intTypePromotion=1

Bài tập lập trình ứng dụng

Chia sẻ: Doan Quang Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
22
download

Bài tập lập trình ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 1 #include int tong(int n) { int i,tong=0; for(i=1;i void max_min(int n) { int i;float max,min,x; for(i=0;ix) min=x;} } printf(“\nso lon nhat la:%f,so nho nhat la:%f”,max,min); } main() { max_min(n); } Bài 3 #include #include #include FILE *p; int i,j,k;float a[100][100]; void nhap(int m,int n) { .p=fopen(“in.dat”,”rt”); for(i=0;ia[k][i]) { tam=a[k][i]; a[j][i]=a[k][i]; a[k][i]=tam; } printf(“mang sau khi sap xep la:\n”); for(i=0;i

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lập trình ứng dụng

  1. Bài 1 #include int tong(int n) { int i,tong=0; for(i=1;i
  2. p=fopen(“in.dat”,”rt”); for(i=0;i
  3. { printf(“do dai xau la:%d”,dodaixau(“.....”)); } Bài 5 #include void xoakitu(char *s) { int i;char ss[20]; for(i=0;*s!=’ \0’;s++) if(*s !=’a’) {ss[i]=*s;i++;} ss[i]=’\0’; printf(“xau sau khi xoa la:%s”,ss); } main() { xoakitu(“.......”); } Bai 6 #include void ghepxau(char *s1,char *s2) { int i;char s[100]; for(i=0;*s1!=’ \0’;s1++) {s[i]=*s1;i++;} while(*s2!=’ \0’) {s[i]=*s2;s2++;i++;} s[i]=’\0’; printf(“xau sau khi ghep la:%s”,s); } main() { ghepxau(“cô giáo hà ”,’’very beautyfull and lovely ”); } Bai 7 #include void sokitu(char *s) { int ia,ib,ic; for(ia=ib=ic=0;*s!=’ \0’;s++) switch(*s) { case’a’:ia++;break; case’b’:ib++;bresk; case’c’:ic++;break;
  4. } printf(“so ki tu a la:%d,so ki tu b la:%d,so ki tu c la:%d”,ia,ib, ic); } main() { sokitu(“......”); } Bài 8 #include int xauso(char *s) { int k=0; while(*s!=’ \0’) {k=k*10+*s-‘0’;s++;} return k; } main() { printf(“tong hai so tu 2 xau:%d”,xauso(“...”)-xauso(“.....”)); } Bai 9 #include void bt(float x,float *y) { y=2*x+1; x=2; printf(“x=%f;y=%f\n”,x,y); } main() { float x=y=1.0; bt(x,&y); printf(x=%f y=%f”,x,y); } Bai 10 #include char *thu[7]={“nam”,”sau”,”bay”,”chu nhat”,”hai”,”ba”,”tu”}; int ngaythang[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; void xacdinh() { int ngay,thang,i,j,k=0;
  5. printf(“nhap ngay va thang\n”); scanf(“%d%d”,&ngay,&thang); for(i=0;i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2