intTypePromotion=1

Bài giảng thuế nhà nước - Chương 7 Các loại thuế khác ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
133
lượt xem
29
download

Bài giảng thuế nhà nước - Chương 7 Các loại thuế khác ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài các loại thuế từ 6 bài học trước, trong bài giảng này trình bày các loại thuế khác như: thuế môn bài, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thuế nhà nước - Chương 7 Các loại thuế khác ( TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh)

 1. LOGO CHƯƠNG 7: THUẾ LUẬT THUẾ KHÁC TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
 2. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn CÁC LOẠI THUẾ KHÁC: Thuế môn bài 1 Thuế tài nguyên Thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 3 Thuế môi trường 4 3 Company Logo
 3. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.1 Thueá moân baøi : 1 ́ ̣ 7.1.1- Khai niêm -Là khoan thuế cố đinh. ̉ ̣ -Thu đối với cac đơn vị kinh doanh ́ -Thu theo năm tai chinh. 3 ̀ ́ - nhăm trang trai chi phí về quan lý hanh chinh cua Nhà ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ 4 nước. 7.1.2- Đôi tượng nôp thuế ́ ̣ 3 Cac tổ chức kinh doanh, hộ san xuât kinh doanh cá thê. ́ ̉ ́ ̉ 7.1.3- Mức thuế môn bài: Company Logo
 4. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.1 Thuế môn bài: 1 7.1.3.1- Đôi với cac tổ chức kinh doanh: ́ ́ BAÄC VOÁN ÑAÊNG MÖÙC THUEÁ THUEÁ KY Ù  MOÂN BAØI CAÛ MOÂN NAÊM BAØI 3 - Baäc 1 Treân 10 tyû 3.000.000 4 - Baäc 2 Töø 5 tyû ñeán 10 2.000.000 tyû 3 - Baäc 3 Töø 2 tyû ñeán döôùi 1.500.000 5 tyû Tr- Baäc 4ố trường hợp hạtyûtoán toàn ngành ừ một s Döôùi 2 ch 1.000.000 Company Logo
 5. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.1 Thuế môn bài: 1 7.1.3.1- Đôi với cac tổ chức kinh doanh: ́ ́ - Căn cứ xac đinh mức thuế môn bai là vôn đăng ký cua ́ ̣ ̀ ́ ̉ năm trước năm tinh thuê. ́ ́ 3 - Môi khi có thay đôi tăng hoăc giam vôn đăng ky, cơ sở ̃ ̉ ̣ ̉ ́ ́ kinh doanh phai kê khai với cơ quan thuế trực tiêp quan 4 ̉ ́ ̉ lý để lam căn cứ xac đinh mức thuế Môn bai cua năm ̀ ́ ̣ ̀ ̉ 3 sau. Company Logo
 6. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.1 Thuế môn bài: 1 7.1.3.1- Đôi với cá nhân, hộ kinh doanh: ́ BAÄC Thu nhaäp 1 Möùc thueá THUEÁ thaùng   caû naêm (Ñvt: 1.000) (Ñvt: 1.000) 3 - Baäc 1 Treân 1.500 1.000 - Baäc 2 Treân 1.000 ñeán 750 4 1.500 - Baäc 3 Treân 750 ñeán 500 3 1.000 - Baäc 4 Treân 500 ñeán 300 750 Company Logo
 7. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.2 THUẾ TÀI NGUYÊN: ́ 7.2.1- Khai niêm 1 ̣ Là loai thuế đánh vào các tài nguyên khai thác được. ̣ 7.2.2- Đôi tượng nôp thuế: Moi tổ chức cá nhân ́ ̣ ̣ 3 7.2.3- Đôi tượng chiu thuế ́ ̣ Là tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi thuộc chủ quyền của4 ước Việt Nam. n 3 Company Logo
 8. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.2 THUẾ TÀI NGUYÊN: 7.2.3- Căn cứ và phương phap tinh thuê: 1 ́ ́ ́ Thueá Slöôïng Giaù Thu Soá taøi Tnguyeâ tính eá thueá nguye =n thöông x thueá x suaá - taøi 3 ân phaåm ñôn vò t nguyeâ phaûi thöïc teá taøi n ñöôïc noäp 4 khai nguye mieãn, trong thaùc ân giaûm kyø 3 (neáu coù) (1) (2) (4) Company Logo
 9. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.2 THUẾ TÀI NGUYÊN: 1 7.2.3.1- San lượng tai nguyên thương phâm thực tế khai thac: ̉ ̀ ̉ ́ -Là số lượng, trong lượng hay khôi lượng cua tai nguyên ̣ ́ ̉ ̀ khai thac thực tế trong kỳ nôp thuê. ́ ̣ ́ -Trường hợp khai thac thủ công, phân tan, cơ quan thuế phôi 3 ́ ́ ́ hợp với chinh quyên đia phương để nộp thuế khoán. ́ ̀ ̣ 7.2.3.2- Giá tinh thuế đơn vị tai nguyên 4 ́ ̀ Là giá bán trừ các chi phí vận chuyển, bốc xếp, nếu đưa vào sản xuất tiếp thì giá do UBND tỉnh, TP quy định. 3 7.2.3.3- Thuế suât: Theo biểu thuế ban hành ́ Company Logo
 10. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.3 Thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp : ́ 7.3.1- Khai niêm: 1 ̣ -Là loai thuế thu hang năm ̣ ̀ -Thu đôi với cac đôi tượng sử dung đât để san xuât nông ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ nghiêp, trông rừng hoăc sử dung đât có măt nước để nuôi ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ 3 ̉ trông thuy san. ̉ 7.3.2- Đôi tượng nôp thuế: Mọi tổ chức, cá nhân sử dung đât 4 ́ ̣ ̣ ́ vào sản xuất nông nghiệp (trừ thuê đất) 3 7.3.3 - Đôi tượng chiu thuế gồm: ́ ̣ Đât trông trot, Đât có măt nước nuôi trông thuy san, Đât ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ trông rừng. ̀ Company Logo
 11. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.3- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 7.3.4- Căn cứ tính thuế: 1 Möùc Die Ñònh Giaù thueá = än x suaát x thoùc söû3 tích thueá (ñoàng/k duïng (kg g) (ha) ñaát 4 thoùc/ha noâng (1) ) nghieäpt cây trồng lâu năm thu hoạch một (3) thì: Đối 3 ới đấ v lần (2) Thuế SDĐNN (năm) = 4% x giá trị sản lượng Company Logo
 12. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.3 Thueá söû duïng ñaát noâng nghieäp : 7.3.4- Căn cứ tính thuế: 1 - Diên tich đât (ha): diên tich ghi trên sổ đia chinh đất ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ nông nghiệp - Đinh suât thuế: Đinh suât thuế tinh băng kilôgam thoc ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ trên môt ha cua từng hang đât. Căn cứ để xac đinh hang 3 ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̣ đât gôm: Chât đât; ví tri; đia hinh; điêu kiên khí hâu, thời ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ tiêt; điêu kiên tưới tiêu. ́ ̀ ̣ 4 - Giá thoc: Giá thoc là giá thực tế cua vụ mua năm trước. ́ ́ ̉ ̀ 3 Company Logo
 13. Website: http://hui.edu.vn 7.4 Thuế sử dung đât phi nông nghiêp: ̣ ́ ̣ 7.4.1- Khai niêm: loai thuế đánh vào viêc sử dung đât cho muc đich ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ phi san xuât nông nghiêp. 7.4.2- Đôi tượng nôp thuế: ́ ̣ - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất - Người đang sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Người đang sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp mà chưa được giải quyết. - Người thuê đất ở được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Company Logo
 14. Website: http://hui.edu.vn 7.4 Thuế sử dung đât phi nông nghiêp: ̣ ́ ̣ 7.4.3 - Đôi tượng chiu thuế gồm: ́ ̣ - Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. - Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. - Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh. Company Logo
 15. Website: http://hui.edu.vn 7.4 Thuế sử dung đât phi nông nghiêp: ̣ ́ ̣ Trừ: 1. Đất sử dụng vào mục đích công cộng: đất giao thông, thủy lợi; xây dựng công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo,… 2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; 3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; 4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; 5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; 6. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; Company Logo
 16. Website: http://hui.edu.vn 7.4 Thuế sử dung đât phi nông nghiêp: ̣ ́ ̣ 7.4.4- Căn cứ tính thuế: giá tính thuế và thuế suất. Thuế SDĐPNN phai nôp = Giá tinh thuế x Thuế suât ̉ ̣ ́ ́ Giá tính thuế = Diện tích đất tính thuế x Giá của 1m2 đất. - Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng - Giá của 1m2 đất là giá đất theo mục đích sử dụng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm. Company Logo
 17. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.4 Thuế sử dung đât phi nông nghiêp: ̣ ́ ̣ 7.4.5- Căn cứ tính thuế: 1 Thuế suất Bậc thuế Diện tích đất tính thuế (m2) Thuế suất (%) 3 1 Diện tích trong hạn mức 0,03 2 4 Phần diện tích vượt không quá 3 lần 0,07 hạn mức 3 3 Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn 0,15 mức
 18. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.5 Thueá m trường: ôi 7.5.1- Khai niêm: là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, 1 ́ ̣ hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. 7.5.2- Đôi tượng nôp thuế: Mọi tổ chức, hộ gia đình, cá 3 ́ ̣ nhân sản xuất, nhập khẩu, người nhận ủy thác hàng hóa 4 thuộc đối tượng chịu thuế. 3 Company Logo
 19. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.5 Thueá m trường: ôi 7.5.3 - Đôi tượng chiu thuế gồm: 1 ́ ̣ 1.Xăng, dầu, mỡ nhờn 2.Than đá 3.Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC). 3 4.Túi ni lông thuộc diện chịu thuế. 5.Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng 4 6.Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng 7.Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng 3 8.Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng Trừ: HH vận chuyển quá cảnh, chuyển khẩu, tạm NK, tái XK Company Logo
 20. www.themegallery.com Website: http://hui.edu.vn 7.5 Thueá m trường: ôi 7.5.4- Căn cứ tính thuế: số lượng hàng hóa tính thuế và 1 mức thuế tuyệt đối. Mức thuế môi Số lượng Mức thuế suât ́ trường phai nôp ̉ ̣ = đơn vị hang ̀ ̣ ́ x tuyêt đôi 3 ́ hoa Số l4 ng hàng hóa tính thuếsố lượng hàng hóa sản xuất ượ bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng chosố lượng 3 hàng hóa nhập khẩu. Mức thuế tuyệt đối được quy định theo Biểu khung thuế dưới đây: Company Logo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản