intTypePromotion=3

Xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ - Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

Chia sẻ: Cuc Cuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:480

0
106
lượt xem
42
download

Xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ - Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp theo phần 1, phần 2 của cuốn Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ trình bày các văn bản pháp luật do Hồ Chí Minh ký và ban hành. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để nắm bắt rõ hơn kiến thức về lĩnh vực này. Đặc biệt, với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là Tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng Nhà nước và công tác cán bộ - Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

 1. Phần thứ ba CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ■ DO CHỦ TỊCH HÓ CHÍ MINH KÝ BAN HÀNH CTHCM - IH
 2. 1. QUỐC HỘI
 3. CHỦ TỊCH HÓ CHÍ MINH VỚI XÁY DỰNG NHÀ N ước VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ i • [ CHỦ T|CH CHÍNH PhT l A iÌTt HỜI 1 NƯỚC VIỆT NAM DẦN CHÙ CỘNG HOÀ C hiểu theo S ắ c lện h sò' 14 ng à y 8 / 9 /1 9 4 5 m ó cuộc tông tu y ể n c ứ đê bầu Q uốc d â n Đ ại hội; C h iếu theo S ắ c lệnh sô' 39 ngày 2 6 1 9 1 1 9 4 5 lập m ột u ỷ b a n d ự th ả o t h ế lệ cuộc tổng tu yển cử; X é t T ờ tr ìn h của u ỷ ban d ự thảo thê lệ cuộc tổng tuyến cử; S a u k h i H ội đ ồ n g C h in h p h ủ đã thoả th u ậ n : RA SẮC LỆNH Khoản th ứ nhất N G À Y MỞ CUỘC T Ó N G T U Y Ể N c ử • Đ iểu th ứ 1 N g à y 25 th á n g 12 năm 194Õ sẽ mỏ cuộc tổng tu vén cứ tro n g toàn cõi nưốc V iệt N am dân chủ cộng hoà đè bầu dại b iểu dự vào Quốc dân Đại hội. 276
 4. Phần th ứ ba. Các văn bản pháp luật do Chú tịch Hó Chí M inh kỷ ban hành K h o ả n th ứ h a i QUYỂN BẨU CỬ VÀ Ứ N G c ử Đ iể u t h ử 2 T ất cả n h ủ n g công dân V iệt Nam ''’ 18 tu ổ i trở lê n kh ôn g phán b iệt nam nữ, đều có quyển bầu cử v à ứ ng cử, trừ ra n h ủ n g người này; 1. N hữ ng ngưòi điên: nhữ n g ngiíòi m à d ân địa phương đã công n h ận là điên dại. D anh sách nhừng người đ iên tro n g làn g hay khu p h ố do ư ỷ ban n h ân dãn làn g hay khu phô’ ấn định. 2. N h ữ n g ngưòi hành k h ấ t chuyên m ôn, h a y là n h ữ n g người do m ột hội th iện nào nuôi vĩnh viễn. D anh sách nhữ ng ngưòi này do ư ỷ b an n h â n d â n là n g hay khu phô ắ n định. 3. N h ử n g ngưòi bị can án m à không được hư ơng sắ c lện h đại xá của C hính phủ dân chú cộng hoà. K h o ả n t h ứ ba VẬN Đ Ộ N G T U Y Ể N c ử Đ iể u t h ử 3 Được tự do vận động, nhữ ng cuộc vận đ ộ n g k h ô n g được trái với nền dân chủ cộng hoà. N h ữ n g cuộc tu yên tru yền vận động có tín h cách phưđng C ô n g (iâ n V iệ t N a n i gồm có: a) N h ĩ l n g np ư ò i V i ệ t N a m ; b) N h ữ n g d ã n tộc t h i ể u s ố t r o n g c ù n g niíốc V iệ t N a n i, M á n , T h ô , T h á i , M ưòng--. 277
 5. CHÙ TỊCH HỔ CHl MINH VỚI XÂY DỰNG NHÀ Nước VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ hại đến nền độc lập và cuộc trị an đều bị cấm. Đ iều th ứ 4 Trong việc vận động, ngưòi ửng cử có th ể dùng rién g một danh sách hay hợp cùng n hiều ngưòi khác lập ch u n g một danh sách: có th ể lấ y danh n ghĩa một đoàn th ể m à cổ động. Đ iều th ứ 5 N hùng cuộc hội họp để vận động tuyển cứ (diễn thuyết, giới thiệu người ùng cử) chỉ phải k h ai cho các u ỷ ban nhãn dân địa phương b iết trước 24 giờ. N ói rõ địa điểm cuộc họp ờ đâu mục đích làm gì và tên ngưòi chịu trách nhiệm cuộc họp đó. ư ỷ ban n h ân dân địa phương sẽ phái người đến k iểm soát cuộc hội họp, và có quyền giải tán n êu th ấ y cuộc hội họp có tín h cách phương h ại đến nền độc lập và cuộc trị an. Đ iều th ứ 6 Những yết thị biểu ngữ, tru y ền đơn phải đưa Uỷ ban n h â n dân địa phương kiểm duyệt và dán ỏ n h ủ n g n h à công cộng (đình, chùa v.v...). Cấm dán chồng lên và câ'm xé (hay bóc) n hữ ng yết thị, biểu ngữ, tru v ền đơn của ngưòi khác. Khoản t h ứ tư Đ Ơ N VỊ T U Y Ê N c ử % Đ iểu th ứ 7 Đơn vị tuyển cử là tỉnh, nghĩa là dán trong mỗi tỉn h báu th ẳ n g đại biểu tỉn h m ình dự vào Quốc dân Đại hội. Đ iều th ứ 8 Sáu th à n h phô* này: H à Nội, Hải Phòng, N am Định, 278
 6. Phần th ứ ba. Các văn bàn pháp luật do Chủ tịch Hõ Chi Minh ký ban hành V inh. H uế, S ài Gòn - Chd I>ỡn. cùnK (lược đùng riêng làm n h ũ n g đớn vị tuyển cứ như các tinh. Đ iều th ứ 9 Sô”đại biếu m ột tỉnh (hay thành phố) th ì căn cử vào dân s ố tin h (h ay thành phô) ấv m à ân định, trừ m ột vài th à n h phô đậc b iệt q uan trọng, số đại biểu có tãiig lẽn ch ú t it. B án g tôiig kê s ố đại biêu các tinh và th à n h ph ố có dinh theo S ắc lện h này. K h o ả n th ứ năni DANH SÁCH ỨNG c ử Đ i ể u t h ứ 10 D an h sách ửng cử sẽ do u ỷ ban n h â n dân tỉnh (hay th
 7. CHỦ TỊCH HỔ CHÍ MINH VỚI XÂY DỰNG NHÀ N ư ớ c VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ a) ứ n g cử n h iều nơi; b) K hai g ian nhữ n g giấy chứng thực v ề đ iểu k iện ứng cử, sẽ bị phạt. Đ i ề u t h ứ 14 C hậm n h ấ t là 12 n gày trước n gày bầu cử, u ỷ ban nhân dân tỉn h (hay th à n h phố) phải vết danh sá ch n h ữ n g người ứng cử tạ i các nơi công cộng ở tìn h lỵ, hoặc ở th à n h phô: tên trong d anh sá ch xếp theo thứ tự a, b, c. Đ i ề u t h ứ 15 C hậm n h ấ t là 5 hõm (năm hôm ) trưóc n g à y bầu cử. danh sách các ngưòi ứ n g cử đó phải tối tay các u ỷ ban nhân dân làn g h a y khu phô’ đ ể được y ết n g a y lên n h ữ n g nơi công cộng. Khoản th ứ sáu DANH SÁCH BẨU c ử Đ i ề u t h ứ 16 D an h sách bầu cử sẽ do U ỷ ban n hãn dân là n g hav khu phô’ phụ trách lập lên. Đ i ể u t h ứ 17 Mỗi cử tri chỉ được đi bầu m ột nơi, hoặc ở n g u y ên quán, hoậc ở m ột nơi m à cử tri đã trú ngụ ít nhá't là 3 th án g tính đến n g à y bầu cử. Đ i ề u t h ứ 18 N gưòi ra ứ n g cử có quyền đi bầu cử, n h ư n g nơi bầu củ phải th e o đúng nh ư vừa đ ịnh trên này. 280
 8. Phẩn th ứ ba. Các văn bàn pháp luật do Chủ tịch Hố C hi M inh kỷ ban hành D i ề u t h ứ 19 Binh lin h , thđ thuycn. cóng chức thi bầu tạ i nơi m ình đang làm việc. Đ i ề u t h ứ 20 Các chủ xưởng, Iihà m áv phái giii (lanh sách các thợ đến ư ý ban n hân dân lõ ngàv trước ngày 1)0 phiếu. Đ i ể u t h ứ 21 Bô m ẹ. vợ con những binh iinh. thợ th u y ề n , h a y công chửc cũng đưực k ê vào trường hợp kế trên (n g h ĩa là không hạn định v ề n gày th án g trú ngụ). Đ i ể u t h ứ 22 Khi cần k iểm soát tu ổi các cử tri thì ư ỳ ban n h â n dân làn g hav tỉn h lỵ (hay thành phô) sẻ cãn cứ vào g iấ y chứng nhộn của ư ý ban nhản dân địa phương (n ếu k h ôn g có giấy k h ai sinh). Đ i ể u t h ứ 23 Chậm nhất là 10 hỏm trước ngàv l)ó phiếu, u ỷ ban nhản dân làng, tính lỵ (hav khu phố) phái yết danh sách tố t cả các người có quvén đi bầu cử (cii tri) trong làng, tinh lỵ hav khu phố) ỏ những nđi công cộng. T ên trong danh sách xếp theo thử tự a. b. c. Đ i ề u t h ứ 24. Sau khi y ế t danh sách bầu cứ. trong h ạ n 3 n g à y , dân làng, tỉnh lỵ (h ay khu phố) có quyển khiếu nại; a) N hữ ng ngưòi có đủ điều kiện đi bồu mà ư ỷ ban nhân dân quên ghi vào danh sách, thì có quyền bát ghi th êm tê n m inh. b) N ếu cỏ ngưòi không đú điểu kiện m à g h i tê n v à o đanh 281
 9. CHỦ TỊCH HÓ CHl MINH VỚI XẢY DỰNG NHÀ N ư ớ c VÀ CÒNG TÁC CẢN BỘ 4 • sách b c ầ u cử, thì bãt cử ai cũ n g có q u v ển yêu cau U y ban nhàn dãn làn g, tỉnh lỵ (hay khu phỏ') xét lại. Đ i ề u t h ử 25 Chạm nhất là 5 n g à y (trước n g à y bỏ phiêu vã nếu có sự sửa đối trong danh sách bầu cử, ư ý ban nhân dân địa phương phải làm lại danh sách và y ết lên n h ừ n g chỗ cũ. Đ i ề u t h ứ 26 C hậm n h ất là 2 n g à y sa u n g à y bầu cữ. U ý ban Iihãn dãn làng, tinh lỵ (hav khu phố) phái cấp cho n h ữ n g ngưòi có tôn trong danh sách m ỗi ngưòi một cái th è đi bầu có đ ón g dấu của ư ỷ ban nhân dân. Khoản th ử bảy T ổ CHỨC B Ẩ U C Ử Đ i ể u t h ứ 27 ư ỷ ban nhân dân làn g, tỉn h lỵ (h a y khu phổ) s ẽ triệu tập m ột ban phụ trách cuộc bầu cử 2 n g à y trước n g à y bỏ phiếu. Đ i ề u t h ứ 28 Ban ấy gồm có m ột dại biểu của U ý ban n h â n dân và những đại biểu của các giới trong làn g, tỉn h lỵ (h ay khu phô) (công dán, công nh ân , thương n h ân , th a n h n iê n , p h ụ nũ. Ị)hụ lão v.v...), B iên bản làm h a i bàn: m ột b ả n giao u ỹ b a n nhân dàn làn g h ay khu phô' giữ, m ột bản gửi lê n ban k iêm s o á t cuộc bầu củ toàn tỉn h (hay th à n h phô). u ỷ ban nhân dân tỉn h sẽ gửi v ề các là n g m ột tờ biên bán 282
 10. Phấn th ứ ba. Các văn bản pháp luật do Chủ tịch Hô Chi M inh ký ban hành kiếu m ẫu in sau. Đ i ề u t h ử 29 U ý ban n h ãn dán có quvển dựa theo ý kiến của phấn đóng mà chọn lấ y từ 5 đ ến 7 đại t)iẽ’u (kẽ cá đại biểu của u ý ban nhán dân) toàn là n h ữ n g ngưòi khniiíT ra ứng cử. Đ i ể u t h ử 30 Ban phụ trách cuộc b ầ u cứ biệt lập. chứ không thuộc quyền U ý ban n h ãn dân. Đ i ề u t h ứ 31 Mỗi cứ tri p h ái th â n h à n h đi báii không đưỢc uỷ quyền, cũng khòng được bầu b ằ n g cách gứi thư. Đ i ề u t h ứ 32 N gày bầu cử sẽ bỏ p h iếu từ 7h00 dến 16h00. Đ i ể u t h ử 33 N ếu cuộc bầu cứ lần đầu không có giã trị. hoặc sô ngưòi trú n g cử chưa b ằn g sô đ ại b iểu định lấy thì s ẽ bầu lại theo như Đ iểu 34. Õ8 và 59 dưới này. Đ i ể u t h ứ 34 U ý ban n h ân dán tin h (hay th a n h |)h(V) sẽ dịnh ngày, giò cuộc bầu cứ th ử h ai và báo cáo cho cáf Uy ban n hân dân làng, tin h lỵ (hay khu phố) biết, Đ i ề u t h ử 35 Nới bỏ p h iếu sẽ là tr ụ sở U ỷ ban nhãn dân làng, tỉn h lỵ (hay khu phô). 283
 11. CHỦ TỊCH HÓ CHỈ MINH VỚI XÂY DỰNG NHÀ N ư ớ c VÀ CÒNG TÁC CÁN BỘ Đ i ể u t h ứ 36 Cử trí sẽ bầu b ằn g phiếu kin. Đ i ể u t h ử 37 N ếu cử tri không b iế t v iế t chữ quô’c ngữ n h ư n g biêt v iết chữ H án, tạm thòi được phép v iế t ch ữ H án tron g phiếu bầu. Đ i ề u t h ứ 38 Còn nhữ n g cử tri k hông b iế t v iế t ch ử quôc ngữ cùng chữ H án thì n gày bầu cử. trước khi b ắ t đầu bỏ p h iếu , sẽ lập m ột tiểu ban 3 ngưòi (m ột người củ a b a n phụ trách cuộc bấu cử củ ra, h ai người do dân làng, tỉn h lỵ (h a y th à n h phô’ cử ra) v iết giúp cho ngưòi đi bầu; m ột ngưòi v iế t, h a i ngư ời kiểm điểm . K hi lập xong, tiểu ban đó p h ải tu y ê n th ệ trước m ặt các ngưòí đi bầu rằng: sẽ v iết đ úng th eo lòi n g ư ò i đi b ầ u và giữ bí m ật. Đ i ề u t h ứ 39 Hộp phiếu p h ải có khoá, ch ìa k h o á do b a n phụ trách cuộc bầu cử giữ. Tuỳ th eo số^ cử tri ít h a y n h iê u , có th ể có m ột h ay n h iều hộp phiếu. Trước lúc b ấ t đầu bỏ p h iếu , b a n p h ụ trá ch cuộc báu cứ phải cho công ch ú n g xem là tron g hộp p h iếu k hông có gì và p h ải khoá lại trước m ặt côn g ch ú n g . Đ i ề u t h ứ 40 P h iếu bầu sẽ do ban p h ụ trá ch cuộc b ầ u cử p hát cho người đi b ầu, chỉ phát cho m ỗi n gư òi m ột p h iếu có đóng dấu của u ỷ ban n h ân dân làng, tỉn h lỵ (h a y k h u phô). S ẽ có phiếu k iểu m ẫu ch u n g cho toàn quỏc. P h iế u sẽ p h á t lúc ngưòi đi bầu 284
 12. Phẩn th ứ ba. Các văn bản pháp luật do C hủ tịch HỒ Chí M inh kỷ ban hành đã vào phòn g bỏ phiếu. Đ i ể u t h ứ 41 Ngưòi đi bầu vào p h òn g bỏ phiếu từng người m ột, vào m ột bên, ra m ột bên. Lúc vào phòng bỏ phiếu th ì người đi bầu đem thẻ đi b ầu cho m ột n h â n v iên trong ban phụ trách cuộc bầu cứ xem . N h â n viên n àv lấ y kéo h a y dao cắ t chéo góc thẻ (ti bầu ấy rồi g ià lại cho ngư òi đi bầu. N gưòi đi bầu phải giữ tấm th ẻ đã cát đó đê d ù n g vào m ột cuộc bầu lại (nếu có bầu lại). Sẽ có thẻ đi b ầu kiểu m ẳu cho toàn quôc. K hoản th ứ tám TRƯỜNG HỢP é đ ặ c b iệt • # Đ iể u t h ứ 42 N ếu tr o n g tỉn h (h o ặ c th à n h p h ô), sô’ n gư òi ứ n g cử ch ư a b ằ n g h o ặ c vừ a đủ sô' đ ạ i b iểu đ ịn h lấ y th ì c ũ n g cứ b ầu n h ư th ư ờ n g . K hoản th ứ chin Đ IỂm ph iế u Đ iều t h ử 43 P hiếu bầu sẽ đ iếm và k iểm soát n gay ở làn g, tỉn h lỵ {hay khu phổ) trước công ch ú n g n g a y sau lúc bỏ p h iếu xong. Đ i ề u t h ứ 44 Lúc đ iểm p h iếu và k iể m so á t, ban phụ trách cuộc bầu cử sẽ m òi th êm m ột ngưòi đi b ầu b iế t chữ quóc ngữ và m ột người đi b ầu b iết ch ữ H án ch ứ n g k iến . P hiếu phải đọc to lên. 285
 13. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI XÂY DỰNG NHÀ N ư ớ c VÀ CÒNG TÁC CÁN BỘ Đ i ề u t h ứ 45 N hữ ng phiếu sau n à y coi như kh ôn g hợp lệ: a) P h iếu không có dấu củ a ư ỷ ban n h â n dân; b) P hiếu trắng cũ n g kể n h ư là p h iếu k h ô n g hợp lệ; c) P hiếu có chữ ký của người đi bầu. Đ i ề u t h ứ 46 N h ủ n g phiếu có b iẽn tẽ n m ột h a v n h iể u người k h ô n g ứng cử coi như vãn hdp lệ, n h ư n g n h ủ n g tên th ừ a thì rú t đi, kê’ như là khôn g có v iết vào. B an phụ trách cuộc bầu cử không được xoá bỏ trong p h iếu bầu. Đ i ể u t h ử 47 N hữ ng phiếu b iên tê n n h iều quá sô đ ạ i b iểu đ ịn h lấ y vẫn hỢp lệ, như ng chỉ k ê n h ữ n g tên củ a n h ữ n g người ứ n g cử biên ở p h ần trên phiêu cho đến sô" đại b iểu định lâV- N hữ ng phiêu biên không đủ sô" đại biêu cô”n h iên là hỢp lệ. Đ i ể u t h ứ 48 Tên ngưòi ứng cử nào viết không đúng thì không kế. Tên viết đúng mà họ và chừ lót (đệm) v ièt sai cù n g k ể là dùng. Khi nào tên nhiều ngưòi ứ ng cử trùng n h au th ì p hải đúng cả họ nũa. Đ i ề u t h ứ 49 L àm b ản thống k ê các p h iếu xon g th ì b an p h ụ trách cuộc bầu cử p h ải lập b iên bản. B iên b ản p hài b iên rò sô p h iếu được bầu củ a m ọi ngưòi ứ ng cử v à p h ả i có chữ k ý củ a t ấ t cả mọi người trong ban phụ trách cuộc b ầ u cử cù n g chữ k ý củ a hai ngưòi đi bầu được mòi dự vào v iệc đ iểm phiếu. 286
 14. Phẩn th ứ ba. Các văn bản pháp luật do Chu tịch Hồ Chí M inh kỷ ban hành Đ iề u t h ứ 50 B an p h ụ trách cuộc bau cử clọc biên bản cho người đi bầu có m ặt tại chỗ bỏ phiếu nghe. Đ i ề u t h ứ 51 Lúc gửi b iên bản cuộc bầu cử lên tính h a y vể thị sảnh, phái gửi luôn d a n h sách tất cá các- ('ứ t n trong là n g h a y khu phố, n g h ĩa là d an h sách nhừnp ngùổi có quyển đi bầu. chứ khùng phái d a u h sách những người dã đi bnu. G iủ lại ở làn g hay khu phô m ột bàn danh sách này. Đ i ể u t h ử 52 P h iếu đ iểm xong sẽ niêm phong có chử ký của b an phụ trách cuộc b ầu cứ và đóng dấu U ý ban nhân dân, gói phiêu ấy bỏ vào hòm p h iếu khoá lại. chìa khoá do m ột người trong ban phụ trách cuộc b ầu cứ giữ. ư ý ban nhân dán là n g h a y khu p h ố giủ hòm p h iếu , hễ ư ý ban nhản dãn tỉn h h a