intTypePromotion=1

Bản chất của thay đổi được hoạch định

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
188
lượt xem
32
download

Bản chất của thay đổi được hoạch định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp lực thay đổi: Toàn cầu hoá, sự phát triển của khoa học công nghệ, những thay đổi trong lực lượng lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản chất của thay đổi được hoạch định

  1. Chapter 2 Organizational Change & Development B n ch t c a Thay i c Ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Nh ng Áp l c Thay i • Toàn c u hóa • S phát tri n c a khoa h c, công ngh • Nh ng thay i trong l c l ng lao ng Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
  2. Chapter 2 Organizational Change & Development Toàn c u hóa Ch ng 2: i c ho ch nh S phát tri n c a khoa h c, công ngh Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
  3. Chapter 2 Organizational Change & Development Nh ng thay i trong l c l ng lao ng • S gia t ng a d ng trong gi i tính và dân t c • Nh ng gia ình c 2 ng i i làm ang tr thành chu n m c • S ti p t c gia t ng l c l ng lao ng th i v , t m th i • L c l ng lao ng c giáo d c và ào t o t t h n • L c l ng lao ng tr nên ít tham gia công oàn h n • Thay i trong giá tr , mong i c a l c l ng lao ng Ch ng 2: i c ho ch nh L c l ng Lao ng Tình hình Chính tr Công ngh th gi i Áp l c Thay i Các xu h ng Các cú shock Xã h i Kinh t C nh tranh Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
  4. Chapter 2 Organizational Change & Development Thay i T ch c c ho ch nh và không ho ch nh Thay i T ch c Thay Thay ii cc ho ho ch ch nh nh Thay Thay ii không khôngho ho ch ch nh nh Ch ng 2: i c ho ch nh Nh ng M c tiêu c a Thay i T ch c CC uutrúc trúc Công Côngngh ngh Thay Thay ii TT ch ch cc Con Conng ng ii Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
  5. Chapter 2 Organizational Change & Development M c S n sàng c a Ng i Lao ng cho S Thay i Th p Cao Cao Cao Th p t i Trung bình Th p t i Trung bình Th p Th p Ngu n: Zeira, Y., & Avedisian, J. Organizational planned change: Assessing the chances for success. Organizational Dynamics, Spring 1989, 37. Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình Thay i c a Kurt Lewin Làm rã ra Thay i Làm ông l i Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 5
  6. Chapter 2 Organizational Change & Development Mô hình thay i3b c c a Lewin Làm rã ra: Làm gi m nh ng áp l c duy trì nh ng hành vi c a t ch c t i tình tr ng hi n t i Thay i: Chuy n i nh ng hành vi c a t ch c sang tình tr ng m i Làm ông l i: n nh hóa t ch c t i tình tr ng cân b!ng m i Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình áp l c c a s thay i Tình (Force-field Model of Change) tr ng c mong i Áp l c kháng c Tình tr ng hi n t i Áp l c thay i Th i gian Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 6
  7. Chapter 2 Organizational Change & Development Phân tích nh ng Áp l c v i s Thay i Áp l c thay i Áp l c kháng c Nh ng m c tiêu Chu n m c c a nhóm th c hi n cao v s n l ng Máy móc thi t b m i S quen thu c v i nh ng máy móc hi n t i C nh tranh S t mãn Ng i lao ng có nh ng C n ph i h c k n ng và ki n th c m i nh ng k n ng m i c mu n nh h ng và S m t is nh h ng ph n th ng nhi u h n và các ph n th ng M c hi n t i M c mong mu n c a c a vi c th c hi n vi c th c hi n Ngu n: Zand, D. E. Force field analysis. In N. Nicholson (ed.), Blackwell Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior. Oxford, England: Blackwell, 1995, 181. Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình Nghiên c u Hành ng Nh n d ng v n Cùng nhau ch n oán Tham v n v i Cùng nhau nhà khoa h c hành vi ho ch nh hành ng Thu th p d li u & Hành ng ch n oán ban u Thu th p d li u sau Ph n h i cho khi hành ng khách hàng Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 7
  8. Chapter 2 Organizational Change & Development Quá trình Nghiên c u Hành ng BB cc1: 1: BB cc 3: 3: Ch Ch nn oán oán Ph Ph nn hh ii BB cc5: 5: LL ng ng giá giá BB cc2: 2: BB cc4: 4: Phân Phân tích tích Hành Hành ng ng Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình Tích c c Kh i x ng s khám phá Nghiên c u th c ti n t t nh t Tìm ra các ch Hình thành t m nhìn cho t ng lai Thi t k và th c hi n nh ng cách th c t o ra t ng lai mong i Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 8
  9. Chapter 2 Organizational Change & Development So sánh gi a các Mô hình Thay i c Ho ch nh Gi ng nhau Khác nhau Ch ng 2: i c ho ch nh Mô hình t ng quát v Thay i c Ho ch nh Ho ch nh L ng giá i vào Và Và Và Ch n oán Th c hi n Th ch hóa H p ng s thay i s thay i Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 9
  10. Chapter 2 Organizational Change & Development Nh ng Khác bi t trong Thay i c Ho ch nh " l n c a thay i • T# t#, t#ng b c (Incremental) • Nh y v t (Quantum) M c t ch c • V t quá s chu n b • D im c c chu n b Nh ng giàn x p n i a ho$c qu c t Ch ng 2: i c ho ch nh Phê phán Thay i c Ho ch nh S khái quát hóa c a thay i c ho ch nh • S thay i không ph i là tuy n tính • S thay i không ph i là h p lý, logic • Quan h gi a thay i và vi c th c hi n là không rõ Th c ti n c a thay i c ho ch nh • S gi i h n c a nh ng k% n ng t v&n • Ph ng án t c thì và ti p c'n phát tri n Ch ng 2: i c ho ch nh Nguy n H u Lam, Ph.D, Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2