Bài tập nâng cao chuyên đề hóa hữu cơ

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

2
851
lượt xem
257
download

Bài tập nâng cao chuyên đề hóa hữu cơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu " Bài tập nâng cao chuyên đề hóa hữu cơ " nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập nâng cao chuyên đề hóa hữu cơ

 1. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 1 ************************************************************************************************************************************* ------------------------------------------------------------------------- Câu 1: Streptimidon là m t lo i ch t kháng sinh có công th c như sau: a. Mô t các trung tâm l p th c a Streptimidon b ng kí hi u E, Z và R, S. b. Streptimidon có bao nhiêu ng phân l p th , trong ó có bao nhiêu ng phân enan và bao nhiêu ng phân dia. Câu 2: So sánh và gi i thích: a. Nhi t sôi c a các ch t sau: xyclopentan, tetrahi rofuran và piroli in. b. m nh tính bazơ c a: imetylamin, piperi in và piri in Câu 3: Ch t (–)–Nicotin là m t lo i ankaloit có trong thu c lá và có th ư c t ng h p theo cách sau: o t (1) Axit nicotinic (3-pyridincacboxylic) + SO2Cl2  nicotinyl clorua (C6H4ONCl) → (2) Nicotinyl clorua + C2H5OCH2CH2CdCl → G (C11H15ON2), m t xeton o H 2 , xúc tác, t (3) G + NH3  H (C11H18ON2) → to (4) H + HBr  I (C9H12N2) + etyl bromua → (5) I + CH3I, NaOH → (±)–nicotin (C10H14N2) Xác nh c u trúc c a (±)–nicotin và hoàn thành các phương trình ph n ng trên. Câu 4: Ch t h u cơ (Y) ư c loài bư m êm t ng h p trong mùa giao ph i. (Y) cũng có th ư c t ng h p theo cách dư i ây. Hãy cho bi t tên g i c a h p ch t này và hoàn thành các phương trình ph n ng x y ra: (1) Hept-1-in + LiNH2 → S (C7H11Li) (2) S + 1-clo-3-brompropan → T (C10H17Cl) (3) T + Mg, sau ó cho s n ph m l n lư t tác d ng v i n-C10H21CHO, H+ → U (C21H40O) xúc tác Lindlar (4) U + H2  V (C21H42O) → (5) V + CrO3 → Y ( C21H40O) Câu 5: Styryllacton ư c phân l p t th c v t có công th c (hình dư i). 6 O 5 4 7 3 9 O 8 1 2 O HO Vi t công th c c u d ng các c p ng phân i quang và g i tên styryllacton theo danh pháp IUPAC. Hư ng d n gi i H p ch t: 6 5 4 O 7 3 9 O 8 1 O HO 2 Tên: 8-hi roxi-7-phenyl-2,6- ioxabixiclo[3.3.1]nonan-3-on Công th c c u d ng: 4 O O 4 O O 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 O O O O 7 6 5 5 6 7 7 6 5 5 6 H5C 6 O O C6H5 H5C 6 O O 7 C6H5 HO 1 1 OH 1 OH 8 9 9 8 HO 8 1 9 9 8 Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 1
 2. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 2 ************************************************************************************************************************************* Câu 6: Dùng mũi tên cong ch rõ cơ ch chuy n 7- ehi rocholesterol (I) thành vitamin D3 (II) và cho bi t c u d ng b n c a nó. Bi t trong công th c dư i ây: R là: -CH(CH3)-(CH2)3-CH(CH3)2 R R (I) (II) HO HO Hư ng d n gi i: 2. R H R H2C as HO HO to R HO HO C CÊu d¹ng bÒ S-trans u d ng b nn: R Câu 7: H p ch t A (C10H18O) ư c phân l p t m t lo i tinh d u Vi t Nam. A không làm m t màu nư c brom và dung d ch thu c tím loãng, cũng không tác d ng v i hi ro có xúc tác niken, nhưng l i tác d ng v i axit clohi ric m c sinh ra 1-clo-4-(1-clo-1-metyletyl)-1-metylxiclohexan. 1. Hãy xu t c u trúc c a A. 2. H p ch t B (C10H20O2 ) có trong m t lo i tinh d u Nam M . T B có th t ng h p ư c A b ng cách un nóng v i axit. a. Vi t công th c c u t o và g i tên B. b. Dùng công th c c u trúc, vi t phương trình ph n ng và trình bày cơ ch y c a ph n ng t ng h p A. 3. H p ch t B thư ng ư c i u ch t C (2,6,6-trimetylbixiclo[3.1.1] hept-2-en) có trong d u thông. Dùng công th c c u t o, vi t phương trình ph n ng và ch rõ các liên k t c a C b t ra. 4. Trong cây long não có h p ch t D tên là 1,7,7-trimetylbixiclo[2.2.1]heptan-2-on (hay là campho). Vi t sơ các ph n ng t ng h p D t C và cho bi t cơ ch c a giai o n u. 5. V c u t o hóa h c, các h p ch t A, B, C và D trên có c i m gì chung nh t? Minh h a v n t t c i m ó trên các công th c c u t o c a chúng. Hư ng d n gi i: 1. Xác nh công t c c u trúc c a A(C10H18O) ∆ = 2 - A không làm m t m u dung d ch nư c brom và dung d ch thu c tím loãng ch ng t trong A không có n i ôi hay n i ba; - A không tác d ng v i hi ro trên ch t xúc tác niken ch ng t trong A không có nhóm ch c cacbonyl; - A tác d ng v i axit clohi ric m c sinh ra 1-clo-4-(1-clo-1-metyletyl)-1-metylxiclohexan, trong A có vòng no và có liên k t ete. => Suy ra công th c c u trúc c a A Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 2
 3. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 3 ************************************************************************************************************************************* CH 3 CH 3 CH 3 H 3C O O O O CH 3 CH 3 2. a. 2 -H O B (C10H20O2) A (C10H18O) Suy ra B là m t iol có b khung cacbon như A OH + H A H2O OH B G i tên B: 1-hi roxi-4-(-1-hi roxi-1-metyletyl)-1-metylxiclohexan b. Dùng công th c c u trúc, vi t phương trình ph n ng và trình bày cơ ch y c a ph n ng. C 2 d ng trans và cis c a B u c u d ng gh b n v ng, tuy v y c u d ng gh không th tham gia óng vòng mà ph i i qua d ng thuy n kém b n. D ng thuy n s tham gia ph n ng SN1 n i phân t . (+) OH OH OH OH OH H + + H O OH (+) Cis-B H + A (+) OH OH OH OH OH + O H OH (+) Trans-B H + A 3. Liên k t c a C b t các ư ng ch m ch m: OH + 2 H2O H + OH Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 3
 4. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 4 ************************************************************************************************************************************* 4. HO O Cl H2O O HCl C D H+ Cl- (+) (+) Chuy nnv chuyÓ vÞ 5. c i m chung nh t v c u t o hoá h c: m i phân t g m 2 ơn v isopren (ho c isopentan) n i v i nhau. Câu 8: Sau khi x lí h n h p lõi ngô ho c v tr u có ch a pentozan (C5H8O4)n v i dung d ch axit clohi ric 12% r i ti n hành chưng c t, nh n ư c ch t l ng A (C5H4O2) màu vàng có mùi thơm. Cho A ph n ng v i KOH r i axit hóa thì nh n ư c B (C5H4O3) và C (C5H6O2). a. Vi t phương trình ph n ng thu phân pentozan t o thành A và công th c c a A, B, C. b. Vi t phương trình ph n ng c a B tác d ng v i C khi có xúc tác axit. c. Hãy trình bày i u ki n nitro hoá A nh n ư c D (C5H3NO4). d. Vi t phương trình ph n ng c a D tác d ng v i: (I) ; (II). O O NH H2N-N NH S S (I) O (II) Hư ng d n gi i: 1. Trong lõi ngô và v tr u có ch a pentozan,khi un nóng v i dung d ch HCl 12% chuy n thành pentozơ r i tách nư c cho fufurol CHO (C5H8O4)n HCl 12% - 3H2O (CHOH)3 CHO O CH2OH A(C5H4O2) 2 CHO KOH COOK CH2OH O A O C O H3O+ COOK COOH O O B b. H+ COOH + CH2OH COOCH2 O O O O c. nitro hoá A c n ph i b o v nhóm an ehit b ng (CH3CO)2O (CH3CO)2O CHO CH(OCOCH3)2 O O Th c hi n ph n ng nitro hoá, sau ó thu phân ph c h i nhóm –CHO Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 4
 5. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 5 ************************************************************************************************************************************* HNO3 H3O+ CH(OCOCH3)2 O2N CH(OCOCH3)2 O2N CHO O O O D d. Ph n ng c a D v i I và II H2N N O O O2 N CHO O2N CH N N O NH O D O NH I O O O NH NH O2N CHO O2N S CH O S S O II S Câu 9: Geniposit (hình dư i) là m t h p ch t ư c tách ra t qu dành dành. Thu phân geniposit sinh ra hai s n ph m là genipin và D-glucozơ. Genipin tham gia ph n ng t o màu v i gelatin ( ây là cơ s phát hi n d u vân tay trong k thu t hình s ). Hãy vi t sơ ph n ng t o genipin và ph n ng c a genipin v i m t aminoaxit gi i thích hi n tư ng trên. COOCH3 O HOH2C O HO O HO CH2OH OH Hư ng d n gi i: Ph n ng thu phân geniposit thu ư c genipin và D-glucozơ COOCH3 COOCH3 OH O + HO O HOH2C OH O O HO HO HOH2C OH O OH HO CH2OH OH Gelatin (có trong da) c u t o t các polipeptit, l y i di n là m t aminoaxit như glyxin, ta có phương trình: COOCH3 COOCH3 + H2N-CH2-COOH O N-CH2-COOH HOH2C HOH2C OH OH s n ph m có màu phát hi n d u vân tay trong k thu t hình s . Câu 10: Ngư i ta phân l p ư c m t tetrapeptit (peptit A) t prothrombin ngư i. C u t o c a peptit A ư c ti n hành xác nh như sau: a. B ng phương pháp Edman thì nh n ư c trình t aminoaxit c a peptit A là Leu-Glu-Glu-Val. b. ti p t c xác nh c u t o, ngư i ta ti n hành i n di trên gi y pH 6,5 peptit A và m t peptit t ng h p B (cũng có trình t aminoaxit là Leu-Glu-Glu-Val) thì l i nh n ư c quãng ư ng di chuy n không gi ng nhau, c th như hình dư i ây: Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 5
 6. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 6 ************************************************************************************************************************************* Peptit A 2,5 Peptit B 1,7 0 1 2 3 ơn v dài c. Khi thu phân hai peptit A và B b ng HCl 6N 110oC, thì c A và B u cho Leu(1), Glu(2), Val(1) ; nhưng khi thu phân b ng ki m thì peptit B cho Leu(1), Glu(2), Val(1) còn peptit A cho Leu(1), X(2), Val(1). Hãy gi i thích các k t qu th c nghi m xác nh c u t o c a X và g i tên X theo danh pháp IUPAC. Hư ng d n gi i: 1. Xác nh c u trúc c a X - Phương pháp Edman th c hi n pH th p,bi t ư c trình t là Leu-Glu-Glu-Val. - i n di pH 6,5 cho th y peptit A d ch chuy n nhanh hơn v phía c c dương(+), ch ng t A có i n tích âm l n hơn B,tính axit c a A l n hơn B. - Khi thu phân trong môi trư ng HCl 6N 110oC thì c A và B u thu ư c Leu(1), Glu(2) và Val(1). - K t h p v i phương pháp Edman trên cho th y các quá trình này th c hi n môi trư ng axit m nh, pH th p. pH th p phân t X b ecacboxyl hóa, lo i CO2 m t i 1 nhóm –COOH. - Khi thu phân b ng ki m peptit A t o ra Leu(1),X(2) và Val(1),trong môi trư ng ki m không có quá trình decacboxyl hoá nên nh n ư c X(2). - Kêt h p các k t qu trhí nghi m cho th y X có thêm 1 nhóm –COOH so v i Glu t c là khi lo i 1 nhóm –COO thì X chuy n thành Glu. X HOOC CH2 CH2 CH COOH CO2 NH2 V y X là: VË X : y HOOC CH CH2 CH COOH COOH NH2 G i tên: Axit 3-aminopropan-1,1,3-tricacboxylic Câu 11: Vi t sơ ph n ng oxi hóa D-glucozơ t o thành axit an onic và axit an aric, công th c Haworth các mono và i γ-lacton c a chúng và g i tên các lacton y. Hư ng d n gi i: O CHO COOH C OH OH CH2OH OH OH HO HO HO O Br2 H2O OH OH O OH O OH OH OH CH2OH CH2OH CH2OH HNO3 axit gluconic D- -gluconolacton COOH COOH OH COOH OH OH O OH O O HO O OH HO O O O OH OH O OH OH OH 1,4-lacton cña axit glucaric 1,4:3,6-dilactoncña axit glucaric COOH 3,6-lacton cña axit glucaric 3,6-lacton c a axit glucaric Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 6
 7. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 7 ************************************************************************************************************************************* Câu 12: Cho sơ ph n ng CH3C=O 1. C6H5MgBr HBr ñaë c C2H5 H B C (A) 2 . H 2O C3H7 a. Vi t cơ ch ph n ng và CTCT s n ph m b. G i têncác s n ph m B, C theo danh pháp R, S Câu 13: Hãy gi i thích s hình thành nhanh chóng 2,4,6-Br3C6H2NH2 (C) khi cho p-H2N-C6H4-SO3H (A) ho c p-O2N-C6H4-COOH (D) tương tác v i dung d ch nư c Brom Câu 14: Làm th nào chuy n hóa v i hi u su t t t nh t C NH2 NH2 O Câu 15: Hoàn thành các phương trình ph n ng sau: NaOEt, HOEt → H3O+ ,t 0 a. CH3COCH3 + 2 EtOOC-COOEt  E → F (C7H4O6, ®èi xøng) b. CH3COCH2COOEt NaOEt, HOEt → + CH2=CH-CHO  G (C9H12O3) t 0 c. CH3COCH2COCH3 + H2N-NH2  → H (C5H8N2) NaOEt, HOEt → NaOEt, HOEt → d. EtOOCCH2COOEt + 2CH2=CH-COOEt  I  K (C15H22O7) t 0 e. EtOOCCH2COOEt + H2N-CO-NH2  L (C4H4N2O3) → Câu 16: Ancaloit có ch a vòng pirolizi in ư c g i là ancaloit pirolizi in. N Pirolizi®in Có kho ng 100 ancaloit pirolizi in khác nhau ã ư c phân l p, trong ó có retronexin ư c tách ra t th c v t vào năm 1909, nhưng mãi n năm 1962 m i ư c t ng h p trong phòng thí nghi m theo sơ sau: Na NaOEt EtOOC(CH2)2NHCOOEt + ®ietyl fumarat A (C16H27O8N) B (C14H21O7N) 1. HCl C (C11H17O5N) NaBH4 D 1. H2O, OH -, t0 2. HOEt, HCl 2. HCl BrCH2COOEt, Na2CO3 KOEt H2, Pt E (C6H10O2NCl) F (C10H15O4N) G p 1. HOEt, H+ HO CH2OH - 0 H 1. H2O, OH , t I (C8H11O3N) 2. LiAlH4, THF H (C10H17O4N) 2. H+ 3. H2O O N O HO H COOEt D G O N COOEt N a. Hãy vi t CTCT A, B, C, E, F, H, I. b. Hãy cho bi t các h p ch t trung gian ư c hình thành khi chuy n t F sang G c. S n ph m cu i cùng c a sơ trên có quang ho t không? Câu 17: hoàn thành chu i chuy n hoá sau: H ,t + 0 MeCOCl H 2O,H + 2-Metylpropanal + piperi in →  C9H17N → C11H20ONCl  → MeCOCMe2CHO Câu 18: Axit fumaric và axit maleic có các h ng s phân li n c 1 (k1), n c 2 (k2). Hãy so sánh các c p h ng s phân li tương ng c a hai axit này và gi i thích. Câu 19: Cho các ancol sau: p-CH3-C6H4-CH2OH , p-CH3O-C6H4-CH2OH, p-CN-C6H4-CH2OH và p-Cl-C6H4-CH2OH.. Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 7
 8. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 8 ************************************************************************************************************************************* So sánh kh năng ph n ng c a các ancol v i HBr và gi i thích. Câu 20: Oxi hoá hi rocacbon thơm A (C8H10) b ng oxi có xúc tác coban axetat cho s n ph m B. Ch t B có th tham gia ph n ng: v i dung d ch NaHCO3 gi i phóng khí CO2; v i etanol (dư) t o thành D ; un nóng B v i dung d ch NH3 t o thành E. Thu phân E t o thành G, un nóng G nhi t kho ng 1600C t o thành F. M t khác, khi cho B ph n ng v i khí NH3 (dư) cũng t o thành F. Hãy vi t các công th c c u t o c a A, B, D, G, E và F. Câu 21: H p ch t 2,2,4-trimetylpentan (A) ư c s n xu t v i quy mô l n b ng phương pháp t ng h p xúc tác t C4H8 (X) v i C4H10 (Y). A cũng có th ư c i u ch t X theo hai bư c: th nh t, khi có xúc tác axit vô cơ, X t o thành Z và Q; th hai, hi ro hoá Q và Z. a. Vi t các phương trình ph n ng minh h a và tên các h p ch t X, Y, Z, Q theo danh pháp IUPAC. b. Ozon phân Z và Q s t o thành 4 h p ch t, trong ó có axeton và foman ehit, vi t cơ ch ph n ng. Câu 22: Cho sơ các ph n ng sau: OH HCHO H2O O Cl A NaCN B C D1 + D2 + E (s¶n phÈ phô) m OH - DMF Hãy vi t công th c c u t o c a A, B, C, D1, D2 và E. Bi t E có công th c phân t C19H22O5N2. Câu 23: HSCH2CH(NH2)COOH (xistein) có các pKa: 1,96; 8,18; 10,28. Các ch t tương ng v i nó là HOCH2CH(NH2)COOH (serin), HSeCH2CH(NH2)COOH (selenoxistein), C3H7NO5S (axit xisteic). a. Hãy xác nh c u hình R/S i v i serin và axit xisteic. b. Hãy qui k t các giá tr pKa cho t ng nhóm ch c trong phân t xistein. Vi t công th c c a xistein khi pH = 1,5 và 5,5. c. S p x p 4 amino axit trên theo th t tăng d n giá tr pHI và gi i thích s s p x p ó. Câu 24: Th y phân hoàn toàn m t nonapeptit X thu ư c Arg, Ala, Met, Ser, Lys, Phe2, Val, và Ile. S d ng ph n ng c a X v i 2,4- initroflobenzen xác nh ư c Ala. Thu phân X v i trypsin thu ư c pentapeptit (Lys, Met, Ser, Ala, Phe), ipeptit (Arg, Ile) và ipeptit (Val, Phe). Thu phân X v i BrCN d n n s t o thành m t tripeptit (Ser, Ala, Met) và m t hexapeptit. Thu phân v i cacboxypepti aza c X và hexapeptit u cho Val. Xác nh th t các amino axit trong X. Câu 25: Vi t các phương trình ph n ng thu phân metyl-α-D-galactofuranozit (A) và metyl-α-D-sobofuranozit (B) trong môi trư ng axit. (sobozơ: 2-xetohexozơ; c u hình C3 c a nó và c a galactozơ khác nhau). Câu 26: Arabinopyranozơ (D-an opentozơ có c u hình 2S, 3R, 4R) ư c chuy n hóa như sau: + 1. LiAlH4 H2O/H 2. H2O D HOCH2-CHO + HOCH2-CH2OH + CH3OH/H HIO4 Ara (C5H10O5) B C + Br2/H2O H2O/H E CHO-COOH + HOCH2-COOH V c u trúc c a B, C, D và E. Câu 27: H p ch t A (C4H6O3) quang ho t, không tham gia ph n ng tráng b c, tác d ng v i anhi rit axetic t o ra d n xu t monoaxetat. Khi un nóng v i metanol, A chuy n thành ch t B (C5H10O4). Dư i tác d ng c a axit vô cơ loãng, B cho metanol và C (C4H8O4). C tác d ng v i anhi rit axetic t o ra d n xu t triaxetat, tác d ng v i NaBH4 t o ra D (C4H10O4) không quang ho t. C tham gia ph n ng tráng b c t o thành axit cacboxylic E (C4H8O5). X lí amit c a E b ng dung d ch loãng natri hipoclorit t o ra D-(+)-glyxeran ehit (C3H6O3) và amoniac. V c u trúc c a A, B, C, D và E. Câu 28: Gi i thích: a. T i sao ph n ng sau không dùng t ng h p tert-butyl propyl ete. CH3CH2CH2ONa + (CH3)3C–Br  (CH3)3C–OCH2CH2CH3 → Natri propoxit tert-butyl bromua tert-butyl propyl ete. b. S n ph m chính c a ph n ng này là gì. c. Hãy ngh phương pháp t ng h p tert-butyl propyl ete t t hơn. Câu 29: Xác nh các ch t t A n G và hoàn thành các phương trình ph n ng trong chu i bi n hóa sau: Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 8
 9. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 9 ************************************************************************************************************************************* o o 1.CH 3MgCl H 2SO4 ,t H 2SO 4 ,t  C6 H12O(A)  C6 H10 (B) ← C6 H12O(D) 2.H O+ → →  3 KMnO ( c nóng) H 4 2/Pt 1. CH MgCl 3 C10H16 (G) Metyl xiclopentan 2. H3O+ H2SO4 ( un nóng) 1.Mg,ete HBr C6 H 5COOOH C10H18O (F) ← iclopentanon C 5 H 9 Br(E) ← 2. X      C5H8O (C) → 3.H 3O + Câu 30: Hãy s p x p dãy các ch t sau theo th t tăng d n tính bazơ và gi i thích: CO(NH2)2 ; (CH3)4NOH ; CH3CH3CH3NH2 ; CH2=CHCH2NH2, p-CH3C6H5NH2 ; C6H5NH2 ; p-NO2C6H5NH2. Câu 31: Khi un nóng 2-metylxiclohexan-1,3- ion v i but-3-en-2on trong dung d ch ki m ngư i ta thu ư c m t h p ch t h u cơ (s n ph m chính) có công th c C11H14O2. Hãy vi t công th c c u t o c a s n ph m này và gi i thích quá trình t o ra nó Câu 32: Gi i thích t i sao 1,2- imetylxiclohexen ch ph n ng c ng trans v i HBr trong dung môi không phân c c nhưng l i cho ph n ng c ng cis và trans v i HBr trong môi trư ng axit. Cho bi t c u trúc c a s n ph m. Câu 33: Quá trình phân li c a m t aminoaxit ơn gi n như glyxin như sau (b qua proton) + K11 NH 3CH 2COO- K22 + NH 3CH 2COOH (B) NH 2CH 2COO- (A) K12 NH 2CH 2COOH K21 (C) (B') 1. Vi t phương trình bi u th m i quan h gi a các h ng s cân b ng 2. Tính i m ng i n pHI c a glyxin bi t: pK1 = 2,35 ; pK2 = 9,78 3. Bi u th m i quan h gi a: a. K1 v i K11 và K22 b. K2 v i K21 và K22 Câu 34: H p ch t thiên nhiên X có công th c phân t C7H14O6 là m t ch t không có tính kh và không t ng phân hóa ư c. Th y phân X b ng HCl loãng thu ư c ch t Y (C6H12O6) là m t monosaccarit có tính kh . Oxi hóa Y b ng HNO3 loãng, nóng thu ư c m t iaxit M (C6H10O8) không có tính quang ho t. Làm gi m m ch c a monosaccarit Y chuy n nhóm –CH(OH)CHO thành nhóm –CHO (thoái phân Ruff) thì thu ư c monosaccarit Z (C5H10O5). Z b oxi hóa b i HNO3 loãng, nóng cho iaxit N (C5H8O7) có tính quang ho t. Cho X tác d ng v i CH3Br trong môi trư ng bazơ sinh ra P. Ch t P tác d ng v i dung d ch HCl loãng t o ra Q ; ch t h u cơ Q b oxi hóa b i HNO3 loãng, nóng thu ư c h n h p s n ph m trong ó có axit 2,3- imetoxibutan ioic và axit 2,3- imetoxipropanoic. Xác nh X, Y, Z, M, N Câu 35: Xét ph n ng th : RCl + OH − → ROH + Cl − có bi u th c t c ph n ng là: v = k[RCl] ho c − v = k[RCl][OH ] a. Cho m t ví d c th v RCl trong m i trư ng h p, gi i thích b. S dung môi gi i c a tert-Butyl bromua trong axit axetic x y ra theo cơ ch như sau: (CH 3 )3 CBr → (CH 3 )3 C + + Br − (1) (CH 3 )3 C+ + CH 3COO − → (CH 3 )3 COCOCH 3 (2) Hãy gi i thích t i sao, khi tăng hàm lư ng Natriaxetat thì không làm tăng t c ph n ng. Câu 36: imetyl hóa iso-butilen (X) trong dung d ch H2SO4 60% thu ư c h p ch t A m ch h có công th c phân t là C8H16. Hi ro hóa A thu ư c B là 2,2,4-trimetylpentan. N u dùng Y là iso-butan tác d ng v i X cũng thu ư c B khi có xúc tác HF a. Vi t các phương trình ph n ng x y ra b. Trình bày cơ ch ph n ng X → A và Y → B c. Thành ph n % c a B trong xăng g i là gì? ng d ng c a B trong xăng? Câu 37: H p ch t A có CTPT C4H8O3 quang ho t, tan t t trong nư c t o dung d ch có môi trư ng axit. Khi b t nóng A t o ra ch t B có CTPT C4H6O2 không quang ho t, ít tan trong nư c (dung d ch có môi Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 9
 10. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 10 ************************************************************************************************************************************* trư ng axit). B ph n ng v i KMnO4 d hơn A. Khi b oxi hóa b ng dung d ch axit cromic loãng thì ch t A bi n thành ch t l ng C có CTPT là C3H6O. Bi t C có nhi t sôi th p, không làm m t màu dung d ch KMnO4 nhưng ph n ng v i I2 trong NaOH t o ra k t t a màu vàng. Xác nh CTCT c a A, B, C và vi t các phương trình ph n ng x y ra. Câu 38: H p ch t A (C18H18O2Br2) ph n ng ư c v i dung d ch NaOH nóng. Cho h n h p sau ph n ng tác d ng v i dung d ch axit vô cơ loãng thu ư c ch t B (C9H9O2Br) và C ( C9H11OBr). Oxi hóa B ho c C u thu ư c axit p-Brombenzoic. Oxi hóa C trong i u ki n thích h p s chuy n thành B. T B Cl2 ,as dd NaOH( dư ) dd HCl H 2SO 4( c ) th c hi n chuy n hóa sau: B  D  E  G → H → to → → 170o C Bi t D ch a m t nguyên t Clo trong phân t . Các s n ph m ghi trên sơ u là s n ph m chính Vi t CTCT c a A, B, C, D, E, F, G, H và vi t các phương trình ph n ng x y ra. G, H có ng phân hình h c không. So sánh nhi t nóng ch y c a B và C. Gi i thích Câu 39: Khi cho amoniac ph n ng c ng v i axetan ehit thu ư c s n ph m không b n A, s n ph m này d b tách nư c thành B. B d dàng trime hóa cho s n ph m C là triazin. M t khác n u cho amoniac ngưng t v i foman ehit s thu ư c s n ph m D (urotropin) có CTPT là C6H12N4. Ch t D có kh năng tác d ng v i axit nitric trong anhi rit axetic t o ra E (hexogen hay xiclonit) là ch t n m nh ư c dùng trong i chi n th gi i th II theo sơ : C6H12N4 + 3HNO3 → E + 3HCHO + NH3. Xác nh A, B, C, D, E và vi t các phương trình ph n ng x y ra. Câu 40: Tách h n h p các ch t sau: hexan-2-on ; hexan-3-on ; axit fomic ; axit trietylaxetic Câu 41: Vi t các phương trình ph n ng theo sơ sau: +X C (etilen glicol iaxetat) o P,t ,xt H 2 ,xt Trùng ngưng 2HCHO  A  B → → D (poliete) O2 ,xt o Ca (OH )2 (dư ) + CuO, t E  F (axit a ch c)  G → → Câu 42: Khi cho PVC tác d ng v i Zn trong rư u thì tách ra ư c ZnCl2 và thu ư c polime có ch a 20,82% clo. Polime không ch a n i ôi và không có tính d o như PVC. K t qu trên cho bi t gì v c u t o c a polime m i thu ư c. Tính % m c xích vinyl clorua ã b tách clo b i Zn. Câu 43: X lí α - halogen xeton v i bazơ m nh t o thành các s n ph m chuy n v . S chuy n v này g i là ph n ng Favorski. α - cloxiclohexanon s chuy n v thành metylxiclopentancacboxilat khi có m t CH3ONa trong ete. Hãy xác nh cơ ch c a ph n ng này. O Cl COOCH3 ete CH3ONa NaCl Câu 44: Vi t sơ i u ch các ch t sau ây: a. 1,2,3 – tribrômbenzen t axêtilen và các hoá ch t c n thi t khác. b. Axit m –toluic t benzen và các hoá ch t c n thi t khác. Câu 45: Hãy ngh cơ ch ph n ng kh nư c (H+) c a a. Butan–1–ol t o (trans)–but– 2–en b. 3,3– imetylbutan–2–ol t o 2,3– imêtylbut– 2–en Câu 46: Hoàn thành các sơ : a. Tìm A, B, C và hoàn thành sơ sau: + HIO 4 ddBr2 H 3O Metyl − α − glucopiranozit  A  B  C → → → b. Tìm các ch t A, B, C, D, E, F và vi t các phương trình ph n ng x y ra theo sơ sau: Na2Cr2O4 2[H ] Cl 2 ,1mol H 2O C  D → Benzen  A  B FeCl3 → t o ,P → Fe / HCl HNO3 1:1 E → F (1 mol) Câu 47: H p ch t h u cơ A có công th c phân t d ng CxHyOz trong ó oxi chi m 29,0909% v kh i lư ng. Bi t A có th ph n ng v i dung d ch NaOH v i t l 1:2, ph n ng v i Br2 theo t l 1:3. Xác nh công th c phân t và công th c c u t o c a A. Câu 48: So sánh tính bazơ c a các ch t sau và gi i thích: CH3NH2, NH3, (CH3)2NH, C2H5NH2, C6H5NH2, (C6H5)2NH, NaOH, C2H5ONa Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 10
 11. Bài t p hoá h c nâng cao chuyên h u cơ Trang: 11 ************************************************************************************************************************************* Câu 49: Vi t công th c c u t o c a các ch t h u cơ có tên g i sau: a. Spiro-[3,4]-oct-1-en b. (R)-3-clobut-1-en Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản