intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

156
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2 Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng gồm các kiến thức về nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng, Quản lý nguồn vốn sẽ giúp bạn tìm hiểu đầy đủ về nghiệp vụ ngân hàng, vốn, lưu động vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngân hàng thương mại: Chương 2

 1. Ch−¬ng II: Nguån vèn vμ qu¶n lý nguån vèn trong ng©n hμng I. Nguån vèn vµ nghiÖp vô nguån vèn cña NH - Vèn chñ së h÷u - TiÒn göi - TiÒn vay II. Qu¶n lý vèn nî - Qu¶n lý quy m« vµ c¬ cÊu - Qu¶n lý chi phÝ - Qu¶n lý kú h¹n
 2. I. Nguån vèn vμ nghiÖp vô nguån vèn cña NHTM 1. Vèn chñ së h÷u 2. Vèn nî
 3. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG Nguồn hình thành ban đầu Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động Vốn CSH Các quỹ Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần Tiền gửi giao dịch NGUỒN Nguồn tiền gửi Tiền gửi phi giao dịch Vay NHTW VỐN Nguồn đi vay Vay các TCTD khác Vay trên TT vốn Nguồn uỷ thác Nguồn Nguồn trong thanh toán khác Nguồn khác
 4. 1.1 Vèn chñ së h÷u 1.1 Vèn chñ së h÷u C¬ cÊu VCSH: - Vèn gãp: Tuú theo tÝnh chÊt cña ng©n hµng: vèn cña Nhµ n−íc, c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp, c¸c bªn liªn doanh gãp, vèn thuéc së h÷u t− nh©n. - C¸c quü: Quü dù tr÷ bæ sung V§L, Quü b¶o toµn vèn,Quü thÆng d−, Quü DDTPT, Quü phóc lîi, Quü khen th−ëng, Quü dù phßng rñi ro tÝn dông... - C¸c kho¶n vay dµi h¹n (cã ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh)
 5. Basel 1 (ViÖt Nam) Vèn tù cã Vèn cÊp 1 Vèn cÊp 2 -Quü DT: -Dp.Chung -Vèn .BsV®lÖ -50%TSC§tt -Kh¸c §iÒu .Dp.TchÝnh -40%CK®t tt LÖ -Pt NgVô -TpC§,CP−® -LNkoChia
 6. Thµnh phÇn VCSH: Theo hiÖp ®Þnh Basel 1988 * Vèn c¬ b¶n: (Vèn cÊp I): + vèn ®iÒu lÖ, vèn cæ phÇn t¨ng thªm, lîi nhuËn gi÷ l¹i, quü dù tr÷ c«ng khai tõ lîi nhuËn sau thuÕ. ChiÕm tû träng tèi thiÓu 50% vèn tù cã cña NH * Vèn bæ sung: (Vèn cÊp II) + Quü dù tr÷ do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, quü dù phßng bï ®¾p nh÷ng rñi ro ®−îc trÝch lËp ®Ó bï ®¾p nh÷ng rñi ro ®ét xuÊt ch−a x¸c ®Þnh ®−îc, c¸c kho¶n nî ®−îc xem nh− vèn * Khi tÝnh hÖ sè an toµn vèn c¸c kho¶n ®−îc lo¹i trõ khái vèn tù cã bao gåm: C¸c kho¶n ®· ®Çu t− vµo c«ng ty con h¹ch to¸n ®éc lËp. PhÇn vèn gãp vµo NH vµ tæ chøc tµi chÝnh kh¸c.
 7. Thµnh phÇn VCSH: Theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam (LuËt c¸c TCTD 1998 và söa ®æi n¨m 2004): Điều 20, khoản 13. Vốn tự cã gồm gi¸ trị thực cã của vốn điều lệ, c¸c quỹ dự trữ, một số tài sản "Nợ" kh¸c của tổ chức tÝn dụng theo quy định của Ng©n hàng Nhà nước. Vốn tự cã là căn cứ để tÝnh c¸c tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ng©n hàng.
 8. Thµnh phÇn VCSH: Theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam (LuËt c¸c TCTD 2004: Điều 87. C¸c quỹ 1. Hàng năm tổ chức tÝn dụng phải trÝch từ lợi nhuận sau thuế để lập và duy tr× c¸c quỹ sau đ©y: a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được trÝch hàng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế. Mức tối đa của quỹ này do ChÝnh phủ quy định; b) C¸c quỹ kh¸c theo quy định của ph¸p luật. 2. Tổ chức tÝn dụng kh«ng được dïng c¸c quỹ quy định tại khoản 1 Điều này để trả lợi tức cổ phần.
 9. 1.1 Vèn chñ së h÷u Vai trß VCSH: - B¶o vÖ ng−êi göi tiÒn - T¹o lËp t− c¸ch ph¸p nh©n vµ duy tr× ho¹t ®éng - §iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña NH - “TÊm ®Öm” chèng ®ì rñi ro §Æc ®iÓm VCSH: - Tû träng nhá trong tæng nguån vèn - Chi phÝ huy ®éng cao - Thanh kho¶n thÊp
 10. 1.2. Vèn nî 1.2.1 TiÒn göi vµ c¸c nghiÖp vô huy ®éng tiÒn göi NghiÖp vô ®Çu tiªn lµ më c¸c tµi kho¶n tiÒn göi ®Ó gi÷ hé vµ thanh to¸n hé cho kh¸ch hµng → ng©n hµng huy ®éng tiÒn cña doanh nghiÖp, tæ chøc vµ d©n c−. §Ó gia t¨ng tiÒn göi trong m«i tr−êng c¹nh tranh vµ ®Ó cã ®−îc nguån tiÒn cã chÊt l−îng ngµy cµng cao, c¸c ng©n hµng ®· ®−a ra vµ thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc huy ®éng kh¸c nhau.
 11. 1.2.1 TiÒn göi vµ c¸c nghiÖp vô huy ®éng tiÒn göi Ph©n lo¹i tiÒn göi - Theo môc ®Ých: TiÒn göi thanh to¸n vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm (hay tiÒn göi giao dÞch vµ phi giao dÞch) - Theo thêi h¹n: TiÒn göi kh«ng kú h¹n, kú h¹n ng¾n, kú h¹n trung, kú h¹n dµi - Theo ®èi t−îng göi: TiÒn göi c¸ nh©n, doanh nghiÖp, NH kh¸c, tæ chøc x· héi chÝnh trÞ…. - Thùc tÕ: sö dông kÕt hîp c¸c lo¹i tiÒn göi
 12. 1.2.1 TiÒn göi vµ c¸c nghiÖp vô huy ®éng tiÒn göi a. TiÒn göi thanh to¸n (tiÒn göi giao dÞch/tiÒn göi kh«ng kú h¹n) Doanh nghiÖp, c¸ nh©n göi vµo NH nhê gi÷ vµ thanh to¸n hé nh−ng chØ ®−îc thanh to¸n trong ph¹m vi sè d−. L·i suÊt rÊt thÊp (hoÆc b»ng kh«ng) nh−ng chñ tµi kho¶n cã thÓ ®−îc h−ëng c¸c dÞch vô NH víi møc phÝ thÊp. KÕt hîp tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n víi tµi kho¶n cho vay (thÊu chi- chi tréi trªn sè d− cã cña tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n).
 13. 1.2.1 TiÒn göi vµ c¸c nghiÖp vô huy ®éng tiÒn göi b. TiÒn göi cã kú h¹n cña doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi NhiÒu kho¶n thu b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc x· héi dù ®Þnh ®−îc sö dông sau mét thêi gian x¸c ®Þnh Kh«ng ®−îc sö dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n Kú h¹n cµng dµi, l·i suÊt cµng cao
 14. 1.2.1 TiÒn göi vµ c¸c nghiÖp vô huy ®éng tiÒn göi c. TiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c− Tõ thu nhËp t¹m thêi ch−a sö dông (tiÕt kiÖm) víi môc tiªu b¶o toµn vµ sinh lêi Më réng m¹ng l−íi huy ®éng, ®−a ra c¸c h×nh thøc huy ®éng ®a d¹ng vµ l·i suÊt c¹nh tranh hÊp dÉn Sæ tiÕt kiÖm kh«ng dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng vµ dÞch vô song cã thÓ thÕ chÊp ®Ó vay vèn d. TiÒn göi cña c¸c ng©n hµng kh¸c Nh»m môc ®Ých nhê thanh to¸n hé vµ mét sè môc ®Ých kh¸c víi qui m« kh«ng lín.
 15. 1.2.2 TiÒn vay vµ nghiÖp vô ®i vay cña NHTM a. Vay NHNN (vay Ng©n hµng trung −¬ng) Nh»m gi¶i quyÕt nhu cÇu cÊp b¸ch trong chi tr¶, khi thiÕu hôt dù tr÷ (dù tr÷ b¾t buéc, dù tr÷ thanh to¸n) H×nh thøc vay: t¸i chiÕt khÊu (hoÆc t¸i cÊp vèn). C¸c giÊy tê cã gi¸ ®· ®−îc c¸c NHTM chiÕt khÊu (hoÆc t¸i chiÕt khÊu) cã thÓ t¸i chiÕt khÊu t¹i NHNN. NHTM ph¶i thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vµ kiÓm so¸t nhÊt ®Þnh: nh÷ng giÊy tê cã gi¸ cã chÊt l−îng vµ phï hîp víi môc tiªu cña ng©n hµng Nhµ n−íc trong tõng thêi kú.
 16. 1.2.2 TiÒn vay vµ nghiÖp vô ®i vay cña NHTM b. Vay c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c C¸c ng©n hµng vay m−în lÉn nhau vµ vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c trªn thÞ tr−êng liªn ng©n hµng. Vay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chi tr¶ cÊp b¸ch, bæ sung hoÆc thay thÕ cho nguån vay tõ NHNN. Qu¸ tr×nh vay m−în ®¬n gi¶n: vay trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ng©n hµng ®¹i lÝ Cã thÓ kh«ng cÇn ®¶m b¶o, hoÆc ®−îc ®¶m b¶o b»ng c¸c chøng kho¸n cña kho b¹c.
 17. 1.2.2 TiÒn vay vµ nghiÖp vô ®i vay cña NHTM c. Vay trªn thÞ tr−êng vèn Ph¸t hµnh c¸c giÊy nî (k× phiÕu, tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu) huy ®éng tiÒn göi trung vµ dµi h¹n. Th−êng kh«ng cã ®¶m b¶o, nh÷ng ng©n hµng cã uy tÝn hoÆc tr¶ l·i suÊt cao sÏ vay m−în ®−îc nhiÒu h¬n. Kh¶ n¨ng vay m−în cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh, t¹o kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cho c¸c c«ng cô nî dµi h¹n cña ng©n hµng C¸c vÊn ®Ò chuyÓn nh−îng, ®iÒu chØnh l·i suÊt, b¶o qu¶n hé... ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng vay m−în.
 18. 1.2.3 Vèn nî kh¸c Lo¹i nµy bao gåm nguån uû th¸c, nguån trong thanh to¸n, c¸c nguån kh¸c C¸c dÞch vô uû th¸c nh− uû th¸c cho vay, uû th¸c ®Çu t−, uû th¸c cÊp ph¸t, uû th¸c gi¶i ng©n vµ thu hé... t¹o nªn nguån uû th¸c t¹i NH C¸c ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cã thÓ h×nh thµnh nguån trong thanh to¸n (sÐc trong qu¸ tr×nh chi tr¶, tiÒn kÝ quÜ ®Ó më L/C,...) TiÒn kh¸c: C¸c kho¶n nî kh¸c nh− thuÕ ch−a nép, l−¬ng ch−a tr¶...
 19. C¬ cÊu nguån vèn qua c¸c n¨m cña Së giao dÞch I – NH§T&PTVN §¬n vÞ: Tû ®ång N¨m N¨m N¨m Tû lÖ t¨ng tr−ëng 2001 2002 2003 (%) ChØ tiªu 2003/2 2003/200 002 1 1. TiÒn göi kh¸ch hµng 1.953 2.338 2.771 18.52 41.88 TiÒn göi kh«ng k× h¹n 633 666 556 -16.52 -12.16 TiÒn göi cã kú h¹n 1.320 1.672 2.215 32.48 67.8 2.TiÒn göi d©n c− 4.392 5.001 5.165 3.28 17.60 TiÕt kiÖm 2.349 2.511 2.404 -4.26 2.34 Kú phiÕu 905 1.371 1.688 23.12 86.52 Tr¸i phiÕu 1.138 1.119 1.072 -4.20 -5.80 3. Huy ®éng kh¸c 227 294 470 59.86 107.04 4. Tæng vèn huy ®éng 6.572 7.633 8.408 10.15 27.94
 20. C¬ cÊu tæng huy ®éng cña Së giao dÞch I §¬n vÞ : % ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ 30,32 30,66 32,96 2. TiÒn göi d©n c− 68,18 69,34 61,44 3. Huy ®éng kh¸c 1,50 5,60 Tæng 100 100 100
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2