intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng thiết bị Siemems S7-300

Chia sẻ: Ho Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

448
lượt xem
283
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dòng sản phẩm sơ cấp , được sử dụng cho những ứng dụng nhỏ, có tác dụng thay thế cho những ứng dụng nhiều rowle trung gian, timer ..., nhằm giảm không gian lắp đặt tủ điện.Điện thoại là một thiết bị viễn thông dùng để truyền và nhận âm thanh (thông dụng nhất là truyền giọng nói) từ xa. Hầu hết điện thoại truyền bằng tín hiệu điện qua mạng điện thoại phức tạp cho phép hầu hết người sử dụng liên lạc với hầu hết người sử dụng khác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thiết bị Siemems S7-300

 1. Bài giảng thiết bị Siemems S7-300
 2. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Baøi giaûng Thieát bò Siemens S7-300 Noäi dung baøi giaûng: Giôùi thieäu sô löôïc veà doøng saûn phaåm cuûa Siemens: Logo: Doøng saûn phaåm sô caáp ,ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng nhoû,coù taùc duïng thay theá cho nhöõng öùng duïng söû duïng nhieàu rôle trung gian,timer….,nhaèm giaûm khoâng gian laép ñaët tuû ñieän. Do logo chæ laø nhöõng Logic Modul do vaäy chæ ñöôïc söû duïng cho vieäc thay theá nhöõng maïch soá ñôn giaûn vôùi soá löôïng I/O nhoû 24In,16Out Öu ñieåm cuûa Logo laø deã daøng söû duïng,deã daøng laäp trình vaø thay ñoåi döõ lieäu .Coù theå laäp trình tröïc tieáp treân Logo baèng caùch söû duïng Logo coù maøn hình.Giaù thaønh töông ñoái hôïp lí. ÖÙng duïng : Chuû yeáu trong heä thoáng chieáu saùng coâng coäng,heä thoáng chieáu saùng trong toaø nhaø,söû duïng trong caùc maùy xaø goà,vaø moät soá maùy ñôn giaûn…… S7_200: Doøng saûn phaåm trung caáp,ñöôïc söû duïng trong nhöõng öùng duïng trung bình vôùi soá löôïng I/O vöøa phaûi (khoaûng 128 ),ñoái vôùi doøng saûn phaåm S7_200 naøy ñaõ ñöôïc tích hôïp ñaày ñuû nhöõng haøm toaùn cho taát caû nhöõng öùng duïng caàn thieát cho moïi heä thoáng töï ñoäng,ngoân ngöõ cuõng nhö giao dieän laäp trình deã hieåu ,thaân thieän,giuùp cho moïi ngöôøi ñeàu coù theå deã daøng tieáp caän.Tuy nhieân,thoâng thöôøng S7-200 vaãn ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng rieâng leû,coøn tröôøng hôïp muoán môû roäng maïng thì vaãn neân söû duïng S7_300 ÖÙng duïng : Trong caùc nghaønh ñaù,Beâ toâng ,Goám söù,Ximaêng,saét theùp……..Coù theå söû duïng cho heä thoáng SCADA nhoû ( keát noái S7_200 vôùi maùy tính thoâng qua PC Access,ñeå coù theå truy caäp vaø quaûn lí döõ lieäu : Traïm troän Beâ Toâng….) S7_300,400: Doøng saûn phaåm cao caáp ,ñöôïc duøng cho nhöõng öùng duïng lôùn vôùi nhöõng yeâu caàu I/O nhieàu vaø thôøi gian ñaùp öùng nhanh,yeâu caàu keát noái maïng,vaø coù khaû naêng môû roäng cho sau naøy. Ngoân ngöõ laäp trình ña daïng cho pheùp ngöôøi söû duïng coù quyeàn choïn löïa.Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa S7_300 ñoù laø ngoân ngöõ laäp trình cung caáp nhöõng haøm toaùn ña daïng cho nhöõng yeâu caàu chuyeân bieät nhö : Haøm SCALE….. Hoaëc ta coù theå söû duïng ngoân ngöõ chuyeân bieät ñeå xaây döïng haøm rieâng cho öùng duïng maø ta caàn. Ngoaøi ra S7-300 coøn xaây döïng phaàn cöùng theo caáu truùc Modul,nghóa laø ñoái vôùi S7-300 seõ coù nhöõng Modul tích hôïp cho nhöõng öùng duïng ñaëc bieät nhö Modul PID,Modul Ñoïc xung toác ñoä cao…. Maøn Hình : Siemens coøn cung caáp taát caû caùc loaïi maøn hình öùng duïng trong coâng nghieäp nhö maøn hình maøu,maøn hình ñen traéng,maøn hình maùy tính coâng nghieäp….. Caùc maøn hình naøy coù theå keát noái vôùi caùc loaïi PLC ñeå coù theå deã daøng thay ñoåi döõ lieäu ,hoaëc coù theå keát noái thaønh maïng ProfiBus. Doøng C7: Doøng C7 veà nguyeân taéc noù ñöôïc xem nhö laø söï keát hôïp giöõa PLC vaø maøn hình,töùc laø ta coù theå hieåu C7 laø maøn hình coù theå keát hôïp vôùi I/O cho nhöõng öùng duïng trong coâng nghieäp,ñöôïc keát noái theo maïng Profibus. I/Ñaïi soá Boolean: 1/ Bieán vaø haøm soá 2 trò: Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 1
 3. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Khi moâ taû ñoái töôïng baèng moâ hình toaùn hoïc ta phaûi bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng vaøo ra cuûa ñoái töôïng,caùc ñaïi löôïng naøy laø caùc haøm phuï thuoäc theo thôøi gian. Bieán hai trò hay coøn goïi laø bieán Boolean laø loaïi haøm soá maø mieàn giaù trò cuûa noù chæ coù 2 phaàn töû,hai phaàn töû ñoù laø 0 vaø 1 Vd: Coâng taéc laø moät bieán ngoõ vaøo 2 trò : ñoùng (kí hieäu laø 1) vaø môû (kí hieäu laø 0) Ñeøn hieäu laø moät bieán ngoõ ra 2 trò : saùng (kí hieäu laø 1) vaø taét (kí hieäu laø 0) Hai bieán ñöôïc goïi laø ñoäc laäp nhau neáu söï thay ñoåi cuûa bieán naøy khoâng aûnh höôûng ñeán bieán kia. 2/Caùc pheùp toaùn treân haøm 2 trò: a/Pheùp Not: x = not(y) y X 0 1 1 0 b/Pheùp hôïp (pheùp coäng): x= y+z y z X 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 c/Pheùp giao : x=y^z y z X 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 - Chuyeån ñoåi töø maïch rôle nuùt nhaán ,ñeøn sang vieát chöông trình PLC II/Bieåu dieãn soá nguyeân döông: 1/Trong heä cô soá 10 (heä thaäp phaân): Moät soá nguyeân döông Un baát kì,trong heä cô soá 10 bao giôø cuõng ñöôïc bieåu dieãn ñaày ñuû baèng daõy con soá nguyeân töø 0 ñeán 9 Vd: Un = 349 ñöôïc bieåu dieãn trong heä cô soá 10: 349 = 3*102 + 4*101 + 9*100. 2/Trong heä cô soá 2 (heä nhò phaân): Caùch bieåu dieãn Un trong heä cô soá 10 chöa phuø hôïp vôùi nguyeân taéc maïch ñieän ( hay nguyeân taéc haøm 2 trò).Ñeå söû duïng nguyeân taéc haøm 2 trò ( soá 0 hoaëc 1) ta ñöa ra 1 khaùi nieäm Bit 1 Bit bao goàm 2 trò 0 hoaëc 1,do vaäy 1 soá coù theå bieåu dieãn trong heä nhò phaân döôùi daïng Bit vd: Un = 205 coù theå ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng 8 Bit: 11001101 205 = 1*2 + 1*26 + 0*25 + 0*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 7 3 / Trong heä cô soá 16 ( heä Hexadecimal): Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 2
 4. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Cuõng gioáng nhö heä cô soá 10,1 nguyeân döông baát kì cuõng coù theå bieåu dieãn trong heä cô soá 16 nhö sau: Vd: 7723 = 1E2B = 1* 163 + 14* 162 + 2* 161 + 11*160 E B 4/ Maõ BCD cuûa soá nguyeân döông: Vd: soá 259 döôùi daïng maõ BCD: 0010 0101 1001 2 5 9 III/ Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình: 1/ PLC ( Progranable Logic Control) : Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình PLC Laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån soá thoâng qua moät ngoân ngöõ laäp trình ,thay cho vieäc phaûi theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng maïch soá .Nhö vaäy vôùi chöông trình ñieàu khieån trong mình ,PLC trôû thaønh boä ñieàu khieån nhoû goïn ,deã thay ñoåi thuaät toaùn vaø ñaëc bieät deã trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung quanh ( vôùi caùc PLC khaùc hoaëc vôùi maùy tính).Toaøn boä chöông trình ñöôïc löu trong boä nhôù.döôùi daïng caùc khoái chöông trình (OB,FC,FB..) vaø ñöôïc thöïc hieän vôùi chu kì queùt. Ñeå coù theå thöïc hieän moät chöông trình ñieàu khieån.Taát nhieân PLC phaûi coù tính naêng nhö moät maùy tính .Nghóa laø phaûi coù moät boä vi xöû lí trung taâm ( CPU),moät heä ñieàu haønh,moät boä nhôù chöông trình ñeå löu chöông trình cuõng nhö döõ lieäu vaø taát nhieân phaûi coù caùc coång vaøo rañeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi..Beân caïnh ñoù ,nhaèm phuïc vuï baøi toaùn ñieàu khieån soá ,PLC phaûi coù caùc khoái haøm chöùc naêng nhö Timer,Counter,vaø caùc haøm chöùc naêng ñaëc bieät khaùc. Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 3
 5. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Boä nhôù chöông trình Khoái vi xöû kí Timer Boä ñeäm trung taâm + Heä Boä ñeám vaøo ra ñieàu haønh Bit côø Coång vaøo ra Quaûn lí gheùp Coång ngaét vaø noái ñeám toác ñoä cao 2/ Caùc Tín hieäu keát noái vôùi PLC: a/Tín hieäu soá : Laø caùc tín hieäu thuoäc daïng haøm Boolean, daïng tín hieäu chæ coù 2 trò 0 hoaëc 1. Ñoái vôùi PLC Siemens : Möùc 0 : töông öùng vôùi 0V hoaëc hôû maïch Möùc 1 : Töông öùng vôùi 24V Vd: Caùc tín hieäu töø nuùt nhaán ,töø caùc coâng taéc haønh trình….. ñeàu laø nhöõng tín hieäu soá b/ Tín hieäu töông töï : Laø tín hieäu lieân tuïc, töø 0-10V hay töø 4-20mA…. Vd: Tín hieäu ñoïc töø Loadcell,töø caûm bieán löu löôïng… c/ Tín hieäu khaùc : Bao goàm caùc tín hieäu giao tieáp vôùi maùy tính ,vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi khaùc baèng caùc giao thöùc khaùc nhau nhö giao thöùc RS232,RS485,Modbus…. 3/ Caùc Modul cuûa PLC S7_300: Thoâng thöôøng ñeå taêng tính meàm deûo trong öùng duïng thöïc teá maø ôû ñoù phaàn lôùn caùc ñoái töôïng ñieàu khieån coù soá tín hieäu ñaàu vaøo ñaàu ra cuõng nhö chuûng loaïi tín hieäu vaøo ra khaùc nhau maø caùc boä ñieàu khieån PLC ñöôïc thieát keá khoâng bò cöùng hoaù veà caáu hình .Chuùng ñöôïc chia nhoû thaønh caùc Modul.soá caùc Modul ñöôïc söû duïng nhieàu hay ít tuyø theo töøng baøi toaùn ,song toái thieåu bao giôø cuõng coù Modul chính laø Modul CPU. Caùc Modul coøn laïi laø nhöõng Modul nhaän truyeàn tín hieäu vôùi ñoái töôïng ñieàu khieån ,caùc Modul chöùc naêng chuyeân duïng nhö PID,ñieàu khieån ñoäng cô….. Chuùng ñöôïc goïi chung laø Modul môû roäng.Taát caû caùc Modul ñöôïc gaén treân nhöõng thanh ray ( Rack). Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 4
 6. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS a/ Modul CPU: Modul CPU laø loaïi Modul chöùa vi xöû lí,heä ñieàu haønh ,boä nhôù ,caùc boä thôøi gian ,boä ñeám,coång truyeàn thoâng ( RS485)…. Vaø coù theå coøn coù moät vaøi coång vaøo ra soá.Caùc coång vaøo ra soá treân CPU ñöôïc goïi laø coång vaøo ra Onboard. Trong hoï PLC S7_300 coù nhieàu loaïi CPU khaùc nhau : CPU 312,CPU 314 ,CPU 315…. Nhöõng Modul cuøng söû duïng moät loaïi boä vi xöû lí ,nhöng khaùc nhau veà coång vaøo ra onboard cuõng nhö caùc khoái haøm ñaëc bieättích hôïp saün trong thö vieän cuûa heä ñieàu haønh phuïc vuï vieäc söû duïng caùc coång vaøo ra onboard naøy seõ ñöôïc phaân bieät vôùi nhau tong teân goïi baèng teân cuïm chöõ caùi IFM( vieát taét cuûa Intergrated Function Module ).Ví duï Module CPU 312IFM,Modul314 IFM…. Ngoìa ra coøn coù caùc loaïi module hai coång truyeàn thoâng,trong ñoù coång truyeàn thoâng thöù 2 coù chöùc naêng chính laø phuïc vuï vieäc noái maïng phaân taùn .Caùc loaïi module CPU ñöôïc phaân bieät vôùi nhöõng loaïi CPU khaùc baèng theâm cuïm töø DP ( Distrubited port)trong teân goïi. Ví duï module CPU 315-DP b/Caùc Modul môû roäng: Caùc Modul môû roäng ñöôïc chia thaønh 5 loaïi chính: i/ PS(Power Supply): Modul nguoàn nuoâi ii/ SM ( Signal Module): Modul tín hieäu vaøo ra bao goàm: DI ( Digital Input) DO ( Digital Output) DI/DO ( Digital In/Output) AI ( Analog Input ) AO ( Analog Output) AI/AO ( Analog In/Output) iii / IM ( Interface Module) : Modul gheùp noái. Ñaây laø loaïi Modul chuyeân duïng coù nhieäm vuï noái töøng nhoùm caùc Modul môû roäng laïi vôùi nhau thaønh töøng moät khoái vaø ñöôïc quaûn lí chung bôûi moät module CPU. Thoâng thöôøng caùc Modul môû roäng ñöôïc gaù lieàn vôùi nhau treân moät thanh ñôõ goïi laø Rack. Treân moãi moät Rack chæ coù theå gaù ñöôïc nhieàu nhaát 8 module môû roäng ( khoâng keå module CPU ,module nguoàn nuoâi). Moät module CPU coù theå laøm vieäc tröïc tieáp vôùi nhieàu nhaát 4 Rack,vaø caùc Rack naøy phaûi ñöôïc noái vôùi nhau baèng Module IM IM360 :truyeàn IM361:nhaän. - FM ( Function Module): Caùc Modul ñieàu khieån rieâng,nhö ñieàu khieån Servo,ñieàu khieån PID…… - CP( Communication Module):Module truyeàn thoâng 2/ Tín Hieäu: Thoâng thöôøng coù 2 tín hieäu Tín hieäu soá: Tín hieäu möùc 1 hoaëc möùc 0 ( true hoaëc False), Vd: I0.0,Q0.0…. Tín hieäu töông töï : Laø tín hieäu analog ñöôïc ñoïc töø caùc Modul analog Vd : PIW256…. 3/Kieåu döõ lieäu vaø phaân chia boä nhôù: a/Kieåu Bool: True hoaëc False ( 0 hoaëc 1) VD: M0.0 b/Kieåu Byte : goàm 8 Bit c/Kieåu Word Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 5
 7. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS d/Kieåu Int e/Kieåu Dint f/ Kieåu Real h/Kieåu S5T: k/ Kieåu Char i/Kieåu Date j/Kieåu Tod: 4/ Boä nhôù PLC: goàm 3 vuøng chính. a/Vuøng chöùa chöông trình öùng duïng : Vuøng chöùa chöông trình ñöôïc chia thaønh 3 mieàn : i/ OB ( Organisation block) : mieàn chöùa chöông trình toå chöùc. ii/ FC ( Function) : Mieàn chöùa chöông trình con ,ñöôïc toå chöùc thaønh haøm vaø coù bieán hình thöùc ñeå trao ñoåi döõ lieäu iii/ FB ( Function block) : Mieàn chöùa chöông trình con ,ñöôïc toå chöùc thaønh haømvaø coù khaû naêng trao ñoåi döõ lieäu vôùi baát cöù 1 khoái chöông trình naøo khaùc .Caùc döõ lieäu naøy phaûi ñöôïc xaây döïng thaønh moät khoái döõ lieäu rieâng ( Data Block khoái DB) b/ Vuøng chöùa tham soá cuûa heä ñieàu haønh: Chia thaønh 7 mieàn khaùc nhau I ( Process image input ) : Mieàn döõ lieäu caùc coång vaøo soá,tröôùc khi baét ñaàu thöïc hieän chöông trình ,PLC seõ ñoïc giaù trò logic cuûa taát caû caùc coång ñaàu vaøo vaø caát giöõ chuùng trong vuøng nhôù I.Thoâng thöôøng chöông trình öùng duïng khoâng ñoïc tröïc tieáp traïng thaùi logic cuûa coång vaøo soá maø chæ laáy döõ lieäu cuûa coång vaøo töø boä ñeäm I. Q ( Process Image Output): Mieàn boä ñeäm caùc döõ lieäu coång ra soá .Keát thuùc giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình,PLC seõ chuyeån giaù trò logic cuûa boä ñeäm Q tôùi caùc coång ra soá.Thoâng thöôøng chöông trình khoâng tröïc tieáp gaùn giaù trò tôùi taän coång ra maø chæ chuyeån chuùng tôùi boä ñeäm Q. M ( Mieàn caùc bieán côø): CHöông trình öùng duïng söû duïng nhöõng bieán naøy ñeå löu giöõ caùc tham soá caàn thieát vaø coù theå truy nhaäp noù theo Bit (M) ,byte (MB),töø (MW) hay töø keùp (MD). T ( Timer): Mieàn nhôù phuïc vuï boä thôøi gian ( Timer) bao goàm vieäc löu tröõ giaù trò thôøi gian ñaët tröôùc ( PV-Preset Value ),giaù trò ñeám thôøi gian töùc thôøi ( CV –Current Value) cuõng nhö giaù trò Logic ñaàu ra cuûa boä thôøi gian. C ( Counter): Mieàn nhôù phuïc vuï boä ñeám bao goàm vieäc löu tröõ giaù trò ñaët tröôùc ( PV- Preset Value),giaù trò ñeám töùc thôøi ( CV _ Current Value)vaø giaù trò logic ñaàu ra cuûa boä ñeäm. PI : Mieàn ñòa chæ coång vaøo cuûa caùc Modul töông töï ( I/O External input). Caùc giaù trò töông töï taïi coång vaøo cuûa modul töông töï seõ ñöôïc module ñoïc vaø chuyeån töï ñoäng theo nhöõng ñòa chæ.Chöông trình öùng duïng coù theå truy caäp mieàn nhôù PI theo töøng Byte ( PIB),töøng töø PIW hoaëc töøng töø keùp PID . PQ: Mieàn ñòa chæ coång ra cho caùc module töông töï ( I/O External Output).Caùc giaù trò theo nhöõng ñòa chæ naøy seõ ñöôïc module töông töï chuyeån tôùi caùc coång ra töôïng töï .Chöông trình öùng duïng coù theå truy nhaäp mieàn nhôù PQ theo töøng Byte (PQB),töøng töø (PQW) hoaëc theo töøng töø keùp (PQD). Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 6
 8. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS c/ Vuøng chöùa caùc khoái döõ lieäu: ñöôïc chia laøm 2 loaïi: DB(Data Block):Mieàn chöùa döõ lieäu ñöôïc toå chöùc thaønh khoái .Kích thöôùc cuõng nhö soá löôïng khoái do ngöôøi söû duïng quy ñònh ,phuø hôïp vôùi töøng baøi toaùn ñieàu khieån.Chöông trình coù theå truy nhaäp mieàn naøy theo töøng bit (DBX),byte (DBB),töø (DBW) hoaëc töø keùp (DBD). L (Local data block) : Mieàn döõ lieäu ñòa phöông ,ñöôïc caùc khoái chöông trình OB,FC,FB toå chöùc vaø söû duïng cho caùc bieán nhaùp töùc thôøi vaø trao ñoåi döõ lieäu cuûa bieán hình thöùc vôùi nhöõng khoái chöông trình goïi noù .Noäi dung cuûa moät khoái döõ lieäu trong mieàn nhôù naøy seõ bò xoaù khi keát thuùc chöông trình töông öùng trong OB ,FC,FB.Mieàn naøy coù theå ñöôïc truy nhaäp töø chöông trình theo bit (L),byte(LB) töø (LW) hoaëc töø keùp (LD). 5/ Voøng queùt chöông trình: PLC thöïc hieän chöông trình theo chu kì laëp .Moãi voøng laëp ñöôïc goïi laø voøng queùt (Scan) .Moãi voøng queùt ñöôïc baét ñaàu baèng giai ñoaïn chuyeån döõ lieäu töø caùc coång vaøo soá tôùi vuøng boä ñeäm aûo I,tieáp theo laø giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình .Trong töøng voøng queùt chöông trình thöïc hieän töø leänh ñaàu tieân ñeán leänh keát thuùc cuûa khoái OB ( Block End).Sau giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình laø giai ñoaïn chuyeån caùc noäi dung cuûa boä ñeäm aûo Qtôùi caùc coång ra soá .Voøng queùt ñöôïc keát thuùc baèng giai ñoaïn truyeàn thoâng noäi boävaø kieåm tra loãi. Chuù yù raèng boä ñeäm I vaø Q khoâng lieân quan tôùi caùc coång vaøo ra töông töï neân caùc leäng truy nhaäp coång töông töï ñöôïc thöïc hieän tröïc tieáp vôùi coång vaät lí chöù khoâng thoâng qua boä ñeäm. Thôøi gian caàn thieát ñeå PLC thöïc hieän 1 voøng queùt goïi laø thôøi gian voøng queùt (Scan Time).Thôøi gian voøng queùt khoâng coá ñònh ,töùc laø khoâng phaûi voøng queùt naøo cuõng ñöôïc thöïc hieän trong moät khoaûng thôøi gian nhö nhau .Coù voøng queùt ñöôïc thöïc hieän laâu ,coù voøng queùt ñöôïc thöïc hieän nhanh tuyø thuoäc vaøo soá leänh trong chöông trình ñöôïc thöïc hieän vaø khoái döõ lieäu truyeàn thoâng trong voøng queùt ñoù. Nhö vaäy giöõa vieäc ñoïc döõ lieäu töø ñoái töôïng ñeå xöû lí ,tính toaùn vaø vieäc gôûi tín hieäu ñieàu khieån ñeán ñoái töôïng coù moät khoaûng thôøi gian treã ñuùng baèng thôøi gian voøng queùt .Noùi caùch khaùc ,thôøi gian voøng queùt quyeát ñònh tính thôøi gian thöïc cuûa chöông trình ñieàu khieån trong PLC .Thôøi gian voøng queùt caøng ngaén ,tính thôøi gian thöïc cuûa chöông trình caøng cao. Neáu söû duïng caùc khoái chöông trình ñaëc bieät coù cheá ñoä ngaét ,,ví duï nhö khoái OB40,OB80…, chöông trình cuûa caùc khoái ñoù seõ ñöôïc thöïc hieän trong voøng queùt khi xuaát hieän tín hieäu baùo ngaét cuøng chuûng loaïi.Caùc khoái chöông trình naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän taïi moïi ñieåm trong voøng queùt chöù khoâng bò goø eùp laø phaûi ôû trong giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình.Chaúng haïn neáu 1 tín hieäu baùo ngaét xuaát hieän khi PLC ñang ôû giai ñoaïn truyeàn thoâng vaø kieåm tra noäi boä,PLC seõ ngöøng coâng vieäc truyeàn thoâng ,kieåm tra ñeå thöïc hieän khoái chöông trình töông öùng vôùi tín hieäu baùo ngaét ñoù .Vôùi hình thöùc xöû lí tín hieäu ngaét nhö vaäy,thôøi gian voøng queùt seõ caøng lôùn khi caøng coù nhieàu tín hieäu ngaét xuaát hieän trong voøng queùt .Do ñoù ñeå naâng cao tính thôøi gian thöïc cho chöông trình ñieàu khieån ,tuyeät ñoái khoâng neân vieát chöông trình xöû lí ngaét quaù daøi hoaëc quaù laïm duïng vieäc söû duïng cheá ñoä ngaét trong chöông trình ñieàu khieån. Taïi thôøi ñieåm thöïc hieän leänh vaøo ra ,thoâng thöôøng leänh khoâng laøm vieäc tröïc tieáp vôùi coång vaøo ra maø chæ thoâng qua boä ñeäm aûo cuûa coång trong vuøng nhôù tham soá.Vieäc truyeàn thoâng giöõa boä ñeäm aûo vôùi ngoaïi vi trong caùc giai ñoaïn 1 vaø 3 do heä ñieàu haønh CPU quaûn lí .ÔÛ 1 soá modul CPU ,khi gaëp leänh vaøo ra ngay laäp töùc,heä thoáng seõ cho döøng moïi coâng vieäc khaùc ,ngay caû chöông trình xöû lí ngaét,ñeå thöïc hieän leänh tröïc tieáp vôùi coång vaøo ra. Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 7
 9. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS 6 / Caáu truùc chöông trình: Chöông trình trong S7_300 ñöôïc löu trong boä nhôù cuûa PLC ôû vuøng giaønh rieâng cho chöông trình vaø coù theå ñöôïc laäp vôùi 2 daïng caáu truùc khaùc nhau. a/ Laäp trình tuyeán tính: toaøn boä chöông trình naèm trong moät khoái trong boä nhôù .Loaïi hình caáu truùc tuyeán tính naøy phuø hôïp vôùi nhöõng baøi toaùn töï ñoäng nhoû,khoâng phöùc taïp .Khoái ñöôïc choïn phaûi laø khoái OB1 ,laø khoái maø PLC luoân queùt vaø thöïc hieän caùc leänh trong ñoù thöôøng xuyeân,töø leänh ñaàu tieân ñeán leänh cuoái cuøng vaø quay laïi leänh ñaàu tieân. b/ Laäp trình coù caáu truùc: Chöông trình ñöôïc chia thaønh nhöõng phaàn nhoû vaø moãi phaàn thöïc thi nhöõng nhieäm vuï chuyeân bieät rieâng cuûa no,töøng phaàn naøy naèm trong nhöõng khoái chöông trình khaùc nhau .Loaïi hình caáu truùc naøy phuø hôïp vôùi nhöõng baøi toaùn ñieàu khieån nhieàu nhieäm vuï vaø phöùc taïp .PLC S7_300 coù 4 loaïi khoái cô baûn sau: - Loaïi khoái OB ( Organization Block) : Khoái toå chöùc vaø quaûn lí chöông trình ñieàu khieån .Coù nhieàu loaïi khoái OB vôùi nhöõng chöùc naêng khaùc nhau ,chuùng ñöôïc phaân bieät vôùi nhau baèng moät soá nguyeân ñi sau nhoùm kí töï OB. Ví duï: OB1,OB35,OB40,OB80,….. - Loaïi khoái FC (Program block): Khoái chöông trình vôùi nhöõng chöùc naêng rieâng gioáng nhö 1 chöông trình con hoaëc moät haøm ( chöông trình con coù bieán hình thöùc).Moät chöông trình öùng duïng coù theå coù nhieàu khoái FC vaø caùc khoái FC naøy ñöôïc phaân bieät vôùi nhau baèng moät soá nguyeân sau nhoùm kí töï FC. Ví duï: FC1,FC2…. - Loaïi khoái FB ( Function Block) :Laø loaïi khoái FC ñaëc bieät coù khaû naêng trao ñoåi 1 löôïng döõ lieäu lôùn vôùi caùc khoái chöông trình khaùc .Caùc döõ lieäu naøy phhaûi ñöôïc toå chöùc thaønh khoái döõ lieäu rieâng coù teân goïi laø Data block.Moät chöông trình öùng duïng coù theå coù nhieàu khoái FB vaø caùc khoái Fb naøy ñöôïc phaân bieät vôùi nhau baèng moät soá nguyeân sau nhoùm kí töï FB.Chaúng haïn nhö FB1,FB2… - Loaïi khoái DB ( Data Block) : Khoái chöùa caùc döõ lieäu caàn thieát ñeå thöïc hieän chöông trình .Caùc tham soá cuûa khoái do ngöôøi duøng töï ñaët .Moät chöông trình öùng duïng coù theå coù nhieàu khoái DB vaø caùc khoái DB naøy ñöôïc phaân bieät vôùi nhau baèng moät soá nguyeân sau nhoùm kí töï DB Ví duï: DB1,DB2…. Chöông trình trong caùc khoái ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng caùc leäng goïi khoái ,chuyeån khoái.Xem nhöõng phaàn chöông trình trong caùc khoái nhö laø caùc chöông trình con thì S7_300 cho pheùp goïi chöông trình con loàng nhau ,töùc laø chöông trình con naøy goïi moät chöông trình con khaùc vaø töø moät chöông trình con ñöôïc goïi laïi goïi tôùi moät chöông trình con thöù 3 … Soá caùc leänh goïi loàng nhau phuï thuoäc vaøo töøng chuûng loaïi module CPU maø ta ñang söû duïng. Ví duï ñoái vôùi module CPU 314 thì soá leänh goïi loàng nhau nhieàu nhaát coù theå cho pheùp laø 8.Neáu soá laàn goïi khoái loàng nhau maø vöôït quaù con soá giôùi haïn cho pheùp ,PLC seõ töï chuyeån qua cheá ñoä Stop vaø ñaët côø baùo loãi. 7/ Caùc khoái OB ñaëc bieät: Trong khi khoái OB ñöôïc thöïc hieän ñeàu ñaën ôû töøng voøng queùt trong giai ñoaïn thöïc hieän chöông trình thì caùc khoái OB khaùc chæ ñöôïc thöïc hieän khi xuaát hieän tín hieäu baùo ngaét töông öùng ,noùi caùch khaùc chöông trình vieát cho caùc khoái OB naøy chính laø chöông trình xöû lí tín hieäu ngaét (event).Chuùng bao goàm: Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 8
 10. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS OB10 ( Time of Day Interrupt):Chöông trình trong khoái seõ ñöôïc thöïc hieän khi giaù trò cuûa ñoàng hoà thôøi gian thöïc naèm trong moät khoaûng thôøi gian ñaõ ñöôïc quy ñònh.OB10 coù theå goïi moät laàn ,nhieàu laàn caùch ñeàu nhau töøng phuùt, töøng giô,töøng ngaøy ….Vieäc quy ñònh khoaûng thôøi gian hay soá laàn goïi OB10 ñöôïc thöïc hieän nhôø chöông trình heä thoáng SFC28 hoaëc trong baûng tham soá cuûa module CPU nhôø phaàn meàm Step 7. OB20 ( Time Day Interrupt): Chöông trình trong khoái seõ ñöôïc thöïc hieän sau moät khoaûng thôøi gian treã ñaët tröôùc keå töø khi goïi chöông trình heä thoáng SFC32 ñeå ñaët thôøi gian treã. OB35 (Cyclic Interrupt): Chöông trình trong OB35 seõ ñöôïc thöïc hieän caùch ñeàu nhau 1 khoaûng thôøi gian coá ñònh.Maëc ñònh khoaûng thôøi gian naøy seõ laø 100ms,xong ta coù theå thay ñoåi noù trong baûng tham soá cuûa module CPU ,nhôø phaàn meàm Step7. OB40 (Hardware Interrupt) : Chöông trình trong OB seõ ñöôïc thöïc hieän khi xuaát hieän 1 tín hieäu baùo ngaét töø ngoaïi vi ñöa vaøo module CPU thoâng qua caùc coång vaøo ra soá onboard ñaëc bieät,hoaëc thoâng qua caùc module SM,CP,FM OB80 (Cycle Time Fault): Chöông trình trong khoái OB80 seõ ñöôïc thöïc hieän khi thôøi gian voøng queùt(Scan time) vöôït quaù khoaûng thôøi gian cöïc ñaïi ñaõ ñöôïc quy ñònh hoaëc khi coù moät tín hieäu ngaét goïi moät khoái OB naøo ñoù maø khoái OB naøy chöa keát thuùc ôû laàn goïi tröôùc.Maëc ñònh thôøi gian Scan time cöïc ñaïi laø 150ms ,nhöng coù theå thay ñoåi noù thoâng qua baûng tham soá cuûa module CPU nhôø phaàn meàm Step 7. OB81 (Power Supply fault): CPU seõ goïi chöông trình trong khoái OB81 khi phaùt hieän thaáy coù loãi veà nguoàn nuoâi. OB82( Diagnostic Interrupt):Chöông trình trong OB82 ñöôïc goïi khi CPU phaùt hieän söï coá töø caùc Modul vaøo ra OB85( Not Load fault):Chöông trình trong OB82 ñöôïc goïi khi CPU phaùt hieän thaáy chöông trình öùng duïng coù söû duïng cheá ñoä ngaét nhöng chöông trình söû lí tín hieäu ngaét laïi khoâng coù trong khoái OB töông öùng. OB87 ( Communication fault):Khoái OB87 seõ ñöôïc goïi khi CPU phaùt hieän thaáy loãi trong truyeàn thoâng ví duï nhö khoâng coù tín hieäu traû lôøi töø caùc ñoái taùc. OB100 ( Start Up Information):Khoái OB100 seõ ñöôïc thöïc hieän 1 laàn khi CPU chuyeån traïng thaùi Stop sang Run. OB121 ( Synchronous error):Khoái OB121 seõ ñöôïc goïi khi CPU phaùt hieän thaáy loãi logic trong chöông trình nhö ñoåi sai kieåu döõ lieäu hoaëc loãi truy nhaäp khoái DB ,FC,FB khoâng coù trong boä nhôù CPU. OB122 ( Synchronous error):Khoái OB122 seõ ñöôïc goïi khi CPU phaùt hieän thaáy loãi truy caäp module trong chöông trình,ví duï chöông trình coù leänh truy nhaäp module vaøo ra môû roäng nhöng laïi khoâng tìm thaáy module naøy. 8/Caùc Loaïi CPU: CPU 312: Boä nhôù laøm vieäc 16KB ,chu kì leänh 0.1us Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 9
 11. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS CPU 312C : Boä nhôù laøm vieäc 16KB,chu kì leänh 0.1us,tích hôïp saün 10DI/6DO,2 Xung toác ñoä cao 2.5KHz,2 keânh ñoïc xung toác ñoä cao 10Khz. CPU 312IFM : Boä nhôù laøm vieäc 6KB,chu kì leänh 0.6us,tích hôïp saün 10DI/6DO CPU 313 : Boä nhôù laøm vieäc 12KB,chu kì leänh 0,6us CPU 313C : Boä nhôù laøm vieäc 32KB,chu kì leänh 0,1us, tích hôïp saün 24DI,16DO,5AI ,2AO ,3 Keânh xuaát xung toác ñoä cao (2.5Khz) ,3 keânh ñoïc xung toác ñoä cao (30Khz) CPU 313C-2DP: Boä nhôù laøm vieäc 32KB,chu kì leänh 0.1us ,tích hôïp saün 24DI,16DO,5AI ,2AO ,3 Keânh xuaát xung toác ñoä cao (2.5Khz) ,3 keânh ñoïc xung toác ñoä cao (30Khz),coù 2 coång giao tieáp . CPU 313C-2PtP : Boä nhôù laøm vieäc 32KB,chu kì leänh 0.1us ,tích hôïp saün 24DI,16DO,5AI ,2AO ,3 Keânh xuaát xung toác ñoä cao (2.5Khz) ,3 keânh ñoïc xung toác ñoä cao (30Khz),coù 2 coång giao tieáp . MPI+ PtP connector (RS-422/485 (ASCII, ..) CPU 314: Boä nhôù laøm vieäc 24KB ,chu kì leänh 0.3us CPU 314IFM : Boä nhôù laøm vieäc 24KB,chu kì leänh 0.3us, tích hôïp saün 20DI/16DO ,4AI / 1AO CPU 314C-2DP:Boä nhôù laøm vieäc 48KB,chu kì leänh 0.1us,tích hôïp saün 24DI / 16DO ,5AI / 2AO , 4 keânh xuaát xung toác ñoä cao,4 keânh ñoïc xung toác ñoä cao.2 coång giao tieáp . CPU 314C-2PtP:Boä nhôù laøm vieäc 48KB,chu kì leänh 0.1us,tích hôïp saün 24DI / 16DO ,5AI / 2AO , 4 keânh xuaát xung toác ñoä cao,4 keânh ñoïc xung toác ñoä cao.2 coång giao tieáp . CPU 315 : Boä nhôù laøm vieäc 48KB ,chu kì leänh 0.3us CPU 315-2DP: Boä nhôù laøm vieäc 48KB ,chu kì leänh 0.3us , MPI + DP CPU 315F-2DP : Boä nhôù laøm vieäc 128KB,chu kì leänh 0.3us , 2 coång giao tieáp. CPU 316 : Boä nhôù laøm vieäc 128KB ,chu kì leänh 0.3us CPU 316-2DP: Boä nhôù laøm vieäc 128KB,chu kì leänh 0.3us , 2 coång MPI + DP CPU 317-2: Boä nhôù laøm vieäc 512KB ,chu kì leänh 0.3us,2 coång giao tieáp MPI + DP CPU 317F-2: Boä nhôù laøm vieäc 512KB,chu kì leänh 0.3us ,2 coång giao tieáp MPI + DP ( DP master hoaëc Slave) CPU 318-2: Boä nhôù laøm vieäc 256KB ,chu kì leänh 0.3us ,2 coång giao tieáp MPI + DP ( DP Master hoaëc Slave). CPU 614: Boä nhôù laøm vieäc 192KB,chu kì leänh 0.3us , tích hôïp saün 512DI/DO CPU M7: RS232,MPI 64KB SRAM 10/ Caùc loaïi Function Module : FM300: Controller Module: FM 355C PID Module: Module ñieàu khieån PID ,4 keânh ñieàu khieån PID ,4AI + 8DI + 4AO FM 355S PID Module: Module ñieàu khieån PID ,4 keânh ñieàu khieån PID ,4AI + 8DI + 8DO Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 10
 12. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS FM 355 Temperature Controller: Module ñieàu khieån nhieät ñoä 4 keânh 4AI + 8DI + 4AO FM 355 Temperature Controller: Module ñieàu khieån nhieät ñoä 4 keânh 4AI + 8DI + 8DO M7 Application Module: 4MB,RS232,64KB Sram. CAM Controller : FM352 CAM Module : 1 keânh ñieàu khieån. CNC Controller : NCU 570 FM-NC : Ñieàu khieån CNC Counter Module : FM350-1 Counter Module : Module ñeám ôû toác ñoä cao 1 keânh FM350-2 : Module ñeám ôû toác ñoä cao 8 keânh Possition Module : Module ñieàu khieån vò trí FM351 FIXED SPEED POS : Module ñieàu khieån vò trí FM353 Fstepper Motor : Module ñieàu khieån ñoäng cô böôùc 4DI + 4DO FM354 F Servo Motor : Module ñieàu khieån ñoäng cô Servo 4DI + 4DO Modul Nguoàn :Coù 3 loaïi Modul nguoàn 10A,5A,2A PS 307 Modul Rack : Choïn Rack (Rail) ñeå ñònh daïng cho caáu hình phaàn cöùng. Modul SM300 : Bao goàm caùc loaïi Modul : Modul Analog Input (AI): Modul ñoïc 2 keânh,ñoïc 8 keânh vôùi caùc loaïi tín hieäu khaùc nhau nhö doøng :4-20mA (theo caùch ñaáu 2 daây vaø 4 daây ) ,ñoïc tín hieäu aùp 0-10VDC , ñoïc tín hieäu RTD,TC… Modul AI/AO : Modul vöøa ñoïc AI ,vöøa xuaát tín hieäu Analog OutPut Modul AO : Modul xuaát tín hieäu Analog Output. Modul DI : Modul ñoïc tín hieäu soá Modul DO: Modul xuaát tín hieäu soá Modul DI/DO : Modul vöøa ñoïc vaø xuaát tín hieäu soá. 1/ Caùc vuøng nhôù S7_300: Trong S7_300 coù caùc vuøng nhôù sau: I: Input, caùc ngoõ vaøo soá. Q:Output, caùc ngoõ ra soá. M: Internal Memory, vuøng nhôù noäi. DB: Data Block, döõ lieäu. Khi söû duïng vuøng nhôù naøy thì phaûi khai baùo trong phaàn meàm. PIW: Analog Input, ngoõ vaøo analog. PQW: Analog Output, ngoõ ra analog. T: Timer. C: Counter. Ñònh daïng döõ lieäu: * Kieåu Bool: VD: Q0.0, I0.0, DB1.DBX2.3, M1.7…. M1.7 Soá bit cuûa Byte Teân vuøng nhôù Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí Byte Soá 11
 13. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS DB1.DBX2.3 Soá bit cuûa Byte Teân vuøng nhôù (khoái DB1) Soá Byte Kieåu döõ lieäu laø BOOL Moät bieán kieåu Bool chæ coù 2 giaù trò laø 0 hoaëc 1 (TRUE hoaëc FALSE). Ñoái vôùi ngoõ IN Traïng thaùi möùc 0: OV Traïng thaùi möùc 1:24V Ñoái vôùi ngoõ OUT: Traïng thaùi möùc 0: xuaát 0V hoaëc hôû tieáp ñieåm Traïng thaùi möùc 1: xuaát 24V hoaëc ñoùng tieáp ñieåm * Kieåu Byte: 1 Byte = 8 Bit. Suy ra, giaù trò 1 Byte trong khoûang: 0 -(28-1) hay 0-255 VD: QB0, MB3, VB10, SMB2, DB1,DBB10… QB0 Soá Byte Teân vuøng nhôù Vieát taét cuûa Byte Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 12
 14. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS DB1.DBB10 Teân vuøng nhôù (khoái DB1) Soá Byte Kieåu döõ lieäu laø BYTE * Kieåu Word: 1 Word = 2 Byte = 16 Bit. Suy ra, giaù trò 1 Word trong khoûang: 0 -(216-1) VD: IW0, QW0, MW3, DB1.DBW10,… QW0 Soá Word Teân vuøng nhôù Vieát taét cuûa Word DB1.DBW10 Teân vuøng nhôù (khoái DB1) Soá WORD Kieåu döõ lieäu laø WORD QW0=QB0+QB1, Trong ñoù, QB0 laø byte cao, QB1 laø Byte thaáp. DB1.DBW10=DB1.DBB10 + DB1.DBB11 Byte thaáp Byte cao * Kieåu DWord: 1 DWord = 2 Word = 4 Byte = 32 Bit. Suy ra, giaù trò 1 Word trong khoûang: 0 -(232-1) VD: ID0, QD0, MD3, DB1.DBD10, … QD0 Soá DWord Teân vuøng nhôù Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 13
 15. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Vieát taét cuûa DWord DB1.DBD10 Teân vuøng nhôù (khoái DB1) Soá DOUBLE WORD Kieåu döõ lieäu laø DOUBLE WORD MD0=MW0+MW2=MB0+MB1+MB2+MB3, Trong ñoù, MB0 laø byte cao nhaát,MB3 laø Byte thaáp nhaát. * Kieåu Int: Soá nguyeân Moät bieán kieåu Int töôøng ñöông moät Word, nghóa laø dung löôïng cuûa 1 bieán kieåu Int cuõng goàm 16 bit. Tuy nhieân, bieán kieåu Int vaø Word cuõng coù nhöõng ñieåm khaùc nhau nhö sau: 1/ Bieán kieåu Word laø bieán ko daáu, bieán kieåu Int coù daáu(bit troïng soá cao nhaát laø bit daáu). 2/ Giaù trò 1 Word: 0 -(216-1), giaù trò moät Int (-215) – (215-1) 3/ Ñònh daïng moät bieán kieåu Word phaûi coù W#16# ñöùng ñaàu, coøn Int thì khoâng. VD: W#16#1234, W#16#ABCD: moät Word 1,5,100,250…: moät Int * Kieåu DInt: Soá nguyeân Moät bieán kieåu DInt töôøng ñöông moät DWord, nghóa laø dung löôïng cuûa 1 bieán kieåu Int cuõng goàm 32 bit. Tuy nhieân, bieán kieåu DInt vaø DWord cuõng coù nhöõng ñieåm khaùc nhau nhö sau: 1/ Bieán kieåu DWord laø bieán ko daáu, bieán kieåu DInt coù daáu(bit troïng soá cao nhaát laø bit daáu). 2/ Giaù trò 1 DWord: 0 -(232-1), giaù trò moät Int (-231) – (231-1) 3/ Ñònh daïng moät bieán kieåu DWord phaûi coù DW#16# ñöùng ñaàu. Ñònh daïng moät bieán kieåu DInt phaûi coù L# ñöùng ñaàu. VD: DW#16#12345678, DW#16#ABCDABCD: moät DWord L#1,L#5,L# -2,L#12345: moät Dint * Kieåu Real: Soá thöïc. Moät bieán kieåu Real 32 bit, nghóa laø vuøng nhôù cuõng laø Dword. Ñònh daïng: phaûi coù daáu “.” Thaäp phaân. VD: 1.5, 2.3, 0.09, 1.0, 100.2 … Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 14
 16. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS I/Taäp leänh trong S7_300: Kí hieäu: KQ laø keát quaû thu ñöôïc sau pheùp tính KT laø keát quaû tröôùc pheùp tính A.Thanh Ghi Traïng Thaùi: Khi thöïc hieän leänh ,CPU seõ ghi nhaän laïi traïng thaùi cuûa pheùp tính trung gian cuõng nhö cuûa keát quaû vaøo moät thanh ghi ñaëc bieät 16 Bits,ñöôïc goïi laø thanh ghi traïng thaùi ( Status Word) >Maëc duø thanh ghi traïng thaùi naøy coù ñoä daøi 16 Bits nhöng chæ söû duïng 9 Bits vôùi caáu truùc nhö sau: BR CC1 CC0 OV OS OR STA RLO FC -FC ( First check) : Khi phaûi thöïc hieän moät daõy caùc leänh logic lieân tieáp nhau goàm caùc pheùp tính giao ,hôïp vaø nghòch ñaûo,bit FC coù giaù trò baèng 1,hay noùi caùch khaùc ,FC=0 khi daõy leänh Logic tieáp ñieåm vöøa ñöôïc keát thuùc. -RLO (Result of logic operation) : Keát quaû töùc thôøi cuûa pheùp tính logicvöøa ñöôïc thöïc hieän -STA (Status bit) : Bit traïng thaùi naøy luoân coù giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm ñöôïc chæ ñònh trong leänh. -OR :Ghi laïi giaù trò cuûa pheùp tính logic giao cuoái cuøng ñöôïc thöïc hieän ñeå phuï giuùp cho vieäc thöïc hieän pheùp toaùn hôïp sau ñoù.Ñieàu naøy laø caàn thieát vì trong moät bieåu thöùc haøm 2 trò ,pheùp tính giao bao giôø cuõng phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc caùc pheùp tính hôïp. -OS (Stored overflow bit) : Ghi laïi giaù trò Bit bò traøn ra ngoaøi maûng oâ nhôù. -OV(Overflow Bit): Bit baùo caùo keát quaû pheùp tính bò traøn ra ngoaøi maûng oâ nhôù. -CC0 vaø CC1 ( Condition code) : Hai bit baùo traïng thaùi cuûa keát quaû pheùp tính vôùi soá nguyeân,soá thöïc pheùp dòch chuyeån hoaëc pheùp tính logic trong ACCU CC1 CC0 YÙ nghóa 0 0 Keát quaû baèng 0 (=0) 0 1 Keát quaû nhoû hôn 0 ( < 0 ) 1 0 Keát quaû lôùn hôn 0 ( > 0 ) Khi thöïc hieän leänh toaùn hoïc nhö coäng tröø nhaân chia vôùi soá nguyeân hoaëc soá thöïc CC0 CC1 YÙ Nghóa 0 0 Keát quaû quaù nhoû khi thöïc hieän leänh coäng (+I,+D) 0 1 Keát quaû quaù nhoû khi thöïc hieän leänh nhaân (*I,*D) hoaëc quaù lôùn khi thöïc hieän leänh coäng tröø (+I,+D,-I,-D) 1 0 Keát quaû quaù lôùn khi thöïc hieän leänh nhaân chia (*I,*D,/I,/D ) hoaëc quaù nhoû khi thöïc hieän leänh coäng tröø (+I,+D,-I,-D) 1 1 Keát quaû bò traøn do thöïc hieän leänh chia cho 0 (/I,/D) Khi thöïc hieän leänh toaùn hoïc vôùi soá nguyeân nhöng keát quaû bò traøn oâ nhôù CC0 CC1 YÙ Nghóa 0 0 Keát quaû coù soá muõ e quaù lôùn 0 1 Keát quaû coù mantissa quaù nhoû 1 0 Keát quaû coù mantissa quaù lôùn 1 1 Pheùp tính sai quy chuaån Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 15
 17. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Khi thöïc hieän leänh toaùn hoïc vôùi soá thöïc nnhöng keát quaû bò traøn oâ nhôù CC0 CC1 YÙ Nghóa 0 0 Giaù trò cuûa bit bò ñaåy ra baèng 0 1 0 Giaù trò cuûa Bit bò ñaåy ra baèng 1 Khi thöïc hieän leänh dòch chuyeån CC0 CC1 YÙ Nghóa 0 0 Keát quaû baèng 0 1 0 Keát quaû khaùc 0 Khi thöïc hieän leänh logic trong ACCU BR ( Binary result bit) : Bit traïng thaùi cho pheùp lieân keát hai loaïi ngoân ngöõ laäp trình STL vaø LAD .Chaúng haïn cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå vieát moät khoái chöông trình FB hoaëc FC treân ngoân ngöõ STL nhöng goïi vaø söû duïng chuùng trong moät chöông trình khaùc vieát treân LAD .Ñeå tao ra ñöôïc moái lieân keát ñoù,ta caàn phaûi keát thuùc chöông trình trong FB,FC baèng leänh ghi BR = 1 ,neáu chöông trình chaïy khoâng coù loãi BR = 0 ,neáu chöông trình chaïy coù loãi Khi söû duïng caùc khoái haøm ñaëc bieät cuûa heä thoáng ( SFC hoaëc SFB) ,traïng thaùi laøm vieäc cuûa chöông trình cuõng ñöôïc thoâng baùo ra ngoaøi qua bit traïng thaùi BR nhö sau: BR=1 neáu SFC hay SFB thöïc hieän khoâng coù loãi BR=0 neáu coù loãi khi thöïc hieän SFC hay SFB 1/ Leänh veà bit: Tieáp ñieåm thöôøng hôû: KQ=KT neáu I0.0=1. KQ=0 neáu I0.0=0 Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng : KQ=KT neáu I0.0=0. KQ=0 neáu I0.0=1 Leänh Not: KQ thu ñöôïc baèng ñaûo giaù trò cuûa KT Neáu KT=1 thì KQ=0 ; Neáu KT=0 thì KQ=1 Ngoõ ra ( cuoän coil) : Gaùn KQ cho ngoõ ra Q0.0 Xaùc ñònh keát quaû: Gaùn KQ taïi vò trí maø leänh ñöôïc cheøn Vd: M0.0 löu keát quaû sau 2 pheùp tính qua I0.0 vaø I0.1 Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 16
 18. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Leänh Reset Bit: Gaùn giaù trò 0 cho M0.0 Leänh Set Bit: Gaùn giaù trò 1 cho M0.0 Leänh RS: Neáu I0.0=1 , I0.1=0 thì M0.0=1, Q0.0=0 Neáu I0.0=0 ,I0.1=1 thì M0.0=0 ,Q0.0=1 Neáu I0.0=I0.1=0 Thì khoâng coù gì thay ñoåi. Neáu I0.0=I0.1=1 thì M0.0=Q0.0=1 Leänh SR: Neáu I0.0=1 , I0.1=0 thì M0.0=1, Q0.0=1 Neáu I0.0=0 ,I0.1=1 thì M0.0=0 ,Q0.0=0 Neáu I0.0=I0.1=0 Thì khoâng coù gì thay ñoåi. Neáu I0.0=I0.1=1 thì M0.0=Q0.0=0 Vi phaân caïnh leân : M0.0 löu giaù trò KQ ôû voøng queùt tröôùc Khi I0.0 chuyeån traïng thaùi töø 0 sang 1 vaø M0.0 =0 thì Q0.0 =1 Vi phaân caïnh xuoáng: M0.0 löu giaù trò KQ ôû voøng queùt tröôùc Khi I0.0 chuyeån traïng thaùi töø 1 xuoáng 0 vaø M0.0=1 thì Q0.0=1 Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 17
 19. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Nhö vaäy trong caû 2 leänh vi phaân caïnh xuoáng vaø vi phaân caïnh leân thì Q0.0 chæ ON trong 1 chu kì taïi thôøi ñieåm thoaû ñieàu kieän. Leänh Save : Löu giaù tròRLO ( KQ) vaøo Bit côø BR (Binary Result Bit) Leänh NEG: Khi I0.0=1 vaø I0.1 chuyeån traïng thaùi töø 1 xuoáng 0 thì Q0.0 ON trong 1 chu kì Hay noùi caùch Khaùc Q0.0 chæ ON taïi thôøi ñieåm thoaû ñieàu kieän baøi toaùn. Leänh POS: : Khi I0.0=1 vaø I0.1 chuyeån traïng thaùi töø 0 leân 1 thì Q0.0 ON trong 1 chu kì Hay noùi caùch Khaùc Q0.0 chæ ON taïi thôøi ñieåm thoaû ñieàu kieän baøi toaùn. 2/ Leänh veà Timer : Leänh S_PULSE: Neáu I0.0=1 Timer ñöôïc kích chaïy,khi I0.0=0 hoaëc chaïy ñuû thôøi gian ñaët 2s thì Timer döøng Hoaëc coù tín hieäu I0.1 thì Timer cuõng döøng Timer chæ chaïy laïi khi coù tín hieäu môùi töø I0.0 ( töùc laø I0.0 chuyeån traïng thaùi töø 0 leân 1 ) Q0.0=1 khi Timer ñang chaïy. MW100 löu giaù trò ñeám cuûa Timer theo daïng Integer MW102 löu giaù trò cuûa Timer theo daïng BCD Chöùc naêng cuûa Timer naøy laø taïo xung coù thôøi gian ñöôïc ñaët saün Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 18
 20. Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS Leänh S_PEXT: Timer kích coù nhôù,Khi coù tín hieäu caïnh leân ôû I0.0 Timer T5 chaïy,neáu ñuû thôøi gian ñaët Timer döøng. Trong quaù trình chaïy neáu coù tín hieäu môùi töø chaân I0.0 thì thôøi gian Timer laïi ñöôïc tính laïi töø ñaàu. Trong quaù trình chaïy neáu coù tín hieäu I0.1 thì Timer döøng Q0.0 =1 khi Timer ñang chaïy. Caùc oâ nhôù MW100 vaø MW102 löu giaù trò hieän thôøi cuûa Timer theo daïng Integer vaø daïng BCD Leänh S_ODT: Neáu I0.0=1 Timer baét ñaàu chaïy khi ñuû thôøi gian thì ngöng khi ñoù ngoõ Q0.0 seõ leân 1 neáu I0.0 vaãn coøn giöõ traïng thaùi 1,khi coù tín hieäu I0.1 thì taát caû phaûi ñöôïc Reset veà 0 Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2