intTypePromotion=1

Bài giảng Bài 6: Phân tích và quyết định đầu tư

Chia sẻ: Codon_06 Codon_06 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

0
59
lượt xem
6
download

Bài giảng Bài 6: Phân tích và quyết định đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tìm hiểu ước lượng dòng tiền của dự án; ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án; lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án; phân tích rủi ro của dự án;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 6: Phân tích và quyết định đầu tư".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 6: Phân tích và quyết định đầu tư

 1. Bài 6 PHÂN TÍCH VÀ QUYẾT ĐỊNH  ĐẦU TƯ 1
 2. Phân tích và quyết định đầu tư  Mục tiêu của bài này  Nội dung trình bày:  Giới thiệu chung  Ước lượng dòng tiền của dự án  Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án  Lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án  Phân tích rủi ro của dự án 2
 3. Giới thiệu chung 3
 4. Những ai quan tâm đến dự án?  Chủ đầu tư   Người tài trợ vốn  Ngân sách (Cơ quan thuế)  Quốc gia (nền kinh tế)  Người được lợi từ dự án  Đối tượng khác 4
 5. Các quan điểm phân tích dự án  Quan điểm chủ đầu tư (Equity point of view)  Quan điểm tổng đầu tư (Total point of view) 5
 6. Quan điểm tổng đầu tư ­ Ngân hàng (Total  Investment Point of View ­TIP)  Lợi ích mà dự án tạo ra sau khi đã trừ tòan bộ  các chi phí và chi phí cơ hội mà không phân  biệt các nguồn vốn tham gia  Ngân lưu tính toán là ngân lưu trước khi  thanh tóan các nghĩa vụ nợ, hay nói cách khác  là phần chia cho các bên theo thứù tự ưu tiên  Các chủ nợ  Chủ đầu tư (chủ sở hữu) 6
 7. Quan điểm chủ đầu tư  (Equity Point of View ­ EPV)  Phần còn lại cuối cùng của chủ đầu tư nhận được  sẽ là bao nhiêu  Ngân lưu tính toán là ngân lưu tổng đầu tư sau khi  đã trừ phần nghĩa vụ trả nợ (gốc, lãi)  Ngân lưu tính toán là ngân lưu cuối cùng mà chủ  đầu tư nhận được sau khi đãø  Cộng thêm phần vốn tài trợ (Ngân lưu vào)  Trừ trả nợ và lãi vay vốn đầu tư (Ngân lưu ra) 7
 8. Sự nhầm lẫn giữa hai quan điểm TIP  và EPV  Khi thẩm định hai quan điểm này rất dễ bị nhầm lẫn, trong báo  cáo ngân lưu thường  Chỉ đưa phần trả lãi mà không có trả gốc ở ngân lưu ra  Chỉ đưa phần trả nợ gốc và lãi ở ngân lưu ra mà không có phần  vốùn tài trợ ở ngân lưu vào  Đưa phần vốn tài trợ trong ngân lưu vào mà không trả nợ gốc và lãi  ở ngân lưu ra  Nguyên tắc chung:   Quan điểm TIP: Không đưa nợ gốc và lãi vào ngân lưu dự án  Quan điểm EPV: Đưa nợ gốc và lãi vào cả ngân lưu vào lẫn ngân  lưu ra. 8
 9. CÁC QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH DỰ ÁN             Quan điểm tổng đầu tư     Quan điểm chủ đầu tư Thực Thu  +        + Thực Chi  ­       ­ Chi Phí Cơ Hội    ­  ­ Trợ Cấp  +  + Thuế  ­  ­ Vay/Trả Nợ                + / ­                          9
 10. Phân loại dự án đầu tư  Dựa vào mục đích của dự án  DA đầu tư mới tài sản cố định  DA thay thế nhằm duy trì hoạt động SXKD hoặc cắt giảm chi  phí  DA mở rộng sản phẩm hoặc thị trường hiện có mở rộng sang  sản phẩm hoặc thị trường mới  DA về an toàn lao động và/hoặc bảo vệ môi trường  DA khác.  Dựa vào mối quan hệ giữa các dự án  Các dự án độc lập nhau  Dự án phụ thuộc nhau  Các dự án loại trừ nhau. 10
 11. Các bước thực hiện hoạch định vốn  đầu tư  Ước lượng dòng tiền (ngân lưu) kỳ vọng của  dự án  Quyết định chi phí sử dụng vốn phù hợp để làm  suất chiết khấu   Lựa chọn kỹ thuật và tính toán các tiêu chuẩn  quyết định đầu tư dự án  Ra quyết định: chấp nhận hay  từ chối dự án. 11
 12. Các bước thực hiện QÑ? Tính IRR, NPV, öôùc löôïng ruûi ro Ngaân löu roøng Tính caùc doøng ngaân löu Thu thaäp caùc thoâng soá ñaàu vaøo 12
 13. Các bảng biểu thường gặp 1. Bảng thông số 2. Bảng tính chỉ số lạm phát và chỉ số giá 3. Các bảng tính về vốn vay 4. Các bảng tính về lịch đầu tư 5. Bảng tính khấu hao 6. Bảng tính sản lượng bán và doanh thu 7. Bảng tính chi phí sản xuất 8. Bảng tính chi phí sản xuất đơn vị 9. Bảng tính nhu cầu vốn lưu động 10. Bảng tính chi phí hàng bán 11. Báo cáo thu nhập 12. Báo cáo ngân lưu (Tính NPV, IRR) 13. Bảng cân đối kế toán (Tổng kết tài sản) 14. Các bảng phân tích độ nhạy 15. Các bảng tính phân tích mô phỏng, ước lượng rủi ro 13
 14. ƯỚC LƯỢNG DÒNG  TIỀN CỦA DỰ ÁN 14
 15. Ước lượng dòng tiền của dự án    Dòng tiền của dự án ở đây chính là dòng tiền ròng  thực tế (không phải thu nhập ròng kế toán) vào  hoặc ra công ty trong một thời kỳ nhất định.                                              Ước lượng dòng tiền dự án cần lưu ý:  Chỉ xác định dòng tiền có liên quan  Sự thay đổi vốn lưu động ròng. 15
 16. Dòng tiền có liên quan  Dòng tiền có liên quan là dòng tiền có ảnh hưởng  và cần xem xét khi quyết định đầu tư vốn.  Hai vấn đề cần chú ý khi quyết định dòng tiền có  liên quan:  Quyết định đầu tư vốn chỉ dựa vào dòng tiền chứ không  dựa vào thu nhập kế toán  Chỉ có dòng tiền tăng thêm mới ảnh hưởng đến quyết  định chấp nhận hay từ chối dự án đầu tư. 16
 17. Phân biệt dòng tiền với lợi nhuận  kế toán  Trong hoạch định vốn đầu tư chỉ có dòng tiền hàng năm được sử dụng,  chứ không phải lợi nhuận kế toán.  Dòng tiền ròng = Lợi nhuận ròng + Khấu hao Lôïi nhuaän keá Ngaân löu toaùn Doanh thu $100,000 $100,000 Chi phí chöa keå khaáu 50,000 50,000 hao Khaáu hao 10,000 - Lôïi nhuaän hoaït ñoäng 40,000 50,000 Thueá thu nhaäp (40%) 16,000 16,000 Lôïi ề Dòng ti n ròng = L nhuaän ợi nhuận ròng +Khấu hao = 24,000 + 10,000 roøng/ngaân 24,000 34,000 17 löu
 18. BIÊN DẠNG NGÂN LƯU CỦA DỰ ÁN Thực thu trừ thực chi Giai đoạn hoạt động 0     1     2     3     4     5     6     7    8    9   10    11    12    13   14 Giai đoạn đầu tư  ban đầu 18
 19. Hai phương pháp xác định  ngân lưu   Phương pháp trực tiếp – Dòng tiền ròng  bằng:  Dòng tiền vào từ hoạt động của dự án  Trừ đi dòng tiền ra cho hoạt động dự án  Phương pháp gián tiếp – Dòng tiền ròng  bằng:  Lợi nhuận sau thuế  Cộng khấu hao  Trừ chi đầu tư cho dự án 19  Cộng hoặc trừ thay đổi vốn lưu động ròng
 20. Ước lượng dòng tiền theo phương pháp trực  tiếp ­Các dòng tiền vào thường gặp 1. Doanh thu 2. Hoàn thuế 3. Thay đổi khỏan phải thu 4. Trợ cấp (nếu có) 5. Vốn nhận tài trợ (đối với quan điểm chủ đầu  tư) 6. Thanh lý tài sản 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2