intTypePromotion=1

100 câu nhận biết, tách chất

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
109
lượt xem
32
download

100 câu nhận biết, tách chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '100 câu nhận biết, tách chất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 100 câu nhận biết, tách chất

  1. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com NH N BI T, TÁCH, LÀM KHÔ Bài 1: Ch có CO2 và H2O làm th nào ñ nh n bi t ñư c các ch t r n sau NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4. Trình bày cách nh n bi t. Vi t phương trình ph n ng. Bài 2: Tách 4 kim lo i Ag, Al, Cu, Mg d ng b t b ng phương pháp hoá h c. Bài 3: Dùng thêm m t thu c th hãy tìm cách nh n bi t các dung d ch sau, m t nhãn NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl và H2SO4. Bài 4: Nh n bi t các dung d ch sau NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2, b ng cách ñun nóng và cho tác d ng l n nhau. Bài 5: 1. Ch dùng dung d ch H2SO4 loãng (không dùng hoá ch t nào khác k c nư c) nh n bi t các kim lo i sau Mg, Zn, Fe, Ba. 2. H n h p A g m Na2CO3, MgCO3, BaCO3, FeCO3. Ch dùng HCl và các phương pháp c n thi t trình bày các ñi u ch t ng kim lo i. Bài 6: H n h p X g m Al2O3, SiO3, SiO2. Trình bày phương pháp hoá h c ñ tách riêng t ng oxits ra kh i h n h p. Bài 7: H n h p A g m các oxít Al2O3, K2O; CuO; Fe3O4. 1. Vi t phương trình ph n ng phân t và ion rút g n v i các dung d ch sau: a. NaOH b. HNO3 c. H2SO4ñ,nóng 2. Tách riêng t ng oxít Bài 8: Tách các ch t sau ra kh i h n h p c a chúng: AlCl3; FeCl3 và BaCl2. Bài 9: Có 3 l hoá ch t không màu là NaCl, Na2CO3 và HCl. N u không dùng thêm hoá ch t nào k c quỳ tím thì có th nh n bi t ñư c không. Bài 10: Ch dùng quỳ tím hãy phân bi t các dung d ch sau: BaCl2; NH4Cl; (NH4)SO4; NaOH; Na2CO3 Bài 11: Ba c c ñ ng 3 dung d ch m t nhãn g m FeSO4; Fe2(SO4)3 và MgSO4. Hãy nh n bi t. Bài 12: Có 3 l ñ ng h n h p d ng b t (Al + Al2O3); (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3). B ng phương pháp hoá h c nh n bi t chúng. Bài 13: Tách các kim lo i Fe, Al, Cu ra kh i h n h p c a chúng. Bài 14: H n h p A g m CuO, AlCl3, CuCl2 và Al2O3. B ng phương pháp hoá h c hãy tách riêng t ng ch t tinh khi t nguyên lư ng. Bài 15: Ch dùng quỳ tím nh n bi t 3 dung d ch cùng n ng ñ sau HCl, H2SO4 và NaOH. Bài 16: Cho các ion sau: Na+, NH4+, Ba+, Ca2+, Fe3+, Al3+, K+, Mg2+, Cu2+, CO32+, PO42+, Cl-, NO3-, SO42-, Br-. Trình bày m t phương án l a ch n ghép t t c các ion trên thành 3 dung d ch, m i dung d ch có cation và 2 anion. Trình bày phương pháp hoá h c nh n bi t 3 dung d ch này. Bài 17: Hãy tìm cách tách riêng các ch t trong h n h p g m CaCl2, CaO, NaCl tinh khi n nguyên lư ng. Bài 18: Có các l m t nhãn ch a dung d ch các ch t AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. B ng phương pháp hoá h c hãy nh n bi t, vi t phương trình ph n ng. Bài 19: Có m t h n h p r n g m 4 ch t như bài 18. B ng phương pháp hoá h c hãy tách các ch t ra, nguyên lư ng tinh khi t. Bài 20: Làm th nào ñ tách riêng 3 mu n NaCl, MgCl2 và NH4Cl. Bài 21: Hoà tan h n h p g m Fe2O3 và Al2O3 b ng dung d ch H2SO4. Hãy ch ng minh trong dung d ch thu ñư c có ion Fe2+, Fe3+ và Al3+. Bài 22: Nh n bi t các dung d ch sau m t nhãn. NH4HCO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, NH4NO3, BaCO3, Na2CO3, HCl, H2SO4. Bài 23: Tách các mu i sau ra kh i h n h p c a chúng: Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 và Zn(NO3)2 tinh khi t nguyên lư ng.
  2. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Bài 24: Có 5 dung d ch 0,1M ñ ng trong 5 l m t nhãn Na2CO3; Ba(OH)2, NaOH, KHSO4, KCl. N u không dùng thêm thu c th có th nh n bi t ñư c dung d ch nào. Bài 25: Tách các ch t sau ra kh i h n h p c a chúng nguyên lư ng tinh khi t BaO, Al2O3, ZnO, CuO, Fe2O3. Bài 26: Có 4 dung d ch trong su t. M i dung d ch ch a m t lo i ion âm và m t lo i ion dương trong các ion sau: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-, NO3-. a. Tìm các dung d ch. b. Nh n bi t t ng dung d ch b ng phương pháp hoá h c. Bài 27: Có 3 l ñ ng h n h p b t Fe + FeO, Fe + Fe2O3; FeO + Fe2O3. B ng phương pháp hoá h c nh n bi t các ch t r n trên. Bài 28: L a ch n m t hoá ch t thích h p ñ phân bi t các dung d ch mu i: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3. Bài 29: Dùng phương pháp hoá h c ñ tách Fe, Al, Cu ra kh i h n h p 3 kim lo i trên. Vi t các phương trình ph n ng. Bài 30: Hãy tìm cách tách Al2(SO4) ra kh i h n h p mu i khan g m Na2SO4, MgSO4, BaSO4, Al2(SO4)3 b ng các phương pháp hoá h c? Có cách nào ñ tách các mu i ñó ra kh i h n h p c a chúng, tinh khi t hay không? N u có hãy vi t phương trình ph n ng và nêu cách tách. Bài 31: Ch ñư c dùng kim lo i hãy nh n bi t các dung d ch sau ñây HCl, HNO3ñ c, AgNO3, KCl, KOH. N u ch dùng m t kim lo i có th nh n bi t ñư c các dung d ch trên hay không. Bài 32: Có 6 l không nhãn ñ ng riêng bi t t ng dung d ch sau: K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Ch ñư c dùng xút hãy nh n bi t. Bài 33: Cho 3 bình m t nhãn là A g m KHCO3 và K2CO3. B g m KHCO3 và K2SO4. C g m K2CO3 và K2SO4. Ch dùng BaCl2 và dung d ch HCl hãy nêu cách nh n bi t m i dung d ch m t nhãn trên. Bài 34: B ng phương pháp nào có th nh n ra các ch t r n sau ñây Na2CO3, MgCO3, BaCO3. Bài 35: Ch dùng m t axit và m t bazơ thư ng g p hãy phân bi t 3 m u h p kim sau: Cu - Ag; Cu - Al và Cu - Zn Bài 36: Không dùng thêm hoá ch t khác, d a vào tính ch t hãy phân bi t các dung d ch K2SO4, Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2 và NaOH. Bài 37: Có m t m u ñ ng b l n Fe, Ag, S. Hãy tìm ra phương pháp (tr phương pháp ñi n phân) ñ tách Cu tinh khi t t m u ñó. Bài 38: M t h n h p g m Al2O3, cuO, Fe2O3. Dùng phương pháp hoá h c tách riêng t ng ch t. Bài 39: Hãy nêu phương pháp ñ nh n bi t các dung d ch b m t nhãn sau ñây: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. ðư c dùng thêm m t trong các thu c th sau: quỳ tím, Cu, Zn, dung d ch NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2. Bài 40: B ng phương pháp hoá h c hãy phân bi t 4 kim lo i Al, Zn, Fe, Cu. Bài 41: T h n h p hai kim lo i hãy tách riêng ñ thu ñư c t ng kim lo i nguyên ch t. Bài 42: Có 4 ch t b t màu tr ng NaCl, AlCl3, MgCO3 và BaCO3. Ch ñư c dùng H2O và các thi t b c n thi t như lò nung, bình ñi n phân... Hãy tìm cách nh n bi t t ng ch t trên. Bài 43: Ch có CO2 và H2O làm th nào ñ nh n bi t ñ c các ch t r n sau NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4. Trình bày cách nh n bi t. Vi t phương trình ph n ng. Bài 44: Tách 4 kim lo i Ag, Al, Cu, Mg d ng b t b ng phương pháp hoá h c.