y th à n h phò' hòi thì phải trìn h . Hòm phiếu chi giù đến p h iên họp đầu tiên củ a Quốc d ân Đ ạ i hội. K h o á n th ứ m ưài KIỂM SOẢT CUỘC BẨƯ TOÀN TỈNH (HAY TH ÀNH PHỐ) Đ i ể u t h ứ 53 N àm ngàv trước ngàv báu cử, Uý ban nhán dân tin h (chứ k h ô n g p h á i t i n h l ỵ ) t r i ệ u t ậ p m ộ t b a n k i ế m so á t c u ộ c bầu c ử toàn tỉn h . B an ấv gồm có m ột dại biểu của U ý ban n h ân dân tỉn h và n h ủ n g đ ại biểu cúa các giới trong tỉn h (nông dán, công n h â n , th ư ơ n g n h â n , phụ nữ, phụ lão, thanh n iên v .v ...). 287
 15. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI XÂY DỰNG NHÀ N ư ớ c VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ N hữ ng ngưòi trong ban k iểm so á t n à y p hai to à n là nhữ ng ngưòi không ra ứng cử. Đ iề u t h ứ 54 B an k iểm soát cuộc bầu cử to à n tỉn h (h a y khu phô') b iệt lập, chứ khôn g thuộc q u yền u ỷ b an n h án dân tỉn h (hay th à n h phõ). Đ iề u t h ứ 55 B an k iểm soát th u th ập biên bản các là n g h a y khu phố gửi tới và làm biên bán tổng th ôn g kè các sô’ phiếu (th eo k iểu m ầu đính th eo đây). Đ iề u t h ứ 56 P h ải m ột phần tư (1/4) sô”cử tri (người có quyền b ầu cử) toàn tỉn h h ay th àn h phô’ có đi bầu th ì cuộc bầu cử m ới có giá trị. N ếu k h ôn g sè có cuộc b ầu cử th ứ hai. Đ iề u t h ử 57 N h ữ n g ngưồi ứ ng cử p hải được hơn m ột nửa sô p h iếu bầu (hợp lệ) th ì m ối được trú n g cử. Đ iể u t h ứ 58 Đ iểu th ử 56 và 57 kể trên k hôn g thi h à n h cho cuộc báu cử thứ hai. L ần này; người ứng cử nào được n h iều p h iếu hơn thì trú n g cử. Đ iề u t h ử 59 N ếu trong cuộc b ầu cử lầ n đầu, sô” người được trú n g củ chưa đủ sô” đại biểu củ a tỉn h h a y th à n h phô" thì sẽ bầu th êm cho đủ scí. Cuộc bầu th êm n à y cũng như cuộc bầu lầ n thứ hai, người ứ ng cử nào được n h iều p h iêu hơn th ì trú n g cử. 288
 16. Phần th ứ ba. Các vãn bàn pháp luật do Chủ tịch Hố Chí Minh ký ban hành Đ iề u t h ứ 6 0 B an kiểm soát cuộc bầu cử toàn tỉn h hay th à n h phố tu yên b ố k ết quả cuộc bầu cử lán thứ nhâ^t d tỉnh lỵ, ỏ phủ, h u yện , ch âu và ở các làng (hạn yết thị k ế t quả bầu thứ nh ất ỏ các làng: 7 n g à y sau khi yết thị ở tỉnh lỵ). Đ iể u t h ứ 61 N hữ ng ngưòi không ra ửng cứ lần đau cũ ng được ra ứng cử lần thứ hai. và phái gửi đơn ứng củ tới Uý ban nhân dân tỉnh hay thành p h ố (nơi mình ra ứng củ) trong h ạ n 7 ngày kể từ ngày tuvẽn bô’ k ết quả cuộc bẳu cử lần thử nhâ”t ở tỉn h lỵ hay thị sảnh. Đ iể u th ứ 62 u ỷ ban n h â n dân tỉnh h ay th ành phô, sau khi nhận đơn của n h ữ n g ngưòi ra úng cử lần th ử hai, s ẽ định n gày bầu cử lầ n th ử h a i và b áo cáo cho các làng, tỉn h lỵ, h ay khu phô”biết. Đ iề u th ứ 6 3 C ách bầu cử vã kiểm soát lẳn th ứ h ai (n ếu có) cũng y như lầ n đầu, chỉ khác Đ iểu thứ 58 nói trên. Đ iề u t h ứ 6 4 U ý ban n h â n dân tinh hay Ihành p h ố báo cáo danh sách nhữ n g người được trúng cử đại biếu cúa tỉn h h ay th à n h phô” dự vào Quốc dân Đại hội, cho v ẽt danh sá ch ây ở tỉn h , phủ, h u yện , là n g và k h u phố. H ạn y ế t d anh sách ớ phủ, huyện, châu; 3 n gày sa u khi y ế t danh sách ở tỉnh. H ạn y ết d an h sách ò làng: 7 ngày sa u khi y ết danh sách ở tỉnh. C T H C M - 19 289
 17. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI XÂY DỰNG NHÀ N ư ớ c VÀ CÒNG TÁC CÁN BỘ K h o ả n th ứ m ư ờ i m ộ t K H IẾ U NẠI Đ i ề u t h ứ 65 C hậm n h ấ t là 10 ngày sau ngày tuyên bô kết quá ò tình, đơn khiếu n ại phải nộp cho ban kiểm soát ruộc b ầ u oừ toàn tỉnh, Đ iể u t h ứ 6 6 T rong h ạ n 15 ngày kể từ n gàv chấp đơn. ban nàv phái xừ x o n g n h ừ n g việc k h iếu nại. Đ iể u t h ứ 6 7 N gười k h iếu n ại không có quyền k h á n g nghị sự x é t xú củ a ban k iểm so á t cuộc bầu cử toàn tỉn h h a y th à n h phô. Đ iể u th ứ 68 Lúc ban k iểm soá t cuộc bầu cử toàn tin h đã xử xong các v iệc k h iếu n ạ i th ì b a n ấy lập lại d anh sách cá c người trú n g củ (n ếu có sự th a y đổi trong bản danh sách) và gửi biên bản cù n g d a n h sá ch các đ ại biểu về C hính phủ tru n g ương. U ỹ ban n h â n dân tỉn h h a y th à n h p h ố sẽ y ết danh sách m ỏi ớ tìn h , p h ủ , h u v ện h ay châu và ỏ các làng (hay khu phố). K h o ả n th ứ m ư ờ i h a i T R IỆ U T Ậ P QUỐC D Â N Đ Ạ I HỘI Đ iể u th ứ 69 Khi đã n h ậ n danh sách đại biểu toàn quốc, C hính phủ n h â n d â n lâ m th ò i định ngày triệu tập Q uôc dân Đ ại hội tại H à N ội, th ủ đô của nước V iệt N am dân chủ cộng hoà. 290
 18. Phẩn th ứ ba. Các văn bàn pháp luật do Chủ tịch HỐ Chí M inh kỷ ban hành Đ i ể u t h ứ 70 Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trường íiộ T u y ên tru y ền phụ trách th i h à n h s ắ c lệnh này. H à N ội, ngày Ỉ7 th á n g 10 n ă m 1945 CHỦ TỊCH CHÍNH PH Ủ l M THỜI HỔ CHÍ M IN H 291
 19. CHỦ TỊCH ị HỒ CHÍ MINH VỚI XÂY DỰNG NHÀ Nước VÀ CÒNG TÁC CÁN BỘ ■SẮC LỆNH SỐ 7 Í NGÀY 02/12/1945 ? - BồkhuỵỂịĐ iều ứ ìứ ỉl O iư m g S đạo sắc ĩênh ngàỵ 17/10/1945 về th ế lộ tổng tuyển cử i CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI ■ VIỆT • NAM DÂN CHỦ CỘNG 4 HOÀ C h iểu theo S ắ c lện h s ố 14 ngày 8 1 9 1 1 9 4 5 m ở cuộc tổng tu yển c ử đ ể b ầ u Q uốc d â n Đ ại hội; C h iểu theo S ắ c lện h s ố 3 9 n gày 2 6 /9 /1 9 4 5 ỉập m ộ t u ỷ b a n d ự th ả o t h ể lệ cuộc tổng tuyển cử; C h iểu S ắ c lện h sô '51 ngày 1 7 H O ! 1945 đ ịn h th ê lệ tỏng tu yển cử; S a u k h i H ộ i đ ồ n g C h in h p h ủ đ ă thoả thuận, RA SẮC LỆNH % Đ iề u 1 Đ iểu th ử 11, Chương 5, sắc lệnh sô”51 n gày 17/10/1945 v ể th ể lệ to n g tu y ể n cử, n ay bô k h u y ết n h ư sau này: “Đ iế u u , . . . “V ì sự giao th ô n g h iện thời khó khán, ngưòi ứ ng cử có thể 292

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản