intTypePromotion=3

Bài tập mạch số ( chương 4)

Chia sẻ: Van Li Doc Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1
516
lượt xem
161
download

Bài tập mạch số ( chương 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

6. Thiết kế mạch đếm đồng bộ dùng FF-JK có ngã vào điều khiển X: - Khi X=0 mạch đếm 0,2,4,6 rồi trở về 0 - Khi X=1 mạch đếm 0,6,4,2 rồi trở về 0 Các trạng thái không sử dụng trong 2 lần đếm đều trở về 0 khi có xung đồng hồ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập mạch số ( chương 4)

  1. Lê Thái Ngọc MSSV: 1091048 Phạm Minh Tiến MSSV: 1090978 Hoàng Nhật Bảo Lâm MSSV: 1091039 BÀI TẬP CHƯƠNG 4 1. Thiết kế bộ đếm đồng bộ có dãy đếm: 000, 010, 101, 110 và lặp lại. Số đếm CK QC QB QA QC+ QB+ QA+ HC HB HA ↓ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ↓ 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 ↓ 1 0 1 1 1 0 0 1 1 5 ↓ 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 HB = 1 ⇒ JB = KB = 1 QBQA 00 01 11 10 QC 0 XX 1 1 X 1 X HA = QC’QBQA’ + QA ⇒ JA = QC’QB , KA = 1 QBQA QC 00 01 11 10 0 X X 1 1 X X 1 HC = QBQC’ + QBQC ⇒ JC = KC = QB + JA QA JB QB JC QC + CK CK CK KA KB KC A B C CK
  2. 2. Làm lại bài 1. Thêm điều kiện các trạng thái không sử dụng 001,011,100 và 111 phải luôn nhảy về 000 ở trạng thái kế tiếp. QA+ HC HB HA Số đếm CK QC QB QA QC+ QB+ ↓ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ↓ 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 ↓ 1 0 1 1 1 0 0 1 1 5 ↓ 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 ↓ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ↓ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 ↓ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 ↓ QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 1 HA = QC’QBQA’ + QA ⇒ JA = QC’QB , KA = 1 QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 1 1 HB = QC’QA’QB’ + QCQAQB’ + QB = (QC’QA’ + QCQA) QB’ + QB ⇒ JB = QC’QA’ + QCQA = (QC ⊕ QA)’ , KB = 1 QBQA 00 01 11 10 QC 0 1
  3. 1 1 1 1 HC = QBQA’QC’ + QA’QC + QBQC = QBQA’QC’ + (QA’ + QB)QC ⇒ JC = QBQA’ , KC = QA’ + QB JA QA JB QB JC QC CK CK CK + + KA KB KC A B C CK 3. Thiết kế mạch đếm đồng bộ dùng FF-JK với dãy đếm: 000, 001, 011,010, 110, 111,101,100,000… QA+ HC HB HA Số đếm CK QC QB QA QC+ QB+ ↓ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ↓ 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 ↓ 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 ↓ 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 ↓ 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 ↓ 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 ↓ 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 ↓ QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 HA = QC ’QB’QA’ + QCQBQA’ + QCQB’QA + QC’QBQA = (QC ’QB’ + QCQB)QA’ + (QCQB’ + QC’QB)QA
  4. ⇒ JA = QC ’QB’ + QCQB = (QB ⊕ QC)’ , KA = QCQB’ + QC’QB = QB ⊕ QC QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 HB = QC’QAQB’ + QCQAQB ⇒ JB = QC’QA , KB = QCQA QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 HC = QBQA’QC’ + QB’QA’QC ⇒ JC = QBQA’ , KB = QB’QA’ JB QB JC QC JA QA CK CK CK KB KC KA B C A CK 4. a) Thiết kế một mạch đếm đồng bộ dùng FF-JK tác động cạnh xuống, có dãy đếm: 000, 001, 011,111,110,100,001… Những trạng thái không sử dụng sẽ được đưa về trạng thái 000 ở xung đồng hồ kế tiếp.
  5. Số đếm CK QC QB QA QC+ QB+ QA+ HC HB HA ↓ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ↓ 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 ↓ 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 ↓ 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 ↓ 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6 ↓ 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 ↓ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 ↓ QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 HA = QB’QA’ + QCQA ⇒ JA = QB’ , KA = QC QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 HB = QC’QAQB’ + QA’QB ⇒ JB = QC’QA , KB = QA’ QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 HC = QBQAQC’ + QB’QC ⇒ JC = QBQA , KC = QB’ JA QA JB QB JC QC CK CK CK KA QA KB QB KC QC CK
  6. b) Mắc nối tiếp một bộ đếm 2 (Dùng FF-JK tác động cạnh xuống) với bộ đếm đã được thiết kế ở câu a. + JD QD JA QA JB QB JC QC CK CK CK CK CK KD QD KA QA KB QB KC QC Dạng sóng ở các ngã ra của bộ đếm: CK Q3 Q2 Q1 Mạch đếm trên có dãy đếm sau:1000, 0001, 1001, 0011, 1011, 0111, 1111, 0110, 1110, 0100, 1100, 0001… Những trạng thái không sử dụng được đưa về trạng thái 0000 ở xung đồng hồ kế tiếp.
  7. 5. Thiết kế mạch đếm đồng bộ modulo-12 dùng FF-JK. Dùng ngã ra mạch đếm để điều khiển hệ thống đèn giao thông. H0 = 1 ⇒ J0 = K0 = 1 Q1Q0 00 01 11 10 Q3Q2 00 1 1 01 1 1 11 10 1 1 H1 = Q3’Q0Q1’ + Q2’ Q0Q1’ + Q3’Q0Q1 + Q2’Q0Q1 = (Q3’Q0 + Q2’ Q0) Q1’ + (Q3’Q0 + Q2’Q0) Q1 ⇒ J1 = K1 = (Q3’ + Q2’)Q0 Q1Q0 00 01 11 10 Q3Q2 00 1 01 1 11 10 H2 = Q3’Q1Q0Q2’ + Q3’Q1Q0Q2 Số đếm CK Q3 Q2 Q1 Q0 Q3+ Q2+ Q1+ Q0+ H3 H2 H1 H0 ↓ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ↓ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 ↓ 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 ↓ 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 ↓ 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 ↓ 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 ↓ 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6 ↓ 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 ↓ 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 8 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 9 ↓ 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 10 ↓ 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 11 ↓ ⇒ J2 = K2 = Q3’Q1Q0 Q1Q0 00 01 11 10 Q3Q2 00 01 1 11 10 1 H3 = Q2Q1Q0Q3’ + Q2’Q1Q0Q3 ⇒ J3 = Q2Q1Q0 , K3 = Q2’Q1Q0
  8. R4 R3 R2 R1 220R 220R 220R 220R D4 D3 D2 D1 LED-YELLOW LED-YELLOW LED-YELLOW LED-YELLOW 9 U5:C 8 10 11 7411 2 2 U3:A U4:A 3 3 1 1 7432 74LS09 10 10 4 4 9 11 5 3 9 11 5 3 S S S S Q J Q J Q J Q J U2:B U2:A U1:B U1:A 13 1 13 1 CLK CLK CLK CLK 74LS112 74LS112 74LS112 74LS112 7 12 6 2 7 12 6 2 Q K Q K Q K Q K R R R R SW1 14 15 14 15 13 SW -SPDT-MOM U5:A 2 12 3 1 7411 U5:B 6 4 7411 5 U10 2 1 NOT 5 4 U7 U6:A NOT U3:B 74LS86 7432 1 U9:A 3 3 2 74LS08 U8:A 3 1 6 74LS28 2 D6 D5 D7 LED-GREEN LED-YELLOW LED-RED R7 R6 R5 220R 220R 220R 6. Thiết kế mạch đếm đồng bộ dùng FF-JK có ngã vào điều khiển X: - Khi X=0 mạch đếm 0,2,4,6 rồi trở về 0 - Khi X=1 mạch đếm 0,6,4,2 rồi trở về 0 Các trạng thái không sử dụng trong 2 lần đếm đều trở về 0 khi có xung đồng hồ. Bảng trạng thái (X = 0) QA+ HC HB HA Số đếm CK QC QB QA QC+ QB+ ↓ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 ↓ 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 ↓ 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 ↓ 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 ↓ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ↓ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 ↓ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 ↓
  9. QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 HA = QA ⇒ JA = 0 , KA = 1 QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 1 1 HB = QA’QB’ + QB ⇒ JB = QA’ , KB = 1 QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 HC = QBQA’QC’ + QAQC + QBQC = QBQA’QC’ + (QA + QB)QC ⇒ JC = QBQA’ , KC = QA + QB Bảng trạng thái (X = 1) Số đếm CK QC QB QA QC+ QB+ QA+ HC HB HA ↓ 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 ↓ 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6 ↓ 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 ↓ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 ↓ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 ↓ 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 ↓ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 ↓
  10. QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 HA = QA ⇒ JA = 0 , KA = 1 QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 1 1 HB = QA’QB’ + QB ⇒ JB = QA’ , KB = 1 QBQA 00 01 11 10 QC 0 1 1 1 1 1 HC = QB’QA’QC’ + QAQC + QB’QC = QB’QA’QC’ + (QA + QB’)QC ⇒ JC = QB’QA’ , KC = QA + QB’ JC QC QB JB QA JA + + QC KC QB KB QA KA CK X

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản