intTypePromotion=1

xử lý số liệu đất nền

Chia sẻ: Le Anh Hoang Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
260
lượt xem
56
download

xử lý số liệu đất nền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

7. Xử lý số liệu đất nền Nguyên tắc chung. – PP này dùng để xử lý thống kê kết quả xác định các đặc chỉ tiêu vật lý cũng như cơ học của đất. – Khi thiết kế nền móng người thiết kế nhận được số liệu về chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất, số liệu này do người khảo sát địa chất cung cấp về, người thiết kế có một bản tổng hợp trong đó ghi rõ lỗ khoan, số thứ tự mẩu đất, độ sâu lấy mẫu và trị số các chỉ tiêu vật lý cũng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: xử lý số liệu đất nền

  1. 07/03/2013 7. Xử lý số liệu đất nền 7. Xử lý số liệu đất nền Nguyên tắc chung. Nguyên tắc chung. – Thường 1 lớp đất người ta lấy nhiều mẫu khác nhau – PP này dùng để xử lý thống kê kết quả xác định các và do đó kết quả thí nghiệm cho nhiều trị số khác nhau đặc chỉ tiêu vật lý cũng như cơ học của đất. của mỗi chỉ tiêu, nhiều nghiên cứu xác nhận rằng các trị – Khi thiết kế nền móng người thiết kế nhận được số số khác nhau của một chỉ tiêu cơ lý nào đó của 1 lớp đất liệu về chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất, số liệu này do là đại lượng ngẫu nhiên, như vậy vấn đề đặt ra là với người khảo sát địa chất cung cấp về, người thiết kế nhiều trị số khác nhau của từng chỉ tiêu chúng ta sẽ lựa có một bản tổng hợp trong đó ghi rõ lỗ khoan, số thứ chọn xđịnh các trị số đó để đưa ra một tập trị số đáng tin tự mẩu đất, độ sâu lấy mẫu và trị số các chỉ tiêu vật cậy nhất phù hợp với sự làm việc thực tế của nền đất lý cũng như cơ học của từng mẫu. nhất để đưa vào thiết kế. Khái niệm chung về nền - móng Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 1 07/03/2013 2 7. Xử lý số liệu đất nền 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý Chỉ tiêu tính toán và chỉ tiêu tiêu chuẩn 1. Tập hợp số liệu chỉ tiêu cần thống kê ở cùng một lớp đất đối với tất cả các hố khoan. – Từ chỉ tiêu riêng qua xử lý ta có chỉ số tiêu chuẩn Atc (là trị số đại diện cho một lớp đất nào đó). Atc chia cho một hệ số an toàn ta có chỉ tiêu tính toán. 2. Tính giá trị trung bình của các chỉ tiêu cần n thống kê. A i – Các đặc trưng của đất được chia làm 02 nhóm: Atb  tc i 1 • Nhóm 01: c, φ, γ và Rc (c.độ chịu nén 1 trục). n • Nhóm 02: ε, w, B… • n: tổng số mẫu thí nghiệm • Ai : giá trị của chỉ tiêu cần thống kê của mẫu thứ i Khái niệm chung về nền - móng Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 3 07/03/2013 4 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý –  : hệ số phụ thuôc số mẫu thí nghiệm 3. Loại bỏ sai số ra khỏi tập hợp số liệu (loại bỏ A  A  . số liệu thô) Bảng tra hệ số  i tb CM Giá trị nào không thỏa điều kiện trên thì loại số liệu    n n n đấy (giảm số mẫu, không sử dụng mẫu đấy) 6 2.07 11 2.47 16 2.67 – CM: Độ lệch toàn phương 7 2.18 12 2.52 17 2.70 8 2.27 13 2.56 18 2.73 1n 2  ( A  A ) neáu n>25   9 2.35 14 2.60 19 2.75 CM n 1 i  1 i tb 10 2.41 15 2.64 20 2.78 1n 2 neáu n  25    (A  A ) CM n i 1 i tb Khái niệm chung về nền - móng Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 5 07/03/2013 6 1
  2. 07/03/2013 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý –  : hệ số phụ thuôc số mẫu thí nghiệm 4. Xác định hệ số biến động v Bảng tra hệ số   1n  ( Ai  Atb )2  n v    n  1 i 1 n n n Atb 21 2.80 26 2.90 31 2.97 Các đặc trưng cơ lí của 1 lớp địa chất công trình 22 2.82 27 2.91 32 2.98 phải có hệ số biến động  đủ nhỏ,  ≤ []. 23 2.84 28 2.93 33 3.00 Với []: hệ số biến động cho phép  tra bảng 24 2.86 29 2.94 34 3.01 25 2.88 30 2.96 35 3.02 Khái niệm chung về nền - móng Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 7 07/03/2013 8 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý 4. Xác định hệ số biến động v 5. Xác định lại giá trị trung bình (sau khi loại bỏ sai số và phân chia lại lớp đất) Bảng tra hệ số [v] – Những mẫu không thỏa ĐK ở bước 3 thì loại bỏ. Heä soá bieán ñoäng [ ] Ñaëc tröng cuûa ñaát – Những mẫu không thỏa ĐK ở bước 4 thì phân chia Tæ troïng haït 0.01 lại lớp đất. Troïng löôïng rieâng 0.05 n A i Ñoä aåm töï nhieân 0.15 Atb  tc i 1 n Giôùi haïn Atterberg 0.15 Module bieán daïng 0.30 Chæ tieâu söùc choángệm chung về nền - móng caét 0.40 Khái ni Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 9 07/03/2013 10 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý Soá baäc töïgiá trịHeä soátoánnAtt i xaùc suaát tin caäy  baèng 6. Tính do tính t öù g vôù 6. Tính giá trị tính toán Att (n-1) vôùi R,  A  A (1   ) tt tc –f (n-2) vôùi c vaø 0,85 0,95 0,90 0,98 0,99  t  1.34 2.92  2 1.89 4.87 6.96 – Đối với , Rc: n 1.25 2.35 3 1.64 3.45 4.54 1.19 2.13 4 1.53 3.02 3.75 – Các đại lượng khác:  =0 1.16 2.01 5 1.48 2.74 3.36 • t : tra bảng phụ thuộc vào K= (n-1) và  1.13 1.94 6 1.44 2.63 3.14 – Khi tính nền theo biến dạng (TTGH2):  = 0,85 1.12 1.90 7 1.41 2.54 3.00 – Khi tính nền theo cường độ (TTGH1):  = 0,95 1.11 1.86 8 1.40 2.49 2.90 Khái niệm chung về n1.83móng 2.44 1.10 9 1.38 2.82 Khái niệm chung về nền - móng ền - 07/03/2013 11 07/03/2013 12 2
  3. 07/03/2013 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý 7.1 Thống kê chỉ tiêu vật lý Soá baäc töïgiá trịHeä soátoánnAtt i xaùc suaát tin caäy  baèng 6. Tính do tính t öù g vôù Soá baäc töïgiá trịHeä soátoánnAtt i xaùc suaát tin caäy  baèng 6. Tính do tính t öù g vôù (n-1) vôùi R,  (n-1) vôùi R,  –f –f (n-2) vôùi c vaø 0,85 0,95 0,90 0,98 0,99 (n-2) vôùi c vaø 0,85 0,95 0,90 0,98 0,99   1.10 1.81 10 1.37 2.40 2.76 1.07 1.73 18 1.33 2.24 2.55 1.09 1.80 11 1.36 2.36 2.72 1.07 1.73 19 1.33 2.23 2.54 1.08 1.78 12 1.36 2.33 2.68 1.06 1.72 20 1.32 2.22 2.53 1.08 1.77 13 1.35 2.30 2.65 1.06 1.71 25 1.32 2.19 2.49 1.08 1.76 14 1.34 2.28 2.62 1.05 1.70 30 1.31 2.17 2.46 1.07 1.75 15 1.34 2.27 2.60 1.05 1.68 40 1.30 2.14 2.42 1.07 1.75 16 1.34 2.26 2.58 1.05 1.67 60 1.30 2.12 2.39 Khái niệm chung về nền - móng Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 13 07/03/2013 14 7.2 Thống kê chỉ tiêu cường độ 7.2 Thống kê chỉ tiêu cường độ Thí nghiệm cắt Bảng tổng hợp số liệu thí nghiệm cắt P T STT STT Thôùt di        mẫu (n) mẫu (n)  ñoäng     8 Thôùt coá 1 0.2 0.094 0.1 0.081 9 2 0.3 0.101 ñònh 0.2 0.087  (KG/cm2) 10 3 0.1 0.093 0.3 0.093 S = ptg + c i  11 4 0.2 0.101  0.1 0.079     12  5 0.3 0.109 i 0.2 0.084      13 6 0.1 0.077  0.3 0.09 i     7 0.1 0.087 c : mội giá trị cho vào 1 cột, p =  (KG/cm2) O pi pi pi Khái niệm chung về nền - móng Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 15 07/03/2013 16 7.2 Thống kê chỉ tiêu cường độ 7.2 Thống kê chỉ tiêu cường độ Xử lý số liệu: Xử lý số liệu: – Dùng hàm LINEST trong Excel: chọn 2 cột, 5 hàng – Dùng hàm LINEST trong Excel: chọn 2 cột, 5 hàng ở vị trí muốn có kết quả, sau đó chọn hàm Linest. ở vị trí muốn có kết quả, sau đó chọn hàm Linest. – Sau đó, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter – Sau đó, nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter Khái niệm chung về nền - móng Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 17 07/03/2013 18 3
  4. 07/03/2013 7.2 Thống kê chỉ tiêu cường độ Giá trị tính toán của: c và  A tt  A tc (1   )    t  v Atb – t : tra bảng phụ thuộc vào K= (n-2) và  • Khi tính nền theo biến dạng (TTGH2):  = 0,85 • Khi tính nền theo cường độ (TTGH1):  = 0,95 Khái niệm chung về nền - móng 07/03/2013 19 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2