intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 4: Vận dụng văn hóa trong các hoạt động KD

Chia sẻ: Huỳnh Thị Lệ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

42
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài giảng Chương 4: Vận dụng văn hóa trong các hoạt động KD là: Giới thiệu cho học viên tác động của văn hóa đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, nhấn mạnh các khía cạnh văn hóa cần tránh trong các hoạt động của doanh nghiệp, phân tích một số kĩ năng cần được vận dụng trong các mỗi quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Vận dụng văn hóa trong các hoạt động KD

Môc ®Ých vµ néi dung c¬ b¶n<br /> cña ch−¬ng<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Môc ®Ých:<br /> Giíi thiÖu cho häc viªn t¸c ®éng<br /> cña v¨n ho¸ ®èi víi mäi ho¹t ®éng<br /> cña doanh nghiÖp<br /> NhÊn m¹nh nh÷ng khÝa c¹nh v¨n<br /> ho¸ cÇn tr¸nh trong c¸c ho¹t ®éng<br /> cña doanh nghiÖp<br /> Ph©n tÝch mét sè kü n¨ng cÇn<br /> ®−îc vËn dông trong c¸c mèi quan<br /> hÖ bªn trong vµ bªn ngoµi doanh<br /> nghiÖp.<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> v¨<br /> VËn dông v¨n hãa<br /> trong c¸c ho¹t ®éng kD<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Môc ®Ých vµ néi dung c¬ b¶n<br /> cña ch−¬ng<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> V¡n hãa øng xö trong néi bé doanh nghiÖp<br /> Vai trß vµ biÓu hiÖn<br /> cña v¡n hãa øng xö trong néi bé DN<br /> <br /> Néi dung:<br /> 1. V¨n hãa øng xö trong néi bé doanh nghiÖp<br /> Vai trò c a văn hoá ng x trong n i b doanh nghi p<br /> Nh ng đi u c n lưu ý khi xây d ng văn hoá ng x trong<br /> n i b doanh nghi p<br /> 2.V¨n hãa trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> nh hư ng c a văn hoá đ i v i vi c xây d ng và phát<br /> tri n thương hi u<br /> M t s khía c nh văn hoá c n lưu ý trong xây d ng các<br /> thành t thương hi u<br /> 3. V¨n hãa trong ho¹t ®éng marketing<br /> Tác đ ng c a y u t văn hoá trong ho t đ ng marketing<br /> M t s khía c nh văn hoá c n lưu ý trong ho t đ ng<br /> marketing<br /> 4. V¨n hãa øng xö trong ®µm ph¸n vµ th−¬ng l−îng<br /> nh hư ng c a văn hoá đ n đàm phán và thương lư ng<br /> M t s khía c nh văn hoá c n lưu ý trong đàm phán và<br /> thương lư ng<br /> <br /> Vai trß cña văn hãa øng xö<br /> Gãp phÇn vµo sù thµnh c«ng cña doanh<br /> nghiÖp<br /> Lµm ®Ñp thªm hình t−îng c«ng ty<br /> Ph¸t huy d©n chñ cho mäi thµnh viªn<br /> trong DN<br /> Cñng cè vµ hç trî mçi c¸ nh©n ph¸t triÓn<br /> 1.X©y dùng th¸i ®é an t©m c«ng t¸c<br /> 2.Mang l¹i hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao<br /> 3.T¹o høng khëi lµm viÖc trong toµn doanh nghiÖp<br /> 4.X©y dùng vµ cñng cè tinh thÇn hîp t¸c<br /> 5.X©y dùng văn hãa DN cã b¶n s¾c riªng<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> V¡n hãa øng xö trong néi bé doanh nghiÖp<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> nh÷<br /> VĂn<br /> nh÷ng yªu cÇu V n hãa øng xö trong néi bé doanh nghiÖp<br /> CÊp trªn víi víid−íi<br /> CÊp trªn ®èi víi cÊp cÊp<br /> CÊp trªn ®èi®èicÊp d−íi d−íi<br /> <br /> Vai trß vµ biÓu hiÖn<br /> cña v¡n hãa øng xö trong néi bé DN<br /> <br /> -X©y dùng c¬ chÕ tuyÓn chän, bæ<br /> -X©y dùng c¬ chÕ tuyÓn chän, bæ<br /> <br /> BiÓu hiÖn cña văn hãa øng xö<br /> Văn hãa øng xö cña cÊp trªn ®èi víi<br /> cÊp d−íi<br /> Văn hãa øng xö cña cÊp d−íi ®èi víi<br /> cÊp trªn<br /> Văn hãa øng xö gi a c¸c ®ång<br /> nghiÖp<br /> Văn hãa øng xö víi c«ng viÖc<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> X©y dùng c¬ chÕình ®¼ng, chän, bæ nhiÖm c«ng<br /> ®¼ng,<br /> nhiÖm c«ng khai, bìnhtuyÓn<br /> nhiÖm c«ng khai, b<br /> c¹nh tranh, dïng tranh,<br /> bìc¹nh ®¼ng, dïng ng−êi ®óng dïng ng−êi ®óng chç<br /> nh tranh, c¹nhng−êi ®óng<br /> chç<br /> chç<br /> -ChÕ ®é th−ëng ph¹t c«ng minh<br /> -ChÕ ®é th−ëng ph¹t c«ng minh<br /> ChÕ ®é th−ëng ph¹t c«ng minh<br /> -Thu phôc ®−îc nh©n viªn d−íi<br /> -Thu phôc ®−îc nh©n viªn d−íi<br /> Thu phôc ®−îc nh©n viªn d−íi quyÒn<br /> quyÒn<br /> quyÒn<br /> -Quan t©m ®Õn th«ng th«ng håi ph¶n håi tõ nh©n viªn<br /> -Quan t©m th«ng tin ph¶n håi<br /> ®Õn<br /> Quant©m viªn®Õn tin ph¶n tin<br /> tõ nh©n viªn<br /> tõ nh©n<br /> Quan t©m ®Õn cuéc sèng cña<br /> -Quan t©m ®Õn cuéc sèng sèng cña nh©n viªn<br /> -Quan t©m ®Õn cuéc<br /> cña<br /> nh©n viªn<br /> nh©n viªn<br /> Xö lýtìt nh huèngth¼ng<br /> -Xö lý tìnhìhuèng căng th¼ng ng th¼ng<br /> -Xö lý nh huèng căng că<br /> <br /> khai,<br /> <br /> CÊp d−íi víi víitrªn<br /> CÊp d−íi ®èi víi cÊp cÊp trª<br /> trªn<br /> CÊp d−íi ®èi®èicÊp trªn<br /> - - T«n träng vµ c− xö ®óng mùc<br /> T«n träng vµ c− xö ®óng mùc<br /> T«n träng vµ ăng xö cÊp<br /> - - ThÓ hiÖn ®−îc kh¶ năng tr−íc ®óng<br /> ThÓ hiÖn ®−îc kh¶ nc− tr−íc cÊp<br /> <br /> mùc<br /> hiÖn ®−îc kh¶ năng tr−íc cÊp trªn<br /> giao<br /> viÖc cña cÊp trªn<br /> viÖc cña cÊp trªn<br /> BiÕt ình trong c«ng viÖc<br /> NhiÖt tình trongsÎ, ®ång thuËn víi c«ng viÖc cña cÊp trªn<br /> NhiÖt tchia c«ng viÖc<br /> NhiÖt tình trong c«ng viÖc<br /> <br /> trªn<br /> trªn<br /> ThÓ<br /> <br /> - - Lµm tèt c«ng viÖc ®−îc giao<br /> Lµm tèt c«ng viÖc ®−îc giao<br /> Lµm sÎ, ®ång thuËn víi c«ng<br /> - - BiÕt chiatèt®ång thuËn víi c«ng<br /> BiÕt chia sÎ, c«ng viÖc ®−îc<br /> --<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> nh÷<br /> VĂn<br /> nh÷ng yªu cÇu V n hãa øng xö trong néi bé doanh nghiÖp<br /> <br /> *Gi a c¸c ®ång nghiÖp<br /> T«n träng vµ c− xö ®óng mùc<br /> Sù l«i cuèn lÉn nhau<br /> X©y dùng th¸i ®é cëi më, gióp ®ì lÉn nhau<br /> X©y dùng tinh b¹n, tinh ®ång nghiÖp<br /> *Víi c«ng viÖc<br /> Trang phôc phï hîp<br /> T«n träng lÜnh vùc cña ng−êi kh¸c<br /> Më réng kiÕn thøc<br /> T«n träng giê giÊc lµm viÖc<br /> Thùc hiÖn c«ng viÖc ®óng tiÕn ®é, cã chÊt l−îng<br /> BiÕt l¾ng nghe<br /> <br /> VĂn hãa øng xö trong néi bé doanh nghiÖp<br /> n<br /> <br /> Nh ng đi u c n lưu ý khi xây d ng văn hoá<br /> ng x trong n i b doanh nghi p<br /> 1. Những ®iÒu cÇn tr¸nh ®èi víi l·nh ®¹o DN<br /> Nh ng<br /> Kh«ng biÕt c¸ch dïng ng−êi<br /> - Dïng ng−êi vì th©n<br /> - Ganh ghÐt hiÒn tµi<br /> - Kh«ng chó ý n©ng cao tÝnh năng ®éng<br /> cho nh©n viªn<br /> - Kh«ng chó ý ®Õn nguån nh©n lùc<br /> L·nh ®¹o thiÕu tÇm nhìn chiÕn l−îc<br /> Đéc ®o¸n chuyªn quyÒn, tËp quyÒn qu¸<br /> møc<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn hãa øng xö trong néi bé doanh nghiÖp<br /> n<br /> <br /> VĂn hãa øng xö trong néi bé doanh nghiÖp<br /> n<br /> <br /> Nh ng đi u c n lưu ý khi xây d ng văn hoá<br /> ng x trong n i b doanh nghi p<br /> Những<br /> 2. Nh ng ®iÒu cÇn tr¸nh ®èi víi cÊp d−íi<br /> L¹m dông viÖc nghØ èm<br /> ý thøc vÖ sinh kÐm<br /> Tù do qu¸ trín<br /> Th«ng tÊn x· vØa hÌ<br /> Sö dông ®iÖn tho¹i di ®éng qu¸ nhiÒu trong giê<br /> lµm viÖc<br /> Gi¶i quyÕt m©u thuÉn c¸ nh©n trong giê lµm viÖc<br /> Lu«n miÖng kªu ca phµn nµn<br /> <br /> Nh ng đi u c n lưu ý khi xây d ng văn hoá<br /> ng x trong n i b doanh nghi p<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> V¡n ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> <br /> Thương hi u là gì?<br /> T thương hi u (Brand) có ngu n<br /> g c t<br /> ch<br /> Brandr, theo ti ng<br /> Aixơlen c nghĩa là đóng d u, xu t<br /> phát t th i xa xưa, khi nh ng ch<br /> tr i chăn nuôi mu n phân bi t đàn<br /> c u c a mình v i nh ng đàn<br /> c u khác, h đã dùng 1 con d u<br /> b ng s t nung đ đóng lên lưng<br /> t ng con m t, thông qua đó kh ng<br /> đ nh giá tr hàng hóa và quy n s<br /> h u c a mình. Như th , thương hi u<br /> xu t hi n t nhu c u t o s khác<br /> bi t cho s n ph m c a nhà s n xu t.<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Những<br /> 3. Nh ng ®iÒu cÇn tr¸nh trong quan hÖ víi<br /> ®ång nghiÖp<br /> Kh«ng nªn cã th¸i ®é ganh ®ua kh«ng lµnh<br /> m¹nh víi ®.nghiÖp<br /> Kh«ng nªn gi th¸i ®é co mình, khÐp kÝn<br /> víi ®ång nghiÖp<br /> Tr¸nh th¸i ®é b¶o thñ<br /> Kh«ng nªn lµm hé phÇn viÖc cña ng−êi kh¸c<br /> Kh«ng c− xö víi ®ång nghiÖp víi th¸i ®é kÎ<br /> c¶, thiÕu t«n träng<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> V¡n ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> <br /> Thương hi u là gì?<br /> Th−¬ng hiÖu lµ c¸I tªn, mét tõ ng ,<br /> mét dÊu hiÖu, mét biÓu t−îng hay<br /> mét kiÓu d¸ng hoÆc tæng hîp tÊt c¶<br /> c¸c yÕu tè trªn nh»m x¸c ®Þnh c¸c<br /> s¶n phÈm hay dÞch vô cña mét (hay<br /> mét nhãm) ng−êi b¸n vµ ph©n biÖt<br /> c¸c s¶n phÈm (dÞch vô) ®èi víi c¸c ®èi<br /> thñ c¹nh tranh (Theo đ nh nghĩa c a<br /> Hi p h i Marketing Hoa Kỳ)<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> 2<br /> <br /> V¡n ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> <br /> Thương hi u là gì?<br /> Thương hi u:<br /> Ch các d u hi u phân bi t<br /> Hình nh v hàng hoá ho c<br /> Hình tư ng v doanh nghi p<br /> Phong cách kinh doanh, ph c v<br /> c a DN.<br /> Thương hi u v b n ch t là uy tín,<br /> danh ti ng c a s n ph m hàng hoá,<br /> d ch v ho c c a DN<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> L i ích c a thương hi u<br /> Đ i v i doanh thu và l i nhu n: Thương hi u<br /> là tài s n vô hình c a doanh nghi p<br /> Đ i v i th ph n c a doanh nghi p: Thương<br /> hi u duy trì lư ng khách hàng truy n th ng,<br /> đ ng th i thu hút thêm nhi u khách hàng m i,<br /> khách hàng ti m năng<br /> Thương hi u giúp các doanh nghi p gi m các<br /> chi phí liên quan đ n ho t đ ng marketing<br /> Quá trình đưa s n ph m m i c a doanh<br /> nghi p ra th trư ng s thu n l i d dàng hơn<br /> n u doanh nghi p đã s n có thương hi u<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> L i ích c a xây d ng thương hi u<br /> <br /> L i ích c a thương hi u<br /> <br /> Thương hi u là linh h n, là s c<br /> s ng c a m t doanh nghi p và<br /> cũng là linh h n và s c s ng c a<br /> m t qu c gia, dân t c<br /> Thương hi u là tài s n vô hình vô<br /> cùng quý giá c a doanh nghi p,<br /> ni m t hào c a dân t c, bi u<br /> tư ng ti m l c kinh t c a n n<br /> kinh t qu c gia.<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> L i ích c a xây d ng thương hi u<br /> <br /> Xây d ng thương hi u:<br /> 1. Là xây d ng tài s n cho doanh<br /> nghi p<br /> 2. Là xây d ng danh ti ng DN.<br /> 3. Là m t lo i hình đ u tư<br /> 4. Là xây d ng giá tr<br /> ti m n c a DN<br /> 5. Là m t đi u ki n đ<br /> phát tri n b n v ng<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> Xây d ng thương hi u là gì ?<br /> Là quá trình l a ch n và k t<br /> h p các thu c tính h u hình cũng<br /> như vô hình v i m c đích đ khác<br /> bi t hóa s n ph m, d ch v ho c<br /> t p đoàn m t cách th c thú v , có<br /> ý nghĩa và h p d n.<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> L i ích c a xây d ng thương hi u<br /> <br /> Đ c đi m c a m t thương hi u<br /> thành công:<br /> Chính là s c m nh khác bi t hóa<br /> c a thương hi u. S khác bi t hóa<br /> đó ph i:<br /> 1. D nh n bi t<br /> 2. Đáng thèm mu n<br /> 3. Đáng tin c y<br /> 4. Đư c thông tin<br /> chính xác<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> 3<br /> <br /> V¡n ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> <br /> nh hư ng c a văn hoá đ i v i vi c<br /> xây d ng và phát tri n thương hi u<br /> Văn hãa lµ nguån lùc néi t¹i cña th−¬ng<br /> hiÖu<br /> B»ng văn hãa, th−¬ng hiÖu chinh phôc<br /> niÒm tin, t×nh c m cña kh¸ch hµng<br /> Văn hãa doanh nghiÖp lµ yÕu tè kh«ng<br /> thÓ thiÕu trong cÊu thµnh cña hình ¶nh<br /> th−¬ng hiÖu<br /> Th−¬ng hiÖu lµ yÕu tè lµm nªn nÐt văn<br /> hãa riªng biÖt cña c«ng ty<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> n<br /> Mét sè khÝa c¹nh v¡n hãa cÇn l−u ý<br /> trong x©y dùng c¸c thµnh tè th−¬ng hiÖu<br /> <br /> 1. ĐÆt tªn th−¬ng hiÖu<br /> Æt<br /> Quy t c/Tiêu chí:<br /> Đơn gi n d đ c<br /> Thân thi n, có ý nghĩa<br /> Khác bi t, n i tr i và đ c đáo<br /> Kh năng liên tư ng<br /> Tªn th−¬ng hiÖu, nh·n hiÖu ph¶i dÔ<br /> chuyÓn ®æi, hµi hßa vÒ văn hãa<br /> Khi sö dông tªn riªng lµm tªn th−¬ng<br /> hiÖu cÇn tÝnh ®Õn sù kh¸c biÖt vÒ văn<br /> hãa<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> n<br /> Mét sè khÝa c¹nh v¡n hãa cÇn l−u ý<br /> trong x©y dùng c¸c thµnh tè th−¬ng hiÖu<br /> <br /> 3. X©y dùng tÝnh c¸ch cña th−¬ng<br /> hiÖu<br /> TÝnh c¸ch cña th−¬ng hiÖu cÇn mang<br /> ®Ëm ý nghÜa văn hãa vµ giµu hình<br /> t−îng<br /> NÕu tÝnh c¸ch cña th−¬ng hiÖu trë nªn<br /> qu¸ hÊp dÉn, nã cã thÓ gi¶m sù chó ý<br /> cña kh¸ch hµng tíi nh ng yÕu tè quan<br /> träng<br /> NÕu tÝnh c¸ch th−¬ng hiÖu ®−îc thÓ<br /> hiÖn qua mét con ng−êi cô thÓ thì hình<br /> t−îng ph¶i ®−îc ®æi míi th−êng xuyªn<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> V¡n ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> <br /> nh hư ng c a văn hoá đ i v i vi c<br /> xây d ng và phát tri n thương hi u<br /> <br /> ViÖc x©y dùng th−¬ng hiÖu kh«ng ®¬n<br /> gi¶n chØ lµ mét kÕ ho¹ch cña phßng<br /> marketing mµ cßn lµ t¹o năng l−îng<br /> bªn trong - VHDN<br /> Toµn bé con ng−êi cña doanh nghiÖp<br /> ph¶i x©y dùng văn hãa c«ng ty, ph¶i<br /> cã triÕt lý kinh doanh, ®¹o ®øc kinh<br /> doanh, ph¶I rÌn luyÖn cung c¸ch giao<br /> tiÕp, th¸i ®é øng xö, th¸i ®é phôc vô<br /> kh¸ch hµng…<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> n<br /> Mét sè khÝa c¹nh v¡n hãa cÇn l−u ý<br /> trong x©y dùng c¸c thµnh tè th−¬ng hiÖu<br /> <br /> 2. X©y dùng logo cña th−¬ng hiÖu<br /> Quy t c/Tiêu chí:<br /> Logo cña th−¬ng hiÖu ph¶i cã ý nghÜa<br /> văn hãa ®Æc thï, mang b¶n s¾c cña<br /> mét nÒn văn hãa<br /> Logo cña th−¬ng hiÖu ph¶i cã kh¶<br /> năng thÝch nghi trong c¸c nÒn văn hãa<br /> hay ng«n ng kh¸c nhau<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> n<br /> Mét sè khÝa c¹nh v¡n hãa cÇn l−u ý<br /> trong x©y dùng c¸c thµnh tè th−¬ng hiÖu<br /> <br /> 4. X©y dùng c©u khÈu hiÖu<br /> D nh : nó có th đư c g i lên trong tâm trí m i ngư i<br /> b t c lúc nào. Thông thư ng, m t kh u hi u không<br /> nên dài quá 7-9 ch vì dài hơn s khó nh .<br /> Th hi n đư c nh ng đ c tính và ích l i ch y u c a s n<br /> ph m:<br /> B n không đư c b qua nh ng cơ h i kh c sâu<br /> các ích l i ch y u c a s n ph m, d ch v trong<br /> nh n th c c a khách hàng.<br /> n tư ng và t o nên s khác bi t<br /> M t slogan t t nên làm cho thương hi u c a công<br /> ty tr nên khác bi t. Đ t o nên s khác bi t, slogan<br /> c n bao hàm m t s đ c tính n i b t nào đó c a<br /> thương hi u so v i các đ i th c nh tranh,<br /> Chú ý: CÇn ®èi chiÕu ý nghÜa cua khÈu hiÖu trong<br /> nh ng ng«n ng kh¸c nhau<br /> Kh«ng chän nh ng khÈu hiÖu chung<br /> chung<br /> Kh«ng sö dông nh ng c©u khÈu hiÖu nh¹t<br /> nhÏo, nghÌo nµn ý nghÜa vµ ph¶n c¶m<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> 4<br /> <br /> VĂn ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> n<br /> Mét sè khÝa c¹nh v¡n hãa cÇn l−u ý<br /> trong x©y dùng c¸c thµnh tè th−¬ng hiÖu<br /> <br /> VĂn ho¸ trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn th−¬ng hiÖu<br /> n<br /> Mét sè khÝa c¹nh v¡n hãa cÇn l−u ý<br /> trong x©y dùng c¸c thµnh tè th−¬ng hiÖu<br /> <br /> Khi x©y dùng c¸c thµnh tè th−¬ng hiÖu cÇn l−u ý tÝnh<br /> ®Æc thï văn hãa, sù kh¸c biÖt văn ho¸<br /> <br /> Khi x©y dùng c¸c thµnh tè th−¬ng hiÖu cÇn l−u ý tÝnh<br /> ®Æc thï văn hãa, sù kh¸c biÖt văn ho¸<br /> <br /> Văn hãa b¶n ®Þa trë thµnh rµo c¶n cho bÊt<br /> cø mét th−¬ng hiÖu nµo muèn x©m nhËp<br /> vµo mét thÞ tr−êng míi<br /> <br /> Nªn nghiªn cøu gi¸ trÞ vµ ®Æc tÝnh văn ho¸<br /> cña c¸c d©n téc ®Ó lång vµo s¶n phÈm chø<br /> kh«ng thÓ ¸p ®Æt nh ng gi¸ tr văn ho¸ cña<br /> mình trªn s¶n phÈm b¸n cho ng−êi b¶n ®Þa<br /> <br /> Mét th−¬ng hiÖu lín toµn cÇu, ®ång nghÜa<br /> víi sù gÇn gòi vµ th©n thiÖn víi ng−êi tiªu<br /> dïng ë c¸c nÒn văn khãa kh¸c biÖt, nh−ng<br /> nh ng ®Æc tÝnh nµy cã thÓ cã gi¸ trÞ ®èi víi<br /> d©n téc hoÆc nÒn văn ho¸ nµy song l¹i<br /> ch¼ng cã ý nghÜa gì ®èi víi mét d©n téc<br /> hoÆc nÒn văn ho¸ kh¸c<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn hãa trong ho¹t ®éng Marketing<br /> n<br /> <br /> B¶n chÊt marketing<br /> Marketing là nh ng vi c b n làm đ tìm hi u<br /> khách hàng c a mình là nh ng ai, h c n gì và<br /> mu n gì, và làm th nào đ đáp ng nhu c u<br /> c a h đ ng th i t o ra l i nhu n:<br /> · Cung c p s n ph m và/ ho c d ch v mà<br /> khách hàng c n;<br /> · Đưa ra m c giá khách hàng ch p thu n tr ;<br /> · Đưa s n ph m/ d ch v đ n v i khách hàng;<br /> và<br /> · Cung c p thông tin và thu hút khách hàng đ<br /> h mua s n ph m và d ch v c a b n.<br /> (Thu t ng marketing d ch ra ti ng Vi t có<br /> nghĩa là ti p th hay ti p c n th trư ngTuy nhiên,<br /> thu t ng b ng ti ng Vi t không th hi n đ y đ ý<br /> nghĩa nên vi c s d ng nguyên t g c “marketing”<br /> tr nên tương đ i ph bi n)<br /> <br /> Th−¬ng hiÖu còng ph¶i thay ®æi nhÊt ®Þnh<br /> vÒ c¸ch thøc, kü thuËt ®Ó phï hîp víi thÞ<br /> hiÕu, văn ho¸ cña mçi vïng kh¸c nhau<br /> ng«n ng vµ hµnh vi tiªu dïng, mét bao bì<br /> phï hîp víi ®Þa ph−¬ng cho mét th−¬ng<br /> hiÖu lín còng cÇn ®−îc c©n nh¾c<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn hãa trong ho¹t ®éng Marketing<br /> n<br /> <br /> V¡n ho¸ kinh doanh ¶nh h−ëng<br /> ®Õn:<br /> ®Õn:<br /> Lùa chän lÜnh vùc kinh doanh, lùa chän thÞ<br /> tr−êng môc tiªu, c¸c quyÕt ®Þnh vÒ nhiÖm<br /> vô cña tõng c«ng cô….<br /> C¸c chiÕn thuËt, c¸c s¸ch l−îc, c¸c biÖn<br /> ph¸p cô thÓ, c¸c thao t¸c cña nhµ ho¹t<br /> ®éng thÞ tr−êng trong qu¸ tr×nh marketing.<br /> C¸c c«ng cô kh¸c nhau cña hÖ thèng<br /> marketing-mix, ®Æc biÖt lµ c«ng cô s¶n<br /> phÈm, ph©n phèi vµ xóc tiÕn hçn hîp.<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn hãa trong ho¹t ®éng Marketing<br /> n<br /> <br /> Tác đ ng c a y u t văn hoá trong<br /> ho t đ ng marketing<br /> <br /> 1.<br /> <br /> V¡n hãa trong lùa chän thÞ tr−êng<br /> môc tiªu<br /> <br /> Lùa chän thÞ tr−êng môc tiªu<br /> và<br /> mang đ m d u n v đ o đ c v<br /> trình đ c a ch th kinh doanh<br /> tr nh<br /> Khi lùa chän th trư ng môc<br /> tiªu, c¸c nhµ qu¶n trÞ<br /> Marketing ph¶i lu«n ®èi chiÕu<br /> víi sø mÖnh vµ c¸c quy t¾c<br /> kinh doanh<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> VĂn hãa trong ho¹t ®éng Marketing<br /> n<br /> <br /> Tác đ ng c a y u t văn hoá trong<br /> ho t đ ng marketing<br /> <br /> 2. V¡n hãa trong c¸c quyÕt ®Þnh vÒ<br /> s¶n phÈm<br /> <br /> C¸c quyÕt ®Þnh vÒ nh·n hiÖu<br /> C¸c quyÕt ®Þnh vÒ bao gãi vµ dÞch vô<br /> C¸c quyÕt ®Þnh vÒ thiÕt kÕ vµ marketing s¶n<br /> phÈm míi<br /> 3. VĂn hãa trong c¸c ho¹t ®éng<br /> n<br /> truyÒn th«ng<br /> <br /> Qu¶ng c¸o<br /> Xóc tiÕn b¸n hµng<br /> Tuyªn truyÒn<br /> B¸n hµng c¸ nh©n vµ marketing trùc tiÕp<br /> www.themegallery.com<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2