intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 1

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
352
lượt xem
91
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần I Cơ sở kỹ thuật bảo hộ lao động Bảo đảm an toàn lao động và bảo đảm sức khỏe của người lao động là yêu cầu quan trọng không những cần thiết đối với người lao đông. Thực hiện pháp lệnh bảo hộ lao động của hội đồng Nhà nước ban hành, bộ môn Kỹ thuật an toàn lao động đã đước triển khai trong tất cả các trường kỹ thuật. Tuy nhiên kỹ thuật an toàn chỉ một phần để đảm bảo an toàn lao động. Muốn an toàn lao động trong sản xuất, người lao động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 1

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com PhÇn I C¬ së kü thuËt b¶o hé lao ®éng B¶o ®¶m an toµn lao ®éng vµ b¶o ®¶m søc kháe cña ng−êi lao ®éng lµ yªu cÇu quan träng kh«ng nh÷ng cÇn thiÕt ®èi víi ng−êi lao ®«ng. Thùc hiÖn ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng cña héi ®ång Nhµ n−íc ban hµnh, bé m«n Kü thuËt an toµn lao ®éng ®· ®−íc triÓn khai trong tÊt c¶ c¸c tr−êng kü thuËt. Tuy nhiªn kü thuËt an toµn chØ mét phÇn ®Ó ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. Muèn an toµn lao ®éng trong s¶n xuÊt, ng−êi lao ®éng còng nh− ng−êi sö dông lao ®éng cÇn n¾m ®−îc nh÷ng kiÕn thøc chung vÒ b¶o hé lao ®éng. Trong phÇn nµy chóng t«i sÏ giíi thiÖu víi b¹n ®äc nh÷ng kiÕn thøc chung nhÊt cña kü thuËt b¶o hé lao ®éng cÇn thiÕt cho ng−êi lao ®éng (thuyÒn viªn ngµnh m¸y) mµ kü thuËt an toµn ch−a giíi thiÖu hÕt. Trªn c¬ së ph©n tÝch, nghiªn cøu ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng, kü thuËt b¶o hé lao ®éng d−íi tµu vµ ngµnh m¸y tµu thñy nãi riªng, phÇn kiÕn thøc nµy kÕ hîp víi kü thuËt an toµn sÏ gióp cho b¹n ®äc thùc hiÖn tèt ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng, tù b¶o vÖ ®−îc chÝnh m×nh, tr¸nh nh÷ng tai n¹n ®¸ng tiÕc x¶y ra trong qóa tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt. Ch−¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hé lao ®éng vμ b¶o hé lao ®éng trªn tμu thñy môc tiªu: Trang bÞ cho häc sinh ngµnh m¸y tµu biÓn hiÓu ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ viÖc ph©n c«ng, tæ chøc lao ®éng còng nh− viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng trªn tµu thñy. H×nh thµnh nh÷ng t¸c phong c«ng nghiÖp, an toµn trong lao ®éng vµ s¶n xuÊt. T¹o nh÷ng ®øc tÝnh cÈn thËn, tõng b−íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ®¶m b¶o søc kháe l©u dµi cho ng−êi s¶n xuÊt. Néi dung chÝnh: Giíi thiÖu vÒ nh÷ng ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng, néi dung cña ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng, tæ chøc còng nh− ph©n c«ng lao ®éng, ph©n c«ng chøc n¨ng quyÒn h¹n cña thuyÒn viªn trªn tµu. H×nh thøc häc tËp: Häc lý thuyÕt trªn líp Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: KiÓm tra tù luËn, kiÓm tra miÖng, ®µm tho¹i trong bµi gi¶ng. - C©u hái «n tËp: Tr×nh bµy c¸c néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng? Ph©n c«ng lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖn b¶o hé lao ®éng ngµnh m¸y tµu? http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com 1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hé lao ®éng 1.1.1 S¬ l−îc vÊn ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng XuÊt ph¸p tõ quan ®iÓm “Ng−êi lµ vèn quý cña x· héi”, §¶ng vµ Nhµ n−íc ta lu«n quan t©m ®Õn an toµn lao ®éng. NhiÒu v¨n b¶n chØ thÞ, chÝnh s¸ch quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ h−íng dÉn c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®Èy m¹nh c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®· ®−îc ban hµnh vµ kh«ng ngõng ®−îc bæ sung ®Ó thÝch hîp víi tõng thêi kú. Ngµy 10/9/1991 Chñ tÞch héi ®ång Nhµ n−íc ®· chÝnh thøc c«ng bè “Ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng” nh»m b¶o vÖ an toµn vµ ch¨m lo h¬n n÷a ®Õn søc kháe cña ng−êi lao ®éng. Ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng bao gåm 46 ®iÒu thuéc 10 ch−¬ng. Ph¸p lÖnh quy ®Þnh râ vÒ yªu cÇu an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh lao ®éng, qui ®Þnh vÒ tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp, quyÒn vµ nghÜa vô cña ng−êi sö dông lao ®éng. Ph¸p lÖnh ®· chØ râ: “mäi tæ chøc, c¸ nh©n sö dông lao ®éng, gäi chung lµ ng−êi sö dông lao ®éng vµ mäi ng−êi lao ®éng, kÓ c¶ tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi sö dông lao ®éng hoÆc lao ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®Òu ph¶i thùc hiÖn viÖc b¶o hé lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh nµy” (§iÒu 1). §iÒu 43 vµ 44 cña ph¸p lÖnh còng chØ ra: Mäi ng−êi kh«ng thùc hiÖn ph¸p lÖnh, vi ph¹m vÒ b¶o hé lao ®éng ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng, g©y « nhiÔm m«i tr−êng th× tïy theo møc ®é mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nÕu g©y thiÖt h¹i ph¶i båi th−êng. Ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng ®−îc ban hµnh ®Ó ®¶m b¶o cho ng−êi lao ®éng cã quyÒn lµm viÖc trong ®iÒu kiÖm an toµn vÖ sinh, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ng−êi sö dông lao ®éng vµ ng−êi lao ®éng, t¨ng c−êng hiÖu lùc nhµ n−íc vÒ b¶o hé lao ®éng nh»m phßng ngõa tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp vµ tõng b−íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng. Nh− vËy b¶o hé lao ®éng lµ yªu cÇu b¾t buéc ®· ®−îc ph¸p lÖnh quy ®Þnh. 1.1.2 B¶o hé lao ®éng vµ c¸c néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng B¶o hé lµ mét m«n kinh doanh häc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm nh»m c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. Trong bÊt cø mét x· héi nµo, lao ®éng cña con ng−êi còng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt, n¨ng ®éng nhÊt trong s¶n xuÊt. ViÖc gi¶i phãng vµ b¶o vÖ søc lao ®éng lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Khoa häc kü thuËt cµng ph¸t triÓn, c¬ giíi hãa vµ tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, ®ßi hái ng−êi lao ®éng cµng ph¶i cã tr×nh ®é cao h¬n. N¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc vÒ b¶o hé lao ®éng gióp cho ng−êi lao ®éng còng nh− ng−êi sö dông lao ®éng tr¸nh ®−íc nh÷ng tai n¹n lao ®éng ®¸ng tiÕc x¶y ra trong s¶n xuÊt, tù b¶o vÖ ®−îc m×nh, gi¶m ®−îc nh÷ng tæn thÊt cña c¶i vËt chÊt do tai n¹n lao ®éng g©y ra. C«ng t¸c b¶o hé bao gåm 5 néi dung sau: - Kü thuËt an toµn - VÖ sinh lao ®éng - Trang thiÕt bÞ phßng bé - Båi d−ìng ca ba, ®éc h¹i - Tuyªn truyÒn huÊn luyÖn http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com Kü thuËt an toµn: lµ mét m«n khoa häc nghiªn cøu nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n lao ®éng trong s¶n xuÊt, nghiªn cøu nh÷ng biÖn ph¸p tæ chøc, kü thuËt h¹n chÕ vµ lo¹i trõ tai n¹n lao ®éng. VÖ sinh c«ng nghiÖp: lµ mét m«n khoa häc nghiªn cøu c¸c ¶nh h−ëng cña qu¸ tr×nh lao ®éng, m«i tr−êng lao ®éng ®Õn søc kháe con ng−êi, nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc, kü thuËt vµ vÖ sinh cho phÐp ®èi víi c¸c m«i tr−êng lao ®éng, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®¶m b¶o søc kháe l©u dµi cho ng−êi lao ®éng. Trang bÞ phßng hé: lµ nh÷ng ph−¬ng tiÖn cÇn thiÕt lµm t¨ng thªm ®iÒu kiÖn an toµn, b¶o vÖ søc kháe ng−êi lao ®éng trong nh÷ng tr−êng hîp mµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt yªu cÇu. Trong hoµn c¶nh kinh tÕ cña ta hiÖn nay viÖc trang bÞ phßng hé lao ®éng cßn rÊt cÇn thiÕt, tuy nhiªn cßn ph¶i c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña Nhµ n−íc mµ gi¶i quyÕt dÇn dÇn tõ thÊp ®Õn cao theo ®µ ph¸t triÓn kinh tÕ. Båi d−ìng ca ba, ®éc h¹i: Thêi gian lµm viÖc hµng ngµy cña c«ng nh©n viªn chøc qui ®Þnh chung lµ 8 giê (quy ®Þnh ë ViÖt Nam). ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt qu¸ nÆng nhäc, ®éc h¹i, giê lµm viÖc hµng ngµy cã thÓ rót bít. Ng−îc l¹i nh÷ng c«ng viÖc s¶n xuÊt cã nh÷ng lóc kh«ng lµm viÖc thùc sù vµ liªn tôc th× cã thÓ t¨ng thªm. Tr−êng hîp cÇn thiÕt lµm ngoµi giê c«ng nh©n ph¶i ®−îc h−ëng phô cÊp thªm. §Ó kÞp thêi phôc håi søc kháe cho c«ng nh©n viªn chøc trong c¸c ngµnh nghÒ ®Æc biÖt, cã h¹i, ë nh÷ng n¬i cã h¬i ®éc v−ît qu¸ tiªu chuÈn nhµ n−íc quy ®Þnh hoÆc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt lÝ kh«ng b×nh th−êng nh−: qu¸ nãng, qu¸ l¹nh, chÞu søc Ðp ¸p suÊt, n¬i dÔ bÞ nhiÔm trïng…cÇn cã chÕ ®é båi d−ìng cô thÓ. Møc ®é båi d−ìng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®éc h¹i kh¸c nhau trong c¸c ngµnh nghÒ vµ c¨n cø vµo t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng thêi kú. ChÕ ®é båi d−ìng nµy gäi lµ båi d−ìng ca ba, ®éc h¹i. Tuyªn truyÒn huÊn luyÖn: lµ mét mÆt kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Tæ chøc ®Þnh kú huÊn luyÖn cho c«ng nh©n vÒ kü thuËt an toµn, vÖ sinh c«ng nghiÖp ®Ó c«ng nh©n n¾m b¾t ®−îc ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ b¶o hé lao ®éng vµ vai trß quan träng cña nã trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn b¶o hé lao ®éng còng nh− ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng. Tuyªn truyÒn huÊn luyÖn tèt sÏ gi¶m ®−îc c¸c tai n¹n, bÖnh tËt ®¸ng tiÕc x¶y ra, viÖc thùc hiÖn an toµn lao ®éng sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ 5 néi dung trªn sÏ gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ph¸p triÓn kinh tÕ, ®ång thêi b¶o vÖ ®−îc søc kháe l©u dµi cho ng−êi lao ®éng, lo¹i trõ bít tai n¹n nghÒ nghiÖp. 1.2 Tæ chøc lao ®éng vµ b¶o hé lao ®éng trªn tµu thñy 1.2.1 §Æc ®iÓm lao ®éng trªn tµu thñy Lao ®éng tµu thñy lµ mét lao ®éng ®Æc biÖt. Qu¸ tr×nh lao ®éng trªn tµu t¸ch rêi víi ho¹t ®éng trªn bëi toµn bé tµu ho¹t ®éng ®éc lËp. Mäi vÊn ®Ó vÒ an toµn lao ®éng, xö lý kÞp thêi an toµn lao ®éng, tai n¹n tµu phô thuéc vµo sù nhanh nh¹y cña thuyÒn viªn trªn tµu còng nh− ban chØ huy tµu. §iÒu kiÖn lµm viÖc trªn tµu mang tÝnh ®Æc tr−ng riªng. Khi ho¹t ®éng, tµu cã thÓ ch¹y tõ vïng nhiÖt ®íi, «n ®íi sang hµn ®íi hoÆc ng−îc l¹i. Thêi tiÕt còng nh− khÝ hËu http://kimcokynhan.wordpress.com
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com lu«n thay ®æi, nhiÖt ®é kh«ng æn ®Þnh, cã thÓ chªnh lÖch nhiÖt ®é ngµy vµ ®ªm ®Õn 30o C. Tµu lu«n chÞu ¶nh h−ëng cña sãng giã lóc to lóc nhá, lóc ng−îc lóc xu«i, cã lóc chÞu nghiªng ®Õn 15o, chÞu chói ®Õn 5o, do ®ã c«ng nh©n, thñy thñ trªn tµu lu«n lu«n lµm viÖc ë tr¹ng th¸i kh«ng c©n b»ng. Thñy thñ lµm viÖc trong m«i tr−êng vi khÝ hËu, th−êng xuyªn tiÕp xóc víi h¬i vµ khÝ ®éc nh− h¬i dÇu, khÝ CO, khÝ H2S, khÝ NH3. §èi víi thî m¸y cßn th−êng xuyªn tiÕp xóc víi nhiÖt ®é tõ 38oC ®Õn 42oC, cã khi lªn tíi 50oC, ®iÒu kiÖn v« cïng nãng, ®é Èm cao, nhiÒu h¬i dÇu, h¬i ®éc, tiÕng ån, chÊn ®éng lín. MÆt kh¸c trong qu¸ tr×nh lµm viÖc thñy thñ, thî m¸y ph¶i ®iÒu khiÓn mét hÖ thèng ®éng lùc kh¸ phøc t¹p víi nhiÒu lo¹i m¸y mãc cña nhiÒu n−íc, nhiÒu h·ng chÕ t¹o vµ ®ái hái sù chÝnh x¸c cao. §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc, viÖc tæ chøc chÕ ®é lµm viÖc trªn tµu còng cã tÝnh chÊt riªng biÖt. ChÕ ®é lµm viÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm râ rµng vµ tu©n thñ mét quy ®Þnh chung rÊt chÆt chÏ, cã c¸c tr−ëng ca vµ ng−êi gióp viÖc. §èi víi ngµnh m¸y tµu thñy, viÖc ph©n ca ®−îc quy ®Þnh nh− sau: Ca 0-4 vµ 12-16 do M¸y II lµm tr−ëng ca. Ca 4-8 vµ 16-20 do M¸y I lµm tr−ëng ca. Ca 8-12 vµ 20-24 do M¸y III lµm tr−ëng ca. Trong ca cña m¸y nhÊt lµ thêi ®iÓm tranh tèi, tranh s¸ng, ca nµy dÔ x¶y ra sù cè vµ m¸y nhÊt ph©n c«ng lao ®éng, kiÓm tra lao ®éng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc m¸y tr−ëng. Ca cña M¸y II lµ ca mÖt mái nhÊt do b¾t ®Çu ca vµo lóc nöa ®ªm. 1.2.2 Tæ chøc b¶o hé lao ®éng trªn tµu BÊt kú lao ®éng ë ngµnh nµo, ë ®©u ®Òu ph¶i ®¶m b¶o an toµn lao ®éng. §Ó ®¶m b¶o an toµn lao ®éng tèt, ë ®©u còng ph¶i tæ chøc lao ®éng mét c¸ch chÆt chÏ. Th«ng th−êng mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Òu cã mét ban l·nh ®¹o b¶o hé lao ®éng. Ban l·nh ®¹o b¶o hé lao ®éng bao gåm: - Tr−ëng hoÆc phã ®¬n vÞ lµm tr−ëng ban. - Mét ®¹i diÖn c«ng nh©n (chñ tÞch c«ng ®oµn hoÆc c«ng nh©n cã kinh nghiÖm). - Mét kü thuËt viªn ®−îc huÊn luyÖn nghiÖp vô b¶o hé lao ®éng, kü thuËt viªn nµy ph¶i hiÓu biÕt c¸c kiÕn thøc tèi thiÓu vÒ luËt b¶o lao ®éng, ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra, thèng kª, b¸o c¸o c¸c tai n¹n lao ®éng. Ngoµi ra cßn ®ßi hái mçi c«ng nh©n, bªn c¹nh nghiÖp vô chuyªn m«m ph¶i n¾m ®−îc kü thuËt an toµn, sö dông ®−îc c¸c thiÕt bÞ an toµn, n¾m b¾t ®−îc ph−¬ng ph¸p s¬ vµ cÊp cøu khi x¶y ra tai n¹n. §èi víi ngµnh tµu bÌ, do ®Æc ®iÓm cña ngµnh, viÖc n¾m b¾t kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ kü thuËt an toµn hÕt søc quan träng, cã khi cßn liªn quan trùc tiÕp ®Õn tÝnh m¹ng cña c¶ con tµu. §ång thêi do ®Æc ®iÓm cña ngµnh m¸y tµu biÓn mµ mçi tµu còng cã mét ban l·nh ®¹o b¶o hé lao ®éng. Ban l·nh ®¹o b¶o hé lao ®éng trªn tµu gåm: - ThuyÒn tr−ëng lµ tr−ëng ban. - C«ng ®oµn tµu (®¹i diÖn c«ng nh©n) lµm phã ban. - Kü thuËt viªn an toµn, th−êng lµ M¸y tr−ëng hoÆc ®¹i phã. http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com 1.2.3 Ph©n c«ng lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖn b¶o hé lao ®éng ngµnh m¸y tµu ë trªn tµu, thuyÒn viªn ®−îc ph©n ra lµm 4 ngµnh: Ngµnh boong, ngµnh m¸y, ngµnh v« tuyÕn ®iÖn vµ ngµnh phôc vô. Mçi ngµnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét mÆt ho¹t ®éng, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm an toµn tíi tõng ca trùc, tõng c¸ nh©n ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho toµn bé con tµu vµ thuyÒn viªn trªn tµu. ViÖc ph©n c«ng lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm an toµn, b¶o hé lao ®éng cña ngµnh m¸y nh− sau: M¸y tr−ëng: Lµ nguêi chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c¸c thiÖt bÞ cña hÖ thèng ®éng lùc, theo dâi viÖc chÊp hµnh quy t¾c vËn hµnh cña sÜ quan vµ huÊn luyÖn nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n vÒ an toµn lao ®éng, tæ chøc söa ch÷a, lµm viÖc, nghØ ng¬i cho thuyÒn viªn, huÊn luyÖn sÜ quan vµ häc sinh thùc tËp. M¸y nhÊt: ChÞu tr¸ch nhiÖm hÖ trôc ch©n vÞt, qu¶n lý vµ ®¶m b¶o an toµn m¸y chÝnh, c¸c thiÕt bÞ hÖ trôc ch©n vÞt, qu¶n lý vµ ®¶m b¶o an toµn kho x−ëng, theo dâi kü thuËt khai th¸c, ®iÒu hµnh nh©n lùc, ph©n phèi thêi gian lµm viÖc, vui ch¬i gi¶i trÝ, nghØ bï, nghØ phÐp cho sÜ quan vµ thî m¸y. M¸y hai: Phô tr¸ch nåi h¬i chÝnh (nÕu ®éng c¬ chÝnh lµ m¸y h¬i n−íc), phô tr¸ch ®éng c¬ lai m¸y ph¸t ®iÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ an toµn kü thuËt vµ an toµn lao ®éng víi hÖ thèng dÇu ®èt, kÓ c¶ khi tiÕp nhËn vµ b¶o qu¶n sö dông. NÕu trªn tµu kh«ng cã thî ®iÖn th× m¸y hai phô tr¸ch c¶ m¹ng ®iÖn vµ tr¹m ph¸t cña tµu. M¸y ba: chÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c vµ an toµn lao ®éng cho nåi h¬i phô, nåi h¬i x¶ khÝ, c¸c hÖ thèng b¬m, èng, hÖ thèng ballast, hÖ thèng la canh, c¸c thiÕt bÞ têi, neo vµ cÈu hµng. §iÖn tr−ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm khai th¸c vµ an toµn lao ®éng toµn bé m¹ng ®iÖn trªn tµu. L¹nh tr−ëng: cã tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch c¸c thî l¹nh, ®¶m b¶o kü thuËt vµ an toµn lao ®éng toµn bé hÖ thèng l¹nh cña tµu (®èi víi tµu chuyªn chë hµng l¹nh). B¬m tr−ëng: (®èi víi tµu vËn t¶i hµng láng th× ph¶i cã tæ b¬m gåm 2-3 ng−êi). B¬m tr−ëng phô tr¸ch khai th¸c vµ an toµn lao ®éng cho toµn bé hÖ thèng lµm hµng. Thî c¶: lµ ng−êi gióp viÖc cho m¸y nhÊt qu¶n lý kho x−ëng, lµ ng−êi phô tr¸ch thî b¶o qu¶n vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc hµng ngµy theo sù ph©n c«ng cña m¸y nhÊt. Trùc ca: mçi ca trùc th−êng cã sÜ quan phô tr¸ch vµ mét vµi ng−êi gióp viÖc. SÜ quan trùc ca chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé hÖ thèng ®éng lùc tr−íc m¸y tr−ëng khi tµu neo ®Ëu còng nh− tµu hµnh tr×nh. Tr−ëng ca (sÜ quan trùc ca) cïng nh÷ng ng−êi gióp viÖc cña m×nh, ngoµi viÖc ch¨m sãc ®¶m b¶o cho m¸y mãc ho¹t ®éng b×nh th−êng cßn ph¶i theo dâi ®Ó chÊp hµnh mÖnh lÖnh tõ m¸y tr−ëng vµ buång l¸i. Khi cã lÖnh ph¶i thùc hiÖn ngay vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn ghi nhËt ký m¸y. Trùc ca cã quyÒn tõ chèi nh÷ng ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô trong buång m¸y ng¨n c¶n nh÷ng ng−êi lµm thÊt tho¸t vËt t− tµi s¶n vµ dông cô ®· ®−îc ghi nhËn lµ tµi s¶n cña buång m¸y. http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2