intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 3

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
19
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

những nguyên nhân kỹ thuật, những nguyên nhân tổ chức và những nguyên nhân vệ sinh. Những nguyên nhân kỹ thuật: Phụ thuộc vào tình trạng máy móc thiết bị, đường ống và chỗ làm việc. Những nguyên nhân kỹ thuật có thể là: - Sự hư hỏng các thiết bị máy móc chính. - Sự hư hỏng của các dụng cụ, phụ tùng. - Sự hư hỏng các đường ống. - Các kết cấu, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng không hoàn chỉnh, phù hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 3

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com xuÊt th× cã thÓ chia chóng thµnh 3 lo¹i: nh÷ng nguyªn nh©n kü thuËt, nh÷ng nguyªn nh©n tæ chøc vµ nh÷ng nguyªn nh©n vÖ sinh. Nh÷ng nguyªn nh©n kü thuËt: Phô thuéc vµo t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ, ®−êng èng vµ chç lµm viÖc. Nh÷ng nguyªn nh©n kü thuËt cã thÓ lµ: - Sù h− háng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc chÝnh. - Sù h− háng cña c¸c dông cô, phô tïng. - Sù h− háng c¸c ®−êng èng. - C¸c kÕt cÊu, thiÕt bÞ, dông cô, phô tïng kh«ng hoµn chØnh, phï hîp. - Kho¶ng c¸ch cÇn thiÕt gi÷a c¸c thiÕt bÞ bè trÝ ch−a ®ñ. - ThiÕu rµo ch¾n, bao che ng¨n c¸ch. Nh÷ng nguyªn nh©n vÖ sinh: Lµ nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n do ®iÒu kiÖn m«i tr−êng lµm viÖc kh«ng ®¶m b¶o tiªu chuÈn vµ mÆt vÖ sinh. Nh÷ng nguyªn nh©n nµy lµ: - M«i tr−êng kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm. - §iÒu kiÖn vi khÝ hËu kh«ng thÝch nghi. - ChiÕu s¸ng vµ th«ng giã kh«ng ®Çy ®ñ. - TiÕng ån, chÊn ®éng m¹nh. - Cã tia phãng x¹. - T×nh tr¹ng vÖ sinh ë c¸c phßng phôc vô sinh ho¹t kÐm. - Vi ph¹m ®iÒu lÖ vÖ sinh c¸ nh©n. - ThiÕu hoÆc kiÓm tra vÖ sinh cña y tÕ kh«ng ®Çy ®ñ 2.1.3 Ph©n lo¹i tai n¹n lao ®éng Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i tai n¹n lao ®éng. Nã cã thÓ ®−îc ph©n ra theo c¸ch thøc, tÝnh chÊt t¸c dông vµo c¬ thÓ, theo hËu qu¶ cña tai n¹n hoÆc ph©n lo¹i theo sè l−îng ng−êi bÞ tai n¹n. Theo c¸ch thøc t¸c dông vµo c¬ thÓ, tai n¹n lao ®éng ®−îc chia thµnh chÊn th−¬ng, nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp vµ bÖnh nghÒ nghiÖp Theo tÝnh chÊt t¸c dông vµo con ng−êi, tai n¹n lao ®éng ®−îc chia thµnh: tai n¹n do c¬ giíi, do ®iÖn, nhiÖt hoÆc do t¸c dông hãa häc. Theo nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n cã tai n¹n do nguyªn nh©n kü thuËt, do nguyªn nh©n tæ chøc vµ do nguyªn nh©n vÖ sinh. Theo hËu qu¶ cña tai n¹n ng−êi ta ph©n chia thµnh tai n¹n nhá, tai n¹n bÞ th−¬ng tËt t¹m thêi, tai n¹n g©y th−¬ng tËt tµn phÕ hoµn toµn hay tai n¹n chÕt nguêi. Theo sè l−îng ng−êi bÞ tai n¹n cã tai n¹n 1 ng−êi, 2 ng−êi hay nhiÒu ng−êi. 2.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tai n¹n lao ®éng 2.2.1 Môc ®Ých nghiªn cøu tai n¹n lao ®éng Nghiªn cøu tai n¹n lao ®éng nh»m t×m hiÓu c¸c tai n¹n ®· x¶y ra, ®−a ra nh÷ng nhËn xÐt, kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ tai n¹n vµ nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n lao ®éng, tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó phßng ngõa tai n¹n x¶y ra tiÕp theo; bæ sung kü thuËt an toµn cho c¸c tr−êng hîp lao ®éng lµ mÆt quan träng cña kü thuËt an toµn ®ång thêi còng lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. D−íi ®©y lµ mét sè ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tai n¹n lao ®éng th−êng sö dông hiÖn nay. http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com 2.2.2 Ph−¬ng ph¸p thèng kª tai n¹n Ph−¬ng ph¸p nµy dùa vµo sù nghiªn cøu nh÷ng sè liÖu thèng kª vµ c¸c biªn b¶n tai n¹n lao ®éng. C¬ së cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ sù ph©n nhãm tai n¹n, theo quy −íc nhÊt ®Þnh nh−: theo nghÒ nghiÖp, theo läai c«ng viÖc tiÕn hµnh trong thêi gian xay ra tai n¹n, theo tuæi nghÒ, theo ®Æc tÝnh chÊn th−¬ng, theo nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n. Ph©n tÝch nh÷ng sè liÖu nghiªn cøu thèng kª nh− vËy, cho phÐp x¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng nguyªn nh©n vµ h×nh thøc tai n¹n th−êng x¶y ra nhÊt. Tõ ®ã nghiªn cøu cô thÓ ®Ó c¶i thiÖn t×nh tr¹ng kü thuËt an toµn vµ lo¹i trõ c¸c nguyªn nh©n ph¸t sinh tai n¹n. 2.2.3 Ph−¬ng ph¸p ®Þa h×nh, ®Þa lý Ph−¬ng ph¸p nµy nghiªn cøu trªn b¶n ®å x−ëng c¸c khu vùc lao ®éng, ®−a ra nh÷ng dÊu hiÖu thÓ hiÖn trùc quan vÒ nguån gèc tai n¹n cã tÝnh chÊt ®Þa h×nh ë trªn khu vùc riªng biÖt. §iÒu kiÖn b¾t buéc cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ ph¶i ghi, ®¸nh dÊu ngay, kÞp thêi vµ cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c tr−êng hîp x¶y ra tai n¹n. Ph−¬ng ph¸p nµy chñ yÕu thÊy ®−îc sù t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn m«i tr−êng vi khÝ hËu n¬i lµm viÖc tíi ng−êi lao ®éng. 2.2.4 Ph−¬ng ph¸p c¸ biÖt §©y lµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Æc ®iÓm cña tõng tai n¹n vÒ trùc tiÕp còng nh− gi¸n tiÕp, ph©n tÝch kü nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n. Ph−¬ng ph¸p nµy chØ kÕt luËn ®−îc nguyªn nh©n cña mét tai n¹n mµ ch−a cã thÓ hoÆc kh«ng cho phÐp rót ra kÕt luËn chung. 2.2.5 Ph−¬ng ph¸p chuyªn kh¶o (phu¬ng ph¸p tæng hîp) §©y lµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tæng hîp tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tõ ®ã g©y ra tai n¹n bao gåm ®iÒu tra tØ mØ toµn bé t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu c¸c nguyªn nh©n cña c¸c tr−êng hîp tai n¹n x¶y ra trong toµn bé khu vùc s¶n xuÊt. §©y lµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tæng hîp tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®· g©y ra tai n¹n, bao gåm ®iÒu tra tû mØ toµn bé t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu trong toµn bé khu vùc s¶n xuÊt. Ph−¬ng ph¸p nµy cho kh¶ n¨ng nghiªn cøu mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa tai n¹n cã thÓ x¶y ra. Khi tiÕn hµnh xem xÐt, ®iÒu tra c¸c mÆt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ v¹ch ra ®−îc tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nguy hiÓm, trong ®ã cã nh÷ng ®iÒu cã thÓ g©y ra tai n¹n. 2.2.6 Chó ý Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ph©n tÝch tai n¹n lao ®éng, ®Ó ®¸ng gi¸ ®óng ®¾n vÒ t×nh tr¹ng tai n¹n, chÊn th−¬ng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ng−êi ta th−êng sö dông c¸c hÖ sè, tÇn sè kinh tÕ vµ hÖ sè nÆng nhÑ Kn. HÖ sè tÇn sè chÊn th−¬ng (tai n¹n) tû sè gi÷a sè l−îng tai n¹n x¶y ra trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh víi sè ng−êi lµm viÖc b×nh qu©n trung b×nh trong thêi gian ®ã. S K t= N S: sè l−îng tr−êng hîp tai n¹n x¶y ra ph¶i nghØ viÖc trªn 3 ngµy theo thèng kª trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. N: sè ng−êi lµm viÖc trung b×nh trong kho¶ng thêi gian ®ã. http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com HÖ sè tÇn sè cho biÕt tai n¹n ë ®¬n vÞ ®−îc theo dâi nhiÒu hay Ýt. HÖ sè nÆng nhÑ lµ sè ngµy ph¶i nghØ viÖc trung b×nh tÝnh cho mçi tr−êng hîp tai n¹n x¶y ra. D K n= S D: tæng sè ngµy ph¶i nghØ viÖc do c¸c tr−êng hîp tai n¹n x¶y ra trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®ang xÐt. Trong tÝnh to¸n S chØ kÓ c¸c tr−êng hîp lµm mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng t¹m thêi. Nh÷ng tr−êng hîp chÕt ng−êi hoÆc lµm mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng vÜnh viÔn kh«ng kÓ ®Õn trong hÖ sè nÆng nhÑ, ph¶i xÐt riªng. HÖ sè nÆng nhÑ dïng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng tai n¹n. Trªn c¬ së nghiªn cøu ph©n tÝch tai n¹n lao ®éng cã thÓ ®Ò ra vµ kiÕn nghÞ viÖc hoµn chØnh c¸c kÕt cÊu cña thiÖt bÞ m¸y mãc vµ phô tïng, thay ®æi c¸c qu¸ tr×nh cña c«ng nghÖ, lo¹i bá thao t¸c nguy hiÓm vµ tæ chøc lao ®éng hîp lý. 2.3 Khai b¸o ®iÒu tra thèng kª tai n¹n lao ®éng 2.3.1 Môc ®Ých, ý nghÜa cña c«ng t¸c khai b¸o, ®iÒu tra thèng kª tai n¹n C«ng t¸c khai b¸o, ®iÒu tra vµ thèng kª tai n¹n lµ c«ng viÖc hÕt søc quan träng, nã ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi viÖc nghiªn cøu c¸c tai n¹n vµ ®¶m b¶o an toµn s¶n xuÊt. NÕu viÖc khai b¸o, ®iÒu tra thèng kª nµy thiÕu râ rµng hay thiÕu chÝnh x¸c sÏ dÉn tíi sù nghiªn cøu, xem xÐt c¸c tai n¹n, rót ra c¸c kÕt luËn thiÕu ®óng ®¾n kÐo theo viÖc t×m biÖn ph¸p phßng ngõa, h¹n chÕ, lo¹i trõ tai n¹n, xö lý tai n¹n sai, cã khi kh«ng nh÷ng kh«ng h¹n chÕ ®−îc tai n¹n mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn x¶y ra hµng lo¹t tai n¹n kh¸c. Do vËy kh«ng chØ ban b¶o hé lao ®éng cÇn quan t©m chó ý tíi c«ng t¸c nµy mµ khi tai n¹n x¶y ra, mäi ng−êi lao ®éng xung quanh n¬i x¶y ra tai n¹n cÇn thiÕt ph¶i khai b¸o tØ mØ, chÝnh x¸c gióp cho viÖc ®iÒu tra thèng kª ®−îc chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. 2.3.2 Yªu cÇu cña c«ng t¸c khai b¸o, ®iÒu tra, thèng kª tai n¹n lao ®éng Theo quy ®Þnh cña Nhµ n−íc, tÊt c¶ c¸c tai n¹n cña c«ng nh©n viªn chøc x¶y ra trong giê lµm viÖc ë n¬i lµm viÖc l©u dµi hay t¹m thêi ®Òu ph¶i ®−îc khai b¸o, ®iÒu tra vµ thèng kª. Ban b¶o hé lao ®éng, trùc tiÕp lµ tr−ëng ban ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc khai b¸o, ®iÒu tra, thèng kÕ chÝnh x¸c kÞp thêi c¸c tai n¹n lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa c¸c tai n¹n lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa c¸c tai n¹n t¸i diÔn. TÊt c¶ nh÷ng tr−êng hîp tai n¹n lao ®éng x¶y ra lµm cho c«ng nh©n ph¶i nghØ viÖc 1 ngµy trë lªn, ph¶i ghi sæ theo dâi ®Ó lµm tµi liÖu b¸o c¸o thèng kª göi lªn c¬ quan qu¶n lý cÊp thiÕt. §èi víi c¸c tai n¹n lao ®éng nhÑ lµm cho c«ng nh©n ph¶i nghØ tõ 3 ngµy trë lªn, qu¶n ®èc cã tr¸ch nhiÖm ngoµi viÖc ghi sæ theo dâi vµ b¸o c¸o cho ban b¶o hé lao ®éng cßn ph¶i b¸o ngay cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp biÕt. Trong vßng 24 giê kÓ tõ khi tai n¹n göi lªn gi¸m ®èc xÝ nghiÖp duyÖt. §èi víi tai n¹n lao ®éng nÆng, c«ng nh©n nghØ viÖc trªn 14 ngµy, qu¶n ®èc vµ gi¸m ®èc b¸o ngay cho c¬ quan lao ®éng cÊp trªn còng nh− c«ng ®oµn cÊp trªn biÕt. http://kimcokynhan.wordpress.com
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com Trong vßng 24 giê ban b¶o hé lao ®éng tæ chøc ®iÒu tra nguyªn nh©n g©y ra tai n¹n lao ®éng, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm ®Ó x¶y ra tai n¹n. §iÒu tra tai n¹n ph¶i tiÕn hµnh kh¸ch quan, thËn träng vµ toµn diÖn. NÕu cÇn thiÕt sÏ tiÕn hµnh nh÷ng nghiªn cøu thÝ nghiÖm, thùc nghiÖm chôp h×nh, tr×nh bµy b¶n vÏ chç x¶y ra tai n¹n ®Ó minh häa. Trong biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n ph¶i nªu râ hoµn c¶nh vµ tr−êng hîp x¶y ra tai n¹n, kÕt luËn vÒ tr¸ch nhiÖm x¶y ra tai n¹n, ®Ó nghÞ xö lý (nÕu cÇn), ®ång thêi ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa tai n¹n t−¬ng tù, biªn b¶n cã ý kiÕn cña ng−êi bÞ n¹n cµng tèt. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ph¶i göi biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n kÌm theo c¸c tµi kiÖu cÇn thiÕt nh− tê khai cña ng−êi lµm chøng, ¶nh hoÆc b¶n vÏ n¬i x¶y ra tai n¹n, tµi liÖu xÐt nghiÖm y tÕ…cho c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn biÕt. Ngoµi ra cßn ph¶i göi mét sè v¨n b¶n kÌm theo nh− b¸o c¸o vÒ tæng thiÖt h¹i do tai n¹n g©y ra, b¸o c¸o vÒ trang thiÕt bÞ, m¸y mãc bæ sung (do thiÖt h¹i hoÆc b¶o hé thªm). Quy ®Þnh c¸c v¨n b¶n ®¸nh m¸y víi khæ giÊy 27x19cm vµ ®−îc göi tíi: c«ng ®oµn cÊp trªn, thñ tr−ëng cÊp trªn, ®¬n vÞ qu¶n lý vÒ b¶o hé lao ®éng, l−u mét b¶n, thuyÒn tr−ëng mét b¶n (®èi víi trªn tµu). B¶n viÕt tay gi÷ l¹i ®Ó ®−a ra trong qu¸ tr×nh xÐt xö. 2.4 B¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng §Ó gióp ®ì nh÷ng ng−êi gÆp rñi ro tai n¹n trong khi lao ®éng s¶n xuÊt, B¶o hiÓm hiÖn nay cã lo¹i h×nh b¶o hiÓm gäi lµ B¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng. B¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng ®−îc tr¶ cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi bÞ tai n¹n lao ®éng trong giê lµm viÖc ®· mua phÝ b¶o hiÓm hoÆc ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi theo luËt ®Þnh bÞ tai n¹n. B¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng lµ mét phÇn cña b¶o hiÓm th©n thÓ con ng−êi khi lao ®éng s¶n xuÊt. Khi tham gia b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng, ng−êi lao ®éng hoÆc th©n nh©n cña hä ®−îc nhËn båi th−êng cña B¶o hiÓm víi mäi tai n¹n bÊt ngê x¶y ra trong lao ®éng lµm hä bÞ chÕt hoÆc bÞ th−¬ng. CÇn chó ý lµ ng−êi tham gia b¶o hiÓm kh«ng ®−îc båi th−êng trong tr−êng hîp tai n¹n lao ®éng x¶y ra do ng−êi lao ®éng bÞ ¶nh h−ëng cña bia, r−îu, ma tóy hoÆc c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c. Ng−êi tham gia b¶o hiÓm ph¶i hoµn thµnh c¸c giÊy tê, v¨n b¶n ®ßi hái b¶o hiÓm theo quy ®Þnh vµ göi cho C«ng ty b¶o hiÓm. Tïy theo møc phÝ mua b¶o hiÓm, ng−êi gÆp tai n¹n lao ®éng sÏ ®−îc båi th−êng theo quy ®Þnh cña C«ng ty b¶o hiÓm. HiÖn nay do nh÷ng h¹n chÕ cña C«ng ty b¶o hiÓm nªn viÖc tham gia b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm tai n¹n lao ®éng nãi riªng cßn rÊt Ýt. MÆt kh¸c mét sè ng−êi tham gia B¶o hiÓm cßn ch−a hiÓu râ vÒ b¶o hiÓm nªn khi bÞ tai n¹n, hä kh«ng biÕt c¸ch ®ßi båi th−êng. B»ng c¸c kinh nghiÖm, häc hái tõ c«ng ty b¶o hiÓm thÕ giíi còng nh− sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña khoa häc kü thuËt, tr×nh ®é d©n trÝ vµ nÒn kinh tÕ x· héi, B¶o hiÓm lao ®éng ®ang ®−îc c¸c c¬ së s¶n xuÊt vµ ng−êi lao ®éng quan t©m. http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com Ch−¬ng 3 ¶nh h−ëng cã h¹i cña nghÒ nghiÖp môc tiªu: Trang bÞ cho häc sinh ngµnh m¸y tµu biÓn hiÓu ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ viÖc ph©n c«ng, tæ chøc lao ®éng còng nh− viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng trªn tµu thñy. H×nh thµnh nh÷ng t¸c phong c«ng nghiÖp, an toµn trong lao ®éng vµ s¶n xuÊt. T¹o nh÷ng ®øc tÝnh cÈn thËn, tõng b−íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ®¶m b¶o søc kháe l©u dµi cho ng−êi s¶n xuÊt. Néi dung chÝnh: Ch−¬ng nµy nh»m giíi thiÖu t¸c h¹i nghÒ nghiÖp cña thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ngµnh m¸y tµu biÓn. H×nh thøc häc tËp: Häc lý thuyÕt trªn líp Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: KiÓm tra tù luËn, kiÓm tra miÖng, ®µm tho¹i trong bµi gi¶ng. - C©u hái «n tËp: Tr×nh bµy c¸c ¶nh h−ëng cã h¹i trong qu¸ tr×nh lao ®éng? 3.1 Kh¸i qu¸t chung Ngµnh tµu bÌ nãi chung, ®Æc biÖt lµ thî m¸y tµu thñy lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn v« cïng phï hîp, thÝch nghi, g©y nªn nh÷ng t¸c h¹i lín ®èi víi con ng−êi. C¸c yÕu tè nµy bao gåm ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu; sù bø x¹ nhiÖt; c¸c chÊt ®éc h¹i bay h¬i, khuÕch tan; bui; tiÕng ån, chÊn ®éng; ¸nh s¸ng; thËm chÝ c¶ chÊt phãng x¹. Chóng ®ång thêi t¸c ®éng lªn ng−êi thñy thñ t¹o ra t¸c ®éng lªn c¬ thÓ ng−êi, ë mét møc ®é nµo ®ã sÏ gi¸n tiÕp g©y ra tai n¹n lao ®éng. T×m hiÓu sù ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè nµy nh»m t×m ra ph−¬ng ph¸p vÒ tæ chøc, kü thuËt còng nh− vÖ sinh nh»m h¹n chÕ ®Õn møc cao nhÊt ¶nh h−ëng cña chóng tíi ng−êi lao ®éng. Nghiªn cøu vµ n¾m ch¾c ¶nh h−ëng cña nghÒ nghiÖp chÝnh lµ thùc hiÖn ®−îc mét mÆt quan träng cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng: néi dung vÖ sinh c«ng nghiÖp. Sau ®©y ta sÏ lÇn l−ît xem xÐt tõng yÕu tè. 3.2 ¶nh h−ëng cña điều kiÖn vi khÝ hËu 3.2.1 Vi khÝ hËu Vi khÝ hËu lµ tr¹ng th¸i lý häc cña kh«ng khÝ trong kho¶ng kh«ng gian thu hÑp gåm c¸c yÕu t« nhiÖt ®é, ®é Èm vµ tèc ®é chuyÓ ®éng cña kh«ng khÝ. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu trong s¶n xuÊt thuéc vµo tÝnh chÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xu¸t vµ khÝ hËu n¬u s¶n xuÊt. VÒ mÆt vÖ sinh, vi khÝ hËu cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn søc kháe bÖnh tËt cña ng−êi lao ®éng. Lµm viÖc l©u trong ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu l¹nh vµ Èm cã thÓ m¾c bÖnh thÊp khíp, viªm ®−êng h« hÊp trªn, viªm phæi vµ lµm nÆng bÖnh lao. Vi khÝ hËu l¹nh kh« lµm rèi lo¹n v©n m¹ch thªm trÇm träng, lµm gi¶m tiÕt niªm dÞch ®−êng h« hÊp, g©y kh« niªm http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2