intTypePromotion=1

Bài tập thảo luận tài chính tiền tệ

Chia sẻ: Võ Ngọc Tuấn Tuấn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
200
lượt xem
47
download

Bài tập thảo luận tài chính tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài tập thảo luận tài chính tiền tệ', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thảo luận tài chính tiền tệ

 1. Nhom 1 ́
 2. 1 4 ̣ Trân Thị Ai Ly ̀ ́ Tôn Lê Anh Đinh 2 2 Kiêu Thị Thanh Trang ̀ Trân Thị Thanh Thoan ̀ ̉ 3 3 Lê Lâm Chi Đăng Thị Phân ̣ ́
 3. ́ Nhom 1 VẤN ĐỀ THẢO LUẬN Câu 2:Vai trò cua thuế đôi với sự phat ̉ ́ ́ triên kinh tê. Thực trang và cac giai phap ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ khăc phuc những han chế cua thuế ở Viêt ́ ̣ ̣ ̉ ̣ Nam? Câu 6: Nôi dung và yêu câu quan lí tai chinh ̣ ̀ ̉ ̀ ́ trong cac doanh nghiêp. Liên hệ với thực ́ ̣ tiên ở Viêt Nam? ̃ ̣
 4. ́ Nhom 1 Câu 2 Khai quat chung về thuế ́ ́ Vai trò (tich cực) cua thuế ́ ̉ Thực trang thuế ở Viêt Nam ̣ ̣ ̉ ́ Giai phap
 5. ́ Nhom 1 1. Khai quat chung về thuế ́ ́ 1.1. Khai niêm và đăc điêm ́ ̣ ̣ ̉ – Khai niêm ́ ̣ Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các th ể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà n ước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà n ước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn tr ả tr ực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật.
 6. ́ Nhom 1 1. Khai quat chung về thuế ́ ́ – Đăc điêm ̣ ̉ Thứ ba Băng quyên lực ̀ ̀ Thứ hai chinh trị cua minh, ́ ̉ ̀ Thứ nhất Nhà nước là chủ thể Thuế mang ́ ̀ duy nhât ban hanh Tai thời điêm nôp thuế ̣ ̉ ̣ ́ ́ tinh chât người nôp thuế không ̣ và sửa đôi cac luât̉ ́ ̣ được hưởng bât kì môt lợi ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ thuê, đăt ra cac loai cưỡng chế và ich nao hoăc không được ́ ̀ ̣ thuế để tao lâp ̣ ̣ quyên đoi hoi hoan trả số ̀ ̀ ̉ ̀ được thiêt lâp ̣́ ̀ nguôn thu cho ngân thuế đã nôp đôi với Nhạ̀ ́ sach Nhà nước nhăm ́ ̀ theo nguyên nước, nghia là khoan thu ̃ ̉ đap ứng yêu câu chi ́ ̀ nay vinh viên thuôc về ̀ ̃ ̃ ̣ ́ ̣̣ tăc luât đinh. tiêu cua Nhà nước. ̉ Nhà nước và được bố trí sử dung theo dự toan ̣ ́ ngân sach Nhà nước đã ́ được phê duyêt cho tiêu ̣ dung công công và đâu tư ̀ ̣ ̀ ́ ̉ phat triên.
 7. ́ Nhom 1 1. Khai quat chung về thuế ́ ́ u th n giá uế n ua th q và ế hu t hu và ct a đị trự lệ i h nộ địn uế ế ế u à th Th hu v T h gạc n h ịn ếđ ặc thuế đ Thu g và 1.2. Môt số ̣ ờn ng thư iệt thô Thuế b loai thuế ̣ chủ yêú Thuế phụ thu
 8. ́ Nhom 1 2. Vai trò (tich cực) cua thuế ́ ̉ • Pháp luật thuế là công cụ chủ yếu của Nhà nước nhằm huy động tập trung một phần của cải vật chất trong xã hội vào ngân sách Nhà nước. • Pháp luật thuế là công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà n ước đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. Hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng thông qua sự phân bổ và sử dụng các nguồn lực. Nó cũng là đòn bẩy kinh tế quan trọng, kích thích hiệu quả sản xuất kinh doanh • Pháp luật thuế là công cụ góp phần đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và công bằng xã h ội.
 9. ́ Nhom 1 3. Thực trang thuế ở Viêt Nam ̣ ̣ Năng lực thuế thâp ́ Con nhiêu yếu ̀ ̀ kém và tiêu cực Thât thu thuế lớn ́
 10. ́ Nhom 1 4. Giai phap khăc phuc những han chế cua thuế ở ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ Viêt Nam • Cai tiên và hoan thiên chinh sach thuê, hệ thông luât ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ phap noi chung và luât thuế noi riêng. ́ ́ ̣ ́ • Kiên quyêt chông thât thu, nâng cao trinh độ nghiêp ́ ́ ́ ̀ ̣ vụ và nhân thức cua môi can bộ thu thuê, mặt khác ̣ ̉ ̃ ́ ́ cũng tăng cường thanh tra kiểm tra để phát hiện và xử lý ngay sai phạm. • Hệ thông hoa sổ sach chứng từ, hoat đông kế toan ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ và kiêm toan. ̉ ́ • Tuyên truyên, giao duc, nâng cao nhân thức cua đôi ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ tượng chiu thuế kêt hợp với thực hiên quyên lợi và ̣ ́ ̣ ̀ nghĩa vụ đong thuê. ́ ́
 11. ́ Nhom 1 Câu 6 Khái quát chung về tài chính doanh nghiệp Nội dung và yêu cầu quản lý tài chính doanh nghiệp Thực trạng quản lý tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam
 12. ́ Nhom 1 1. Khái quát chung về tài chính doanh nghiệp ̣ 1.1. Khái niêm TCDN là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định.
 13. ́ Nhom 1 1. Khái quát chung về tài chính doanh nghiệp 1.2. Các quan hệ tài chính bao hàm trong khâu tài chính doanh nghiệp 2 3 4 1 Quan hệ Quan hệ Quan hệ Quan hệ tài chính tài chính tài chính tài chính nảy sinh giữa giữa trong nội trong các doanh doanh hoạt động bộ doanh nghiệp nghiệp với xã hội của nghiệp. với Nhà các chủ doanh thể khác. nước. nghiệp.
 14. ́ Nhom 1 1. Khái quát chung về tài chính doanh nghiệp Thứ nhất 1.3. Vai trò Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động của Thứ hai KD của DN. tài chính Tổ chức sử dụng vốn doanh tiết kiệm và có hiệu quả. nghiệp Thứ ba Đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh. Thứ tư Giám sát kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 15. ́ Nhom 1 2.Nội dung và yêu cầu quản lý tài chính doanh nghiệp. QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP
 16. ́ Nhom 1 2.1. QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Quản lý sử dụng vốn kinh doanh bao gồm nhiều khâu như xác định nhu cầu vốn kinh doanh, khai thác tạo lập vốn kinh doanh, đầu tư sử dụng và bảo toàn vốn kinh doanh... A. Vốn kinh doanh B. Đầu tư vốn kinh doanh C. Nguồn vốn kinh doanh D. Sử dụng và bảo toàn vốn kinh doanh
 17. ́ Nhom 1 A. Vốn kinh doanh • Khái niệm Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là số tiền ứng trước về toàn bộ tài sản hữu hình và tài sản vô hình phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích kiếm lời.
 18. ́ Nhom 1 A. Vốn kinh doanh • Đăc điêm ̣ ̉ – Vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp là một qu ỹ tiền tệ đặc biệt, có trước khi diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh. – Vốn kinh doanh của doanh nghiệp sau khi ứng ra, được sử dụng vào kinh doanh và sau mỗi chu kỳ hoạt động phải được thu về để ứng tiếp cho kỳ hoạt động sau. – Vốn kinh doanh phải đạt tới mục tiêu sinh lời và vốn luôn thay đổi hình thái biểu hiện vừa tồn tại dưới dạng tiền, vừa tồn tại dưới dạng vật tư hoặc tài sản vô hình nhưng kết thúc vòng tuần hoàn phải là hình thái tiền.
 19. ́ Nhom 1 B. Đầu tư vốn kinh doanh • Khai niêm ́ ̣ Đầu tư vốn kinh doanh của doanh nghiệp là việc sử dụng vốn kinh doanh theo hướng nào đó với hy vọng sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong tương lai.
 20. ́ Nhom 1 B. Đầu tư vốn kinh doanh • Phân loai ̣ - Theo pham vi đâu tư, đâu tư cua doanh nghiêp ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ chia thanh Đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp Đầu tư vào bên trong doanh nghiệp - Theo muc tiêu đâu tư cụ thể cua doanh nghiêp, ̣ ̀ ̉ ̣ đâu tư cua doanh nghiêp chia thanh ̀ ̉ ̣ ̀ Đầu tư hình thành doanh nghiệp Đầu tư tài chính ra bên ngoài Đầu tư để mở rộng tiêu thụ sản phẩm Đầu tư thay đổi thiết bị công nghệ Đầu tư đổi mới sản phẩm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản