intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Đánh giá đất đai - Huỳnh Thanh Hiền

Chia sẻ: Codon_08 Codon_08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

135
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu về môn học đánh giá đất đai; bản đồ đất và đơn vị đất đai; đánh giá hiện trạng và xác định loại hình sử dụng đất; phân loại thích hợp đất đai;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Đánh giá đất đai".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đánh giá đất đai - Huỳnh Thanh Hiền

  1. 3/4/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – TP. HCM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN KINH TẾ ĐẤT VÀ BẤT ĐỘNG SẢN Giảng viên: ThS. Huỳnh Thanh Hiền Phòng PV348, Phượng Vỹ; Điện thoại: O9O 373 O 878 Email: hthanhhien(at)yahoo.com hoặc hthien(at)hcmuaf.edu.vn Bài giảng ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI (Land Evaluation) 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 1 Cấu trúc môn học  Chương 1. Giới thiệu môn học;  Chương 2. Bản đồ đất và đơn vị đất đai;  Chương 3. Đánh giá hiện trạng & xác định loại hình sử dụng đất;  Chương 4. Phân loại thích hợp đất đai;  Làm bài tập & kiểm tra;  Seminar. 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 2 1
  2. 3/4/2015 Hình thức kiểm tra, thi Điểm môn học gồm có 2 điểm thành phần:  Điểm thành phần (D1): 30% điểm môn học. Tổng điểm các thành phần gồm có: điểm chuyên cần (sinh viên tích tự tham gia xây dựng bài, phát biểu, đi học đầy đủ,…), sinh viên làm bài kiểm tra kiến thức, bài tập trên lớp hoặc nhiệm vụ cụ thể được giao.  Điểm thi cuối khóa (D2): 70% điểm môn học. Sinh viên thi viết – đề đóng, thời lượng dự kiến khoảng 60 phút.  Điểm môn học = 0,3D1 + 0,7D2 3/4/2015 @ 2012 Huỳnh Thanh Hiền. 3 Học liệu  TÀI LIỆU CHÍNH: Bài giảng đánh giá đất đai – Huỳnh Thanh Hiền (lưu hành nội bộ).  TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Bài giảng Đánh giá đất đai – Nguyễn Du. 2. Đánh giá đất – Đào Châu Thu & Nguyễn Khang (tài liệu cho SV cao học) 3. Đánh giá đất – Phạm Quang Khánh 4. Đánh giá đất đai – Phạm Quang Trí (Đại học Cần Thơ) 5. Tài liệu Land Evaluation – FAO (1976 & 2007) 3/4/2015 @ 2012 Huỳnh Thanh Hiền. 4 2
  3. 3/4/2015 Chương I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ ĐAI 1. Giới thiệu về môn học Thực chất công tác đánh giá đất đai là quá trình: 1. Thu thập thông tin chính xác về các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội của vùng cần đánh giá; 2. Đánh giá tính thích hợp của đất đai đối với các kiểu sử dụng đất khác nhau, trên quan điểm sinh thái và bền vững. Mục đích của công tác đánh giá đất đai: Nhằm cung cấp những thông tin về sự thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng đất làm căn cứ cho việc đưa ra các quyết định về việc sử dụng đất một cách có khoa học, hợp lý và hiệu quả. 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 5 2. Mục đích và yêu cầu của môn học Mục đích:  Nâng cao hiểu biết, nhận thức về quan điểm đánh giá đất theo FAO;  Giới thiệu nội dung và quy trình đánh giá đất của FAO;  Hiểu và vận dụng được những phương pháp và kỹ thuật mới trong các bước đánh giá đất;  Hiểu và vận dụng được kết quả đánh giá đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông, lâm nghiệp. Yêu cầu:  Quán triệt quan điểm, nguyên tắc, quy trình đánh giá đất của FAO;  Nắm vững điều tra, mô tả các đơn vị đất đai và loại hình sử dụng đất;  Phân hạng thích hợp đất đai theo cấu trúc phân hạng, phân tích tài chính và tác động môi trường;  Đề xuất sử dụng thích hợp đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất. 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 6 3
  4. 3/4/2015 3. Nội dung, phương pháp đánh giá đất theo FAO a./ Hướng dẫn của FAO về đánh giá đất Định nghĩa Đánh giá đất: Đánh giá đất đai là quá trình so sánh, đối chiếu những đặc điểm đất đai vốn có của một khoanh/vạt đất với những thuộc tính đất đai mà yêu cầu sử dụng đất cần phải có. Quan điểm đánh giá đất của FAO: • Đánh giá các đặc điểm, thuộc tính tự nhiên, kinh tế - xã hội của các đơn vị đất đai và loại sử dụng đất • Đảm bảo tính thích hợp, tính hiệu quả và tính bền vững cho các loại sử dụng đất 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 7 b./ Nội dung nghiên cứu  Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường KT – XH có liên quan đến chất lượng đất đai;  Nghiên cứu các đặc tính đất đai và xây dựng bản đồ đơn vị đất đai;  Đánh gía hiện trạng sử dụng đất, lựa chọn các loại hình sử dụng đất và xác định yêu cầu sử dụng đất;  Phân cấp đánh giá khả năng thích hợp đất đai. 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 8 4
  5. 3/4/2015 TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI THEO FAO 1992 (7/9 bước của QHSDĐ) 3 1 2 X¸c ®Þnh lo¹i h×nh 5 6 7 8 9 X¸c Thu sö dông §¸nh X¸c ®Þnh X¸c ®Þnh Quy ¸p dông ®Þnh thËp tµi ®Êt gi¸ kh¶ hiÖn tr¹ng LH sö ho¹ch cña viÖc môc liÖu 4 n¨ng KT-XH dông ®Êt tiªu X¸c ®Þnh thÝch vµ m«i thÝch hîp sö dông ®¸nh gi¸ ®¬n vÞ ®Êt hîp tr­êng nhÊt ®Êt ®Êt ®ai 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 9 TRÌNH TỰ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI THEO FAO 1976 & 2007 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 10 5
  6. 3/4/2015 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 11 ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ (H.Hulzing 1993): • Đánh giá đất nông - lâm nghiệp • Mức độ sơ bộ, bán chi tiết, chi tiết • Thể hiện kết quả đánh giá đất theo các cấp tỷ lệ bản đồ ứng với phạm vi lãnh thổ đánh giá 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 12 6
  7. 3/4/2015 c./ Phương pháp tiến hành đánh giá đất • Phương pháp hai bước và song song • Thu thập thông tin có sẵn/thứ cấp: Tài liệu, báo cáo, số liệu, bản đồ • Thu thập thông tin ban đầu/sơ cấp: số liệu của bản thân người nghiên cứu + Điều tra nông thôn nhanh - RRA: Thực địa, hội họp, phỏng vấn nhanh + Điều tra chi tiết - PRA: Theo bộ câu hỏi • Xử lý số liệu/thông tin: các phần mềm máy vi tính • Xây dựng bản đồ: Số hoá bản đồ và kỹ thuật GIS 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 13 d./ Những nguyên tắc của đánh giá đất theo FAO 1. Đánh giá đất tập trung vào so sánh các loại hình sử dụng đất (LUT) khác nhau trong vùng nghiên cứu; 2. Đánh giá và phân hạng thích hợp đất đai cho các LUT cụ thể; 3. Đánh giá đất đòi hỏi có sự so sánh hiệu quả kinh tế giữa các LUT; 4. Đánh giá đất trên quan điểm tổng hợp với sự phối hợp và tham gia của các nhà khoa học nông nghiệp khác nhau; 5. Đánh giá đất phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của khu vực/vùng nghiên cứu; 6. Khả năng thích hợp đưa của các LUT phải dựa trên cơ sở bền vững, mang tính quyết định là các yếu tố sinh thái. 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 14 7
  8. 3/4/2015 4. Tổng quan tình hình nghiên cứu về đánh giá đất a. Trên thế giới (xem bài giảng) Hiện nay có 3 phương pháp đánh giá đất chính: • Đánh giá đất dựa vào sự mô tả và xét đoán trực tiếp - Định tính • Đánh giá đất theo cách cho điểm các chỉ tiêu từ (0 đến 100 điểm) • Đánh giá đất trên cơ sở tính thích hợp của các loại sử dụng đất đối với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - Định lượng Các tài liệu hướng dẫn đánh giá đất theo tính thích hợp của FAO (từ 1976 đến 2007) • Đề cương đánh giá đất đai - 1976 • Đánh giá đất cho nông nghiệp nước trời - 1983 • Đánh giá đất cho vùng đất rừng - 1984 • Đánh giá đất cho nông nghiệp được tưới - 1985 • Đánh giá đất cho đồng cỏ chăn thả - 1989 • Đánh giá đất và phân tích hệ thống canh tác cho quy hoạch sử dụng đất -1992 • Đánh giá đất sửa đổi, bổ sung (tái bản) năm - 2007 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 15 b. Tại Việt Nam Khái niệm và nội dung đánh giá đất đã có từ lâu gắn liền với lịch sử sản xuất và phát triển nông nghiệp. • Trong thời kỳ phong kiến, thực dân: Đánh giá đất theo hạng đất" Tứ hạng điền - Lục hạng thổ " • Sau Hoà bình, 1954 - 1990: Đánh giá đất theo đặc điểm và khả năng sử dụng các loại đất phát sinh; tiếp đó phân hạng đất theo cho điểm các chỉ tiêu để định ra hạng 1-6/7 phục vụ thâm canh và thuế nông nghiệp • Từ những năm 90 đến nay: Đánh giá đất theo chỉ dẫn của FAO với quan điểm đánh giá tính thích hợp của các loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp đối với điều kiện sinh thái, kinh tế, xã hội Từ các kết quả nghiên cứu và thực hiện đánh giá đất theo FAO cấp toàn quốc đến tỉnh, huyện, xã, đã • Hoàn thiện dần quy trình đánh giá đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất • Đánh giá tiềm năng đất nông lâm nghiệp trên quan điểm sinh thái và lâu bền. • Biên soạn các tài liệu giảng dạy và tập huấn về 'Đánh giá đất " theo FAO để giảng dạy trong các trường đại học, trung học và các chương trình quy hoạch sử dụng đất đai. 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 16 8
  9. 3/4/2015 Mô hình Tổng hợp – Phát triển kỹ thuật ở vùng cao 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 17 3/4/2015 @ 2015 Huỳnh Thanh Hiền - ĐGĐĐ 18 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2