intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu toán

Xem 1-20 trên 81486 kết quả Tài liệu toán
 • Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) với thuật toán học máy (Machine Learning) Random Forest (RF) thực hiện phân loại, giám sát biến động các lớp phủ bề mặt tại khu vực Hà Nội giai đoạn 2013-2023. Các dữ liệu ảnh vệ tinh và các kết quả phân tích được thực hiện trên nền tảng điện toán đám mây GEE và sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript.

  pdf11p viambani 18-06-2024 0 0   Download

 • Sáng kiến "Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Trường THCS Minh Châu" được hoàn thành với mục tiêu nhằm báo cáo kịp thời số liệu tổng hợp về chế độ tiền lương, công tác nâng lương, các khoản phụ cấp và các khoản trích nộp theo lương trên phần mềm MiSa; Giúp kế toán thao tác tự động hóa trong công tác chi trả lương cho người lao động của tháng đó nhằm giảm được thời gian làm việc ghi chiếp bằng tay.

  doc19p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu các yếu tố đo lường năng lực kế toán trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Bằng chứng thực nghiệm trong khu vực công tại Việt Nam" làm rõ hơn các yếu tố cần thiết khi đo lường năng lực kế toán xét trong bối cảnh khu vực công tại Việt Nam. Dữ liệu khảo sát được thực hiện đối với 144 đơn vị công tại Việt Nam và được phân tích bằng phần mềm SmartPLS 3. Chúng tôi đã kiểm định mô hình đo lường năng lực kế toán gồm kiểm định độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Dưới góc nhìn của người đào tạo kế toán, bài viết "Quan điểm của người đào tạo kế toán khi triển khai đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam" phân tích thực trạng và đánh giá những khó khăn trong giảng dạy chuẩn mực kế toán của các trường đại học hiện nay trên các khía cạnh chủ yếu: chương trình đào tạo; phương pháp đào tạo; đội ngũ giảng viên và giáo trình, tài liệu giảng dạy. Theo đó, bài viết đề xuất một số định hướng đào tạo kế toán đáp ứng yêu cầu hội tụ IFRS.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Công nghệ blockchain và kế toán tam phân, nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán tại Việt Nam" sử dụng SPSS để phân tích bảng hỏi với 215 người tham gia trả lời, dữ liệu thu được năm 2019 cung cấp bằng chứng về tác động tích cực của 4 nhân tố (Nhận thức về sự hữu ích, Nhận thức về rủi ro, Tính so sánh, Tính phức tạp) tới thái độ và thái độ cũng ảnh hưởng tích cực tới ý định áp dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán/kiểm toán. Tuy nhiên, Nhận thức về tính dễ sử dụng lại không có dấu hiệu về sự ảnh hưởng tới thái độ sử dụng Blockchain.

  pdf15p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Sẵn sàng tự nguyện áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp các công ty niêm yết quy mô lớn" nhằm kiểm tra một số đặc điểm cụ thể của các công ty niêm yết quy mô lớn ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng tự nguyện áp dụng IFRS. Sử dụng phân tích thống kê mô tả và kiểm định hồi quy logistic để phân tích dữ liệu thu thập được từ 192 công ty niêm yết quy mô lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, bài viết "Kỹ năng mềm của kế toán viên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" đã xác định các kỹ năng mềm cần thiết đối với kế toán viên tương lai để làm việc và thành công trong nghề nghiệp kế toán, đó là: khả năng thích nghi, học suốt đời, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề động và trí tuệ cảm xúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài nghiên cứu "Vai trò thúc đẩy của các tổ chức nghề nghiệp, lập quy đối với áp dụng phân tích dữ liệu kiểm toán" phân tích các nỗ lực của một số tổ chức nghề nghiệp, lập quy chủ yếu tại các thị trường kiểm toán đã phát triển nói trên trong việc thúc đẩy áp dụng phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính, qua đó đề xuất những khuyến nghị cho việc thúc đẩy đổi mới công nghệ trong quy trình kiểm toán nói chung và áp dụng phân tích dữ liệu kiểm toán nói riêng tại Việt Nam trong tương lai.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của hệ thống kiểm soát quản trị đến hiệu suất: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp Việt Nam" nhằm đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát quản trị (MCS) đến hiệu suất của các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu khảo sát thu thập được từ 308 đối tượng là kế toán, giám đốc và quản lý trong doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng là phân tích thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và nhân tố khẳng định, kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Ảnh hưởng của tính độc lập của kiểm toán nội bộ đến sự hữu hiệu của kiểm toán nội bộ ở Việt Nam" là tìm hiểu mối quan hệ giữa tính độc lập và sự hữu hiệu của KTNB thông qua phân tích dữ liệu thu thập từ các kiểm toán viên nội bộ và các nhà quản lý trong các ngân hàng, công ty lớn có KTNB tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả và hồi quy trong SPSS 26. Các phát hiện chỉ ra rằng tính độc lập của KTNB có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến sự hữu hiệu của KTNB.

  pdf12p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Mục đích của bài báo "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai hệ thống đánh giá kết quả hoạt động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam" là nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai các phương pháp đánh giá kết quả hoạt động tại các DNNVV Việt Nam. Dựa trên dữ liệu khảo sát, tác giả sẽ phân tích, xử lý và đánh giá các kết quả đạt được, từ đó kiến nghị một số biện pháp nhằm giúp các DNNVV tăng cường áp dụng các phương pháp đánh giá kết quả hoạt động để có thể tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vai trò điều tiết của sở hữu nhà nước trong mối quan hệ giữa quản trị công ty và trách nhiệm xã hội tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm mục đích kiểm chứng vai trò điều tiết của nhà nước trong mối tương quan giữa quản trị công ty (QTCT) và việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Nhóm tác giả sử dụng phương pháp GMM để phân tích dữ liệu thứ cấp của 165 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2015-2018.

  pdf18p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu "Đánh giá cơ cấu tài sản dài hạn của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là kiểm tra thực nghiệm cơ cấu tài sản dài hạn của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đây, các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bằng việc sử dụng dữ liệu từ kết quả khảo sát điều tra với 378 doanh nghiệp siêu nhỏ tại Hà Nội, nghiên cứu "Ảnh hưởng của các yếu tố về đặc điểm doanh nghiệp tới khả năng tiếp cận vốn vay NHTM của DNSN Việt Nam" đã áp dụng phương pháp hồi quy logistic nhị phân để tìm ra những yếu tố thuộc về đặc điểm của doanh nghiệp có ảnh hưởng tới việc tiếp cận vốn ngân hàng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đề xuất cho các bên liên quan.

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tổng quan nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp thủy lợi" tổng hợp các các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển hệ thống đánh giá hiệu quả trong các tổ chức ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có lĩnh vực quản lý và khai thác công trình thủy lợi. Tác giả mong muốn bài viết sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm/hoạt động trong lĩnh vực đánh giá hiệu quả.

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Mức độ giải thích của các mô hình điều chỉnh lợi nhuận theo tổng dồn tích đối với các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" sử dụng dữ liệu từ 499 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam như một đặc trưng của thị trường cận biên. Trong nghiên cứu của nhóm tác giả, ba mô hình hồi quy ba được sử dụng bao gồm mô hình Dechow và cộng sử (1995), mô hình Kasznik (1999) và mô hình Kothari và cộng sự (2005) với cùng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (Pooled OLS) để tìm ra mô hình phù hợp nhất.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của minh bạch thông tin tài chính đến chi phí vốn chủ sở hữu – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" xem xét ảnh hưởng của minh bạch thông tin tài chính đến chi phí vốn chủ sở hữu – trường hợp các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính của 120 công ty niêm yết trong năm 2018. Kết quả ước lượng bằng phương pháp OLS cho thấy minh bạch thông tin tài chính có ảnh hưởng ngược chiều với chi phí vốn chủ sở hữu của các công ty.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Đặc điểm của chủ doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyết định đổi mới công nghệ trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam" phân tích dữ liệu doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2013 và 2015 để tìm hiểu các đặc điểm của chủ doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyết định đổi mới công nghệ. Kết quả hồi quy mô hình cho thấy chủ doanh nghiệp là (1) thành viên của Đảng Cộng sản, (2) không có chứng chỉ hoặc chuyên môn, hay chỉ (3) được đào tạo nghề cơ bản và (4) doanh nghiệp có hợp tác với nhà cung ứng về công nghệ,...

  pdf19p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp Việt Nam" đã thu thập dữ liệu từ các doanh nghiệp và sử dụng SPSS 20 để phân tích dữ liệu tác động các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất kiến nghị để tăng cường áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf19p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Nghiên cứu chất lượng báo cáo tài chính trên quan điểm kiểm toán tiếp cận theo phương pháp học máy" xem xét ảnh hưởng và tầm quan trọng của các nhân tố đến chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) trên quan điểm kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng các mô hình hồi quy và thuật toán học máy trong việc nghiên cứu với dữ liệu tại các doanh nghiệp trong giai đoạn 2014-2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2