intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Thiết lập và sử dụng quyền lực - PGS. TS. Trần Văn Bình

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

273
lượt xem
101
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Thiết lập và sử dụng quyền lực" trình bày các nội dung: Một số khái niệm cơ bản về chức năng điều khiển trong quản lý, thiết lập và sử dụng quyền lực trong quản lý, trao quyền và ủy thác công việc, trình tự uỷ thác công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Thiết lập và sử dụng quyền lực - PGS. TS. Trần Văn Bình

 1. LOGO PGS. TS. Trần Văn Bình 1
 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1. Một số khái niệm cơ bản về chức năng điều  khiển trong quản lý 2. Thiết  lập  và  sử  dụng  quyền  lực  trong  quản  lý 3. Trao quyền và uỷ thác công việc 4. Trình tự uỷ thác công việc 2
 3. CÁC CHỨC NĂNG TRONG QUẢN TRỊ 3
 4. KHÁI NIỆM VỀ CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN “Điều khiển là một quá trình gây  ảnh hưởng đến các hoạt động của  một  cá  nhân  hay  nhóm  nhằm  đạt  được  mục  đích  trong  tình  huống  nhất định” BẢN CHẤT Tác động, ảnh hưởng đến người khác để chắc chắn rằng  công việc của người đó sẽ được hoàn thành với hiệu quả  cao 4
 5. PHƯƠNG TIỆN ĐỂ TÁC ĐỘNG Người cán bộ quản lý tác động, gây ảnh  hưởng đến nhân viên thông qua quyền  lực trong phạm vi quyền hạn cho phép 5
 6. THẢO LUẬN Trong một đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp  thì biểu hiện của quyền lực là gì? 6
 7. QUYỀN LỰC • BIỂU HIỆN TRỰC TIẾP CỦA  QUYỀN LỰC  Điều kiển việc phân bố nguồn lực  Giải quyết tranh chấp  Tuyển dụng, huấn luyện, sa thải và thăng tiến  nhân viên  Giao nhiệm vụ • BIỂU HIỆN GIÁN TIẾP CỦA  QUYỀN LỰC  Dàn  xếp  vấn  đề  của  một  cuộc  tranh  cải  quan  trọng  Khuyến khích mọi người xây dựng mục tiêu  Tranh thủ sự hợp tác giữa các bộ phận 7
 8. KHÁI NIỆM CỦA  QUYỀN LỰC Là  khả  năng  (quyền)  tác  động  lên  suy  nghĩ  và  hành  động  của  một  hoặc  một  nhóm người khác trong đơn vị, tổ chức 8
 9. BÀI TẬP THỰC HÀNH Những ai có quyền lực trong một tổ chức,  doanh nghiệp? 9
 10. BÀI TẬP THỰC HÀNH Những ai có quyền lực trong một tổ chức,  doanh nghiệp?  Tất cả mọi người trong doanh nghiệp đều có khả năng  tác động lên người khác, nghĩa là đều có quyền lực  Tuy nhiên, một người  ở vị trí càng cao thì quyền lực và  sự ảnh hưởng của họ càng lớn.  Đây  là  điểm  cốt  lõi  của  khái  niệm  trao  quyền  (Phân  quyền) đang được vận dụng trong các doanh nghiệp. 10
 11. CÁC NHÓM QUYỀN LỰC  Quyền  lực  của  nhóm  những  người  có  vị  thế  đặc biệt (bảo vệ, thanh tra)  Quyền  lực  của  nhóm  những  người  có  chuyên  môn đặc biệt (nhân viên máy tính)  Quyền lực của nhóm những người có chức vụ  11
 12. Ng uån g è c  c ña QuyÒn lùc (Lµm thÕ nµo  ®Ó c ã ®­ưîc  quyÒn lùc ) 12
 13. THIẾT LẬP QUYỀN LỰC  Quyền lực do vị trí chức vụ mang lại  Quyền lực cá nhân do uy tín mang lại  Uy tín về chuyên môn  Uy  tín  nhờ  được  sự  tín  nhiệm  của  bạn  bè,  đồng  nghiệp  Quyền lực do các mối quan hệ mang lại   13
 14. QuyÒn lùc  vÞ trÝ 1. Ng uån g è c : QuyÒn lùc  vÞ trÝ b¾t ng uån tõ  vÞ trÝ  c hÝnh thø c  c ña b¹n tro ng  tæ  c hø c . VÞ trÝ nµy ®­ ưîc  ®i kÌm víi mé t c hø c  danh, mé t tËp hîp tr¸c h  nhiÖm, mé t mø c  ®é  quyÒn h¹n ®Ó hµnh ®é ng  vµ  kiÓm s o ¸t c ¸c  ng uån lùc 2. BÝ quyÕt ®Ó tËn dô ng  quyÒn lùc  vÞ trÝ:  - ChØ dïng  quyÒn lùc  vÞ trÝ khi thËt c Çn thiÕt - H∙y c h¾c  c h¾n r»ng  b¹n hiÓu ®­ưîc  g iíi h¹n c ña  quyÒn lùc  vÞ trÝ c ña b¹n vµ ®õ ng  c è  vư­ît qua  ranh g iíi ®ã - H∙y b¶o  vÖ kh«ng  ®Ó quyÒn lùc  vÞ trÝ c ña b¹n bÞ  ng ư­ê i kh¸c  x©m ph¹m 14
 15. QuyÒn lùc  mè i quan hÖ 1. Ng uån g è c : Tõ  mè i quan hÖ c ña b¹n víi ng ư­ê i kh¸c 2.  X©y dùng  quyÒn lùc  th«ng  qua liªn minh: C¸c  liªn  minh c ã thÓ g ió p bªn yÕu thÕ tăng  thªm quyÒn lùc   c Çn thiÕt ®Ó thó c  ®Èy những  ®Ò xuÊt c ña hä  ho Æc  ng ăn c hÆn những  ®iÒu mµ hä c ho  lµ kh«ng   thÓ c hÊp nhËn ®­ưîc - Liªn minh tù nhiªn: C¸c  bªn c ïng  c hia s Πc ¸c  quyÒn  lîi c ¬ b¶n. Nã c ã tÝnh bÒn vững  và c ïng  mô c  tiªu vµ  lîi Ýc h - Liªn minh c ã vÊn ®Ò riªng  c ña c ¸c  bªn: Liªn minh  nµy ®ưîc  t¹o  ra quanh mé t vÊn ®Ò t¹m thê i, Ýt bÒn  vững  vµ dÔ bÞ ph¸ vì 15
 16. QuyÒn lùc  mè i quan hÖ 3.  C¸c h lµm tăng  quyÒn lùc  mè i quan hÖ:  • Th«ng  qua s ù trao  ®æ i lÉn nhau the o  quy luËt c ã  qua c ã l¹i • Tăng  s ù lÖ thué c  c ña ng ư­ê i kh¸c  vµo  b¹n  S ù  lÖ  thué c   c ña  ng ư­ê i  kh¸c   v µo   b ¹n:  YÕu  tè   thuËn lîi  S ù lÖ thué c  c ña b ¹n v µo  ng ư­ê i kh¸c : YÕu tè  b Êt lîi  Xö   lý   s ù  lÖ  thué c   c ña  b ¹n  v µo   c Êp   trª n:  Tìm   hiÓu  môc  tiª u, ®iÓm  y Õu, ®iÓm  m ¹nh c ña c Êp  trª n v µ c ¶ b ¶n  th©n  v µ  s ö   d ô ng   những   g ì tìm   ®­ưîc   ®Ó  x©y   d ùng  m è i  q uan hÖ lµm   hµi  lß ng   c Êp   trª n  v µ  b ¶n 16th©n  (c ư­  xö   trung  
 17. QuyÒn lùc  c ¸ nh©n 1. Ng uån g è c : QuyÒn lùc  c ¸ nh©n lµ quyÒn lùc  mµ  b¹n c ã ®ưîc  qua s ù c «ng  nhËn c ña ng ­ưê i kh¸c  vÒ  những  phÈm c hÊt, tÝnh c ¸c h, năng  lùc  c ña b¹n 2. ĐÆc  tr­ng : QuyÒn lùc  c ¸ nh©n liªn quan ®Õn mé t  ho Æc  nhiÒu phÈm c hÊt c ¸ nh©n c ña b¹n như­: 1. ý tư­ë ng 2. Chuyªn m«n 3. Thµnh tÝc h 4. S ø c  c uè n hó t 5. Kü năng  g iao  tiÕp 6. S ù ®¸ng  tin c Ëy 17
 18. QUYỀN HẠN LÀ GÌ ?  Là khái niệm chỉ phạm vi quyền lực của một ai  đó. Người này có thể sử dụng quyền hạn của  mình  để  tác  động  lên  suy  nghĩ  và  hành  động  của một hoặc một nhóm người khác  Ví dụ về quyền hạn của ­ Quản đốc phân xưởng ­ Trưởng phòng kế hoạch 18
 19. SỰ DỤNG QUYỀN HẠN TRONG QUẢN LÝ  Trong quản lý, sử dụng quyền hạn là để đảm bảo  sự  tuân  thủ  của  các  thành  viên  trong  sự  phối  hợp  và kiểm soát.  Nhưng nếu quá lạm dụng trong việc sử dụng quyền  hạn  sẽ làm triệt tiêu sự sáng tạo của nhân viên.  Ở  một  thái  cực  khác  là  không  sử  dụng  quyền  hạn  để đánh mất vai trò quản lý.  19
 20. CHIA SẺ KINH NGHIỆM  Hãy lấy ví dụ trong thực tế về những biểu hiện  lạm dụng quyền lực của lãnh đạo  Hậu quả của việc lạm dụng quyền lực 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2