intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 6 - Nguyễn Duy Khương

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
100
lượt xem
14
download

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 6 - Nguyễn Duy Khương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chuyển động song phẳng của vật rắn", cụ thể như: Khảo sát vật chuyển động song phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 6 - Nguyễn Duy Khương

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 6<br /> <br /> 4/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> Ví dụ: Cho cơ cấu AB như hình vẽ, A di chuyển với vận tốc<br /> 2m/s và gia tốc 3m/s2<br /> 1) Tính vận tốc và gia tốc điểm B<br /> 2) Tìm quỹ đạo của điểm C khi A di chuyển từ độ cao cao<br /> nhất đến điểm thấp nhất.<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> Ví dụ: Cho cơ cấu tay quay O1AB quay quanh O1. Ba bánh<br /> răng ăn khớp răng như hình vẽ, các bán kính tương ứng R1,<br /> R2, R3 biết R1=0,2 m, R2=0,6m, R3=0,3m, 1=1,5 rad/s, 1=0,5<br /> rad/s2, c=2 rad/s, c=1 rad/s2.<br /> 1) Tính vận tốc góc và gia tốc góc của bánh răng thứ ba.<br /> 2) Tính vận tốc và gia tốc điểm M.<br /> y<br /> +<br /> 1<br /> <br /> x<br /> <br /> O1(I)<br /> <br /> c c<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> (III)<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> (II)<br /> <br /> M<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 6<br /> <br /> 4/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> 1) Tính vận tốc góc và gia tốc góc của bánh răng thứ ba<br /> Theo công thức villit ta có:<br /> <br /> y<br /> +<br /> <br /> x<br /> <br /> O1(I)<br /> <br /> 1<br /> <br /> c c<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> (III)<br /> <br /> 1<br /> <br /> (II)<br /> <br /> M<br /> <br /> 1  c<br /> R<br />  (1)i n<br /> R1<br />  n  c<br /> R<br />   c<br />  1<br />  (1)1 3<br /> R1<br /> 3  c<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> R1<br /> 1  c<br /> R3<br /> 0, 2<br />  3   2  <br /> 1,5   2  <br /> 0,3<br /> 13<br />  3   (rad / s )<br /> 3<br /> <br />  3  c <br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> Theo công thức villit ta có:<br /> <br /> 1   c<br /> R<br />  (1)i n<br /> R1<br /> n  c<br /> <br /> y<br /> +<br /> 1<br /> <br /> x<br /> <br /> O1(I)<br /> <br /> c c<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> (III)<br /> <br /> 1<br /> <br /> (II)<br /> <br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> R1<br /> 1   c<br /> R3<br /> 0, 2<br />   3  (1) <br />  0,5  (1) <br /> 0,3<br /> <br />  3  c <br /> <br />   3  2(rad / s 2 )<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 6<br /> <br /> 4/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> 2) Tính vận tốc và gia tốc điểm M<br /> *Bài toán vận tốc<br /> y<br /> Ta chọn B làm cực ta có công thức<br /> 3 3<br /> + x<br /> quan hệ sau<br /> 1<br /> <br /> O1(I)<br /> <br /> c c<br /> <br /> <br /> VM / B<br /> <br /> 1<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> (II)<br /> <br /> (III)<br /> M<br /> <br /> <br /> VB<br /> <br />   <br /> VM  VB  VM / B<br /> <br /> Do B quay quanh O1 nên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> VB  O1 B.c j  ( R1  2 R2  R3 )c j<br /> <br /> Do M có chuyển động quay quanh B<br /> nên <br /> <br /> <br /> VM / B   R33 i<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 13 <br />  VM  ( R1  2 R2  R3 )c j  R33 i  0,3 i  (0, 2  2.0, 6  0,3)2 j<br /> <br /> <br /> 3<br />  1,3i  2, 2 j<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> <br /> y<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cách 2: Ta có thể tính vận tốc bằng công thức vector<br /> <br /> O1(I)<br /> <br /> c c<br /> <br /> 1<br /> <br />   <br /> VM  VB  VM / B<br /> 3 3<br />    <br /> <br /> V<br /> M  VB  3  BM<br /> <br />    <br /> O1 B<br /> x<br /> B<br /> <br /> <br />  O1 B  3  BM<br /> <br />  c<br /> (III)<br /> BM Với    0;0;  <br /> A<br /> c<br /> <br />  c<br /> M<br /> O1 B   R1  2 R2  R3  i   R1  2 R2  R3 ; 0; 0 <br /> <br /> (II)<br /> 3   0;0; 3 <br /> <br /> BM   0;  R3 ; 0 <br /> <br /> <br />  VM   0; c  R1  2 R2  R3  ;0     R33 ; 0;0 <br /> <br /> <br /> <br />    R33 ; c  R1  2 R2  R3  ;0   1,3i  2, 2 j<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 6<br /> <br /> 4/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> 2) Tính vận tốc và gia tốc điểm M<br /> *Bài toán<br />  gia<br /> tốc<br /> <br /> y<br /> <br /> +<br /> <br /> O1(I)<br /> <br /> 1<br /> <br /> c c<br /> <br /> <br /> WBn<br /> <br /> A<br /> WM / B<br /> <br /> 1<br /> <br /> WM  WB  WM / B<br /> <br /> 3 3<br /> <br /> x<br /> <br /> <br /> WMn / B<br /> <br /> B<br /> (III)<br /> <br /> Do B quay quanh O1 nên<br /> <br /> <br /> <br />   <br /> WB  WBn  WB  O1 Bc2 i  O1 B c j<br /> <br /> Do M có chuyển động tương đối<br /> quay quanh<br /> B nên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> M<br /> <br /> WB<br /> <br /> <br /> 2<br /> WM / B  WMn / B  WM / B   R3 3 i  R33 j<br /> <br /> <br /> <br />  WM     R1  2 R2  R3  c2  R3 3  i   R332   R1  2 R2  R3   c  j<br /> 2<br />  <br /> <br />  13 <br />     0, 2  2.0, 6  0,3 22  0,3.2  i   0,3     0, 2  2.0, 6  0,31 j<br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  5i  4,5 j<br /> (II)<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> y<br /> <br /> Cách 2: Ta có thể tính vận tốc bằng công thức vector<br /> <br />   <br /> WM  WB  WM / B<br />   <br /> <br />  WB   3  BM  32 BM<br /> <br /> 3 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> O1(I)<br /> <br /> c c<br /> <br /> <br /> O1 B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> (III)<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> (II)<br /> <br />  <br /> <br />   c  O1 B  c2 O1 B <br />  <br /> <br />  3  BM  32 BM<br /> <br /> <br /> Với  c   0;0;  c   3   0, 0,  3 <br /> <br /> <br /> BM<br /> <br /> x<br /> <br /> <br /> <br /> O1 B   R1  2 R2  R3 ;0;0  BM   0;  R3 ; 0 <br /> <br /> <br /> WM   0;  c  R1  2 R2  R3  ; 0   c2  R1  2 R2  R3 ;0; 0  <br /> <br />   R3 3 ; 0; 0   32  0;  R3 ; 0 <br />   c2  R1  2 R2  R3    3 R3 ; 32 R3   c  R1  2 R2  R3  ; 0 <br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 6<br /> <br /> 4/8/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> Ví dụ: Cho mô hình như hình vẽ. Biết AB=BC=R<br /> Tính vận tốc góc và gia tốc góc<br /> của thanh BC, CD.<br /> Giải<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2 <br /> <br /> 2<br /> <br /> R<br /> <br /> 45o<br /> <br /> 1<br /> <br /> A<br /> R<br /> <br /> D<br /> <br /> 1<br /> <br /> *Phân tích chuyển động<br /> + Điểm B quay tròn quanh A<br /> + Điểm C quay tròn quanh D<br /> <br /> R<br /> <br /> CHƯƠNG 9 Chuyển động song phẳng của vật rắn<br /> 1. Khảo sát vật chuyển động song phẳng<br /> <br /> VB<br /> <br /> *Giải bài toán vận tốc<br /> +Tính vận tốc VB<br /> <br /> 2<br /> <br /> B<br /> <br /> <br /> <br /> C<br /> VC<br /> <br /> VB  R<br /> <br /> +Tính vận tốc VC (Có 3 cách tính VC)<br /> Cách 1: Dùng công thức quan hệ vận tốc<br /> <br />   <br /> VC  VB  VC / B (*)<br /> <br /> VC / B<br /> <br /> 1<br /> <br /> A<br /> <br /> |_ CD<br /> <br /> 2R1<br /> <br /> D<br /> <br /> |_ AB<br /> <br /> R<br /> <br /> |_ BC<br /> <br /> R2<br /> <br /> Chiếu (*) lên trục x, y<br /> <br /> 2<br /> Ox: <br /> 2 R1   R  0  1  <br /> 2<br />  R1  0  R2  2  <br /> Oy:<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2