intTypePromotion=1

Bài giảng Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
603
lượt xem
159
download

Bài giảng Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng "Thí nghiệm vật liệu xây dựng" trình bày về phương pháp và thao tác thí nghiệm xác định hai chỉ tiêu vật lý cơ bản ( khối lượng riêng và khối lượng thể tích ) của các vật liệu: ximăng, cát, đá, gạch đất sét nung, xác định khối lượng riêng và khối lượng thể tích của một số loại vật liệu l để ta có thể đưa vào các ứng dụng thích hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thí nghiệm vật liệu xây dựng

 1. Giaûng Vieân: Giaû NCS. Ngoâ Taán Döôïc NCS. ThS. Leâ Ñöùc Hieån 1
 2. I. KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG II. KHOÁI LÖÔÏNG THEÅ TÍCH III. ÑOÄ ROÃNG CUÛA VAÄT LIEÄU IV. ÑOÄ AÅM - ÑOÄ HUÙT NÖÔÙC CUÛA VAÄT LIEÄU 2
 3. I. KHOÁI LÖÔÏNG RIEÂNG (KLR) Khoái löôïng rieâng laø khoái löôïng cuûa moät ñôn vò theå tích vaät lieäu ôû traïng thaùi ñaëc hoaøn toaøn. COÂNG THÖÙC TÍNH: G γ a= (1.1) Va Trong ñoù: G – Khoái löôïng maãu vaät lieäu ôû traïng thaùi khoâ (g). Va–Theå tích maãu V.lieäu ôû traïng thaùi hoaøn toaøn ñaëc (cm3) 3
 4. CAÙCH XAÙC ÑÒNH: Tuøy theo töøng loaïi vaät lieäu maø coù nhöõng phöông phaùp xaùc ñònh khaùc nhau: PHÖÔNG THÖÙC ÑAËC ÑIEÅM CUÛA DUÏNG CUÏ THÍ THÍ VAÄT LIEÄU NGHIEÄM NGHIEÄM Vaät lieäu hoaøn toaøn - Caân Caân - ño maãu ñaëc (theùp, kính…) - Thöôùc theùp, keïp Nghieàn - Bình tyû troïng Vaät lieäu roãng (gaïch) (côõ haït < 0.2mm). - Caân, saøng P.phaùp Bình tyû troïng - Phöông phaùp Bình Vaät lieäu rôøi Phöông phaùp Bình tyû tyû troïng (caùt -xi maêng) troïng - Caân, saøng 4 -
 5. A. VAÄT LIEÄU HOAØN TOAØN ÑAËC a. Maãu kính phaúng (tuøy choïn) b. Maãu saét hình truï - hình khoái (tuøy choïn) c. Maãu goã hình khoái. Caân Thöôùc theùp, thöôùc keïp. Caân – Ño 5
 6. B. VAÄT LIEÄU RÔØI Laáy 30g caùt sau khi saøng qua saøng coù kích thöôùc loã 5mm. Saáy ôû nhieät ñoä 105 -110o ñeán KL khoâng ñoåi. Bình Khoái Löôïng Rieâng (KLR), Caân kyõ thuaät (ñoä chính xaùc 0.01g), Bình huùt aåm, tuû saáy. 6
 7. a. Caân bình KLR sau khi ñaõ saáy khoâ -m1 b. Ñoå maåu thöû vaøo bình KLR, caân -m2 c. Ñoå nöôùc caát vaøo bình KLR (khoaûng 2/3), laéc ñeàu d. Huùt heát khoâng khí baèng bình chaân khoâng e. Ñoå theâm nöôùc vaøo bình ñeán vaïch coá ñònh -1000. Caân bình chöùa caùt +nöôùc, m3 f. Ñoå maãu thöû ra, röûa saïch bình -> Ñoå nöùôc vaøo ñeán vaïch -1000, caân bình + nöôùc, m4. 7
 8. (m2− m1 )× ρ n ρ= (1.2) (m4 − m1 ) −(m3 − m2 ) 8
 9. II. KHOÁI LÖÔÏNG THEÅ TÍCH (KLTT) Laø khoái löôïng cuûa moät ñôn vò theå tích vaät lieäu ôû traïng thaùi töï nhieân COÂNG THÖÙC TÍNH: G (1.3) γ = 0 V0 Trong ñoù: G – Khoái löôïng maãu vaät lieäu ôû traïng thaùi khoâ (g). Vo–Theå tích maãu V.lieäu ôû traïng thaùi töï nhieân (cm3) 9
