạch rèn luyện kỹ năng Nghiên cứu cơ sở lí luận về việc sử vận động bật nhảy cho trẻ thông qua dụng trò chơi vận động nhằm rèn luyện Xây dựng các trò chơi vận động. kỹ năng vận động bật nhảy cho trẻ 3-4 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia tuổi. Lấy ý kỹến các giáo viên mầm non Khảo sát thực tế rèn luyện kỹ năng vận đánh giá tính hiệu quả và tính khả thi động bật nhảy thông qua trò chơi vận của của các trò chơi vận động nhằm rèn động cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm luyện kỹ năng vận động bật nhảy cho non. trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non. Đề xuất và thử nghiệm tính hợp lí, hiệu Phương pháp thử nghiệm quả một số trò chơi vận động rèn luyện Tiến hành thử nghiệm một số trò chơi kỹ năng vận động bật nhảy cho trẻ 3-4 vận động theo các mức độ thấp- trung tuổi. bình - khá - cao, nhằm rèn luyện kỹ Phương pháp nghiên cứu năng vận động bật nhảy cho trẻ 3-4 tuổi Phương pháp nghiên cứu lý luận ở trường mầm non. Phương pháp thống Thu thập tài liệu, nghiên cứu, so sánh, kê tóa n học: phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, một Sử dụng một số công thức tóa n thống số hóa những tài liệu có liên quan đến kê xử lý các số liệu thu thập được trong đề tài. quá trình điều tra(thống kê theo tỷ lệ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn %, trung bình,…) Xây dựng bảng hỏi dành cho giáo viên Giới hạn và phạm vi nghiên cứu để tìm hiểu việc sử dụng một số trò Khảo sát thực trạng tổ chức một số trò chơi vận động để rèn luyện kỹ năng chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ năng vận động bật nhảy cho trẻ 3-4 tuổi ở bật nhảy cho trẻ 3-4 tuổi của giáo viên trường mầm non. ở một số trường mầm non tại quận Thủ Phương pháp quan sát Đức. Quan sát, theo dõi quá trình tổ chức trò Khảo sát kỹ năng vận động bật nhảy chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ năng của trẻ 3-4 tuổi tại một số trường mầm vận động bật nhảy cho trẻ 3-4 tuổi ở non tại quận Thủ Đức. trường mầm non. Xây dựng một số trò chơi vận động Quan sát việc thử nghiệm một số trò nhằm rèn luyện kỹ năng vận động bật chơi nhằm rèn luyện kỹ năng bật nhảy nhảy cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm thông qua trò chơi vận động cho trẻ 3- non. 4 tuổi, việc thực hiện hành động chơi, Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các luật chơi, kỹ năng vận động bật và tinh trò chơi vận động trong việc rèn luyện thần, thái độ của trẻ trong quá trình kỹ năng vận động bật nhảy đối với trẻ. 335
  3. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÒ giáo án của giáo viên, quan sát việc tổ CHƠI VẬN ĐỘNG NHẰM RÈN chức giờ học thể dục để khảo sát việc LUYỆN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG sử dụng trò chơi vận động nhằm rèn BẬT NHẢY CHO TRẺ 3 – 4 TUỔI luyện kỹ năng vận động cho trẻ, khảo Sử dụng các phương pháp điều tra sát kỹ năng vận động của trẻ thông qua khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến hoạt động học trẻ thực hiện bài tập theo của giáo viên, nghiên cứu kế hoạch, yêu cầu của giáo viên. Bảng 1. Những trò chơi giáo viên mầm non thường sử dụng để rèn luyện nhanh nhẹn kỹ năng bật nhảy cho trẻ Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa bao Tên trò chơi giờ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ Bật tại chỗ 7 36.8 12 63.2 0 0 Bật tiến về phía trước 11 57.9 8 42.1 0 0 Bật xa 10 52.6 9 47.4 0 0 Bật qua vật cản 5 26.3 14 73.7 0 0 Bật theo vòng 6 31.6 13 68.4 0 0 Nhảy lò cò 4 21.1 15 78.9 0 0 Kết quả thực hiện kỹ năng vận động kỹ năng vận động ở mức khá, trung của trẻ cho thấy có 80% trẻ thực hiện bình. Kỹ năng vận động tốt chỉ có 20%. Bảng 2. Kết quả phân tích thực trạng sử dụng các biện pháp hướng dẫn trò chơi nhằm rèn luyện kỹ năng bật nhảy cho trẻ 3-4 tuổi Giáo viên trả lời Thể hiện trong kế Thực tế sử dụng Biện pháp sử dụng (phiếu điều tra) hoạch của giáo viên S.lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 1. Phương pháp trực quan Làm mẫu 40 100 37 92,5 35 87,5 Mô phỏng 25 62,5 12 30 11 27,5 Mốc định hướng 26 65 17 42,5 10 25 thị giác Vận định hướng 20 50 17 42,5 9 22.5 âm thanh 2. Phương pháp sử dụng lời nói Miêu tả 40 100 27 67,5 25 62,5 Giải thích 36 90 36 90 31 77,5 Chỉ dẫn 36 90 36 90 36 90 Đàm thoại 16 40 33 82,5 25 62,5 3. Phương pháp thực hành Luyện tập lặp lại 39 97,5 39 99.5 35 87,5 Luyện tập biến đổi 15 37,5 7 17,5 5 12,5 Luyện tập bằng 38 95 38 95 29 72,5 hình thức chơi Luyện tập bằng 33 82,5 21 52,5 18 45 hình thức thi đua 336
  4. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học Kết quả các bảng tổng hợp trên cho tuổi; các yếu tố ảnh hưởng đến quá thấy từ nhận thức đến thực tế của giáo trình rèn luyện kỹ năng bật nhảy thông viên khi tổ chức trò chơi để rèn luyện qua trò chơi vận động cho trẻ MG 3-4 kỹ năng bật nhảy cho trẻ có sự khác tuổi. biệt trong việc sử dụng các biện pháp Việc xây dựng một số trò chơi đảm bảo hướng dẫn cho trẻ chơi. nguyên tắc, đảm bảo các yêu cầu kết Từ kết quả nghiên cứu tình hình thực hợp với các ý kiến góp ý và sự đánh giá tế có thể rút ra được một số nhận định rất cao của GVMN đã giúp nhóm sau: nghiên cứu tự tin với kết quả nghiên Giáo viên MN đã nhận thức khá đầy đủ cứu. Kết quả thử nghiệm trò chơi cho về tầm quan trọng việc sử dụng trò chơi thấy phù hợp với khả năng vận động và vận động để rèn luyện kỹ năng bật mức độ phát triển thể chất, tố chất thể nhảy của trẻ MG 3-4 tuổi. Tuy nhiên, lực của trẻ, trẻ tích cực chủ động tham do giáo viên chưa chú trọng đến việc gia trò chơi, hứng thú khi giáo viên lập một kế hoạch rèn luyện cụ thể, còn chuẩn bị dụng cụ chơi, nhiều màu sắc,.. mang tính tự phát nên ảnh hưởng khá Bài học quan trọng được rút ra là khi nhiều tới mức độ phát triển kỹ năng bật xây dựng và tổ chức trò chơi cho trẻ nhảy của trẻ. cần phải chú ý xây dựng và lựa chọn Việc sử dụng các trò chơi chưa nhiều, trò phù hợp với khả năng, lứa tuổi của chưa duy trì được hứng thú, chưa phát trẻ, chuẩn bị dụng cụ đa dạng, nhiều huy được hết khả năng được VĐ của màu sắc hấp dẫn. trẻ. Giáo viên phụ thuộc quá nhiều vào Kiến nghị chương trình, bài mẫu, sử dụng trò chơi Nhà trường cần tổ chức, bồi dưỡng cũ lặp lại nhiều lần. chuyên đề để nâng cao trình độ cho Giáo viên tổ chức các hoạt động rèn giáo viên, thường xuyên nhắc nhở, luyện kỹ năng bật nhảy cho trẻ MG 3- khuyến khích giáo viên sáng tạo trong 4 tuổi chủ yếu chỉ trong giờ học và hoạt các trò chơi vận động của trẻ tránh tạo động vui chơi ngoài trời, kế hoạch sơ cho trẻ cảm giác nhàm chán, không sài. Trong khi đó, giờ thể dục sáng, giờ tích cực tham gia trò chơi, phát huy chơi trong lớp và giờ sinh hoạt chiều tinh tích cự chủ động của trẻ một cách cũng là thời điểm khá thích hợp để giáo tối ưu nhất có thể. Khuyến khích (có viên có thể tổ chức cho trẻ chơi thì ít khen thưởng) giáo viên sáng tạo các ý được sử dụng. tưởng, sáng kiến kinh nghiệm mới có ý Nhận định trên đây hết sức quan trọng nghĩa thực tiễn và đạt hiệu quả cao. để chúng tôi đề xuất một số trò chơi Nhà trường cần có kế hoạch cải tạo vận động nhằm rèn luyện kỹ năng bật khuôn viên trường để tận dụng tối đa nhảy cho trẻ MG 3-4 tuổi. không gian phục vụ cho việc tổ chức trò chơi vận động cho trẻ. Giáo viên KẾT LUẬN cần tạo môi trường chơi vui vẻ thoải Đề tài đã sơ lược một số vấn đề lý luận mái, không gò bó trẻ, các dụng cụ chơi phù hợp với mục tiêu nghiên cứu như hấp dẫn trẻ giúp trẻ hoạt động tích cực một số khái niệm cơ bản và trò chơi hơn. Tăng cường tổ chức rèn luyện các vận động rèn luyện kỹ năng bật nhảy kỹ năng, kỹ xảo vận động thông qua trò dưới góc nhìn của các nhà giáo dục; chơi vận động. đặc điểm của quá trình giáo dục phát Giáo viên mầm non cần quan tâm đến triển vận động cho trẻ; đặc điểm phát việc tổ chức các trò chơi vận động triển kỹ năng vận động của trẻ MG 3-4 nhằm rèn luyện kỹ năng bật nhảy cho 337
  5. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học trẻ. Cần xác định rõ nội dung, kế hoạch chọn, sử dụng các phương pháp, biện chi tiết, sắp xếp các trò chơi sao cho pháp một cách linh hoạt, đa dạng hình hợp lý với không gian và thời gian. Lựa thức tổ chức. TÀI LIỆU THAM KHẢO LÊ THỊ LIÊN HOAN, NGUYỄN THỊ LAN. Các Trò chơi vận động cho trẻ từ 2 – 6 Tuổi (2003). NGUYỄN ÁNH TUYẾT. Trò chơi của trẻ em. Nhà xuất bản Phụ nữ, 2000. NGUYỄN BÁ MINH (CHỦ BIÊN), NGUYỄN THỊ MỸ TRINH, BÙI THỊ VIỆT. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non (Tài liệu dành cho CBQL và GVMN). NXBGD Việt Nam, 2015. NGUYỄN THỊ YẾN LINH. Hướng dẫn tổ chức thực hiện bài tập vận động cho trẻ mầm non (năm 2017). TÔN THẤT SAM. Trò chơi ngoài trời. NXB Trẻ, 2002. 338
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2