intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh học phát triển - TS. Nguyễn Thị Trang

Chia sẻ: Phan Hữu Kiệm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

632
lượt xem
140
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Sinh học phát triển" trình bày mục tiêu sau: mô tả được cấu tạo của tinh trùng và các loại trứng; trình bày được đặc điểm sự phân cắt và sự tạo thành phôi của các loại trứng; nêu được định nghĩa, các đặc điểm của GĐ sinh trưởng, GĐ trưởng thành, GĐ già lão và GĐ tử vong; trình bày được cơ chế điều khiển phát triển cá thể ở giai đoạn phôi và các nhân tố ảnh hưởng lên sự phát triển phôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học phát triển - TS. Nguyễn Thị Trang

 1. s inh häc ph¸t triÓn TS . Ng uy ễn Th ị Trang
 2. MỤC TIÊU 1. Mô tả được cấu tạo của tinh trùng và các loại trứng. 2. Trình bày được đặc điểm sự phân cắt và sự tạo thành phôi của các loại trứng. 3. Nêu được định nghĩa, các đặc điểm của GĐ sinh trưởng, GĐ trưởng thành, GĐ già lão và GĐ tử vong. 4. Trình bày được cơ chế điều khiển phát triển cá thể ở giai đoạn phôi và các nhân tố ảnh hưởng lên sự phát triển phôi.
 3. Sinh học phát triển Nghiên cứu các quy luật phát triển cá thể của cơ thể sinh vật, nghiên cứu các nhân tố và cơ chế điều khiển sự phát triển cá thể của cơ thể sinh vật Quá trình phát triển cá thể Là quá trình từ khi sinh ra mầm mống của cơ thể mới, phát triển qua các gđ cho tới khi già và chết của cá thể C¸c c ¸ thÓ ®­îc h×nh thµnh qua S S
 4. CÁC PHƯƠNG THỨC SINH SẢN CỦA SINH VẬT SS VÔ TÍNH SS ĐẶC BIỆT SS HỮU TÍNH TIẾP HỢP VD: Trùng lông NỘI HỢP LƯỠNG TÍNH SINH VD: Sán dây tự thụ tinh; Sán lá và giun đất thụ tinh chéo ĐƠN TÍNH SINH
 5. ĐƠN TÍNH SINH
 6. CÁ CK HU YN HH ƯỚ N GT IẾN H ÓA TR ON G SS HỮ UT ÍN H
 7. 2. Qu¸ tr× ph¸t triÓn c¸ thÓ ĐV nh Với ĐV có xương sống, q/trình p/triển cá thể qua hình thức SS hữu tính gồm 7 GĐ chính: 1. Giai đoạn tạo giao tử. 2. Giai đoạn tạo hợp tử. 3. Giai đoạn phôi thai. 4. Giai đoạn sinh trưởng. 5. Giai đoạn trưởng thành. 6. Giai đoạn già lão. 7. Giai đoạn tử vong.
 8. 2.1. GĐ tạo giao tử ­ các TB sinh dục Tinh trïng ĐV có vú -Phần đầu: Nhân, thể đầu. Chứa lysin và hyaluronidase Vai trò trong phân - Phần cổ: chứa trung thể gần chia của hợp tử và trung thể xa. - Phần đuôi: + Đoạn trung gian: Lò xo ty thể, sát cổ có trung thể xa. + Đoạn chính: Sợi trục – 9 ống kép vi thể chứa tubulin và dynein – vận động. + Đoạn cuối: chỉ có sợi trục trần
 9. A: Trøng ® ¼ng hoµng: cÇu gai, c¸ l­ìng tiªm. B: Trøng ® hoµng: no·n hoµng trung b× (l­ìng c­), o¹n nh Trø ng : C:Trøng ®o¹n hoµng: n.hoµng rÊt nhiÒu (bß s¸t, chim) D: Trøng trung hoµng: c«n trïng. E: Trøng v« hoµng: §V cã vó.
 10. 2.2. GĐ tạo h ợp tử ­ Sù thô tinh 6 3 4 1 2 8 7 a b c d 9 e g h i Quá trình thụ tinh của ĐV có vú
 11. 2.3. Giai đoạn phôi thai Định nghĩa: bắt đầu từ trứng đã thụ tinh (hợp tử) phân cắt, p/t tạo cơ thể non mới tương đối h/chỉnh tách khỏi noãn hoàng, vỏ trứng hoặc tách khỏi mẹ. Trải qua 3 GĐ kế tiếp: GĐ phân cắt, GĐ phôi vị hóa và GĐ tạo hình các CQ. Đặc điểm: - Q/t p/t cá thể phát sinh lặp lại 1 số GĐ chính của hệ thống chủng loại phát sinh - Tốc độ SS tăng trưởng TB cơ thể cực kỳ mạnh mẽ. - TB từ dạng đa tiềm năng => dạng tiềm năng bị hạn chế, biệt hoá về h/thái và c/năng tạo mô, CQ, hệ thống CQ. - Sự p/t không vững chắc, thai rất mẫn cảm với t/nhân độc hại của ngoại cảnh.
 12. Phân loại Dựa vào ĐĐ p/t của phôi chia ra 2 nhóm ĐV: - Nhóm ĐV 2 lá phôi: ĐV bậc thấp như ngành thân lỗ, ruột túi. - Nhóm ĐV 3 lá phôi: ĐV bậc cao Dựa vào nguồn chất dinh dưỡng của phôi, phân biệt 2 kiểu p/t: - Sự p/t thai dựa vào nguồn chất DD dự trữ ở trứng gọi là noãn thai sinh (các loài chim). - Sự p/t thai dựa vào nguồn chất DD trực tiếp từ cơ thể mẹ gọi là thai sinh (ĐV có vú).
 13. Ở ĐV có xương sống, dựa vào sự phân hóa TB phôi chia thành 2 nhóm: - Nhóm ĐV p/t phôi không có màng ối: trứng p/t trong nước, toàn bộ trứng đều biến thành phôi thai (cá, lưỡng cư). - Nhóm ĐV p/t phôi có màng ối (lớp bò sát, lớp chim, lớp thú): 1 phần TB từ hợp tử p/t thành phôi, còn 1 số TB khác p/t thành dưỡng mô. Ở ĐV có vú trên cơ sở màng ối lại p/t thêm rau thai hút chất bổ từ cơ thể mẹ và thải chất bài tiết ra cơ thể mẹ.
 14. 2.3.4. Sự phân cắt và phát triển phôi 2.3.1. Sự phân cắt và phát triển phôi của trứng đẳng hoàng điểm: Quá trình phân cắt xảy ra hoàn toàn và đều, Đặc toàn bộ các tế bào phân cắt từ hợp tử đều phát triển thành phôi thai. +Qu¸ tr× ph«i d© t¹o ph«i nang. nh: u,
 15. G§ ph«i vÞ hãa: ­ T¹o l¸ ph«i ng o µi, l¸ ph«i tro ng , m«i l­ng , m«i bô ng ­ MÇm hÖ thÇn kinh, mÇm d©y s è ng ­ Tạo l¸ ph«i g i÷a : TB xe n vµo g i÷a l¸ ph«i . ng o µi & l¸ ph«i tro ng
 16. G§ ph¸t s inh mÇm CQ: T¹o èng thÇn kinh, D© sèng, y L¸ ph«i gi÷a, èng ruét
 17. Ph¸t triÓn ph«i trøng ®o¹n hoµng ­ L­îng no·n hoµng trung b×nh: +§§ ph© c¾t: hoµn toµn, kh«ng ® n Òu, kh«ng ® ång thêi, toµn bé ph«i bµo ®Òu ph¸t triÓn thµnh ph«i thai. ­ L­îng no·n hoµng nhiÒu: +§§ G§ ph© c¾t: kh«ng hoµn toµn, n kh«ng ® Òu, kh«ng ® ång thêi, c¸c ph«i bµo mét phÇn ph¸t triÓn thµnh ph«i, mét phÇn t¹o mµng èi, mµng niÖu. +L¸ ph«i gi÷ h× thµnh =® bµo. a nh o¹n
 18. S¬ ®å s ù ph©n c¾t vµ ph«i vÞ hãa ë trøng Õc h 1 1 1 3 A 4 2 a 2 b 2 2 1 c d e 3 7 6 4 4 9 4 8 B 5 5 10 5 a b c d
 19. S¬ ®å s ù ph©n c ¾t vµ ph¸t triÓn ph«i c ña trøng c him
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2