 10. A. GAÏCH XAÂY Laáy 5 vieân gaïch - duøng baøn chaûi queùt saïch maãu thöû vaø saáy khoâ ñeán KL khoâng ñoåi [1]. Ñeå nguoäi ñeán nhieät ñoä phoøng. Caân coù ñoä chính xaùc 0.1g. Thöôùc theùp coù ñoä chính xaùc 0.5mm Ño chieàu daøi -roäng- daøy baèng thöôùc theùp, moãi kích thöôùc ño 03 laàn, laáy trung bình - sau ñoù caân maãu. 10
 11. Laáy trung bình coäng cuûa 05 maãu thöû 11
 12. B. BEÂ TOÂNG NAËNG Laáy 03 vieân maãu (15x15x15cm) - duøng baøn chaûi queùt saïch maãu thöû vaø saáy khoâ ñeán KL khoâng ñoåi. Ñeå nguoäi ñeán nhieät ñoä phoøng. Ñöa maãu veà moät trong boán traïng thaùi: a. Maãu saáy khoâ ñeán KL khoâng ñoåi (gioáng gaïch) b. Khoâ töï nhieân trong khoâng khí, ít nhaát 7 ngaøy ñeâm (duøng tröôøng hôïp naøy) c. Ñeå maãu trong 20 ngaøy, to =27+/-2, ñoä aåm 90-95% d. Baõo hoaø nöôùc 12
 13. Caân coù ñoä chính xaùc 0.1g. Thöôùc theùp coù ñoä chính xaùc 0.5mm Ño chieàu daøi -roäng- cao baèng thöôùc theùp, moãi maãu ño 4 caïnh, laáy trung bình - sau ñoù caân maãu. Laáy trung bình coäng cuûa 03 maãu thöû 13
 14. Khoái löôïng theå tích cuûa töøng vieân maãu ( γ ) ñöôïc tính baèng kG/m3 theo coâng thöùc: m γ = 1000 × (1.4) V Trong ñoù: m – Khoái löôïng cuûa vieân maãu, tính baèng gram. V – Theå tích cuûa vieân maãu, cm3 Khoái löôïng theå tích cuûa beâ toâng (kg/cm3), chính xaùc ñeán 10kg/m3 laø trung bình coäng cuûa ba keát quaû thöû treân ba vieân maãu. 14
 15. C. CAÙT XAÂY DÖÏNG (Xaùc ñònh KLTT xoáp ôû traïng thaùi khoâng neùn chaët) Laáy 5-10Kg caùt - sau khi ñaõ saøng qua saøng coù kích thöôùc loã 5mm, saáy ôû nhieät ñoä 105 -110 ñeán KL khoäng ñoåi OÁng ñong 1lít (soá 4 -Dx h =108 x108). Caân kyõ thuaät, tuû saáy. Thöôùc laù kim loaïi vaø Saøng #5mm 15
 16. Caân oáng ñong, m1 Ñoå caùt töø ñoä cao 10 cm vaøo oáng ñong cho ñeán khi taïo hình choùp treân mieäng oáng, duøng thöôùc Kim loaïi gaït phaúng. Caân oáng + caùt, m2 m2 – m1 γ= (1.5) V Tieán haønh hai laàn laáy trung bình coäng. 16
 17. Ñoä roãng –ñoä ñaëc ρv X0 = 1 − × 100% (1.6) ρ × 1000 Trong ñoù: ρ v : KLTT xoáp, kG/m3. : KLR , g/cm3 ρ 17
 18. III. ÑOÄ AÅM – ÑOÄ HUÙT NÖÔÙC CUÛA VAÄT LIEÄU Laø ñaïi löôïng ñaùnh giaù löôïng nöôùc coù thaät trong vaät lieäu, taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù. COÂNG THÖÙC TÍNH: mu − mk ( × 100%) (1.7) W= mk Trong ñoù: mk – Khoái löôïng maãu vaät lieäu ôû traïng thaùi khoâ (g). mu – Khoái löôïng maãu vaät lieäu ôû traïng thaùi öôùtâ (g). 18
 19. A. CAÙT XAÂY DÖÏNG – XAÙC ÑÒNH ÑOÄ HUÙT AÅM Laáy > 0.5kg caùt sau khi saøng qua saøng coù ñöôøng kính loã 5mm. Khay chöùa caùt. Caân coù ñoä chính xaùc 0.1g vaø tuû saáy Ñoå maãu thöû vaøo khay, (m1) . Saáy khoâ ñeán KL khoâng ñoåi. Caân khay ( m2). 19
 20. Tieán haønh hai laàn laáy trung bình coäng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2