intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thống kê

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng Nguyên lý thống kê
 • Bài giảng Marketing căn bản được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên sau khi học xong môn học này sẽ nắm vững được các kiến thức căn bản về marketing, có hiểu biết và phân tích, ra quyết định, triển khai các quyết định marketing, kiến thức về hành vi khách hàng; thành thạo lập và triển khai nghiên cứu, giải quyết các vấn đề marketing, hoạch định chiến lược, chính sách marketing, kỹ năng tốt và nghiên cứu và điều tra marketing, có khả năng phân tích, lão kế hoạch, thực thi, kiểm soát các công cụ của traveling;...

  pdf49p k56hh1 07-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Phân tích nguy cơ xảy ra tai biến trượt lở tại khu vực huyện Vị Xuyên và Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang sử dụng phương pháp hệ số tin cậy và mô hình thống kê Bayes nghiên cứu việc sử dụng phối hợp các phương pháp toán và viễn thám trên nền GIS nhằm phân tích và dự báo khả năng xảy ra tai biến trượt lở tại khu vực huyện Vị Xuyên và Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

  pdf11p vigeneralmotors 12-07-2022 7 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên được nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức, thái độ và khả năng vận dụng kiến thức Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn ngành Y của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, để từ đó đề xuất những biện pháp dạy học phù hợp.

  pdf9p vichristinelagarde 11-07-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 Những vấn đề chung của thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về thống kê; Đối tượng nghiên cứu của nguyên lý thống kê; Một số khái niệm và phạm trù thường sử dụng trong thống kê; Quá trình nghiên cứu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p namkimcham10 04-07-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 Quá trình nghiên cứu thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ý nghĩa và nhiệm vụ của điều tra thống kê; Các loại điều tra thống kê; Các phương pháp điều tra thống kê; Sai số trong điều tra thống kê; Xây dựng phương án điều tra thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p namkimcham10 04-07-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 Phân tổ thống kê, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phân tổ thống kê. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê; Tiêu thức phân tổ thống kê – Lựa chọn tiêu thức phân tổ thống kê bản chất; Xác định số tổ cần thiết và khoảng cách tổ; Kỹ thuật trình bày kết quả tổng hợp tài liệu điều tra qua phân tổ thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p namkimcham10 04-07-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 Các chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số tuyệt đối trong thống kê; Số tương đối trong thống kê; Số bình quân; Số mốt (Mode); Số trung vị; Các chỉ tiêu đo lường độ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p namkimcham10 04-07-2022 10 2   Download

 • Bài giảng môn Tổ chức công tác kế toán được tổ chức biên soạn trong nền kinh tế chuyển biến theo yêu cầu hội nhập, hành lang pháp lý về các nội dung tổ chức công tác kế toán đang trong quá trình hoàn thiện từng bước phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chế độ kế toán hiện nay theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 đã đổi mới hơn nhiều so với trước kia. . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf83p namkimcham10 04-07-2022 21 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 1: Những vấn đề chung về Thống kê học. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng nghiên cứu của thống kê học; một số khái niệm thường dùng trong thống kê học; thang đo trong thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; tổ chức thống kê ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 2: Điều tra thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, ý nghĩa và yêu cầu của điều tra thống kê; phân loại điều tra thống kê; phương pháp thu thập thông tin trong điều tra thống kê; hình thức tổ chức điều tra thống kê; xây dựng phương án điều tra thống kê; xây dựng bảng hỏi trong điều tra thống kê; sai số trong điều tra thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 3: Tổng hợp thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung của tổng hợp thống kê; phân tổ thống kê; bảng thống kê và đồ thị thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 4: Thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: số tuyệt đối trong thống kê; số tương đối trong thống kê; số trung bình trong thống kê; nghiên cứu độ biến thiên của tiêu thức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hidetoshidekisugi 16-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 5: Hồi quy và tương quan. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mối liên hệ giữa các hiện tượng và nhiệm vụ của phương pháp hồi quy, tương quan; liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng; liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng; liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều tiêu thức số lượng; hệ số co giãn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 6: Dãy số thời gian. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, ý nghĩa của dãy số thời gian; các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian; các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 7: Phương pháp chỉ số. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: một số vấn đề chung về chỉ số; phương pháp tính chỉ số; hệ thống chỉ số; một số chỉ số thông dụng ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Chương 8: Điều tra chọn mẫu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và ý nghĩa của điều tra chọn mẫu; điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên; quy trình một cuộc điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên; điều tra chọn mẫu phi ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 4: Tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán trong đơn vị kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nguyên tắc và yêu cầu tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán; tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán tài chính; tổ chức xử lý, hệ thống hóa thông tin kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 6: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: yêu cầu và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; các yếu tố tác động đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin; nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin;...

  pdf22p hidetoshidekisugi 16-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên; Lý thuyết mẫu; Ước lượng cho một tham số thống kê; Kiểm định giả thuyết thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf104p hoamaudon2510 16-06-2022 13 3   Download

 • Một trong những đổi mới quan trọng trong xu hướng giảng dạy môn Nguyên lý kế toán hiện nay là tiếp cận theo người sử dụng thông tin thay vì người làm ra thông tin. Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Mở TPHCM đã triển khai theo hướng này từ năm 2011. Bài viết "Giảng dạy môn Nguyên lý kế toán theo hướng tiếp cận người sử dụng thông tin" xem xét các lập luận, kinh nghiệm trên thế giới về vấn đề này, cách thức tiếp cận tại một số trường đại học tại Việt Nam và khảo sát việc áp dụng tại trường Đại học Mở TPHCM.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Nguyên lý thống kê
p_strCode=baigiangnguyenlythongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2