intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu (Phần 1)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
36
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" trình bày các nội dung: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu (Phần 1)

Chương 6-1<br /> <br /> 5/23/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU<br /> Khoa Kế toán – Kiểm toán<br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục đích<br /> • Học xong chương này, người học có thể:<br /> • Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại<br /> hình doanh nghiệp<br /> • Nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi<br /> sử dụng nguồn vốn<br /> • Ghi chép được các nghiệp vụ tăng giảm vốn chủ sở hữu<br /> • Tổ chức và thực hiện chứng từ, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết liên<br /> quan đến vốn chủ sở hữu.<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 6-1<br /> <br /> 5/23/2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nội dung<br /> • Một số khái niệm cơ bản<br /> • Ghi nhận vốn chủ sở hữu<br /> • Ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán<br /> • Tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp<br /> <br /> 4<br /> <br /> NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 6-1<br /> <br /> 5/23/2012<br /> <br /> 5<br /> <br /> Một số chuẩn mực liên quan<br /> • VAS 01 – Chuẩn mực chung<br /> • VAS 21 – Trình bày báo cáo tài chính<br /> <br /> 6<br /> <br /> Khái niệm vốn chủ sở hữu<br /> • Theo VAS 01 – Chuẩn mực chung: “ Vốn chủ sở hữu là<br /> <br /> giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh<br /> lệch giữa giá trị tài sản của doanh nghiệp trừ nợ phải trả.<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 6-1<br /> <br /> 5/23/2012<br /> <br /> 7<br /> <br /> Phương trình kế toán<br /> =<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> Nợ phải trả<br /> <br /> +<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Tài sản<br /> Nợ phải trả<br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> 8<br /> <br /> Các bộ phận cấu thành vốn chủ sở hữu<br /> GỒM 3 PHẦN CHÍNH<br /> • Vốn đầu tư của chủ sở hữu<br /> • Lợi nhuận chưa phân phối và các khoản dự trữ<br /> • Các khoản điều chỉnh trực tiếp vào vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 6-1<br /> <br /> 5/23/2012<br /> <br /> 9<br /> <br /> Phương trình kế toán<br /> Tài sản<br /> <br /> =<br /> <br /> Nợ phải trả<br /> <br /> +<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Tài sản<br /> Nợ phải trả<br /> <br /> Góp vốn/Rút vốn<br /> Kết quả KD+ Phân phối lãi<br /> <br /> LNCPP + CKDT<br /> <br /> Điều chỉnh trực tiếp<br /> <br /> Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Vốn góp của CSH<br /> <br /> Điều chỉnh TT<br /> <br /> 10<br /> <br /> VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU<br /> • Vốn đầu tư của chủ sở hữu: chủ doanh nghiệp, vốn cổ phần, vốn<br /> <br /> của nhà nước cấp, vốn góp của các thành viên. Đối với công ty cổ<br /> phần là giá trị cổ phần đã phát hành theo mệnh giá.<br /> • Thặng dư vốn cổ phần: là chênh lệch giữa mệnh giá của cổ phiếu<br /> với giá của cổ phiếu lúc phát hành (chỉ áp dụng cho công ty cổ phần)<br /> • Cổ phiếu quỹ: Giá trị cổ phiếu của chính doanh nghiệp mua vào,<br /> chưa tái phát hành hoặc hủy đi (chỉ áp dụng cho công ty cổ phần)<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản