Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

466
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp các bạn sinh viên hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn, biết các phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn cơ bản, cách tính trả lãi và xử lý các tình huống nghiệp vụ để làm bài tập và thực hiện tốt nghiệp vụ khi tiếp cận thực tế. Mời các bạn tham khảo tham khảo bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn

 1. 01/01/2010 Chương II K TOÁN NGHI P V HUY Đ NG V N M c tiêu n Hi u và v n d ng t t các nguyên t c áp d ng đ h ch toán nghi p v huy đ ng v n. n Bi t các phương pháp k toán nghi p v huy đ ng v n cơ b n, cách tính tr lãi và x lý các tình hu ng nghi p v đ làm bài t p và th c hi n t t nghi p v khi ti p c n th c t . Noäi dung: §Nh ng v n đ cơ b n nghi p v HĐV và k toán HĐV §K toán nghi p v huy đ ng v n 1
 2. 01/01/2010 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Ø Quyeát ñònh soá 1284/2002/QÑ-NHNN ngaøy 21/11/2002 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà “Quy cheá môû vaø söû duïng taøi khoaûn tieàn göûi taïi NH” Ø Quyeát ñònh soá 1160/2004/QÑ-NHNN ngaøy 13/09/2004 vaø QÑ soá 47/2006/QÑ-NHNN ngaøy 25/09/2006 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà “Quy cheá tieàn göûi tieát kieäm” Ø Quyeát ñònh soá 07/2008/QÑ-NHNN ngaøy 24/03/2008 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà “Quy cheá phaùt haønh GTCG trong nöôùc cuûa TCTD” 2.1. Caùc hình thöùc huy ñoäng voán cuûa NHTM: NGUOÀN VOÁN NÔÏ PHAÛI TRAÛ VOÁN CSH TIEÀN PH TIEÀN N PT VOÁN VAØ LN TAØI CAÙC CHÖA SAÛN NÔÏ GÖÛI GTCG VAY KHAÙC QUYÕ PP KHAÙC 2.1. Caùc hình thöùc huy ñoäng voán cuûa NHTM: HUY Đ NG V N KHÔNG THƯ NG XUYÊN THƯ NG XUYÊN PHÁT HÀNH TI N G I GI Y T CÓ GIÁ KHÔNG KỲ H N KỲ PHI U CÓ KỲ H N CH NG CH TG TI T KI M TRÁI PHI U KHÔNG KỲ H N TI T KI M CÓ KỲ H N 2
 3. 01/01/2010 2.1. Caùc hình thöùc huy ñoäng voán cuûa NHTM: n Ý nghĩa nghi p v huy đ ng v n n V n huy đ ng là ngu n v n ch y u, chi m t tr ng l n n Có ý nghĩa quy t đ nh t i s t n t i và phát tri n c a NH n Mu n huy đ ng v n các NHTM c n th c hi n t t n Lãi su t huy đ ng h p lý n Th t c đơn gi n, thu n ti n, nhanh chóng, an toàn n Có nhi u s n ph m d a trên n n t ng CNTT hi n đ i n M r ng m ng lư i h p lý n Thái đ , phong cách giao d ch c a cán b ngân hàng n Tuyên truy n qu ng bá s n ph m n Xây d ng hình nh ngân hàng n Tham gia b o hi m ti n g i 7 Tài li u dùng cho l p Ki m toán Nhà nư c 2.1. Caùc hình thöùc huy ñoäng voán cuûa NHTM: 2.1.1. Voán huy ñoäng thöôøng xuyeân: n TIEÀN GÖÛI KHOÂNG KYØ HAÏN n TIEÀN GÖÛI COÙ KYØ HAÏN n Muïc ñích: Söû duïng dòch vuï TT qua n Muïc ñích: Höôõng laõi, an toaøn TS NH (TT khoâng duøng TM), an toaøn. n Ñoái töôïng: Caù nhaân, toå chöùc, DN n Ñoái töôïng: Caù nhaân, toå chöùc, DN. n Ñaëc ñieåm: n Ñaëc ñieåm: Ø KH göûi moät laàn vaø ruùt tieàn moät laàn Ø KH coù theå göûi vaø ruùt tieàn baát kyø khi ñaùo haïn. luùc naøo. Ø LS cao hôn TGKKH vaø tính theo Ø Laõi thaáp hoaëc khoâng höôûng laõi. PP soá dö. Laõi coù theå nhaäp voán Tính theo PP tích soá. Tieàn laõi (neáu hoaëc khoâng. coù) ñöôïc nhaäp voán ñònh kyø. Ø Laø nguoàn voán khaù oån ñònh cuûa NH Ø Khaùch haøng phaûi traû phí khi söû – chi phí cao. duïng caùc dòch vuï ngaân haøng. Ø KH ñöôïc caáp soå TG hoaëc chöùng Ø Moãi KH ñöôïc caáp soá TK giao dòch chæ TG Ø Nguoàn voán coù chi phí thaáp cuûa Ø … NH. 2.1. Caùc hình thöùc huy ñoäng voán cuûa NHTM: 2.1.1. Voán huy ñoäng thöôøng xuyeân: n TIEÀN GÖÛI TK KHOÂNG KYØ HAÏN n TIEÀN GÖÛI TK COÙ KYØ HAÏN n Muïc ñích: Tích luõy vaø höôõng laõi. n Muïc ñích: Höôõng laõi, an toaøn TS, döï thöôûng n Ñoái töôïng: Caù nhaân. n Ñoái töôïng: Caù nhaân n Ñaëc ñieåm: n Ñaëc ñieåm: Ø KH coù theå göûi vaø ruùt tieàn baát kyø Ø KH göûi moät laàn vaø ruùt tieàn moät luùc naøo. laàn khi ñaùo haïn. Ø LS cao hôn TGKKH vaø tính Ø Laõi suaát thaáp theo PP soá dö. Laõi coù theå nhaäp Ø Laõi tính theo PP tích soá. Tieàn voán hoaëc khoâng. laõi ñöôïc nhaäp voán ñònh kyø. Ø Laø nguoàn voán khaù oån ñònh cuûa Ø Moãi KH ñöôïc caáp soå TGTK NH – chi phí cao. hoaëc baùo caùo taøi khoaûn sau moãi Ø KH ñöôïc caáp soå TG hoaëc laàn giao dòch. chöùng chæ TG n … 3
 4. 01/01/2010 Caùc phöông phaùp tính laõi Tính laõi khoâng kyø haïn: * Coâng thöùc: n Tieàn laõi tieàn göûi = Di * Nj * Laõi suaát i =1 Trong ñoù: Di: Soá dö thöïc teá thöù i Nj: soá ngaøy duy trì Di Laõi suaát = laõi suaát bình quaân theo ngaøy. Tieàn laõi sau khi tính seõ ñöôïc NH traû vaøo taøi khoaûn cho khaùch haøng. Caùc phöông phaùp tính laõi: Tính laõi coù kyø haïn: * Coâng thöùc: Tieàn laõi tieàn göûi = Soá dö * kyø haïn * Laõi suaát Tieàn laõi sau khi tính seõ ñöôïc NH traû cho KH vaøo ñaàu kyø, ñònh kyø hoaëc cuoái kyø. 2.1.2. Voán huy ñoäng khoâng thöôøng xuyeân: PHAÙT HAØNH GIAÁY TÔØ COÙ GIAÙ v Coâng cuï Nôï. v Ñaëc ñieåm: o NH coù nghóa vuï traû nôï vaøo moät thôøi haïn nhaát ñònh. o Thoûa thuaän tröôùc veà ñieàu kieän traû laõi vaø cam keát khaùc. o Xaùc ñònh tröôùc meänh giaù, thôøi haïn, laõi suaát. o Coù theå chuyeån nhöôïng o Coù kyø haïn cuï theå (Ngaén haïn hay daøi haïn) o Traû laõi tröôùc, ñònh kyø hay ñaùo haïn. v Phöông thöùc phaùt haønh: theo ñôït sau khi ñöôïc caáp pheùp. v Giaù baùn: baèng meänh giaù; coù chieát khaáu; coù phuï troäi 4
 5. 01/01/2010 2.1.2. Voán huy ñoäng khoâng thöôøng xuyeân: * Phöông phaùp tính vaø traû laõi: Laõi tính theo soá dö vaø traû vaøo ñaàu kyø, ñònh kyø hoaëc cuoái kyø. * Khi ñeán haïn: Khi ñeán haïn neáu KH khoâng ñeán NH ñeå thanh toaùn thì NH seõ chuyeån qua TK thích hôïp vaø NH seõ traû laõi khoâng kyø haïn cho khaùch haøng theo soá ngaøy göûi thöïc teá. * Trình baøy treân BCTC: Giaù trò cuûa GTCG ñöôïc trình baøy theo giaù trò thuaàn. 2.2. Quy trình huy ñoäng voán aûnh höôûng ñeán KT: 2.2.1. Voán huy ñoäng khoâng kyø haïn: KH GD laàn ñaàu Giao dòch Taát toaùn ÑK HSKH KH göûi / ruùt NH tính laõi cho KH tieàn ÑK TK / STK NH tính – traû KH ruùt tieàn HT nhaän TG laõi cho KH Taát toaùn TK / STK 2.2. Quy trình huy ñoäng voán aûnh höôûng ñeán KT: 2.2.2. Voán huy ñoäng coù kyø haïn: KH Göûi tieàn Ñònh kyø Ñeán haïn ÑK HSKH (TK) KH nhaän laõi KH ruùt tieàn Taát toaùn TK / STK ÑK TK / STK NH tính laõi phaûi traû (neáu coù) Xöû lyù chuyeån kyø HT nhaän TG haïn môùi (STK). Phaân boå CK, PT Taát toaùn vaøo TK HT laõi (neáu coù) (GTCG) phaûi traû (GTCG). 5
 6. 01/01/2010 2.3. Nguyeân taéc keá toaùn: vÑaûm baûo tính caân ñoái treân TKTG giöõa ps Nôï vaø ps Co.ù vPhaân chia traùch nhieäm: Môû TK vaø quaûn lyù TK. vChi phí traû laõi tieàn göûi: oÑöôïc chi traû theo thöïc teá phaùt sinh. oHaïch toaùn tuaân thuû nguyeân taéc cô sôû doàn tích, phuø hôïp. oÑaûm baûo tính theo thôøi haïn göûi thöïc teá cuûa KH vaø LS ñaõ thoûa thuaän. vVAS 16 “Chi phí ñi vay”: oTheo doõi phaùt haønh chieát khaáu vaø phuï troäi. oPhaân boå caùc khoaûn chieát khaáu vaø phuï troäi vaøo chi phí kinh doanh hoaëc voán hoùa theo töøng kyø. 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.1. Tieàn göûi – Tieát kieäm khoâng kyø haïn: 2.4.1.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng: * Taøi khoaûn söû duïng: Tieàn göûi, TGTK KKH – 4211/4231 - KH göûi KH ruùt - NH traû laõi nhaäp voán TG cuoái kyø 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.1. Tieàn göûi – Tieát kieäm khoâng kyø haïn: 2.4.1.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng: * Taøi khoaûn söû duïng: Tài kho n 801 Chi phí tr lãi phát Chi phí tr lãi đư c sinh trong kỳ thoái chi trong kỳ Dư N : CP tr lãi trong kỳ 6
 7. 01/01/2010 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.1. Tieàn göûi – Tieát kieäm khoâng kyø haïn: 2.4.1.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng: * Taøi khoaûn söû duïng (tt): -Caùc taøi khoaûn khaùc: tieàn maët (1011), tieàn göûi khaùc, thanh toaùn voán,… 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.1. Tieàn göûi – Tieát kieäm khoâng kyø haïn: 2.4.1.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng: * Chöùng töø söû duïng: Ch ng t g c Ch ng t ghi s FGi y g i ti n Phi u thu FGi y lĩnh ti n Phi u chi FS ti t ki m FSéc, UNC, UNT…. Phi u chuy n kho n FB ng kê tính lãi L nh thanh toán 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.1. Tieàn göûi – Tieát kieäm khoâng kyø haïn: Ti n g i/KH TK thích h p GNT, ct t.to Chi phí tr lãi B ng kê tính lãi hàng tháng Séc lĩnh TM, ct t.to Ø TK thích h p bao g m: TM, TG c a KH khác cùng NH, TK thanh toán v n gi a các NH… Ø NH tính lãi cho khách hàng theo phương pháp tích s , vào ngày g n cu i tháng và lãi đư c nh p g c 7
 8. 01/01/2010 Ví d tính lãi theo tích s Ngày S dư S ngày th c t Tích s (1) (2) (3) (=2*3) 27/7 mang sang 1.280.000 4 31/07/12 720.000 4 04/08/12 1.800.000 10 14/08/12 5.900.000 2 16/08/12 3.500.000 8 24/08/12 9.600.000 3 27/08/12 --- --- = 31 T ng tích s T ng tích s * l/s (tháng) Lãi tháng = 30 K toán Ti n g i ti t ki m KKH n Tương t K toán ti n g i KKH, không đư c hư ng d ch v thanh toán, ch n p và rút ti n m t. n Tính lãi: theo phương pháp tích s n Th i đi m tính lãi: n Tính lãi tròn tháng n Tính lãi vào ngày g n cu i tháng cho t t c các KH n H ch toán: n N u khách hàng đ n lĩnh lãi vào ngày tính lãi thì tr lãi cho khách hàng b ng ti n m t n N u KH không đ n lĩnh lãi thì lãi l i đư c nh p g c 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.2 Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn: n Nguyên t c: G i có kỳ h n thì không đư c rút trư c h n, n u rút trư c h n s ph i hư ng lãi su t khác nh hơn lãi su t đúng h n (Tùy vào chính sách c a m i NH) n Tính lãi theo món n Hình th c tr lãi: n Tr lãi đ nh kỳ n Tr lãi khi đáo h n n Hàng tháng: ph i h ch toán lãi đ ghi nh n vào chi phí tr lãi đ u đ n, lãi hàng tháng tuy t đ i không nh p g c n Khi đáo h n n u KH không đ n lĩnh ti n, NH s nh p lãi vào g c và m cho KH m t kỳ h n m i tương đương v i kỳ h n cũ theo m c lãi su t hi n hành. 8
 9. 01/01/2010 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.2 Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn: 2.4.2.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng: * Taøi khoaûn söû duïng: TG, TGTK CKH VND – 4212/4232 Laõi phaûi traû TG coù KH - 491 - KH nhaän laõi Laõi phaûi traû KH ruùt KH göûi - Thoaùi chi cho KH TG chöa Laõi chöa ñeán haïn TT ñeán haïn TT * Löu yù: Neáu TK 4212, 4232 heát soá dö thì TK laõi phaûi traû – 491 phaûi ñöôïc taát toaùn. 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.2 Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn: 2.4.2.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng: * Taøi khoaûn söû duïng (tt): Laõi traû tröôùc - 3880 Laõi traû - Phaân boå vaøo chi phí laõi ñaàu kyø - Hoaøn laïi Laõi traû tröôùc chöa PB heát 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.2 Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn: 2.4.2.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng: * Chöùng töø söû duïng: töông töï TG – TK khoâng kyø haïn. 9
 10. 01/01/2010 Sơ đ h ch toán ti t ki m có kỳ h n Lo i tr lãi trư c: 388 Chi phí tr lãi TG ti t ki m c a KH HT lãi hàng tháng S ti n g c KH g i 1011 Lo i tr lãi sau: TG ti t ki m c a KH/Kỳ h n m i Lãi ph i tr Chi phí tr lãi TG ti t ki m c a KH 1011 Lãi hàng tháng S ti n g c KH g i Lãi G c G c Lãi 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.2 Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn: 2.4.2.2. Haïch toaùn: * Khi KH göûi tieàn: TK TG, TK coù kyø haïn cuûa KH TK Thích hôïp – TM, TG khaùc KH göûi tieàn KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.2. Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn (tt): 3.2.2. Haïch toaùn: * Neáu NH traû laõi ñaàu kyø: TK Thích hôïp – TM, TG KKH TK Laõi traû tröôùc - 3880 Neáu NH traû laõi ñaàu kyø cho KH Khi phaân boå TK Chi phí laõi - 8010 chi phí ñònh kyø 10
 11. 01/01/2010 KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.2. Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn (tt): 3.2.2. Haïch toaùn (tt): * Neáu traû laõi ñònh kyø: TK Thích hôïp – TM, TG KKH TK Laõi phaûi traû KH - 491 TK Chi phí laõi - 8010 Tieàn laõi ñaõ döï traû Tieàn laõi döï traû TK Chi phí laõi - 8010 Tieàn laõi thöïc traû KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.2. Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn (tt): 3.2.2. Haïch toaùn (tt): * Neáu traû laõi cuoái kyø: TK Thích hôïp – TM, TG KKH TK Laõi phaûi traû KH - 491 TK Chi phí laõi - 8010 Cuoái kyø traû tieàn laõi ñaõ döï traû cho KH Tieàn laõi döï traû KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.2. Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn (tt): 3.2.2. Haïch toaùn (tt): * Khi ñeán haïn thanh toaùn: TK Thích hôïp – TM, TG KKH TK TG, TK coù kyø haïn Tieàn goác 11
 12. 01/01/2010 KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.2. Tieàn göûi – Tieát kieäm coù kyø haïn (tt): 3.2.2. Haïch toaùn (tt): Ñoái vôùi KH göûi TK maø ñaùo haïn KH khoâng ñeán NH thanh toaùn: NH nhaäp laõi ñeán haïn vaøo goác (neáu coù), ñoàng thôøi chuyeån sang kyø haïn töông öùng vaø xöû lyù nhö moät soå tieàn göûi môùi. TK TK coù kyø haïn cuûa KH TK Laõi phaûi traû KH - 491 Tieàn laõi ñaõ döï traû TK Chi phí laõi - 8010 Tieàn laõi thöïc traû X lý trư ng h p KH rút trư c h n Lo i tr lãi trư c: 388 TG ti t ki m/KH Chi phí tr lãi Lãi tr trư c HT lãi hàng tháng S ti n g c KH g i 1011 Thoái chi lãi Lo i tr lãi sau: Tr lãi Lãi ph i tr Chi phí tr lãi TG ti t ki m c a KH 1011 Lãi d tr hàng tháng S ti n g c KH g i Tr g c Thoái chi s lãi đã d tr KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.1. Tieàn göûi – Tieát kieäm (tt): 3.1.2. Haïch toaùn (tt): * Tröôøng hôïp KH ruùt tieàn göûi tröôùc haïn: Tieàn goác: traû ñuû cho KH Tieàn laõi: traû cho KH theo thoûa thuaän. Neáu TK laõi phaûi traû coøn soá dö: thoaùi chi TK Chi phí laõi - 8010 TK Laõi phaûi traû cho KH - 491 Neáu TK 8010 coøn soá TK Thu nhaäp khaùc - 7090 dö Neáu TK 8010 heát soá dö 12
 13. 01/01/2010 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.3. Phaùt haønh GTCG: n Vì sao các NHTM ph i phát hành kỳ phi u, trái phi u NHTM? n Phát hành khi nào? n Các s n ph m ch y u đư c các NHTM Vi t Nam s d ng 1. Ngang giá a) Tr lãi theo b) Tr lãi khi c) Tr lãi đ nh kỳ đáo h n trư c 2. Có ph tr i a) Tr lãi theo b) Tr lãi khi c) Tr lãi đ nh kỳ đáo h n trư c 3. Chi t kh u a) Tr lãi theo b) Tr lãi khi c) Tr lãi đ nh kỳ đáo h n trư c 37 Tài li u dùng cho l p Ki m toán Nhà nư c 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.3. Phaùt haønh GTCG: 2.4.3.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng (tt): * Taøi khoaûn söû duïng: Meänh giaù GTCG - 4310 Chieát khaáu FH GTCG - 4320 - MG NH Meänh giaù Chieát khaáu Phaân boå mua laïi khi phaùt khi phaùt vaøo CF laõi - TT khi haønh GTCG haønh GTCG ñeán haïn MG GTCG CK chöa chöa ñeán haïn phaân boå heát 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.3. Phaùt haønh GTCG: 2.4.3.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng (tt): * Taøi khoaûn söû duïng (tt): Phuï troäi FH GTCG - 4330 Phuï troäi khi Phaân boå phaùt haønh giaûm CF laõi GTCG PT chöa phaân boå heát 13
 14. 01/01/2010 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.3. Phaùt haønh GTCG: 2.4.3.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng (tt): * Taøi khoaûn söû duïng (tt): - Taøi khoaûn laõi phaûi traû GTCG – 4921: haïch toaùn töông töï taøi khoaûn 4911. - Caùc taøi khoaûn khaùc: tieàn maët, tieàn göûi, thanh toaùn voán, chi phí laõi (803), laõi traû tröôùc,… 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.3. Phaùt haønh GTCG: 2.4.3.1. Taøi khoaûn – chöùng töø söû duïng (tt): * Chöùng töø söû duïng: • Chöùng töø tieàn maët: GNT, GRT,… • Chöùng töø chuyeån khoaûn: UNC, PCK, Leänh thanh toaùn,… • Chöùng töø khaùc: GTCG, Hôïp ñoàng mua GTCG, baûng keâ laõi,… K toán phát hành GTCG tr lãi sau Trư ng h p Phát hành Ngang giá TK Chi phí tr TK MG GTCG TK Thích h p TK Lãi ph i tr lãi FHGTCG M nh giá D tr lãi tháng Thanh toán Lãi Thanh toán MG Ø Trư ng h p quá h n KH m i đ n lĩnh ti n thì KH s đư c hư ng lãi dôi ra trên MG, theo lãi su t KKH. 14
 15. 01/01/2010 K toán phát hành GTCG tr lãi sau Trư ng h p Phát hành có Chi t kh u TK Chi phí tr lãi FHGTCG TK MG GTCG TK Chi t kh u GTCG Phân b chi t kh u (tháng) CK MG TK Thích h p TK Lãi ph i tr D tr lãi tháng ST thu vào Thanh toán Lãi Thanh toán MG Ø Trư ng h p quá h n KH m i đ n lĩnh ti n thì KH s đư c hư ng lãi dôi ra trên MG, theo lãi su t KKH. K toán phát hành GTCG tr lãi sau Trư ng h p Phát hành có Ph tr i TK Chi phí tr lãi FHGTCG TK Ph tr i GTCG TK Thích h p Phân b ph tr i tháng PTr i ST thu vào TK MG GTCG TK Lãi ph i tr D tr lãi tháng MG Thanh toán MG Thanh toán Lãi K toán phát hành GTCG tr lãi trư c Trư ng h p Phát hành Ngang giá TK Chi phí tr TK MG GTCG TK CP ch phân b lãi FHGTCG Lãi tr trư c Phân b lãi tháng MG TK Thích h p S ti n thu v Thanh toán GTCG khi đáo h n Ø Trư ng h p quá h n KH m i đ n lĩnh ti n thì KH s đư c hư ng lãi dôi ra trên MG, theo lãi su t KKH. 15
 16. 01/01/2010 K toán phát hành GTCG tr lãi trư c Trư ng h p Phát hành có Chi t kh u TK Chi phí tr TK MG GTCG TK CK GTCG lãi FHGTCG Phân b CK tháng Giá tr CK MG TK CP ch phân b Phân b lãi tháng Lãi tr trư c TK Thích h p S ti n thu v Thanh toán GTCG khi đáo h n K toán phát hành GTCG tr lãi trư c Trư ng h p Phát hành có Ph tr i Phân b Giá tr Ph tr i (tháng) TK PT GTCG TK Chi phí tr lãi FHGTCG Giá tr PT TK CP ch phân b Lãi tr trư c Phân b lãi tháng TK MG GTCG MG TK Thích h p S ti n thu v Thanh toán GTCG khi đáo h n 47 Tài li u dùng cho l p Ki m toán Nhà nư c 2.4 Phöông phaùp keá toaùn: 2.4.3. Phaùt haønh GTCG: 2.4.3.2. Haïch toaùn: * Khi NH phaùt haønh GTCG coù chieát khaáu: TK Meänh giaù GTCG - 4310 TK Thích hôïp – TM, TG, TTV Meänh giaù GTCG TK Chieát khaáu GTCG Giaù trò chieát khaáu 16
 17. 01/01/2010 KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.3. Phaùt haønh GTCG (tt): 3.3.2. Haïch toaùn: * Khi NH phaùt haønh GTCG coù phuï troäi: TK Meänh giaù - 4310 TK Thích hôïp – TM, TG, TTV Meänh giaù GTCG TK Phuï troäi GTCG - 4330 Giaù trò phuï troäi KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.3. Phaùt haønh GTCG (tt): 3.3.2. Haïch toaùn (tt): * Haïch toaùn laõi töông töï TG, TK coù kyø haïn. * Ñònh kyø phaân boå giaù trò chieát khaáu (neáu coù): TK Chieát khaáu GTCG - 4320 TK Chi phí laõi GTCG - 8030 Giaù trò phaân boå KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.3. Phaùt haønh GTCG (tt): 3.3.2. Haïch toaùn (tt): * Ñònh kyø phaân boå giaù trò phuï troäi (neáu coù): TK Chi phí laõi GTCG - 8030 TK Phuï troäi GTCG - 4330 Giaù trò phaân boå (Neáu TK 8030 coøn soá dö ) TK Thu nhaäp khaùc - 7090 Giaù trò phaân boå (Neáu TK 8030 heát soá dö ) 17
 18. 01/01/2010 KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông pha ùp keá toaùn (tt): 3.3. Phaùt haønh GTCG (tt): 3.3.2. Haïch toaùn (tt): * Khi ñeán haïn thanh toaùn cho KH: TK Thích hôïp – TM, TG KKH TK Meänh giaù GTCG - 4310 Tieàn goác TK Laõi phaûi traû KH - 492 Tieàn laõi ñaõ döï traû TK Chi phí laõi - 8030 Tieàn laõi thöïc traû KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN (tt) III. Phöông phaùp keá toaùn (tt): 3.3. Phaùt haønh GTCG (tt): 3.3.2. Haïch toaùn (tt): * Khi ñeán haïn, neáu KH khoâng ñeán thanh toaùn: TK Phaûi traû KH - 4599 TK Meänh giaù GTCG - 4310 Tieàn goác TK Laõi phaûi traû KH - 492 Tieàn laõi ñaõ döï traû TK Chi phí laõi - 8030 Tieàn laõi thöïc traû 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2