intTypePromotion=3

Bài 5: XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chia sẻ: Ngoc Luyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
99
lượt xem
14
download

Bài 5: XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đọc đến phần này, chắc hẳn các bạn cũng đã thực hiện khá nhiều trang web: trang danh sách khách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5: XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU

 1. Bài 5 XÂY DỰNG LỚP XỬ LÝ DỮ LIỆU 1. Giới thiệu Khi đọc đến phần này, chắc hẳn các bạn cũng đã thực hiện khá nhiều trang web: trang danh sách khách  hàng, trang thông tin sách, … Giờ đây, chúng ta tạm dừng lại, nhìn lại những kết quả mình đã làm. Bạn có  thấy là ứng với mỗi trang web, chúng ta đều phải tạo chuỗi kết nối, thực hiện đọc bảng dữ liệu, viết xử lý liên  kết dữ liệu… Chỉ mỗi việc hiển thị dữ liệu trên trang Web, chúng ta đã viết khá nhiều dòng lệnh trên đó, chưa kể đến  những xử lý khác sau này. Số lượng thao tác cần xử lý trên trang Web càng tăng, số lượng dòng lệnh càng  nhiều. Việc để lẫn lộn những đoạn code về truy cập dữ liệu và xử lý trên giao diện gây không ít khó khăn  trong việc xây dựng, phát triển và bảo trì ứng dụng web. Chính vì lý do đó, trong phần này, chúng tôi hướng dẫn các bạn xây dựng lớp xử lý và đối tượng thể hiện dữ  liệu. Lớp xử lý đảm nhận trách nhiệm thực hiện các thao tác truy xuất và cập nhật dữ liệu. Đối tượng thể hiện  nhận dữ liệu, hiển thị dữ liệu trên trang Web và tiếp nhận thông tin từ người dùng. Việc phân chia công việc  cụ thể cho từng đối tượng không những giúp cho chúng ta xây dựng và phát triển ứng dụng một cách có hiệu  quả mà còn dễ dàng trong quá trình bảo trì, phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm sử dụng các ngôn  ngữ lập trình hiện đại. 2. Thiết kế tổng quan Để giúp các bạn dễ dàng theo dõi cấu trúc chi tiết của lớp xử lý dữ liệu, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu thiết kế  tổng quan của các lớp xử lý dữ liệu. Imports System.Data.OleDb Public Class XL_ Inherits DataTable #Region "Khai báo biến thành viên" #End Region #Region "Danh sách các thuộc tính" #End Region #Region "Nhóm hàm khởi tạo đối tượng" #End Region #Region "Nhóm hàm cung cấp thông tin" #End Region #Region "Nhóm hàm xử lý tính toán" #End Region End Class Nhóm từ khóa #Region và #End Region tạo ra các phân vùng giúp chúng ta dễ dàng quản lý các đoạn lệnh  trong quá trình xây dựng lớp.
 2. Phân vùng với Region Như các bạn thấy, lớp XL_XXX (XXX: đại diện cho tên lớp xử lý) được kế thừa từ lớp DataTable, đồng nghĩa với  việc nó sẽ được thừa hưởng tất cả những "tài sản" (các thuộc tính, phương thức, …) từ lớp DataTable. Trong lớp xử lý trên, chúng ta có thực hiện các thao tác truy xuất và cập nhật dữ liệu, do đó, chúng ta cần sử dụng  bộ thư viện của ADO.Net. Bộ thư viện được sử dụng trong lớp xử lý này là System.Data.OleDb. Lẽ đương nhiên,  khi xây dựng ứng dụng của riêng mình, tùy theo yêu cầu cụ thể của ứng dụng, các bạn hoàn toàn có thể chọn cho  mình bộ thư viện khác, như System.Data.SqlClient chẳng hạn. Chúng tôi chia các khai báo, xử lý thành 5 nhóm: +Khai báo biến thành viên: Khai báo các biến thành viên của lớp đối tượng trong nhóm này. +Danh sách các thuộc tính: Để đảm bảo tính bao bọc của phương pháp lập trình hướng đối tượng, chúng ta sử  dụng các thuộc tính để thực hiện giao tiếp giữa biến thành viên với các xử lý bên ngoài lớp. +Nhóm hàm khởi tạo đối tượng: Danh sách các hàm khởi tạo lớp đối tượng được thực hiện trong nhóm này. +Nhóm hàm cung cấp thông tin: Các hàm cung cấp thông tin có được từ lớp đối tượng. +Nhóm hàm xử lý tính toán: Các hàm, thủ tục, thực hiện các xử lý, tính toán theo yêu cầu phục vụ cho việc cung  cấp thông tin, vận hành lớp đối tượng. 3. Cấu trúc chi tiết Khai báo biến thành viên Chúng tôi xây dựng lớp XL_SACH làm ví dụ minh họa mẫu. #Region "Khai báo biến thành viên" Protected mDa_Bo_doc_ghi As New OleDbDataAdapter Protected mChuoi_du_lieu As String = "SELECT * From SACH" Protected Const mTen_bang = "SACH" Protected mKhoa As String = "Ms" Protected mDieu_kien_loc As String #End Region Nhóm hàm cung cấp thông tin #Region "Nhóm hàm cung cấp thông tin" 'Cho biết số dòng dữ liệu hiện có Public Function So_dong() As Integer Return Me.Rows.Count End Function 'Cung cấp thuộc tính của đối tượng có mã số
 3. Function Thuoc_tinh(ByVal pMa_so As Integer, _ ByVal pTen_cot As String) Dim lDv As New DataView(Me) lDv.RowFilter = Khoa & "=" & pMa_so If lDv.Count > 0 Then Return lDv(0)(pTen_cot) End If End Function Function Sap_xep(ByVal pChuoi_sap_xep As String) As DataView Dim lDv As New DataView(Me) lDv.Sort = pChuoi_sap_xep Return lDv End Function #End Region Nhóm hàm xử lý tính toán #Region "Nhóm hàm xử lý tính toán" 'Đọc n cuốn sách mới được nhập Function Doc_sach_moi(Optional ByVal pSo_dong As _ Integer = 10) As XL_SACH Dim lSql As String lSql = "Select Top " & pSo_dong & " * " & _ " From SACH " & _ " Order By Ngay_cap_nhat Desc" Return New XL_SACH(lSql) End Function -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Function Doc_sach_ban_chay(Optional ByVal pSo_dong _ As Integer = 10) As XL_SACH Dim lSql As String lSql = "Select Top " & pSo_dong & " * " & _ " From SACH " & _ " Order By So_luong_ban Desc" Return New XL_SACH(lSql) End Function -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Function Doc_sach_theo_chu_de(ByVal pMcd As Integer, _ Optional ByVal pSo_dong As Integer = 10) As XL_SACH Dim lSql As String lSql = "Select Top " & pSo_dong & " * " &_
 4. " From SACH" & _ " Where Mcd = " & pMcd & _ " Order By Ngay_cap_nhat Desc" Return New XL_SACH(lSql) End Function Sub Doc_du_lieu(Optional ByVal pSQL As String = "") Dim lSQL As String = Chuoi_du_lieu If pSQL "" Then lSQL = pSQL End If If Dieu_kien_loc "" Then lSQL &= " Where " & Dieu_kien_loc End If mDa_Bo_doc_ghi = New OleDbDataAdapter(lSQL, gChuoi_ket_noi) Dim cb As New OleDbCommandBuilder(mDa_Bo_doc_ghi) mDa_Bo_doc_ghi.Fill(Me) End Sub Chú ý: Biến gChuoi_ket_noi được khai báo trong thư viện.  'Module Thu_vien.vb Module Thu_Vien Public gChuoi_ket_noi As String End Module Cần phải khởi tạo giá trị cho biến gChuoi_ket_noi trước khi khởi tạo đối tượng. Public Sub Them_sach(ByVal pTen_sach As String, _ ByVal pDon_gia As String, _ ByVal pMo_ta As String, _ ByVal pHinh_minh_hoa As String, _ ByVal pMcd As Integer, _ ByVal pMnxb As Integer) Dim lDr As DataRow = Me.NewRow lDr("Ten_sach") = pTen_sach lDr("Don_gia") = pDon_gia lDr("Mo_ta") = pMo_ta lDr("Hinh_minh_hoa") = pHinh_minh_hoa lDr("Mcd") = pMcd lDr("Mnxb") = pMnxb
 5. Me.Rows.Add(lDr) mDa_Bo_doc_ghi.Update(Me) Me.AcceptChanges() End Sub -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Xoa_sach(ByVal pMa_so As Integer) Dim lCn As New OleDbConnection(gChuoi_ket_noi) Dim lCmd As New OleDbCommand lCmd.Connection = lCn lCmd.CommandType = CommandType.Text lCmd.CommandText = "Delete * From " & Ten_Bang & _ " Where " & Khoa & "=" & pMa_so lCn.Open() lCmd.ExecuteNonQuery() lCn.Close() End Sub #End Region Danh sách các thuộc tính Ứng với mỗi biến thành viên cần giao tiếp ra bên ngoài, chúng ta cung cấp thuộc tính tương ứng để làm việc. #Region "Danh sách các thuộc tính" Private ReadOnly Property Chuoi_du_lieu() As String Get Return mChuoi_du_lieu End Get End Property Public ReadOnly Property Ten_Bang() As String Get Return mTen_bang End Get End Property Public ReadOnly Property Khoa() As String Get Return mKhoa End Get End Property Private Property Dieu_kien_loc() As String Get
 6. Return mDieu_kien_loc End Get Set(ByVal Value As String) mDieu_kien_loc = Value End Set End Property #End Region Mô hình xử lý của ứng dụng Nhóm hàm khởi tạo đối tượng #Region "Nhóm hàm khởi tạo đối tượng" 'Tạo đối tượng chứa tất cả dữ liệu có trong bảng Public Sub New() MyBase.New(mTen_bang) Doc_du_lieu() End Sub -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. 'Tạo đối tượng có mã số tương ứng Public Sub New(ByVal pMa_so As Integer) MyBase.New(mTen_bang) Dieu_kien_loc = Khoa & "=" & pMa_so Doc_du_lieu() End Sub 'Tạo đối tượng có dữ liệu thỏa câu lệnh truy vấn Public Sub New(ByVal pLenh_sql As String) MyBase.New(mTen_bang) Doc_du_lieu(pLenh_sql) End Sub #End Region Các bạn xem hàm Doc_du_lieu trong nhóm hàm xử lý tính toán Nhóm hàm cung cấp thông tin #Region "Nhóm hàm cung cấp thông tin" 'Cho biết số dòng dữ liệu hiện có Public Function So_dong() As Integer Return Me.Rows.Count End Function ---------------------------------------------------------------------------- 'Cung cấp thuộc tính của đối tượng có mã số Function Thuoc_tinh(ByVal pMa_so As Integer, _ ByVal pTen_cot As String) Dim lDv As New DataView(Me) lDv.RowFilter = Khoa & "=" & pMa_so If lDv.Count > 0 Then Return lDv(0)(pTen_cot) End If End Function ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Function Sap_xep(ByVal pChuoi_sap_xep As String) As DataView Dim lDv As New DataView(Me) lDv.Sort = pChuoi_sap_xep Return lDv End Function #End Region Nhóm hàm xử lý tính toán #Region "Nhóm hàm xử lý tính toán" 'Đọc n cuốn sách mới được nhập
 8. Function Doc_sach_moi(Optional ByVal pSo_dong As _ Integer = 10) As XL_SACH Dim lSql As String lSql = "Select Top " & pSo_dong & " * " & _ " From SACH " & _ " Order By Ngay_cap_nhat Desc" Return New XL_SACH(lSql) End Function Function Doc_sach_ban_chay(Optional ByVal pSo_dong _ As Integer = 10) As XL_SACH Dim lSql As String lSql = "Select Top " & pSo_dong & " * " & _ " From SACH " & _ " Order By So_luong_ban Desc" Return New XL_SACH(lSql) End Function -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Function Doc_sach_theo_chu_de(ByVal pMcd As Integer, _ Optional ByVal pSo_dong As Integer = 10) As XL_SACH Dim lSql As String lSql = "Select Top " & pSo_dong & " * " &_ " From SACH" & _ " Where Mcd = " & pMcd & _ " Order By Ngay_cap_nhat Desc" Return New XL_SACH(lSql) End Function -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sub Doc_du_lieu(Optional ByVal pSQL As String = "") Dim lSQL As String = Chuoi_du_lieu If pSQL "" Then lSQL = pSQL End If If Dieu_kien_loc "" Then lSQL &= " Where " & Dieu_kien_loc End If mDa_Bo_doc_ghi = New OleDbDataAdapter(lSQL, gChuoi_ket_noi) Dim cb As New OleDbCommandBuilder(mDa_Bo_doc_ghi) mDa_Bo_doc_ghi.Fill(Me) End Sub #End Region
 9. Chú ý: Biến gChuoi_ket_noi được khai báo trong thư viện.  'Module Thu_vien.vb Module Thu_Vien Public gChuoi_ket_noi As String End Module Cần phải khởi tạo giá trị cho biến gChuoi_ket_noi trước khi khởi tạo đối tượng. Public Sub Them_sach(ByVal pTen_sach As String, _ ByVal pDon_gia As String, _ ByVal pMo_ta As String, _ ByVal pHinh_minh_hoa As String, _ ByVal pMcd As Integer, _ ByVal pMnxb As Integer) Dim lDr As DataRow = Me.NewRow lDr("Ten_sach") = pTen_sach lDr("Don_gia") = pDon_gia lDr("Mo_ta") = pMo_ta lDr("Hinh_minh_hoa") = pHinh_minh_hoa lDr("Mcd") = pMcd lDr("Mnxb") = pMnxb Me.Rows.Add(lDr) mDa_Bo_doc_ghi.Update(Me) Me.AcceptChanges() End Sub ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sub Xoa_sach(ByVal pMa_so As Integer) Dim lCn As New OleDbConnection(gChuoi_ket_noi) Dim lCmd As New OleDbCommand lCmd.Connection = lCn lCmd.CommandType = CommandType.Text lCmd.CommandText = "Delete * From " & Ten_Bang & _ " Where " & Khoa & "=" & pMa_so lCn.Open() lCmd.ExecuteNonQuery() lCn.Close() End Sub 4. Sử dụng lớp đối tượng Sau khi thiết kế lớp xử lý hoàn tất, việc hiển thị dữ liệu trên màn hình bây giờ khá đơn giản. Xử lý sau liệt kê  các sách có trong bảng dữ liệu:
 10. Private Sub Page_Load(…, e …) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then 'Khởi tạo chuỗi kết nối gChuoi_ket_noi ="Provider=" & _ "Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & _ Server.MapPath("..\Data\QlBanSach.mdb") Dim lSach As New XL_SACH dtlSach.DataSource = lSach dtlSach.DataKeyField = "Ms" dtlSach.DataBind() End If End Sub Nếu muốn hiển thị các sách mới nhập: Private Sub Page_Load(…, e …) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then 'Khởi tạo chuỗi kết nối gChuoi_ket_noi ="Provider=" & _ "Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data Source=" & _ Server.MapPath("..\Data\QlBanSach.mdb") Dim lSach As New XL_SACH dtlSach.DataSource = lSach.Doc_sach_moi() dtlSach.DataKeyField = "Ms" dtlSach.DataBind() End If End Sub Kết quả hiển thị:
 11. Màn hình thông tin sách Trong bảng SACH, chúng ta chỉ có thông tin về Mã chủ đề (Mcd), Mã nhà xuất bản (Mnxb), để lấy được tên  chủ đề, tên nhà xuất bản như kết quả trong hình minh họa trên, chúng ta cần xây dựng hai lớp xử lý tương  ứng là XL_CHU_DE, XL_NHA_XB và bổ sung các điều khiển cần thiết như hình bên dưới. Bổ sung vào sự kiện ItemDataBound của dltSach: 'Hiển thị thông tin chủ đề Dim lnkChu_de As LinkButton lnkChu_de = e.Item.FindControl("lnkChu_de") Dim lChu_de as New XL_CHU_DE lnkChu_de.Text = lChu_de.Thuoc_tinh( _ e.Item.DataItem("Mcd"),"Ten_chu_de")
 12. 'Hiển thị thông tin nhà xuất bản Dim lnkNha_xb As LinkButton lnkNha_xb = e.Item.FindControl("lnkNha_xb") Dim lNha_xb as New XL_NHA_XB lnkNha_xb.Text = lNha_xb.Thuoc_tinh( _ e.Item.DataItem("Mnxb"), "Ten_nha_xuat_ban")
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản