intTypePromotion=1

Áp lực xã hội đối với vai trò trụ cột của người đàn ông

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
34
lượt xem
3
download

Áp lực xã hội đối với vai trò trụ cột của người đàn ông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xã hội truyền thống quan niệm người đàn ông là người mạnh mẽ quyết đoán, năng động, chỉ huy có thần kinh vững hơn phụ nữ, quan niệm bất thành văn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và được củng cố bằng các khuôn mẫu về vai trò giới tính đã đưa người đàn ông đến vai trò là người chịu trách nhiệm chính trong gia đình. Tham khảo nội dung bài viết "Áp lực xã hội đối với vai trò trụ cột của người đàn ông" để hiểu hơn về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp lực xã hội đối với vai trò trụ cột của người đàn ông

  1. 32 X· héi häc sè 4 (76), 2001 ¸p lùc x· héi ®èi víi vai trß "trô cét" cña ng−êi ®µn «ng TrÇn ThÞ Minh §øc §ç Hoµng X· héi truyÒn thèng quan niÖm ng−êi ®µn «ng lµ ng−êi m¹nh mÏ, quyÕt ®o¸n, n¨ng ®éng, chØ huy, cã thÇn kinh v÷ng h¬n phô n÷ ... Quan niÖm "bÊt thµnh v¨n" ®−îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c vµ ®−îc cñng cè liªn tôc b»ng c¸c khu«n mÉu vÒ vai trß giíi tÝnh ®· ®−a ng−êi ®µn «ng ®Õn vai trß lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong gia ®×nh. C¸c khu«n mÉu vÒ vai trß giíi tÝnh h−íng nam giíi tíi viÖc ®¹t tíi nh÷ng h×nh ¶nh ®−îc lý t−ëng hãa, t−¬ng øng víi mçi vai trß x· héi mµ hä ®ang ®¶m nhiÖm. VÒ phÝa m×nh, cã thÓ ng−êi ®µn «ng còng cã nhu cÇu thÓ hiÖn b¶n th©n. Hä muèn tr−ng ra cho thÕ giíi h×nh ¶nh mét ng−êi ®µn «ng lý t−ëng mµ hä lµ ng−êi ®¹i diÖn. Tuy nhiªn, nam giíi còng lµ ng−êi ph¶i chÞu nh÷ng t¸c ®éng rÊt lín tõ phÝa x· héi víi nh÷ng khu«n mÉu cã s½n dµnh cho hä. Dï ë trong tr−êng hîp nµo, nam giíi ®Òu ph¶i cã nh÷ng nç lùc lín ®Ó theo kÞp víi nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao vµ bÊp bªnh cña ng−êi phô n÷ vµ x· héi. Quan niÖm ph¶i cã ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong gia ®×nh xuÊt ph¸t tõ ý t−ëng b¶o tån mét trËt tù ®Ó gia ®×nh trë nªn æn ®Þnh h¬n, thèng nhÊt h¬n ... cã thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch cã trËt tù trªn d−íi. Tuy nhiªn, nÕu chØ g¸n cho nam giíi vai trß lu«n lu«n ph¶i lµ ng−êi g¸nh lÊy tr¸ch nhiÖm nµy (®Æc biÖt lµ tr¸ch nhiÖm kinh tÕ), th× ®ã sÏ lµ mét g¸nh nÆng ®èi víi nam giíi. Bëi v× kh«ng ph¶i trong thêi ®iÓm nµo, kh«ng ph¶i ng−êi nam giíi nµo còng cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Ó ®¶m ®−¬ng ®−îc nh÷ng tr¸nh nhiÖm ®ã. NhÊt lµ hiÖn nay, khi ng−êi phô n÷ ®ang dÇn trë thµnh mét lùc l−îng "c¹nh tranh" víi nam giíi trªn nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi. Trªn o¬ së kÕt qu¶ nghiªn cøu cña chóng t«i vÒ Nh÷ng ¸p lùc cña mét sè ®Þnh kiÕn x· héi ®èi víi ng−êi ®µn «ng, qua pháng vÊn s©u vµ ®iÒu tra b»ng b¶ng hái trªn 558 ng−êi ®−îc tiÕn hµnh vµo th¸ng 6 n¨m 1999, t¹i Hµ Néi, L¹ng S¬n vµ Th¸i B×nh, chóng t«i muèn trao ®æi vÒ vÊn ®Ò nhËn thøc cña x· héi ®èi víi nam giíi nhÊt lµ khi hä ph¶i chÞu c¸c ¸p lùc cña vai trß truyÒn thèng. §ã chÝnh lµ nh÷ng "tæn th−¬ng tinh thÇn" khi nam giíi ph¶i cè gi÷ nh÷ng phÈm chÊt, nh÷ng gi¸ trÞ, nh÷ng quyÒn lùc mµ x· héi truyÒn thèng ¸p ®Æt cho hä vµ Ýt nhiÒu nã còng trë thµnh mong muèn vµ ®éng c¬ hµnh ®éng cña hä. * * * Thùc tÕ cho thÊy, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc ®ang t¹o ®iÒu kiÖn cho phô n÷ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi vµ ®ßi hái nam giíi cïng chia sÎ g¸nh nÆng c«ng viÖc trong gia ®×nh. Tuy nhiªn, ®èi víi nam giíi, vÊn ®Ò xãa bá nh÷ng quan niÖm vÒ vai trß trô cét cña hä l¹i ch−a ®−îc phô n÷ vµ x· héi nh×n nhËn! Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  2. TrÇn ThÞ Minh §øc & §ç Hoµng 33 Chóng ta ®Òu biÕt: nguån gèc cña ¸p lùc giíi chÝnh lµ c¸c khu«n mÉu vÒ vai trß giíi tÝnh. V× nã nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ mét con ng−êi kh«ng dùa vµo n¨ng lùc, phÈm chÊt thùc cña ng−êi ®ã, mµ dùa trªn c¸c h×nh ¶nh lý t−ëng vÒ nam tÝnh vµ n÷ tÝnh mµ x· héi truyÒn thèng ®· dùng lªn. SÏ lµ mét h¹n chÕ ®èi víi nam giíi nÕu hä vÉn gi÷ lÊy nh÷ng khu«n mÉu truyÒn thèng vÒ vai trß "trô cét" cña m×nh mµ kh«ng nhËn thÊy phô n÷ ®ang cã sù biÕn chuyÓn m¹nh mÏ, nhanh chãng trong nhËn thøc vµ trong thùc tiÔn vÒ kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña hä ®èi víi gia ®×nh vµ x· héi. Sù thùc, nam giíi cÇn ph¶i nhËn thøc ®−îc nh÷ng ¸p lùc x· héi ®èi víi b¶n th©n hä (khi hä rËp khu«n c¸c vai trß giíi tÝnh); cÇn nhËn thøc ®−îc nh÷ng biÕn ®æi ®ang diÔn ra víi ng−êi phô n÷ vµ nhËn thøc ®−îc nh÷ng lîi Ých cña sù chia sÎ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lùc trong gia ®×nh víi ng−êi phô n÷. §Ó hiÓu râ quan niÖm x· héi vÒ vai trß cña ng−êi ®µn «ng trong gia ®×nh hiÖn nay, c©u hái ®−îc ®Æt ra lµ: Trong gia ®×nh cã cÇn ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm "trô cét" kh«ng? KÕt qu¶ thu ®−îc cho thÊy: cã 82,8% sè ng−êi ®−îc hái cho r»ng cÇn ph¶i cã mét ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong gia ®×nh, trong ®ã cã 80,5% ng−êi ®−îc hái muèn ®ã lµ ng−êi ®µn «ng. ChØ cã 16,8% cho r»ng kh«ng cÇn ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong gia ®×nh! §a sè ý kiÕn quan niÖm r»ng, ®µn «ng ph¶i lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong gia ®×nh, "V× hä lµ trô cét gia ®×nh, hä cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt mäi vÊn ®Ò mét c¸ch nhanh chãng, æn tháa nhê vµo sù nh¹y bÐn, quyÕt ®o¸n vµ kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n h¬n phô n÷" (Nam, phiÕu sè 237). Mét sè ý kiÕn cßn cho r»ng: "Ng−êi ®µn «ng ph¶i lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong gia ®×nh v× hä cã søc kháe h¬n, cã ®iÒu kiÖn häc hµnh h¬n, quan hÖ x· héi réng h¬n so víi phô n÷" (N÷, phiÕu sè 534). H¬n n÷a, "Phô n÷ rÊt cÇn cã chç dùa vµo ng−êi ®µn «ng. Hä yÕu h¬n vÒ thÓ chÊt, mÆt kh¸c, hä ph¶i lo l¾ng nh÷ng c«ng viÖc gia ®×nh nhiÒu h¬n" (N÷, phiÕu sè 145).v.v... Do ¶nh h−ëng cña khu«n mÉu giíi tÝnh, kh¸ ®«ng nam giíi tin r»ng ng−êi chång ph¶i lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong gia ®×nh. Hä nãi:" Theo quan niÖm cña ng−êi ViÖt Nam, ng−êi chång bao giê còng ®ãng vai trß chÝnh trong gia ®×nh" (Nam, phiÕu sè 452), "V× chång cã n¨ng lùc h¬n vµ ®óng víi phong tôc ViÖt Nam" (Nam, phiÕu sè 37). Hay, "B¶n n¨ng bÈm sinh lµ ph¸i m¹nh, hä c¶m thÊy ®iÒu ®ã lµ tr¸ch nhiÖm vµ còng lµ h¹nh phóc cña mçi ng−êi ®µn «ng b×nh th−êng" (Nam, phiÕu sè 428),v.v... V× x· héi quan niÖm ng−êi chång lµ ng−êi trô cét trong gia ®×nh, vËy: nam giíi cã vai trß nh− thÕ nµo khi gia ®×nh thùc sù gÆp khã kh¨n? KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy: cã 70,4% sè ng−êi cho r»ng ng−êi chång ph¶i lµ ng−êi ®Çu tiªn ®−¬ng ®Çu, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc c¸c khã kh¨n cña gia ®×nh; 17,9% cho r»ng ng−êi vî sÏ lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm vµ cã 9,0% nãi lµ c¶ hai ng−êi cïng ph¶i ®−¬ng ®Çu víi khã kh¨n ®ã. Thùc tÕ ®· râ, khi gia ®×nh gÆp khã kh¨n "®−¬ng nhiªn" ng−êi ®µn «ng ph¶i thÓ hiÖn ®−îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. §èi víi gia ®×nh, nam giíi ph¶i lµ ng−êi "g−¬ng mÉu, chÞu khæ" (N÷, phiÕu sè 452). Mét sè phô n÷ cßn kh¼ng ®Þnh: "Kh«ng mét ng−êi ®µn «ng cã tr¸ch nhiÖm nµo mµ l¹i ®Ó vî ph¶i ®−¬ng ®Çu víi khã kh¨n tr−íc m×nh"(N÷, phiÕu sè 478). HoÆc, "Lµ trô cét trong gia ®×nh ng−êi chång bao giê còng muèn høng chÞu mäi khã kh¨n cho vî con" (Nam, phiÕu sè 512). Kh«ng Ýt phô n÷ l¹i Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn
  3. 34 ¸p lùc x· héi ®èi víi vai trß “trô cét” cña ng−êi ®µn «ng xuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt kinh tÕ gia ®×nh ®Ó lý gi¶i tr¸ch nhiÖm "®−¬ng nhiªn" cña ng−êi chång: "Khã kh¨n chñ yÕu lµ vÊn ®Ò kinh tÕ, mµ ®iÒu nµy l¹i thuéc vÒ tr¸ch nhiÖm chÝnh cña ng−êi ®µn «ng" (N÷, phiÕu sè 121). MÆc dï (theo nhËn xÐt cña sè ®«ng ng−êi ®−îc ®iÒu tra) phô n÷ còng ®−îc ®¸nh gi¸ lµ ng−êi cã kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc lín cña gia ®×nh. VËy mµ, ®a sè phô n÷ vÉn giµnh quyÒn "trô cét" cho ng−êi chång. §ã ph¶i ch¨ng lµ c¸ch mµ ng−êi vî muèn duy tr× quyÒn uy cho chång? V× theo hä, "NÕu phô n÷ quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc lín th× n−êi chång thÊy bÊt lùc vµ yÕu ®uèi, lµm cho ng−êi chång thÊy m×nh bÞ mÊt quyÒn lùc gia ®×nh" (N÷, phiÕu sè 546). ChÝnh nh÷ng quan niÖm nµy ®· c¶n trë vµ k×m h·m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña ng−êi phô n÷. V« t×nh gióp hä tho¸t khái mÆc c¶m tr¸ch nhiÖm, khi gia ®×nh gÆp khã kh¨n. MÆt kh¸c, nã ®Æt nam giíi vµo vai trß cña ng−êi g¸nh chÞu tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng mÆc c¶m téi lçi-khi hä kh«ng cã ®−îc nh÷ng phÈm chÊt, n¨ng lùc, hay hoµn c¶nh thuËn lîi ®Ó hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®ã. Tuy nhiªn, g¸nh nÆng tr¸ch nhiÖm gia ®×nh ®èi víi nam giíi kh«ng hoµn toµn xuÊt ph¸t tõ ¸p lùc cña ng−êi phô n÷. NÆng nÒ h¬n, nã l¹i xuÊt ph¸t tõ sù nhËn thøc rËp khu«n vai trß giíi tÝnh ë nam giíi. ChÝnh sù chÊp nhËn khu«n mÉu hµnh vi vµ sù khã kh¨n trong viÖc tù thõa nhËn nh÷ng thay ®æi thùc tÕ ë ng−êi phô n÷ ®· lµ ®iÒu kiÖn ®Ó duy tr× c¸c ¸p lùc ®èi víi ng−êi ®µn «ng. Khi nãi tíi tr¸ch nhiÖm gia ®×nh, hÇu hÕt nam giíi ®ßi hái ë m×nh sù ®−¬ng ®Çu tr−íc tiªn víi mäi khã kh¨n. Theo hä: "V× ng−êi chång lu«n bÞ d»n vÆt vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi gia ®×nh, vî con" (Nam, phiÕu sè 392). Hay "®−¬ng nhiªn th× ng−êi chång ph¶i ®Æt tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ lªn ®«i vai m×nh, v× dï sao th× ng−êi chång còng lµ ng−êi trô cét chÝnh trong gia ®×nh, hä cã sù æn ®Þnh h¬n vÒ mÆt tinh thÇn" (Nam, phiÕu sè 342). §èi víi nhiÒu nam giíi, thµ ph¶i chÞu ®ùng vÊt v¶, ph¶i "lao t©m khæ tø" cßn h¬n bÞ coi lµ "¨n b¸m” hay ''b¸m v¸y vî", v.v... ChÝnh nam giíi tù ®Æt lªn vai m×nh tr¸ch nhiÖm, mµ hä ®· c¶m nhËn nh− lµ g¸nh nÆng, nh− lµ "nî ®êi". V× vËy hä ph¶i "d»n vÆt" vµ "gång m×nh" ®Ó tiÕp nhËn ¸p lùc ®ã. Víi c©u hái:"Gia ®×nh ë trong hoµn c¶nh tóng thiÕu kinh tÕ, tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ ai?" ChØ cã 17,1% cho r»ng tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ ng−êi chång; cßn 81.6% (367 ng−êi) l¹i cho r»ng, tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ c¶ hai. XÐt theo khÝa c¹nh giíi tÝnh, sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy, nam giíi hÇu nh− kh«ng cã sù thay ®æi trong quan niÖm (tr−íc vµ sau khi lËp gia ®×nh) vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi gia ®×nh. B¶n th©n nam giíi tù ®Æt träng tr¸ch cho m×nh cao h¬n so víi mong chê tõ phÝa x· héi. Trong khi ®ã, víi ng−êi phô n÷ th× kh¸c. Khi lµm vî, hä cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ trong nhËn thøc vÒ b¶n th©n. Kh¸ ®«ng phô n÷ tù ®Æt cho m×nh tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi gia ®×nh vµ muèn chia sÎ nh÷ng tóng thiÕu kinh tÕ víi ng−êi chång. VËy, ng−êi ®µn «ng thùc sù bÞ ¸p lùc nh− thÕ nµo bëi quan niÖm trô cét gia ®×nh? HiÖn nay trong x· héi vÉn cã kh¸ nhiÒu ng−êi cho r»ng, ng−êi chång sÏ kh«ng ®−îc coi träng khi ®Ó vî chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ kinh tÕ. Ng−êi chång sÏ dÔ bÞ coi lµ ng−êi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh, lµ ng−êi ®µn «ng kh«ng cã b¶n lÜnh... Nh− gi¶i thÝch cña mét sè ng−êi: "V× chç ®øng cña ng−êi chång ch−a ®óng vÞ trÝ nªn bÞ vî Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.org.vn
  4. TrÇn ThÞ Minh §øc & §ç Hoµng 35 coi th−êng" (N÷, phiÕu sè 427), hay "Nã lµ sù biÓu hiÖn sù kÐm cái cña ®µn «ng" (N÷, phiÕu sè 376). "V× ng−êi chång lµ trô cét trong gia ®×nh mµ kh«ng ®¶m b¶o kinh tÕ gia ®×nh th× ng−êi vî cho lµ ng−êi ®µn «ng hÌn h¹" (Nam, phiÕu sè 433). ThËm chÝ cã ng−êi chång cßn nãi: "V× kinh nghiÖm cuéc sèng ®· cho thÊy, khi ng−êi vî chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ kinh tÕ th× vai trß cña ng−êi chång bÞ h¹ thÊp" (Nam, phiÕu sè 432). VÊn ®Ò ®Æt ra ë chç: mét mÆt, x· héi vÉn quan niÖm nam giíi kh«ng thÓ kh«ng thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt tr¸ch nhiÖm trô cét gia ®×nh. MÆt kh¸c, trªn thùc tÕ phô n÷ ®· cã thÓ g¸nh v¸c vµ quyÕt ®Þnh c«ng viÖc gia ®×nh. §iÒu nµy cho thÊy, viÖc c¶ nam giíi vµ phô n÷ vÉn muèn duy tr× quan niÖm "quyÒn lùc" cña ng−êi ®µn «ng trong gia ®×nh thùc ra lµ kh«ng cßn ý nghÜa l¾m. §©y ph¶i ch¨ng lµ mét sù thËt ®−îc che dÊu bëi quan niÖm truyÒn thèng, mµ d−êng nh− Ýt ai muèn cëi bá nã- V× xuÊt ph¸t tõ lîi Ých mµ mçi giíi nghÜ r»ng m×nh ®ang cã. Dï sao còng lµ mét sù thËt cã t¸c h¹i m¹nh ®Õn t©m lý cña nam giíi. Trong khi nam giíi chØ thÊy hµi lßng, tháai m¸i khi lµ "chç dùa cho ng−êi phô n÷", khi "lµm nh÷ng ®iÒu mµ phô n÷ kh«ng lµm ®−îc", th× ®ång thêi b¾t gÆp trong th¸i ®é cña hä sù "ch−a thÓ tháa m·n" víi nh÷ng g× hä ®· lµm, chØ v× ..."phô n÷ hä còng lµm ®−îc!" VÒ phÝa phô n÷, hä sÏ ngîi khen mçi khi ng−êi chång hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm cña m×nh, mçi khi hä ®−îc hµi lßng. Nh−ng còng dÔ dµng b¾t gÆp trong ý nghÜ, trong c¸i nh×n cña phô n÷, r»ng "ChuyÖn Êy th× cã g× lµ to t¸t. Nh−ng cÇn ph¶i ®¸nh vµo tÝnh hiÕu th¾ng cña ®µn «ng!" Thùc tÕ lµ: nam giíi trong s©u xa vÉn muèn gi÷ lÊy vai trß lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong gia ®×nh, vÉn muèn duy tr× ý nghÜ r»ng: M×nh cã thÓ lµm nh÷ng ®iÒu mµ phô n÷ kh«ng lµm ®−îc! §©y chÝnh lµ ¸p lùc t©m lý cña ng−êi ®µn «ng, khi hä vÉn muèn tù trãi buéc m×nh vµo c¸c khu«n mÉu x· héi. Vµ, trong nhiÒu tr−êng hîp, nam giíi ®· hµi lßng vµ c¶m thÊy tù tin h¬n v× cã ®−îc vai trß nµy. * * * HiÖn nay, sù thay ®æi m¹nh mÏ cña ng−êi phô n÷ trong gia ®×nh vµ x· héi lµ mét thùc tÕ ®· chøng minh "phô n÷ còng nh− nam giíi, hä sÏ lµm ®−îc tÊt c¶". Kh«ng ph¶i nam giíi kh«ng c¶m nhËn ®−îc sù thËt ®ã. VÊn ®Ò lµ hä ®ang k×m nÐn nh÷ng c¶m nhËn, nh÷ng suy nghÜ cña b¶n th©n chØ v× nh÷ng ¸p lùc x· héi; chØ v× ý muèn ®−îc lµm chñ cña nam giíi, chØ v× nh÷ng lêi ngîi khen, v.v. Phô n÷ còng c¶m nhËn ®−îc ®iÒu mµ nam giíi ®ang tr¶i nghiÖm, còng hiÓu ®−îc nh÷ng ¸p lùc mµ x· héi g©y ra cho ng−êi ®µn «ng. Tuy nhiªn hä l¹i muèn Èn m×nh ®Ó trèn tr¸nh c¨ng th¼ng. Vµ, trong th©m t©m, nhiÒu phô n÷ sî ph¶i ®−¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n cña cuéc sèng. §èi víi phô n÷, sù thay ®æi trong quan niÖm trô cét gia ®×nh sÏ gióp cho hä kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong x· héi. MÆt kh¸c, phô n÷ cã ®−îc sù chia sÎ cña nam giíi trong c¸c c«ng viÖc gia ®×nh (néi trî, gi¸o dôc ch¨m sãc con c¸i...). VÒ phÝa nam giíi, nÕu gi¶i táa ®−îc ¸p lùc t©m lý ®ang ®Æt lªn vai hä vÒ tr¸ch nhiÖm trô cét gia ®×nh ( ®· kh«ng cßn phï hîp víi nh÷ng thay ®æi trong thùc tÕ), nam giíi sÏ c¶m thÊy tháai m¸i h¬n; sÏ sèng thËt h¬n víi c¶m xóc cña m×nh; ®ång thêi cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ chia sÎ víi vî con nh÷ng c«ng viÖc gia ®×nh. Cã thÓ nãi: ¸p lùc t©m lý ®èi víi ng−êi ®µn «ng sÏ gi¶m xuèng, khi chÝnh phô n÷ vµ nam giíi tù nguyÖn rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a quan niÖm vµ thùc tÕ. Bản quyền thuộc Viện Xã hội học. www.ios.ac.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản