intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bản chất của thay đổi được hoạch định

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

208
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp lực thay đổi: Toàn cầu hoá, sự phát triển của khoa học công nghệ, những thay đổi trong lực lượng lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản chất của thay đổi được hoạch định

  1. Chapter 2 Organizational Change & Development B n ch t c a Thay i c Ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Nh ng Áp l c Thay i • Toàn c u hóa • S phát tri n c a khoa h c, công ngh • Nh ng thay i trong l c l ng lao ng Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
  2. Chapter 2 Organizational Change & Development Toàn c u hóa Ch ng 2: i c ho ch nh S phát tri n c a khoa h c, công ngh Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
  3. Chapter 2 Organizational Change & Development Nh ng thay i trong l c l ng lao ng • S gia t ng a d ng trong gi i tính và dân t c • Nh ng gia ình c 2 ng i i làm ang tr thành chu n m c • S ti p t c gia t ng l c l ng lao ng th i v , t m th i • L c l ng lao ng c giáo d c và ào t o t t h n • L c l ng lao ng tr nên ít tham gia công oàn h n • Thay i trong giá tr , mong i c a l c l ng lao ng Ch ng 2: i c ho ch nh L c l ng Lao ng Tình hình Chính tr Công ngh th gi i Áp l c Thay i Các xu h ng Các cú shock Xã h i Kinh t C nh tranh Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
  4. Chapter 2 Organizational Change & Development Thay i T ch c c ho ch nh và không ho ch nh Thay i T ch c Thay Thay ii cc ho ho ch ch nh nh Thay Thay ii không khôngho ho ch ch nh nh Ch ng 2: i c ho ch nh Nh ng M c tiêu c a Thay i T ch c CC uutrúc trúc Công Côngngh ngh Thay Thay ii TT ch ch cc Con Conng ng ii Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
  5. Chapter 2 Organizational Change & Development M c S n sàng c a Ng i Lao ng cho S Thay i Th p Cao Cao Cao Th p t i Trung bình Th p t i Trung bình Th p Th p Ngu n: Zeira, Y., & Avedisian, J. Organizational planned change: Assessing the chances for success. Organizational Dynamics, Spring 1989, 37. Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình Thay i c a Kurt Lewin Làm rã ra Thay i Làm ông l i Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 5
  6. Chapter 2 Organizational Change & Development Mô hình thay i3b c c a Lewin Làm rã ra: Làm gi m nh ng áp l c duy trì nh ng hành vi c a t ch c t i tình tr ng hi n t i Thay i: Chuy n i nh ng hành vi c a t ch c sang tình tr ng m i Làm ông l i: n nh hóa t ch c t i tình tr ng cân b!ng m i Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình áp l c c a s thay i Tình (Force-field Model of Change) tr ng c mong i Áp l c kháng c Tình tr ng hi n t i Áp l c thay i Th i gian Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 6
  7. Chapter 2 Organizational Change & Development Phân tích nh ng Áp l c v i s Thay i Áp l c thay i Áp l c kháng c Nh ng m c tiêu Chu n m c c a nhóm th c hi n cao v s n l ng Máy móc thi t b m i S quen thu c v i nh ng máy móc hi n t i C nh tranh S t mãn Ng i lao ng có nh ng C n ph i h c k n ng và ki n th c m i nh ng k n ng m i c mu n nh h ng và S m t is nh h ng ph n th ng nhi u h n và các ph n th ng M c hi n t i M c mong mu n c a c a vi c th c hi n vi c th c hi n Ngu n: Zand, D. E. Force field analysis. In N. Nicholson (ed.), Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior. Oxford, England: Blackwell, 1995, 181. Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình Nghiên c u Hành ng Nh n d ng v n Cùng nhau ch n oán Tham v n v i Cùng nhau nhà khoa h c hành vi ho ch nh hành ng Thu th p d li u & Hành ng ch n oán ban u Thu th p d li u sau Ph n h i cho khi hành ng khách hàng Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 7
  8. Chapter 2 Organizational Change & Development Quá trình Nghiên c u Hành ng BB cc1: 1: BB cc 3: 3: Ch Ch nn oán oán Ph Ph nn hh ii BB cc5: 5: LL ng ng giá giá BB cc2: 2: BB cc4: 4: Phân Phân tích tích Hành Hành ng ng Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình Tích c c Kh i x ng s khám phá Nghiên c u th c ti n t t nh t Tìm ra các ch Hình thành t m nhìn cho t ng lai Thi t k và th c hi n nh ng cách th c t o ra t ng lai mong i Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 8
  9. Chapter 2 Organizational Change & Development So sánh gi a các Mô hình Thay i c Ho ch nh Gi ng nhau Khác nhau Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình t ng quát v Thay i c Ho ch nh Ho ch nh L ng giá i vào Và Và Và Ch n oán Th c hi n Th ch hóa H p ng s thay i s thay i Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 9
  10. Chapter 2 Organizational Change & Development Nh ng Khác bi t trong Thay i c Ho ch nh " l n c a thay i • T# t#, t#ng b c (Incremental) • Nh y v t (Quantum) M c t ch c • V t quá s chu n b • D im c c chu n b Nh ng giàn x p n i a ho$c qu c t Ch ng 2: i c ho ch nh Phê phán Thay i c Ho ch nh S khái quát hóa c a thay i c ho ch nh • S thay i không ph i là tuy n tính • S thay i không ph i là h p lý, logic • Quan h gi a thay i và vi c th c hi n là không rõ Th c ti n c a thay i c ho ch nh • S gi i h n c a nh ng k% n ng t v&n • Ph ng án t c thì và ti p c'n phát tri n Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2