intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 2

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
180
lượt xem
47
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thợ máy: bao gồm thợ máy trực ca và thợ máy bảo quản. Thợ máy trực ca làm việc theo sự phân công của sĩ quan trực ca. Thợ máy làm việc theo sự chỉ dẫn của thợ cả. Các thợ máy chỉ làm những công việc theo bậc thợ của mình. Việc phân công lao động và trách nhiệm bảo hộ lao động này dựa trên cơ sở điều lệ, chức danh thuyền viên, phù hợp với điều kiện làm việc trên tàu, giúp cho thủy thủ thuyền viện thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động đảm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 2

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com Thî m¸y: bao gåm thî m¸y trùc ca vµ thî m¸y b¶o qu¶n. Thî m¸y trùc ca lµm viÖc theo sù ph©n c«ng cña sÜ quan trùc ca. Thî m¸y lµm viÖc theo sù chØ dÉn cña thî c¶. C¸c thî m¸y chØ lµm nh÷ng c«ng viÖc theo bËc thî cña m×nh. ViÖc ph©n c«ng lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm b¶o hé lao ®éng nµy dùa trªn c¬ së ®iÒu lÖ, chøc danh thuyÒn viªn, phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc trªn tµu, gióp cho thñy thñ thuyÒn viÖn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng ®¶m b¶o an toµn kü thuËt, an toµn lao ®éng h¹n chÕ thÊp nhÊt tai n¹n x¶y ra trong qu¸ tr×nh lao ®éng trªn tµu. 1.3 Quy ®Þnh trang bÞ phßng hé cho thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu thñy Nh− ®· nãi ë trªn, trong ®iÒu kiÖn lao ®éng s¶n xuÊt cña n−íc ta hiÖn nay, ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong lao ®éng, viÖc trang bÞ dông cô phßng hé lao ®éng lµ hÕt søc cÇn thiÕt. MÆt kh¸c, víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc t−¬ng ®èi ®Æc biÖt cña ngµnh giao th«ng vËn t¶i thñy, c¸c thiÕt bÞ an toµn vÖ sinh ch−a ®¸p øng ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn lao ®éng. Theo tiªu chuÈn trang bÞ b¶o hé lao ®éng (tËp tiªu chuÈn hÖ thèng hãa chÝnh thøc cña bé lao ®éng ban hµnh), Liªn hiÖp Hµng H¶i ViÖt Nam (nay lµ Côc Hµng H¶i ViÖt Nam) ®· ®−a ra môc quy ®Þnh trang bÞ phßng hé c¸ nh©n thñy thñ thuyÒn viªn nh− sau: A. ®èi víi khèi tµu lín. 1. ThuyÒn tr−ëng Thêi gian sö dông - QuÇn ¸o lao ®éng 24 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - ¸o m−a b¹t 36 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 36 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - Mò l«ng 36 th¸ng - Xµ phßng 100g/th¸ng 2. Sü quan boong - QuÇn ¸o lao ®éng 18 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - ¸o m−a b¹t 24 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 24 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - Mò l«ng 36 th¸ng - GiÇy l«ng 36 th¸ng - Gang tay b¹t 1/2 th¸ng - Xµ phßng 250g/th¸ng 3. Thñy thñ - QuÇn ¸o lao ®éng 18 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - ¸o m−a b¹t 24 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 24 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com - Mò l«ng 36 th¸ng - GiÇy l«ng 36 th¸ng - Xµ phßng 400g /th¸ng - G¨ng tay b¹t 1/3 th¸ng - KhÈu trang 2 - KÝnh b¶o hé lao ®éng háng ®æi - ñng cao su háng ®æi - D©y an toµn háng ®æi 4. Phôc vô viÖn - QuÇn ¸o lao ®éng 24 th¸ng - GiÇy l«ng 48 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 36 th¸ng - Mò bäc tãc 24 th¸ng - ñng cao su 36 th¸ng - KhÈu trang 2 - Mò nhùa 60 - G¨ng tay b¹t 2 - Xµ phßng 300g/th¸ng 5. M¸y tr−ëng, sü quan m¸y - QuÇn ¸o lao ®éng 12 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - GiÇy l«ng 48 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 12 th¸ng - G¨ng tay sîi 1/2 th¸ng - Xµ phßng 800g/th¸ng - BÞt tai chèng ån háng ®æi 6. Thî m¸y - QuÇn ¸o lao ®éng 12 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - GiÇy l«ng 48 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 12 th¸ng - G¨ng tay sîi 1/2 th¸ng - Xµ phßng 800g/th¸ng - BÞt tai chèng ån háng ®æi - KÝnh b¶o hé háng ®æi 7.§iÖn tr−ëng, thî ®iÖn - QuÇn ¸o lao ®éng 12 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com - GiÇy l«ng 48 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 12 th¸ng - ñng c¸ch ®iÖn háng ®æi - Bót thö ®iÖn háng ®æi - ¸o m−a b¹t 36 th¸ng - G¨ng tay ®iÖn mçi tµu mét ®«i - Xµ phßng 400g/th¸ng b. Khèi tµu phôc vô 1. ThuyÒn tr−ëng, thuyÒn phã, thñy thñ tµu kÐo phôc vô (®−a ®ãn thuyÒn viªn) - QuÇn ¸o lao ®éng 12 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - Mò l«ng 48 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - ¸o b¹t 24 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 24 th¸ng - G¨ng tay b¹t 1/2 th¸ng - Xµ phßng 300g/th¸ng 2. M¸y nhÊt tµu kÐo phôc vô - QuÇn ¸o lao ®éng 12 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - Mò l«ng 48 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - ¸o b¹t 24 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 24 th¸ng - G¨ng tay sîi 1/2 th¸ng - Xµ phßng 400g/th¸ng 3. Thuû thñ, thî m¸y xµ lan dÇu - QuÇn ¸o lao ®éng 12 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - Mò l«ng 48 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - ¸o b¹t 24 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 24 th¸ng - G¨ng tay b¹t 1/3 th¸ng - Xµ phßng: + dÇu FO 500g/th¸ng + dÇu DO 400g/th¸ng 4. Thñy thñ, thî m¸y xµ lan n−íc http://kimcokynhan.wordpress.com
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com - QuÇn ¸o lao ®éng 18 th¸ng - ¸o l«ng 48 th¸ng - Mò l«ng 48 th¸ng - Mò nhùa cøng 48 th¸ng - ¸o b¹t 24 th¸ng - GiÇy da chÞu dÇu 24 th¸ng - G¨ng tay sîi 1/2 th¸ng - Xµ phßng 250g/th¸ng http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com Ch−¬ng 2 Tai n¹n lao ®éng môc tiªu: Trang bÞ cho häc sinh ngµnh m¸y tµu biÓn hiÓu ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ viÖc ph©n c«ng, tæ chøc lao ®éng còng nh− viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng trªn tµu thñy. H×nh thµnh nh÷ng t¸c phong c«ng nghiÖp, an toµn trong lao ®éng vµ s¶n xuÊt. T¹o nh÷ng ®øc tÝnh cÈn thËn, tõng b−íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ®¶m b¶o søc kháe l©u dµi cho ng−êi s¶n xuÊt. Néi dung chÝnh: Giíi thiÖu vÒ mét sè kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ tai n¹n lao ®éng ®èi víi ng−êi lao ®éng. H×nh thøc häc tËp: Häc lý thuyÕt trªn líp Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: KiÓm tra tù luËn, kiÓm tra miÖng, ®µm tho¹i trong bµi gi¶ng. - C©u hái «n tËp: Tr×nh bµy nguyªn nh©n vµ ph©n lo¹i lao ®éng? 2.1 Nguyªn nh©n vµ ph©n lo¹i tai n¹n lao ®éng 2.1.1 Kh¸i niÖm vÒ tai n¹n lao ®éng Tai n¹n lao ®éng lµ tr−êng hîp kh«ng may x¶y ra trong s¶n xuÊt do kÕt qu¶ t¸c ®éng ®ét ngét tõ bªn ngoµi d−íi d¹ng c¬, ®iÖn, nhiÖt hãa n¨ng hoÆc cña yÕu tè m«i tr−êng bªn ngoµi g©y hñy ho¹i con ng−êi hoÆc ph¸ hñy chøc n¨ng ho¹t ®éng b×nh th−êng cña c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ ng−êi lao ®éng. Tai n¹n lao ®éng ph©n ra thµnh chÊn th−¬ng, nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp vµ bÖnh nghÒ nghiÖp. ChÊn th−¬ng lµ tr−êng hîp tai n¹n kÕt qu¶ g©y ra vÕt th−¬ng, dËp th−¬ng hoÆc sù hñy ho¹i kh¸c cña c¬ thÓ con ng−êi. HËu qu¶ cña chÊn th−¬ng cã thÓ lµm t¹m thêi hoÆc vÜnh viÔn mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ng−êi lao ®éng, cã thÓ lµm chÕt ng−êi. NhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp lµ sù suy yÕu dÇn dÇn søc kháe con ng−êi lµm viÖc, do kÕt qu¶ t¸c dông cña nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt lîi t¹o ra bëi t×nh tr¹ng s¶n xuÊt hoÆc do t¸c dông cã tÝnh chÊt th−êng xuyªn cña c¸c chÊt ®éc h¹i lªn c¬ thÓ con ng−êi trong s¶n xuÊt. ChÊn th−¬ng, nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp vµ bÖnh nghÒ nghiÖp kh«ng nªn cã lµ nh÷ng hiÖn t−îng kh«ng thÓ tr¸ch ®−îc trong s¶n xuÊt. 2.1.2 Nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n lao ®éng §Ó nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng, ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng, viÖc t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña chóng rÊt quan träng. Nh÷ng nguyªn nh©n ®ã cã thÓ ph¸t sinh ra do ®iÒu kiÖn lao ®éng, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hoÆc trong qóa tr×nh c«ng nghÖ. V× ®iÒu kiÖn lao ®éng ë c¸c ngµnh, c¸c n¬i kh«ng gièng nhau nªn c¸c nguyªn nh©n g©y tai n¹n lao ®éng còng kh¸c nhau. Do ®ã viÖc ph©n lo¹i c¸c nguyªn nh©n g©y tai n¹n v« cïng khã kh¨n. Tuy nhiªn, ®Ó chung nhÊt cho c¸c lÜnh vùc s¶n http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2