intTypePromotion=1

Bài giảng Điện nguyên tử - Chương 1: NLNT trong cân bằng năng lượng thế giới

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
71
lượt xem
4
download

Bài giảng Điện nguyên tử - Chương 1: NLNT trong cân bằng năng lượng thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Điện nguyên tử - Chương 1: Năng lượng nguyên tử trong cân bằng năng lượng thế giới trình bày về năng lượng, tình hình tiêu thụ năng lượng trên thế giới trong đó có các nội dung: Tiêu thụ năng lượng toàn cầu; tiêu thụ dầu; tiêu thụ khí tự nhiên; tiêu thụ than; năng lượng tái tạo; tiêu thụ điện; phát thải CO2 và phần cuối trình bày về lịch sử ngành năng lượng nguyên tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điện nguyên tử - Chương 1: NLNT trong cân bằng năng lượng thế giới

 1. Please purchase a personal license.
 2. BµI Më §ÇU Nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö (hay ngµy nay cßn hay gäi lµ nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n) lµ mét ph¸t minh vÜ ®¹i cña loµi ng−êi. Nã ®· gióp cho con ng−êi gi¶i quyÕt ®−îc mét lo¹t nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt thêi ®¹i, ®ã lµ vÊn ®Ò m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu sö dông n¨ng l−îng ngµy cµng t¨ng vµ sù h¹n chÕ cña c¸c nguån n¨ng l−îng s¬ cÊp, ®ã lµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng do t¸c ®éng cña viÖc ®èt nhiªn liÖu kho¸ng g©y ra. §ã lµ vÊn ®Ò thiÕu c¸c nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp do viÖc dïng chóng lµm nhiªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn.v.v...
 3. HiÖn nay, trªn thÕ giíi ®ang cã 439 lß ph¶n øng h¹t nh©n ®ang ho¹t ®éng, cung cÊp h¬n 17% tæng ®iÖn n¨ng trªn toµn thÕ giíi. Cã 31 lß ph¶n øng ®ang ®−îc x©y dùng. Con sè nµy ngµy cµng t¨ng khi c¸c d¹ng n¨ng l−îng truyÒn thèng (thuû n¨ng, than, dÇu, khÝ) ngµy mét c¹n kiÖt, trong khi ®ã c¸c yªu cÇu vÒ an ninh n¨ng l−îng vµ b¶o vÖ m«i tr−êng ngµy cµng cao, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña ®iÖn nguyªn tö còng ngµy cµng ®−îc n©ng cao, an toµn h¬n, tin cËy h¬n...
 4. ë n−íc ta, do tiÒm n¨ng n¨ng l−îng tuy ®a d¹ng nh−ng kh«ng dåi dµo l¾m trong khi ®ã ®Ó ®¸p øng ®−îc nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ë møc t−¬ng ®èi cao nh»m ®−a n−íc ta trë thµnh n−íc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, c¸c yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng ho¸ nguån n¨ng l−îng nh»m ®¶m b¶o cung cÊp n¨ng l−îng an toµn vµ bÒn v÷ng cã tÝnh ®Õn viÖc b¶o tån ph¸t triÓn tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng lµ cùc kú quan träng. ChØ cã ph¸t triÓn n¨ng l−îng nguyªn tö víi tr×nh ®é ngµy cµng hoµn thiÖn míi ®¶m b¶o ®−îc c¸c yªu cÇu ®ã.
 5. Ch−¬ng 1 N¨ng L−îng Nguyªn Tö trong c©n b»ng n¨ng l−îng thÕ giíi
 6. 1.1. N¨ng l−îng N¨ng l−îng lµ n¨ng lùc lµm vËt thÓ biÕn ®æi. N¨ng l−îng cã thÓ biÓu hiÖn d−íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau. N¨ng l−îng ®· ®−îc loµi ng−êi biÕt ®Õn vµ sö dông tõ l©u. Ng−êi ta ®· dïng søc cña sóc vËt, dïng søc n−íc, søc giã ®Ó thay thÕ søc ng−êi. Vµo thÕ kû thø XVI c¸c guång n−íc ®· trë thµnh nguån n¨ng l−îng quan träng nhÊt ®èi víi con ng−êi.
 7. ë c¸c n−íc ph¸t triÓn tiªn tiÕn, tiªu thô n¨ng l−îng b×nh qu©n trªn ®Çu ng−êi cao h¬n 15 lÇn so víi x· héi cæ ®¹i vµ cao h¬n 10 lÇn so víi thêi ®iÓm tr−íc cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp. Nhu cÇu sö dông n¨ng l−îng t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng g©y ra vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng Tr¸i §Êt vµ sù c¹n kiÖt cña tµi nguyªn n¨ng l−îng.
 8. Năng lư ng tiêu dùng theo u ngư i Ngư i vănminh 1950 AD Năng lư ng t th c ph m GJ/ngư i /năm Năng lư ng n u nư ng, i u hoà nhi t , d ch v , qu ng cáo, chi u sáng . . . Năng lư ng cho s n xu t Năng lư ng cho giao thông Công nhân 1875 AD Nông dân Nông dân phát tri n nguyên thu 1400 AD Săn b t Nguyên thu 5.000 BC 100.000 BC 1.000.000 BC Hi n nay 28% dân s trên th gi i s d ng 77% năng lư ng toàn c u
 9. 1.2. t×nh h×nh tiªu thô n¨ng l−îng trªn thÕ giíi 1. Tiªu thô n¨ng l−îng toàn cÇu Theo ''Tri n v ng năng lư ng qu c t 2002'' (IEO2002), tiêu th năng lư ng c a th gi i d báo s tăng 60% trong th i gian 21 năm, k t 1999 n 2020 (th i kỳ d báo).
 10. c bi t, nhu c u năng lư ng c a các nư c ang phát tri n châu Á và Trung Nam M , d báo có th s tăng g p hơn b n l n trong th i gian t 1999 t i 2020, chi m kho ng m t n a t ng d báo gia tăng tiêu th năng lư ng c a th gi i. Vào kho ng 83% t ng gia tăng năng lư ng c a riêng th gi i ang phát tri n.
 11. 2. Tiªu thô dÇu DÇu má chiÕm 40% tæng tiªu thô n¨ng l−îng cña thÕ giíi trong thêi kú t 1999 tíi 2020. §Õn n¨m 2020, dù b¸o c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn sÏ tiªu thô tíi 90% l−îng dÇu tiªu thô bëi c¸c n−íc c«ng nghiÖp ho¸. Tr÷ l−îng dÇu má trªn toàn thÕ giíi vào kho ng 3 Gtoe (Giga ton oil equivalence). Ng−êi ta cho r»ng cßn cã thÓ khai th¸c dÇu trong kho¶ng 40 n¨m n÷a.
 12. NÕu khai th¸c ®Õn mét nöa tr÷ l−îng cña mçi má th× dï tr÷ l−îng cßn ®ã còng dÉn ®Õn suy gi¶m n¨ng suÊt vµ cã thÓ lµm sôt gi¶m s¶n l−îng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ chóng ta lo l¾ng c¶ vÒ viÖc t¨ng gi¸ lÉn viÖc kh«ng ®¶m b¶o ®−îc s¶n l−îng cÇn thiÕt. 2/3 tr÷ l−îng dÇu l¹i tËp trung chñ yÕu ë khu vùc Trung §«ng lµ khu vùc vèn kh«ng æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ.
 13. 3. Tiªu thô khÝ tù nhiªn KhÝ tù nhiªn (KTN) ®−îc dù b¸o là nguån n¨ng l−îng cã tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh nhÊt, t¨ng gÇn gÊp ®«i trong thêi kú dù b¸o, và ®¹t tíi 460 tû m3 vào n¨m 2020. ViÖc gia t¨ng sö dông KTN cã tèc ®é cao nhÊt, víi tèc ®é t¨ng trung b×nh hàng n¨m trong suèt thêi kú dù b¸o là 5,3%, nh»m ®¸p øng nhu cÇu phôc vô ph¸t ®iÖn và ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.
 14. Trung §«ng C¸c n−íc kh¸c
 15. Sè n¨m cã thÓ khai th¸c cña khÝ tù nhiªn dù ®o¸n lµ kho¶ng 60 n¨m. KhÝ tù nhiªn cã tÝnh thuÇn khiÕt, cho phÐp ®èt ch¸y hoµn toµn, cã tÝnh linh ho¹t trong sö dông, ph©n bè ®Òu h¬n vµ thêi gian khai th¸c còng l©u h¬n. H¬n 70% tr÷ l−îng n»m ë vïng Liªn X« cò vµ khu vùc Trung §«ng.
 16. 4. Tiªu thô than Kho¶ng 65% tiªu thô than cña thÕ giíi là ®Ó ph¸t ®iÖn. Tèc ®é t¨ng trung b×nh 1,7%/n¨m. Than vÉn cßn chiÕm −u thÕ trªn nhiÒu thÞ tr−êng n¨ng l−îng, nh− ë Trung Quèc, Ên é, tû lÖ dïng than vÉn chiÕm tíi 83% tæng d b¸o t¨ng tiªu thô than toàn cÇu.
 17. Tr÷ l−îng than thÕ giíi kho¶ng trªn mét ngµn tû tÊn vµ víi s¶n l−îng hiÖn nay lµ trªn 5 tû tÊn/ n¨m th× con ng−êi cßn cã thÓ khai th¸c than kho¶ng 230 n¨m n÷a. Tuy nhiªn hiÓm ho¹ g©y ra do bôi vµ c¸c chÊt khÝ ®éc h¹i mµ qu¸ tr×nh ®èt ch¸y than ®· th¶i ra víi mét sè l−îng lín sÏ h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña ngµnh than trong t−¬ng lai.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2