  3. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Bài 45: Dùng thêm m t thu c th hãy tìm cách nh n bi t các dung d ch sau, m t nhãn NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl và H2SO4. Bài 46: Nh n bi t các dung d ch sau NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2, b ng cách ñun nóng và cho tác d ng l n nhau. 1. Ch dùng dung d ch H2SO4l (không dùng hoá ch t nào khác k c n c) nh n Bài 47: bi t các kim lo i sau Mg, Zn, Fe, Ba. 2. H n h p A g m Na2CO3, MgCO3, BaCO3, FeCO3. Ch dùng HCl và các phương pháp c n thi t trình bày các ñi u ch t ng kim lo i. Bài 48: H n h p X g m Al2O3, SiO3, SiO2. Trình bày phương pháp hoá h c ñ tách riêng t ng oxits ra kh i h n h p. Bài 49: H n h p A g m các oxít Al2O3, KlO; CuO; F3 , O4. 1. Vi t phương trình ph n ng phân t và ion rút g n v i các dung d ch sau: a. NaOH b. HNO3 c. H2SO4ñ,nóng 2. Tách riêng t ng oxít Bài 50: Tách các ch t sau ra kh i h n h p c a chúng: AlCl3; FeCl3 và BaCl2. Bài 51: Có 3 l hoá ch t không màu là NaCl, Na2CO3 và HCl. N u không dùng thêm hoá ch t nào k c quỳ tím thì có th nh n bi t ñ c không. Bài 52: Ch dùng quỳ tím hãy phân bi t các dung d ch sau: BaCl2; NH4Cl; (NH4)SO4; NaOH; Na2CO3 Bài 53: Ba c c ñ ng 3 dung d ch m t nhãn g m FeSO4; Fe2(SO4)3 và MgSO4. Hãy nh n bi t. Bài 54: Có 3 l ñ ng h n h p d ng b t (Al + Al2O3); (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3). B ng phương pháp hoá h c nh n bi t chúng. Bài 55: Tách các kim lo i Fe, Al, Cu ra kh i h n h p c a chúng. Bài 56: H n h p A g m CuO, AlCl3, CuCl2 và Al2O3. B ng phương pháp hoá h c hãy tách riêng t ng ch t tinh khi t nguyên l ng. Bài 57: Ch dùng quỳ tím nh n bi t 3 dung d ch cùng n ng ñ sau HCl, H2SO4 và NaOH. Bài 58: Cho các ion sau: Na+, NH4+, Ba+, Ca2+, Fe3+, Al3+, K+, Mg2+, Cu2+, CO32+, PO42+, Cl-, NO3-, SO42-, Br-. Trình bày m t phương án l a ch n ghép t t c các ion trên thành 3 dung d ch, m i dung d ch có cation và 2 anion. Trình bày phương pháp hoá h c nh n bi t 3 dung d ch này. Bài 59: Hãy tìm cách tách riêng các ch t trong h n h p g m CaCl2, CaO, NaCl tinh khi n nguyên l ng. Bài 60: Có các l m t nhãn ch a dung d ch các ch t AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. B ng phương pháp hoá h c hãy nh n bi t, vi t phương trình ph n ng. Bài 61: Có m t h n h p r n g m 4 ch t nh bài 18. B ng phương pháp hoá h c hãy tách các ch t ra, nguyên l ng tinh khi t. Bài 62: Làm th nào ñ tách riêng 3 mu n NaCl, MgCl2 và NH4Cl. Bài 63: Hoà tan h n h p g m Fe2O3 và Al2O3 b ng dung d ch H2SO4. Hãy ch ng minh trong dung d ch thu ñ c có ion Fe2+, Fe3+ và Al3+. Bài 64: Nh n bi t các dung d ch sau m t nhãn. NH4HCO3, (NH4)2CO3, NaHCO3, NH4NO3, BaCO3, Na2CO3, HCl, H2SO4. Bài 65: Tách các mu i sau ra kh i h n h p c a chúng: Fe(NO3)3, Al(NO3)3, Cu(NO3)2 và Zn(NO3)2 tinh khi t nguyên l ng.
  4. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Bài 66: Có 5 dung d ch 0,1M ñ ng trong 5 l m t nhãn Na2Co3; Ba(OH)2, NaOH, KHSO4, KCl. N u không dùng thêm thu c th có th nh n bi t ñ c dung d ch nào. Bài 67: Tách các ch t sau ra kh i h n h p c a chúng nguyên l ng tinh khi t BaO, Al2O3, ZnO, CuO, Fe2O3. Bài 68: Có 4 dung d ch trong su t. M i dung d ch ch a m t lo i ion âm và m t lo i ion dơng trong các ion sau: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42-, Cl-, CO32-, NO3-. a. Tìm các dung d ch. b. Nh n bi t t ng dung d ch b ng phương pháp hoá h c. Bài 69: Có 3 l ñ ng h n h p b t Fe + FeO, Fe + Fe2O3; FeO + Fe2O3. B ng phương pháp hoá h c nh n bi t các ch t r n trên. Bài 70: L a ch n m t hoá ch t thích h p ñ phân bi t các dung d ch mu i: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3. Bài 71: Dùng phương pháp hoá h c ñ tách Fe, Al, Cu ra kh i h n h p 3 kim lo i trên. Vi t các phương trình ph n ng. Bài 72: Hãy tìm cách tách Al2(SO4) ra kh i h n h p mu i khan g m Na2SO4, MgSO4, BaSO4, Al2(SO4)3 b ng các phương pháp hoá h c? Có cách nào ñ tách các mu i ñó ra kh i h n h p c a chúng, tinh khi t hay không? N u có hãy vi t phương trình ph n ng và nêu cách tách. Bài 73: Ch ñ c dùng kim lo i hãy nh n bi t các dung d ch sau ñây HCl, HNO3ñ c, AgNO3, KCl, KOH. N u ch dùng m t kim lo i có th nh n bi t ñ c các dung d ch trên hay không. Bài 74: Có 6 l không nhãn ñ ng riêng bi t t ng dung d ch sau: K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Ch ñ c dùng xút hãy nh n bi t. Bài 75: Cho 3 bình m t nhãn là A g m KHCO3 và K2CO3. B g m KHCO3 và K2SO4. C g m K2CO3 và K2SO4. Ch dùng BaCl2 và dung d ch HCl hãy nêu cách nh n bi t m i dung d ch m t nhãn trên. Bài 76: B ng phương pháp nào có th nh n ra các ch t r n sau ñây Na2CO3, MgCO3, BaCO3. Bài 77: Ch dùng m t axit và m t bazơ thư ng g p hãy phân bi t 3 m u h p kim sau: Cu - Ag; Cu - Al và Cu - Zn Bài 78: Không dùng thêm hoá ch t khác, d a vào tính ch t hãy phân bi t các dung d ch K2SO4, Al(NO3)3, (NH4)2SO4, Ba(NO3)2 và NaOH. Bài 79: Có m t m u ñ ng b l n Fe, Ag, S. Hãy tìm ra phương pháp (tr phương pháp ñi n phân) ñ tách Cu tinh khi t t m u ñó. Bài 80: M t h n h p g m Al2O3, cuO, Fe2O3. Dùng phương pháp hoá h c tách riêng t ng ch t Bài 81: Hãy nêuphương pháp ñ nh n bi t các dung d ch b m t nhãn sau ñây: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. ð c dùng thêm m t trong các thu c th sau: quỳ tím, Cu, Zn, dung d ch NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2. Bài 82: B ng phương pháp hoá h c hãy phân bi t 4 kim lo i Al, Zn, Fe, Cu. Bài 83: T h n h p hai kim lo i hãy tách riêng ñ thu ñ c t ng kim lo i nguyên ch t. Bài 84: Có 4 ch t b t màu tr ng NaCl, AlCl3, MgCO3 và BaCO3. Ch ñ c dùng H2O và các thi t b c n thi t nh lò nung, bình ñi n phân... Hãy tìm cách nh n bi t t ng ch t trên.
  5. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Bài 85: Ch dùng m t hoá ch t ñ phân bi t các dung d ch sau ñây ñ ng trong 4 l riêng bi t CuSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Vi t các phương trình ph n ng. Bài 86: Cho dung d ch A ch a các ion Na+, NH4+, HCO3-, CO32- và SO42- (không k ion H+ và H- c a H2O). Ch dùng quỳ tím và các dung d ch HCl, Ba(OH)2 có th nh n bi t các ion nào trong dung d ch A. Bài 87: Qu ng bôxits (Al2O3) dùng ñ s n xu t Al thư ng b l n các t p ch t Fe2O3, SiO2. Làm th nào ñ có Al2O3 g n nh nguyên ch t. Bài 88: Có h n h p 4 kim lo i Al, Fe, cu, Ag. Nêu cách nh n bi t s có m t ñ ng th i c a 4 kim lo i trong h n h p. Bài 89: Có m t h n h p d ng b t g m các kim lo i: Al, Fe, Cu, Mg và Ag. Trình bày cách tách riêng t ng kim lo i ra kh i h n h p. Bài 90: M t h n h p g m KCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3. Vi t quá trình tách r i ñi u ch thành các kim lo i trên. Bài 91: Ch dùng HCl và H2O nh n bi t các ch t sau ñây ñ ng riêng trong các dung d ch m t nhãn: Ag2O, BaO, MgO, MnCl2, Al2O3, FeO, Fe2O3 và CaCO3. Bài 92: B ng phương pháp hoá h c, hãy tách SO2 ra kh i h n h p g m SO2, SO3 và O2. Bài 93: Trình bày phương pháp tách BaO, MgO, CuO l ng các ch t không ñ i. Bài 94: Tìm cách nh n bi t các ion trong dung d ch AlCl3 và FeCl3. Vi t phương trình ph n ng. Bài 95: Hoà tan h n h p 3 ch t r n NaOH, NaHCO3 vào trong H2O ñ c dung d ch A. Trình bày cách nh n bi t t ng ion có m t trong dung d ch A. Bài 96: Dung d ch A ch a các ion Na+, SO42-, SO32-, CO32-, NO3-. B ng nh ng ph n ng hoá h c nào có th nh n bi t t ng lo i anion có trong dungd ch.' Bài 97: Trình bày phương pháp hoá h c ñ nh n bi t các c p ch t sau (ch dùng m t thu c th ). a. MgCl2 và FeCl2 b. CO2 và SO2 Bài 98:Ch c n nư c và khí CO2 hóy nh n bi t 5 ch t b t màu tr ng sau: NaCl; Na2CO3; Na2SO4; BaCO3; BaSO4 Bài 99: Cho 3 Bình:- Bình 1 ch a Na2CO3 và K2SO4 - Bình 2 ch a NaHCO3 và K2CO3 - Binh 3 ch a NaHCO3 và Na2SO4 Ch dùngng HCl và dung d ch BaCl2 ñ phân bi t ba Bình trên. Bài 100: T h n h p metanol , axeton và axitaxetic. Hãy tách ra axit axetic
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2