intTypePromotion=1
ADSENSE

21 sai lầm chết người trong lập trình với PHP

Chia sẻ: Phan Ngoc Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

87
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '21 sai lầm chết người trong lập trình với php', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 21 sai lầm chết người trong lập trình với PHP

 1. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes B ài vi ết này dành cho nh ững l ập trình viên PHP quan t âm đế n việc tránh nh ững lỗ i thường gặp khi sử dụ ng PHP. Ng ười đọc ph ải bi ết các cú ph áp củ a PHP, và n ên bi ết công dụ ng củ a các hàm trong PHP. Một trong nh ữ ng đ iểm m ạnh nh ất của PHP vô tình trở thành m ộ t trong nhữ ng đ iểm yếu nh ất của n ó: tính dễ sử dụng . Nhi ếu ng ười chọn PHP vì tí nh d ễ sử d ụng, đã kh ông nh ận ra r ằng: sử dụng đú ng PHP còn kh ó h ơn các ng ôn ng ữ kh ác. Trong loạt b ài n ày sẽ l ần l ượt nêu ra 21 l ỗi, từ nh ữ ng sai l ầm gi áo khoa (làm script trở nên chậm và kh ó qu ản l í ) đến nh ững sai l ầm chết người - có thể xem l à ngu ồn gốc củ a nh ữ ng sai l ầm sơ đẳ ng. PHẦN 1: 7 LỖI GIÁO KHOA  21. S ử d ụng printf() kh ông th ích h ợp Hàm printf () dùng để in d ữ li ệu có đị nh dạng Nó có thể được dùng, thí dụ, khi bạn m ột in m ột số ki ểu double vớ i 2 số lẻ, hoặc trong bất kì t ình hu ống n ào bạn mu ố n thay đổi đị nh d ạng trước khi in. Thí dụ dưới đây minh ho ạ cách dùng đú ng củ a printf (): đị nh d ạng số Pi với độ chí nh xác theo ý mu ốn M ã l ệnh (PHP) Chú ý . T ôi đã từ ng gặp nh ữ ng ng ười sợ dùng printf (), thay vào đó l ại d ùng nh ững hàm đị nh dạng tự vi ết, dài đến 30- 40 dòng, trong đi m ột câu printf () có thể làm m ọ i thứ anh ta mong mu ốn. Nhi ếu l ập trình viên d ùng sai printf (): in các bi ến, các gi á trị trả về của hàm ho ặc thỉnh thoảng, chỉ là dữ li ệu thông thường. Thường xảy ra trong hai t ình hu ống:  Câu l ệnh print() thí ch h ợp hơn  Hi ển thị gi á trị trả về của m ột hàm 1. Khi nào print() th ích hợ p hơn? Các l ập trình viên thường sử dụ ng printf () trong khi chỉ print() l à đủ . Xét thí dụ sau: Hàm print() có thể dù ng thay cho printf () nh ư sau: 1 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 2. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes print "Ten cua tui la: $name\n\n Hien dang la: $nghenghiep, $diachi\n\n Lien he voi toi qua Email: $email\n\n"; Khi kh ô ng cần đị nh dạng sử li ệu, dù ng print() thay cho printf () có nh ữ ng l ợi í ch sau:  Thi hành nhanh h ơn: hàm printf() đị nh d ạng dữ li ệu củ a bạn trước khi hi ển thị , nó sẽ chậm hơn print() hoặc echo()  M ã sáng sủ a: hãy xem, d ùng hàm printf() sẽ l àm cho ng ười đọc hơi bị lẫn l ộn (tất nhi ên trừ khi họ có n ền tảng C). Nó đò i h ỏi ki ến thứ c về cú ph áp printf() (thí d ụ, %s thay cho chu ỗi còn %d l à số) và về ki ểu bi ến 2. Dùng printf() để xu ất d ữ li ệu tr ả v ề từ gọi h àm Một l ỗi thường gặp kh ác l à d ùn printf () để xu ất dữ li ệu trả về từ gọi hàm, thí dụ nh ư hàm đếm dưới đâ y: Khi xu ất gi á trị do h àm trả về, to án tử . n ên dùng để nối trong print(), nh ư d ưới đây: Dù ng to án tử . nhanh hơn vi ệc d ùng printf () 20. Á p dụng sai ngữ ngh ĩ a (semantics) Nhi ều l ập trì nh viên sử dụ ng PHP m à kh ông bi ết đế n nh ữ ng đ iểm tinh tế của ng ôn ng ữ này. Một trong nh ữ ng đ iểm đó l à sự kh ác nhau gi ữ a cú ph áp (syntax) và ng ữ ngh ĩa (semantics).  C ú pháp: nh ững quy tắc đị nh ngh ĩ a một phần t ử. Thí dụ : d ấu $ để trước dù ng đị nh ngh ĩ a bi ến, d ùng dấu () và các tham số đị nh ngh ĩa một h àm...  Ng ữ ngh ĩ a: nh ững quy tắc áp d ụng trong cú pháp. Thí dụ : một h àm có 2 bi ến đị nh ngh ĩ a bởi cú ph áp của n ó, hai bi ến n ày có kiểu string - đó l à ng ữ ngh ĩa. Trong m ộ t ng ôn ng ữ lỏng l ẻo nh ư PHP, b ạn có nhi ều l ự a ch ọn để viết l ệnh. C ác bi ến kh ông cần có ki ểu xác đị nh... Thí dụ sau m ở t ập tin và in từ ng d òng: Thí dụ trên sẽ tạo l ỗi: Warning: Supplied argument is not a valid File-Handle resource in C:\Inetpub\wwwroot\tst.php on line 4. 2 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 3. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes Đó là do bi ến $fp đặt trong dấu nh áy kép nên được chuyển thành chu ỗi. Thế m à hàm fopen() nh ận m ột đị nh danh t ài nguy ên (resource identif ier) trong tham số đầu củ a n ó, chứ kh ông nh ận m ột chu ỗi. Để gi ải quy ết vấn đề, bạn chỉ đơn gi ản b ỏ d ấu nh áy kép đ i 1. C ó th ể tr ánh vi ệc áp dụng sai ng ữ ngh ĩ a? Our example above generated an error statement. But PHP enables you to customize your scripts to fit a unique scenario or output requirement. So, it is at least theoretically possible to "get away" with misapplying a semantic. Tôi kh ông hi ểu, nh ư ng dị ch thế này được kh ông? Thí d ụ trên củ a ch úng ta tạo ra m ột thông b áo lỗi. Nh ư ng PHP cho ph ép bạn tuỳ bi ến các script để thí ch h ợp với m ột kịch bản kh ác thường ho ặc với các đòi hỏ i củ a thông tin ra. Do đó, í t nh ất trên l í thuyết, b ạn có kh ả n ăng tránh việc áp dụ ng sai ng ữ ngh ĩa. Vậy, b ạn cần bi ết nh ữ ng h ậu qu ả có thể có (possible outcomes) nếu bạn quy ết đị nh h ọc về ng ữ ngh ĩ a. Áp d ụng sai dẫn đến nhữ ng lỗi kh á tinh vi n ếu bạn kh ông ch ú ý. Nếu bạn mu ốn tuỳ bi ến script, bạn cần hi ểu nhữ ng chủ đề chí nh sau:  Ki ểu: trong PHP, mỗi bi ến có mộ t kiểu xác đị nh ở mộ t thời đ iểm xác đị nh, cho d ù bạn có thể tự do chuy ển đổ i ki ểu một bi ến. Nói một cách kh ác, kh ông có bi ến n ào l ại kh ông kèm theo tí nh ch ất của ki ểu của nó. PHP có 7 ki ểu cơ bản: boolean, resource, integer, doubl e, string, array và object.  Tầm vực: trong PHP, mỗi bi ến có một t ầm vự c riêng. Tầm vự c bi ến quy đị nh bi ến có thể được truy cập từ đâ u, tồn tại trong thời gian n ào. Hiểu sai kh ái ni ệm cơ bản về "t ầm vự c" dẫn đế n nh ữ ng l ỗi sai tinh tế và cả nh ững l ỗi l ớn.  php.ini: khi vi ết một script chạy ở nhi ều môi trường kh ác nhau, cần bi ết rằng kh ông ph ải mọi cấu hì nh PHP đều nh ư nhau. Do đó, cần thiết nh ữ ng lệnh ki ểm tra để đảm bảo script củ a bạn chạy tốt trong cấu hì nh PHP củ a ng ười kh ác. 19. Thi ếu ghi ch ú Theo ý tôi, m ã ngu ồn thiếu ghi chú l à căn nguy ên của sự lập trì nh ích kỉ . Nó d ẫn tới nh ữ ng hi ệu ch ỉnh sai l ầm, hi ểu sai ý ngh ĩ a và làm người đọ c m ệt m ỏi. Nói chung, lập trình ghi chú (inline documentation) được m ọi ng ười kh ẳng nh ận là đi ều tốt, nh ư ng hi ếm khi nó tồn t ại. Một vấn đề kh ác l à qu á nhi ều ghi ch ú. D ù hi ếm g ặp, như ng nó làm cho các đoạn m ã bị cắt vụn, g ây ra sự kh ó theo d õi. Dưới đâ y l à m ột thí dụ:
 4. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes // In ra tuoi ca nhan print "$idx years old\n\n"; } // Ket thuc ma PHP ?> 1. Bao nhi êu ghi chú th ì đủ ? Nhi ếu đế n m ứ c n ào, đi ều đó tuỳ thu ộc ng ân sách củ a bạn, vào chí nh sách của công ty và vào độ phứ c tạp củ a ch ương trì nh. Tuy nhi ên, cũng có m ột vài g ợi ý cho bạn  Lu ôn có một mô t ả ng ắn về mục đí ch của hàm ngay trước đị nh ngh ĩa của hàm đó  Thêm ghi chú vào nh ữ ng chỗ có thể b ị hack, ho ặc nh ữ ng chỗ tưởng r ằng sai nh ưng l ại chạy đú ng  Nếu một đoạn mã nào đó có thể g ây nh ầm l ẫn, h ãy thêm một ít ghi chú về mục đí ch của đo ạn đó. Sau này bạn sẽ thấy được l ợi í ch của nó  Dù ng một ki ểu ghi chú nh ất qu án, /* */ ho ặc l à // (tr ánh dù ng #) Dưới đây l à m ột thí dụ về ghi chú t ốt: 18. Nhi ều biến, tốn nhi ều thờ i gian Có vài người bị ám ảnh bởi bi ến trung gian. Tôi kh ông thể hi ểu nổi tại sao ai đó có thể vi ết nh ư thế n ày: 4 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 5. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes Tại sao ph ải d ùng bi ến trung gian? Nó kh ông cần thi ết Rủ i thay, có vẻ nh ư r ất nhi ều ng ười kh ó bỏ được thói quen xấu này. Bi ến t ạm làm ch ậm thời gian thi h ành chương tì nh của bạn. Tốt h ơn là n ên b ỏ qua đó và gộp các lời gọi h àm với nhau. Nh ững người dùng bi ến t ạm thường l àm ch ương của họ chạy chậm đến 25%. Một lí do kh ác để tránh có qu á nhi ều bi ến tạm l à vì trông n ó kh ông được đẹp m ắt. Trong hai thí dụ trên, thí dụ n ào súc tích hơ n? Thí dụ nào l àm con m ắt d ễ chị u h ơn? Dùng qu á nhi ều bi ến tạm có thể dẫn đế n m ã ch ương trì nh kh ó đọ c và kh ông súc tí ch. 1. Lợ i điểm của dù ng bi ến tạm Các bi ến t ạm có l ợi trong vi ệc thay thế các hàm hay bi ểu thứ c dài l ê thê. Nó có vai trò nh ư b í danh gi ả. Đ iều n ày đặ c bi ệt đú ng khi bạn dùng m ột hàm hay bi ểu thức nhi ều lần. Xem xét thí dụ đây, nó kh ông dù ng nhi ều bi ến hơn m ứ c tối thi ểu // string reverse_characters(string str) // Reverse all of the characters in a string. function reverse_characters ($str) { return implode ("", array_reverse (preg_split("//", $str))); } Nội dung trong hàm implode() dài và do đó kh ó đọc. Dùng m ột hoặc nhi ều bi ến t ạm có thể gi ú p chú ng ta: // string reverse_characters(string str) // Reverse all of the characters in a string. function reverse_characters ($str) { $characters = preg_split ("//", $str); $characters = array_reverse ($characters); return implode ("", $characters); } 2. C ác lu ật chung của ng ón tay cái Khi quy ết đị nh có dù ng bi ến tạm ho ặc kh ô ng, bạn n ên suy ngh ĩ về 2 câu h ỏi:  Bạn có dù ng bi ến đó í t nh ất hai l ần?  Tí nh đọ c đượ c củ a m ã có tăng đá ng kể kh ông? Nếu ít nh ất m ột câu trả l ời l à có, thì nên dùng bi ến tạm. C òn kh ông, vứ t nó đ i và tổ h ợp các hàm lại (nếu cần). 17. Vi ết lại các h àm có sẵn Một số nơi ph ổ bi ến m ã ngu ồn các script PHP ch ủ trương đổi t ên các hàm sẵn có để tạo sự d ễ d àng cho các lập trì nh viên chuy ển từ VB sang. Thí dụ :
 6. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes return strlen ($str); } ?> Lại có m ột số ng ười cố gắng viết l ại các hàm PHP thông dụ ng thay vì đ i h ọc về hàm đó trong các tài li ệu PHP cung cấp. Có ít nh ất 2 lí do để kh ông n ên l àm đi ều này. Thứ nhất, và trên nh ất, n ó l àm cho nh ữ ng ng ười đọ c (và sử a) chương trì nh của b ạn kh ó hi ểu và cảm thấy có qu á nhi ều h àm dư thừ a. Họ tự h ỏi tại sao b ạn l ại đi đị nh ngh ĩa hàm theo ki ểu đó , thay vì sử dụng các hàm đị nh ngh ĩa sẵn bởi PHP. Thứ hai, đị nh ngh ĩa h àm nh ư vậy cũ ng sẽ làm ch ậm ch ương trì nh củ a b ạn (một cách kh ông cần thiết). Kh ông chỉ phải xử l í nhi ều m ã h ơn, m à m ỗi l ần g ọi hàm do bạn đị nh ngh ĩ a, bạn đã t ốn thời gian cho ch ính hàm đó, trước khi h àm nguy ên thu ỷ được gọi. 1. Tr ánh viết lại các h àm có sẵn Hãy đương đầu với nó. Đô i khi thật là kh ó để tránh chuy ện n ày. Trước tiên, m ột l ập trì nh vi ên kh ông thể theo kịp các hàm củ a PHP ngay được. Và ai có thời gian m à tra cứ u. Tại sao kh ông viết l ại cho kho ẻ? Cách l àm của tôi l à lu ôn có sẵn m ột t ài li ệu chỉ dẫn PHP (PHP manual ) m ỗi khi viết chương trì nh (tác gi ả bài này dù ng m ột bản PDF có tạo ch ỉ m ụ c, ri êng tôi, ng ười dị ch, thì d ùng m ột tài li ệu CHM đầy đủ thông tin và có cả g óp ý củ a người sử d ụng mà b ạn có thể l ấy ở http://www.php.net/docs.php) . Sau đó , m ỗi khi đị nh viết m ộ t hàm mở r ộng cho PHP, tôi đọc l ướt qua tài li ệu để xem h àm đó có ch ưa. Tuy nhi ên, cần ch ú ý là, do bản chất m ã ngu ồn m ở củ a PHP, bạn có thể tì m được các hàm do ng ười dù ng đị nh ngh ĩa trước khi nó được thêm vào PHP (thí d ụ nh ư h àm tì m phần t ử kh ác nhau gi ữ a hai m ảng). Đi ều này kh ông có ngh ĩ a là bạn ph ải hi ệu chỉ nh l ại m ã (This doesn't necessarily mean that you should have to correct the code. - don't understand) 16. Kh ông tách bi ệt ph ần server và client Vài l ập trì nh vi ên cố kết n ối cả ch ương trì nh với nhau, ngh ĩ a là gh ép chung m ã HTML (client-side - ph ần kh ách) với m ã PHP (server-side - ph ần chủ ) vào trong m ột tập tin lớ n. Mặc dù đi ều này t ốt cho các site nh ỏ, nh ư ng nó có thể trở thành vấn đề l ớn khi các site đó trở nên l ớn hơn và được bổ sung thêm t ính n ăng. L ập trì nh theo cách này l àm n ảy sinh vấn đề kh ó bảo trì và các t ập tin trở n ên cồng kềnh. 1. Hàm API Khi mu ố n tách bi ệt phần kh ách - ch ủ, bạn có vài l ựa chọn. M ột cách là viết nh ữ ng h àm hi ển thị n ội dung linh độ ng và đặt chú ng đú ng ch ỗ trong trang web. Thí dụ dưới đây minh ho ạ đ iều n ày: index.php - phần kh ách HTML < ?php include_once ("site.lib"); ?> < html > < head > < title> < /title> < /head > < body> < h1 > < ?php print_header (); ? > < /h1 > < table border =" 0 " cellpadding=" 0 " cellspacing=" 0 "> < tr> 6 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 7. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes < td width=" 25% "> < ?php print_links (); ? > < /td> < td> < ?php print_body (); ? > < /td> < /tr> < /table > < /body > < /html > site.lib - ph ần chủ Nh ư bạn thấy trong thí dụ trên, tách bi ệt kh ách ch ủ l àm tăng tí nh dễ đọc trong ch ương trì nh của b ạn. Một lợi í ch kh ác là m ột khi b ạn đã có các hàm API hi ển thị n ội dung, b ạn có thể để cho thiết kế viên tham gia thay đổi b ố cụ c m à kh ông cần sử a m ã ch ương tr ì nh. 1.1. L ợi ích củ a h àm AP I  Tương đối sáng sủa  Nhanh, hầu nh ư kh ông lãng phí thời gian (overhead) 1.2. Bất lợ i 7 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 8. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes  Kh ông sáng sủa và d ễ dàng bằng hệ thố ng m ẫu (template system)  Cần m ộ t í t ki ến thứ c PHP để sử a m ẫu 2. Hệ th ống khu ô n mẫu Một cách kh ác để tách bi ệt kh ách chủ l à dù ng hệ thống khu ôn m ẫu. Ngh ĩ a l à, có m ột số đánh d ấu nội dung sau đó dù ng chương trì nh ph ân t ích, thay thế các đánh d ấu đó bằng thông tin cần thi ết. Thí dụ , b ạn có thể tạo m ột tập tin nh ư thế này: HTML < html > < head > < title>%%PAGE_TITLE%%< /title> < /head > < body %%BODY_PROPERTIES%% > < h1 >%%PAGE_TITLE%%< /h1 > < table border =" 0 " cellpadding=" 0 " cellspacing=" 0 "> < tr> < td width=" 25% ">%%PAGE_LINKS%%< /td> < td>%%PAGE_CONTENT %%< /td> < /tr> < /table > < /body > < /html > Sau đó có thể vi ết ch ương trì nh ph ân t ách tập tin, thay thế các thông tin trong dấu cách %% b ằng các thông tin thích h ợp. Ghi chú : m ột lớp h ỗ trợ h ệ thống khu ôn m ẫu kh á tốt l à l ớp FastTemplate, có ở www.thewebmasters.net 2.1. Ưu đ iểm của hệ thống khu ôn mẫu  Rất trong sáng  Kh ông cần ki ến thức PHP để sửa khu ôn m ẫu 2.2. Nh ược đ iểm  Ch ậm h ơn, bạn cần ph ân t ách tập tin khu ôn m ẫu, sau đó xu ất ra  Vi ệc hi ện thự c phứ c tạp h ơn 15. Dù ng các cấu tr úc lỗ i thời Có nhi ều ng ười cứ dùng m ãi các m ã và thư viện l ỗi thời. Thí dụ nh ư họ đã vi ết m ột hàm dù ng ở PHP 2, và vẫn còn dù ng n ó ở PHP 4, m ặc d ù m ột h àm có cùng m ụ c đí ch nh ư thế đã được thêm vào ở PHP 3 Dù ng các cấu trú c l ỗi thời có thể l àm ch ậm ch ương trình của bạn, cũng nh ư l àm cho nó trở nên kh ó hi ểu. Ng ười đọ c các ch ương trì nh củ a bạn có thể kh ông quen với các h àm l ỗi thời của PHP. Tuy nhi ên, khi ph át hi ện m ột đoạn m ã l ạc hậu, b ạn đừ ng ngh ĩ r ằng cần ph ải thay thế nó . Ch ỉ cần ch ắc ch ắn rằng bạn sẽ kh ông dù ng nó cho các chương trình viết trong tương lai. Một thí dụ về cấu trúc l ỗi thời, m à nhi ều ng ười có vẻ cố n ắm lấy, l à cú pháp beginControlStruc ture .. endControlStruc ture ;
 9. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes // Bad/Outdated Practice while (1): print "5"; if ($idx++ == 5): break; endif; endwhile; // Better Practice // (the code could be optimized though) while (1) { print "5"; if ($idx++ == 5) { break; } } ?> Đâ y l à m ột thói quen xấu vì  Nó kh ông đượ c d ùng r ộng rãi, cho nên nhi ều ng ười học sẽ b ị l ẫn l ộn gi ữ a hai cú ph áp Nó kh ông tương thí ch với ng ôn ng ữ kh ác, ngh ĩa l à n ó trở nên kh ó đọc đối với nh ững  ng ười trong giai đoạn qu á độ (mới chuy ển từ một ngôn ngữ nào đó sang PHP)  Quan trọng nh ất, là một ngày nào đó t ính năng n ày sẽ bị xo á xổ, bắt bu ộc bạn ph ải vi ết lại toàn bộ mã có d ùng nó. Dấu ngo ặc nh ọn lu ôn lu ôn l à một ph ần của ng ôn ng ữ PHP. Ở trên chỉ l à m ột thí dụ về cấu trú c l ỗi thời. Nó còn nhi ều n ữa. Nh ư m ột quy t ắc, b ạn nên theo nh ữ ng các vi ết trong t ài li ệu PHP. Hầu hết nó được cập nh ật m ới. Nó cũ ng dù ng các h àm m ới nh ất củ a PHP trong thí dụ của m ì nh. Nên thường xuy ên ki ểm tra t ài li ệu khi bạn có ý mu ốn m ở rộng tí nh n ăng n ào đó của PHP. Theo cách này, bạn sẽ kh ông phải viết l ại các hàm có sẵn. Tổng kết Trong bài n ày bạn đã đ i qua 7 trên tổng số 21 lỗi m à lập trì nh viên PHP m ắc ph ải. Nh ững l ỗi gi áo khoa này bao gồm:  Sử dụ ng sai h àm printf()  Áp d ụng sai ng ữ ngh ĩa  Thi ếu tài li ệu trong mã ngu ồn  Dù ng qu á nhi ều biến tạm  Vi ết l ại các hàm có sẵn  Kh ông tách bi ệt phần kh ách/chủ  Dù ng các cấu tr úc l ỗi th ời 9 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 10. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes PHẦN 2 – LỖI NGHIÊM TRỌNG  14. Kh ông tuân th ủ các quy ước đặ t tên Một trong nh ữ ng l ỗi nghi êm trọng m à người lập trì nh có thể ph ạm phải là đị nh ngh ĩ a m ột quy ước đặt t ên t ồi. Tô i đã tiếp qu ản nhi ều dự án m à trong đó tôi ph ải bỏ ra r ất nhi ều thời gi ờ chỉ để hi ểu chương trì nh, do l ập trì nh vi ên đặt tên các bi ến là $fred và $barney thay cho $email và $name. Tôi đang đề cập đến m ột d ự án m à ng ười l ập trì nh cũ đã quyết đị nh đư a vào toàn bộ chương trình m ột ki ểu đặt t ên kì l ạ (a Flinstones naming theme), kh ông ph ải t ôi đù a đâu. Cách bạn đặt tên bi ến và hàm l à trung tâm củ a việc xây dự ng m ột chương trình dễ đọ c. Có nhi ều lập trì nh viên ph ạm lỗi khi đặ t tên bi ến và h àm m à n ó: quá dài hoặc qu á ng ắn  kh ông li ên quan đến ng ữ cảnh  kh ông để ý đến cách-viết-phân-bi ệt (case sensitivity)  ngăn cản kh ả năng dễ đọ c ( đặc bi ệt l à các h àm)  1. Đặ t t ên bi ến 1.1. C ách viết ph ân bi ệt Trong PHP, tên bi ến có cách vi ết ph ân bi ệt, ngh ĩ a l à $user và $User l à hoàn toàn kh ác nhau. Vài ng ười dù ng l ợi dụng đi ểm này để đặt các bi ên cù ng tên nh ư ng kh ác cách viết. Đâ y l à m ột thó i quen tồi tệ. Cách vi ết kh ông bao gi ờ n ên d ùng để ph ân bi ệt các bi ến kh ác nhau. Mỗi tên bi ến, trong cùng tầm vự c (scope), nên có là tuyệt đối duy nh ất. 1.2. Tên qu á ng ắn Nhi ều ng ười sử dụ ng nh ữ ng ch ữ vi ết tắt đầu (cryptic acronym) bí ẩn cho các bi ến của họ, để rồi sau này h ối tiếc vì qu ên m ất họ đã mu ốn ám chỉ đi ều gì khi đó . Tên bi ến n ên m ô tả n ội dung n ó (sẽ) chứ a, dù ng nguy ên từ hoặc nh ữ ng ch ữ vi ết t ắt có thể hi ểu được. 1.3. Tên qu á d ài Ở kh í a cạnh kh ác, vài ng ười l ại sử d ụng tên bi ến qu á dài. Nói chung, tên bi ến kh ông nên dài quá hai từ . Hai từ có thể được tách bi ệt bằng dấu ph ân cách "_" hoặc l à vi ết hoa ch ữ đầ u của từ thứ hai. 1.4. Th ói quen tốt Dưới đây l à nh ững thí dụ t ốt về tên bi ến $username = 'phanthanhkieu'; $password = 'bimat'; $teachers = array ('Sadlon', 'Lane', 'Patterson', 'Perry', 'Sandler', 'Mendick', 'Zung'); foreach ($teachers as $teacher); 10 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 11. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes 1.5. Th ói quen xấu Dưới đây l à nh ững thí dụ (ph óng đại) về nh ữ ng tên bi ến t ồi $username_cua_csdl= 'SINHVIEN'; $guMbi = 'bimat'; // for the $password $tentruocdo_cua_giaovien = array ('Sadlon', 'Lane', 'Patterson', 'Perry', 'Sandler', 'Mendick', 'Zung'); foreach ($tentruocdo_cua_giaovien as $TeaChER); 2. Đặ t t ên h àm Mọi kh ái ni ệm áp dụng cho t ên bi ến cũng áp dụ ng cho đặt tên h àm. Tuy nhi ên, ng ữ ph áp đóng vai trò đặc bi ệt trong các hàm. Các hàm PHP, đị nh ngh ĩ a sẵn ho ặc do người d ùng đị nh ngh ĩ a, l à kh ông-ph ân-biệt-cách- vi ết (not case sensitive) 2.1. Dù ng độ ng từ Hàm củ a PHP t ương đương với m ột độ ng từ khi n ói. Tên hàm, do đó, n ên được hướng hành động (action oriented). Nó cũng n ên được dù ng ở thì hi ện tại. Thí dụ, bạn có m ột h àm tạo m ột số ng ẫu nhi ên với ph ân bố Gausse (a gaussian random number), b ạn nên đặ t tên nó l à generate_gaussian_rand(). Ch ú ý các sử d ụng động từ hành động trong tên h àm. Nó sẽ đặt h àm vào ngữ cảnh thí ch hợ p Để so sánh, h ãy xem thí dụ: Bạn có thấy sự kh ác bi ệt? Thí dụ thứ hai sử dụ ng danh từ , m ặc dù vẫn chuy ển tải được m ục tiêu của h àm, nh ư ng n ó ng ăn ng ười ta đọ c m ột cách trôi chảy. Hãy sử dụ ng độ ng từ ! 13. Kh ông suy ngh ĩ thấu đáo: CSDL & SQL Số cách người ta truy cập cơ sở dữ li ệu (CSDL - database) và lấy kết qu ả nhi ều đến m ức thự c sự ng ạc nhi ên. Nh ữ ng thí d ụ t ôi đã gặp bao gồm nh ữ ng tổ h ợp l ệnh if và vòng l ặp do.. while, các câu gọi nhi ều l ần, và các hàm sql_result() trong vò ng for. Nh ững người này có ngh ĩ họ đang l àm g ì kh ông? Vi ệc vi ết các m ã trật-hoặc-trú ng (hit-or-miss code) ch ứ ng minh sự thi ếu tập trung. Nh ữ ng cá nh ân đó xác đị nh nỗ l ự c của h ọ dù ng để hoàn thành công việc hơ n l à để ho àn thành đú ng công việc, kết qu ả là l àm cho các ông chủ qu ăng thời gian và tiền b ạc ra đường. 11 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 12. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes Sự l ấy m ẫu kh ông ch ính xác là m ộ t thí dụ hay về vấn đề này. Vài ng ười viết lệnh kh ông dành thờ i gian để ngh ĩ thấu đáo. Đú ng l à kh ông ch ỉ có duy nh ất m ộ t cách “đú ng ” để l ấy m ẫu dữ li ệu, nh ư ng n ó có r ất nhi ều cách kh ông đú ng. Ph ần này bao gồm các ch ủ đề:  Áp dụ ng sai các hàm về CSDL  Dùng sai SQL: kh ông lấy nh ữ ng thứ b ạn cần  Dùng PHP để sắp xếp kết qu ả 1. Dùng sai các hàm CSDL Một đoạn m ã PHP đã d ùng cú ph áp sau để l ấy kết qu ả t ừ CSDL (presented below using a generalized set of SQL functions): if (!($mautin = sql_fetch_row ($truyvan))) { print "Mot loi xay ra: Khong tim thay mau tin nao!"; exit; } do { print "$mautin[0]: $mautin[1]\n\n"; } while ($mautin = sql_fetch_row ($truyvan)); Chú ý: Ở trên, và các thí dụ sau nữ a, $truyvan di ễn tả handle ho ặc pointer đến m ột tập kết qu ả truy vấn.. Nó i cách kh ác, m ột truy vấn đã được gử i và m ột tập kết qu ả đã được trả về. Các thí dụ sẽ nó i về vấn đề thao với với kết qu ả trả về. Có m ột vài vấn đề với đoạn m ã trên:  Nó ki ểm tra các trường h ợp “kh ông tì m thấy” ("no incidents" case) bằng cách l ấy m ột dòng  Nó kh ông lư u kết qu ả vào m ảng li ên kết (associative array) 1.1. Ki ểm tra trường hợp kh ông tì m th ấy: cách l àm sai Bằng cách d ùng sql_f etch_row(), PHP chủ trương m ột cách tiếp cận h àm ẩn cho việc xác đị nh có kết qu ả tì m thấy hay kh ông. Mộ t cách kh ác trực tiếp và tường minh l à đếm số d òng của kết qu ả b ằng sql_num_rows() nh ư dưới đây: 1.2. Từ bỏ vòng lặp Do..While Trước hết và trên h ết, vòng lặp thô tụ c do..while kh ông bao gi ờ cần n ữ a vì khi dù ng sql_num_row(), ch úng ta kh ông ph ải lấy dòng đầu tiên củ a kết qu ả khi mu ốn ki ểm tra kết qu ả trống. Thí dụ cũ đã di ễn tả m ột thí d ụ m à trong đó, n ếu kết qu ả kh ông r ỗng, dòng đầ u tiên đã được l ấy bằng hàm sql_f etch_row() trong câu l ệnh if. C ấu trú c do..while cần thi ết trong trường hợ p này vì khi đó, bộ đế m củ a CSDL đã tăng l ên và chuy ển sang d òng kế tiếp. Do đó, bạn ph ải xử l í (l ệnh do)dòng đầu tiên vì nó đã được lấy. Các lệnh tiếp theo l ấy các dòng kế, và cứ thế. 12 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 13. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes Tại sao vòng do..while bị coi nh ư thô tụ c, xấu xa (nasty)?  Trong thí dụ trên, ch ỉ có 1 l ệnh in kết quả trong vòng l ặp. Hãy tưởng tượng, nếu có 10 lệnh, ng ười đọc mã ph ải tì m đi ều ki ện while sau các câu lệnh đó . Một công vi ệc phi ền toái. Điều ki ện While b ắt đầ u cấu trúc thường xuy ên h ơn l à kết thúc. M ột nh à nghi ên  cứ u sẽ ph ải cẩn thận hơn để kh ông nhầm lẫn đi ều ki ện while cu ối với đi ều ki ện while đầ u. 1.3. Giữ mọi th ứ g ọn gàng v à đơ n gi ản Với trường hợp kết qu ả r ỗng, sql_num_rows() đư a đế n ngay kết qu ả, trong khi sql_f etch_row() thì kh ông sql_fetch_row() n ói r ằng "Tôi tì m thấy 0 d òng trong tập kết qu ả. Đi ều n ày  ngh ĩ a l à có 0 kết qu ả” (I found no rows in the result set. This must mean that there are none.) sql_num_rows() nói r ằng “Số d òng trong kết quả l à 0” (The number of rows in  the result set is 0). Nh ưng đi ều đó thực sự t ạo n ên sự kh ác bi ệt n ào? Xét cùng m ột sự so sánh, nh ư ng bây gi ờ là trong ng ữ cảnh của đi ều ki ện if và của bi ểu thứ c, trong đ oạn l ệnh gi ả (Pseudo-code): * if(!($mautin = sql_fetch_row($truyvan))) { Print Error }: o l ấy 1 d òng trong tập kết quả o nếu kết qu ả rỗng, gán cho $mautin gi á trị zero (0); 0 có gi á trị logic l à False, do đó !(0) = True; in thông báo l ỗi. o nếu kh ông r ỗng, l ấy dòng đầu tiên và g án nó vào $mautin; $mautin kh ông ph ải l à zero và có gi á trị l à True. Do đó !(True) = False, và tiếp t ục với cấu trú c do..while. * if((sql_num_rows($truyvan)
 14. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes 1.4. Khi mà DBMS củ a b ạn kh ông h ỗ trợ sql_num _row() Vài DBMS có thể kh ông hỗ trợ hàm sql_num_row(). T ôi xin chia sẻ với b ạn n ếu DBMS của bạn là m ột trong số đó. Bạn sẽ ph ải tì m trong kết quả r ỗng b ằng cách l ấy d òng. Tuy nhi ên, trong trường hợp n ày, n ó n ên dù ng m ột bi ến boolean nh ư sau: 1.5. L ấy kết qu ả: hãy ch ọn cách có í ch Vấn đề thứ hai trong đoạn m ã này l à n ó d ùng sql_f etch_row() để l ấy t ập kết qu ả. Hàm sql_f etch_row() ch ỉ trả về m ảng đánh chỉ số, trong khi đó sql_f etch_array() trả về m ảng đánh chỉ số và m ảng d ùng chuỗ i. $mautin = sql_fetch_array ($truyvan); print $mautin[1]; // Cot thu 2 print $mautin[name]; // Ten cot Chú ý : C ó nhi ều quy ước kh ác nhau về vi ệc d ùng dấu nh áy khi thêm một đối số ki ểu chu ỗi. Trong thí dụ về t ên cột ở trên, và suốt b ài vi ết n ày, n ó sẽ được bỏ. Từ quan đ iểm của nh à ph át tri ển, hàm nào có l ợi hơ n? Mảng d ùng chu ỗi gi ú p cho ng ười đọc hi ểu được bạn đ ang l ấy cái gì ch ỉ thông qua việc đọc m ã, nh ư thí dụ đú ng d ưới đây: 1.6. Khi n ào sql_f etch_row($truyvan) n ên đượ c d ùng Tôi kh ông thực sự là fan của the sql_f etch_row(). Tuy nhi ên, có m ột tì nh hu ống m à d ùng nó kh ông gi ảm kh ả năng dễ đọc: khi ng ười d ùng đị nh ngh ĩ a câu truy vấn. Các thí dụ cho đế n lú c n ày đề u đề cập đế n nh ững câu truy vấn được bi ết trước. Đô i khi bạn để cho người d ùng tự đị nh ngh ĩ a câu truy vấn. Trường hợp này bạn sẽ kh ông bi ết các cột trong kết qu ả. Do đó, dù ng hàm sql_f etch_row() kèm với count() sẽ xử l í hi ệu qu ả các cột trong m ột hàng: 2. Dùng sai SQL: kh ô ng lấy nh ững gì b ạn cần 14 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 15. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes Nh ư l à vấn đề củ a thự c h ành, đơn gi ản l à sẽ sai lầm khi dù ng PHP xử l í m ọi dòng củ a CSDL. Tôi đã b ắt gặp ng ười ta d ùng PHP để ch ạy m ột ch ương trì nh tìm ki ếm đơ n gi ản trên 2MB dữ li ệu và tự hỏi tại sao cái ngôn ngữ này chạy l âu thế. Lấy 2MB dữ li ệu từ CSDL có thể l àm bạn ch ờ m ãi m ãi. Ng ôn ng ữ truy vấn chuẩn (Standard Query Language - SQL ) đượ c thi ết kế đặc bi ệt để truy vấn và l ấy dữ li ệu từ các bảng của bạn. Ý tưởng l à dù ng n ó để l ọc d ữ li ệu kh ông cần thi ết, để l ại các thông tin li ên quan cho PHP xử l í . Nếu bạn l ấy nhi ều dữ li ệu hơn cần thiết, đó l à dấu hi ệu ch ắc chắn r ằng m ã SQL đ ang dù ng ch ưa được tối ưu ho á. 2.1. M ệnh đề WHERE Một thí d ụ kinh đi ển về sự hi ểu qu ả củ a SQL li ên quan đến m ệnh đề where. Đoạn m ã sau sẽ l ấy các kết qu ả và in ra tên và m ã sinh vi ên của sinh vi ên có MASV='511203008': Đoạn m ã trên ch ư a đượ c t ối ư u: chú ng ta đ ang d ùng PHP để t ìm ki ếm trong toàn b ộ CSDL! Nếu như đi ều n ày kh ông quan trọng đố i với các CSDL nhỏ , khi kí ch thước CSDL t ăng l ên bạn sẽ cảm thấy m ột cú đấm nặng nề về hi ệu năng. Lờ i gi ải r ất đơn gi ản: sửa câu SQL để chứ a m ệnh đề WHERE: $strsql = "SELECT * FROM SINHVIEN"; $strsql .= " WHERE MASV='511203008'"; 15 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 16. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes Mệnh đề WHERE cho ph ép b ạn tì m ki ếm chọn l ọc hơ n. Gi ới hạn ch ọn l ọc củ a m ệnh đề where chí nh l à m ột hàm với đối số củ a n ó. Trong thí dụ trên đố i số là " MASV='511203008'". Bây gi ờ ch úng ta đã chọn được dữ li ệu cần thi ết, b ạn chỉ việc dù ng PHP để in ra sau đó: if (@sql_num_rows ($truyvan) != 1) { die ("Khong dung so mau tin nhan duoc tu CSDL!"); } $mautin = @sql_fetch_array ($truyvan); print "Ho va ten: $mautin[HOTEN]\n\n"; print "MASV: $mautin[MASV]\n\n"; 3. Dùng PHP sắp xếp kết qu ả Nhi ều ng ười l ấy d ữ li ệu ở t ình trạng kh ông có thứ tự , như ng rồi đoạn m ã PHP tiếp theo l ại sắp thứ tự chú ng. Nên chớ r ằng sắp xếp bằng SQL nhanh hơ n PHP. Dù ng cú ph áp ORDER BY củ a SQL để sắp xếp thay vì h àm ksort() củ a PHP. Thí dụ dưới đây dù ng ksort() để sắp xếp theo tên: $strsql = "SELECT name, email, phone FROM some_table "; $strsql .= "WHERE name IS LIKE '%baggins'"; $truyvan = @sql_db_query ($strsql, "samp_db", $ketnoi); if (!$truyvan) { die (sprintf ("Error [%d]: %s", sql_errno (),sql_error ())); } while ($mautin = @sql_fetch_array $truyvan)){ $matches[$mautin[name]] = array ($mautin[email], $mautin[phone]); } ksort ($matches); Nh ưng tại sao kh ông sắp xếp dữ li ệu ngay vào lú c nó được đị nh ngh ĩ a? Nó gi úp chú ng ta đỡ ph ải duy ệt qua tập kết qu ả lần thứ hai. Do vậy, b ỏ h àm ksort() ra kh ỏi ch ương trì nh trên và thay đoạn m ã SQL bằng đoạn d ưới đây, có d ùng dùng cú ph áp ORDER BY: $strsql = "SELECT name, email, phone FROM some_table "; $strsql .= "WHERE name IS LIKE '%baggins' ORDER BY name"; 12. Thi ếu sự ki ểm lỗi Tôi đã thấy nhi ều chương trì nh thi ếu m ột lượng ki ểm tra lỗi đầy đủ. Nguy ên nhân phần l ớn l à do l ập trì nh vi ên kh ông dành thời gian để lên m ột kế hoạch thí ch hợp cho chương trì nh của m ì nh, và xác đị nh nh ững vị trí có thể d ẫn đến l ỗi. Ki ểm tra l ỗi kh ông n ên thực hi ện sau khi vi ết ch ương trì nh. Sự thiếu sót trong tầm nhì n trước có thể dẫn đến nhữ ng lỗi nghi êm trọng, kh ông nh ữ ng gây ra kết qu ả sai m à thậm chí cò n làm hỏ ng hệ thống (even cause your system to crash)! 1. Mong đợ i điều tệ nh ất Mọi chương trì nh đều có kh ả năng hư h ỏng trong nh ữ ng tì nh huố ng sai . Để gi ảm thiểu nh ữ ng r ủi ro nh ư thế, bạn cần l ên kế ho ạch để: 16 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 17. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes  Ki ểm tra kết qu ả l ời g ọi h àm  Ki ểm tra kết qu ả l ời g ọi h ệ thống  Đặ t m ứ c error _reporting l à E_ALL trong tập tin php.ini 1.1. Ki ểm tra kết qu ả l ời gọ i hàm Mỗi khi bạn gọi m ột hàm l àm thay đổi nhi ều dữ li ệu, lu ôn ki ểm tra để đả m bảo rằng kết qu ả trả về trong ph ạm vi gi á trị được ch ấp nh ận (a range of allowable values). Trong thí dụ d ưới đây, m ột lỗi illegal division by zero sinh ra trong l ần l ặp thứ 6 củ a vòng for ($i được tăng lên 1 trong khi $j b ị gi ảm đi 1). Vào l ần thứ 6, khi đó $i = $j = 0. 12. Thi ếu sự ki ểm lỗi Tôi đã thấy nhi ều chương trì nh thi ếu m ột lượng ki ểm tra lỗi đầy đủ. Nguy ên nhân phần l ớn là do l ập trì nh vi ên kh ông dành thời gian để l ên m ột kế ho ạch thí ch hợp cho ch ương trình của m ì nh, và xác đị nh nh ững vị trí có thể d ẫn đến lỗi. Ki ểm tra l ỗi kh ông nên thự c hi ện sau khi vi ết chương trì nh. Sự thiếu sót trong tầm nh ì n trước có thể dẫn đến nh ữ ng lỗi nghi êm trọng, kh ông nh ữ ng gây ra kết quả sai m à thậm chí còn l àm hỏ ng h ệ thống (even cause your system to crash)! 1. Mong đợ i điều tệ nh ất Mọi chương trì nh đều có kh ả năng hư h ỏng trong nh ữ ng tì nh huố ng sai . Để gi ảm thiểu nh ữ ng r ủi ro nh ư thế, bạn cần l ên kế ho ạch để:  Ki ểm tra kết qu ả l ời g ọi h àm  Ki ểm tra kết qu ả l ời g ọi h ệ thống  Đặ t m ứ c error _reporting l à E_ALL trong tập tin php.ini 1.1. Ki ểm tra kết qu ả l ời gọ i hàm Mỗi khi bạn gọi m ột hàm l àm thay đổi nhi ều dữ li ệu, lu ôn ki ểm tra để đả m bảo rằng kết qu ả trả về trong ph ạm vi gi á trị được ch ấp nh ận (a range of allowable values). Trong thí dụ d ưới đây, m ột lỗi illegal division by zero sinh ra trong l ần l ặp thứ 6 củ a vòng for ($i được tăng lên 1 trong khi $j b ị gi ảm đi 1). Vào l ần thứ 6, khi đó $i = $j = 0. 1.2. Ki ểm tra kết qu ả l ời gọ i hệ thống 17 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 18. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes Lu ôn đảm bảo r ằng, khi bạn l àm vi ệc với các tiến trình hoặc tập tin ngo ài PHP, m ọi thứ đều vận h ành đú ng. Một thí dụ tuyệt vời là vi ệc ki ểm tra đầu ra của m ột l ời gọi h ệ thống khi d ùng hàm sql_connect(). Xác nh ận đầu ra để ki ểm tra li ên kết đến CSDL là đú ng. L àm sai đi ều này có thể dẫn đế n các truy vấn h ỏng và m ất dữ li ệu trong khi thậm ch í bạn kh ông bi ết. $ketnoi = @sql_connect ($host, $user, $pass); if (!$ketnoi) { die (sprintf ("Error [%d]: %s", sql_errno (), sql_error ())); } 1.3. Đặt mức error_reporting l à E_ALL trong tập tin php.ini Hãy đả m bảo bạn cấu hì nh với m ứ c độ báo l ỗi cao nh ất có thể. Nếu bạn kh ông đặt n ó ở m ứ c cao nh ất, ít nh ất là trong quá trình tì m l ỗi (debugging), bạn có thể b ỏ qua nh ữ ng l ỗi nh ư l à bi ểu thứ c chí nh quy (regular expressions) kh ông h ợp l ệ và các gi á trị kh ông ch ính xác. Xem l ại l ần nữ a thí dụ t ôi đã đư a trong phần Ki ểm tra kết quả l ời g ọi h àm, ở dưới đây. Gi ả sử bạn đặt error reporting ở m ứ c thấp,E_ERROR. Ch ú ý r ằng kết qu ả in ra khi ch ương trì nh thi hành hàm do_math: kh ông có thô ng b áo illegal division by zero đã từ ng hi ện ra l ần trước, ph ần $i=$ j=0 đơ n thuần kh ông hi ện kết qu ả. Kết qu ả hi ện ra: -5148.25 -5271 -323.75 -4931 -7713.5 ? -4702.5 -488.5 -928.5 -1394.75 2. Bộ qu ản lí l ỗi tu ỳ chỉ nh PHP thường hi ển thị các lỗi thự c thi (execution errors) ra trì nh duy ệt, ng ăn bạn xo á (suppress) ho ặc bắt (capture) n ó. Tuy nhi ên, với PHP4 bạn đã có thể b ắt l ỗi b ằng hàm set_error_handler(). Hàm set_error_handler() có thể được d ùng để ghi lại các lỗi xảy ra với ch ương trình của bạn. Thay vì làm phi ền người dùng với các thông báo l ỗi, bạn có thể ghi l ại cho ri êng b ạn, bằng cách đặt m ột h àm qu ản l í l ỗi tuỳ chỉ nh (a custom error handling functio n). 18 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 19. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes Trong thí dụ d ưới, set_error_handler() được d ùng để ch ỉ đị nh h àm error _handler() là bộ qu ản l í l ỗi m ặc đị nh. Khi m ột l ỗi xảy ra, error _handler() được g ọi và hàm PHP error _log() được dù ng để ghi l ỗi vào tập tin error _file. Nếu m à lỗ i thuộc loại E_ERROR, chú ng ta sẽ thoát ch ương trì nh và in thô ng báo l ỗi. 11. L ạm d ụng Hướng đố i tượng (H ĐT) Mô hì nh h ướng đối t ượng l à m ột kh ái ni ệm tuyệt vời. Nó có r ất nhi ều l ợi đi ểm, m à đá ng chú ý nh ất l à kh ả n ăng d ùng l ại m ã dễ dàng. Tuy nhi ê, theo nh ư chúng ta được hi ểu: PHP kh ông ph ải l à m ột ng ôn ng ữ HĐT. Mặc dù PHP có m ột sự h ỗ trợ đầy đủ về HĐT, nó kh ông hi ệu qu ả lẫn kh ông kh ôn ngoan nếu dùng tí nh năng HĐT của n ó khi b ạn có các h àm kh ác để đạt được cù ng kết qu ả. Lí do là sự hỗ trợ HĐT của PHP kh ông được phát tri ển m ạnh. Trong khi có h ầu h ết các ph ần t ử chí nh yếu, PHP vẫn còn thiếu vài tí nh n ăng cao cấp (nh ư các kh ái ni ệm protected, private) m à m ột ng ôn ngữ HĐT thự c sự (thí dụ nh ư C++ , Java) ph ải có. Các m ã hỗ trợ HĐT củ a PHP kh ô ng được tinh chỉ nh và cũng kh ông hi ệu qu ả. Ngh ĩ a l à nếu bạn d ùng m ô h ình HĐT trong PHP, b ạn có thể l àm ch ậm ch ương trì nh đáng kể. Nói chung, m ột ứng dụ ng dùng HĐ T sẽ chậm đi, cũng nh ư là b ạn dù ng eval() thì sẽ chậm hơn l à dùng m ã b ình thường. Để minh ho ạ đầ y đủ h ơn việc HĐT có gì đó kh ô ng tốt, tôi đã từ ng ph ải d ùng nhữ ng tính năng và kh ái ni ệm cao cấp của PHP, m ột vài trong số đó thậm chí chư a có t ài li ệu ch ỉ dẫn. 1. Chú ng ta có th ể l àm gì mà kh ông cần HĐT? Nếu b ạn chuy ển sang PHP từ các ngô n ng ữ nh ư Java hay C++ (n ơi bạn b ạn thực sự kh ông thể t ạo các chương trì nh ph ức tạp m à kh ông dù ng các tí nh năng HĐT), việc b ỏ qua kh ả năng HĐ T củ a PHP có thể sẽ kh ó kh ăn. Dù sao, tôi vẫn có thể trấn an bạn là các chương tr ì nh r ất m ạnh có thể đượ c vi ết m à kh ông dùng m ất cứ kh ái ni ệm và m ô h ình HĐT n ào (PHP đượ c vi ết b ằng C, ng ôn ng ữ kh ông h ỗ trợ HĐT). Để d ành cho nh ững ai kh ông quen vớ i kĩ năng phi-HĐT, d ưới đây l à vài kĩ thuật để tạo chương trình có tính kết dí nh và dễ m ở rộng m à kh ông d ùng m ô h ình HĐT: 19 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
 20. PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP – Collect from writ ting of Sterling Hughes  Tạo m ột API  Tạo m ột trì nh tự tên  Nh ó m các hàm li ên quan vào m ột tập tin 1.1. Tạo một AP I Áp d ụng 3 l ớp cho ch ương trì nh củ a b ạn:  Thứ nh ất, các h àm thự c sự thực hi ện công việc của bạn  Thứ hai, m ột hàm API. Đâ y l à h àm gi úp bạn xây dự ng các chương trình đặc thù  Ch ương trì nh MortgageRate.php CalcMortgage.php 20 NGUYEN ANH KHOA– Class 27K0A – DepartmentOf Information Technology Dormitory 204.B5 18:20 PM April 7, 2006
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2