intTypePromotion=3

Bản vẽ mặt bằng móng công trình trường Đại học Y

Chia sẻ: Nguyễn Văn Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
135
lượt xem
31
download

Bản vẽ mặt bằng móng công trình trường Đại học Y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Bản vẽ mặt bằng móng công trình trường Đại học Y sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành Xây dựng, Công trình tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản vẽ mặt bằng móng công trình trường Đại học Y

  1. TRỤ ®Þa chÊt cÊu t¹o mãng M1 b¶ng thèng kª cèt thÐp CÊu t¹o mãng M2 Mãng d­íi t­êng T3 11 Tªn Sè C.kiÖn T.T 1 1 4 10 2 2 3 5 3 9 3 4 4 2 1 8 Líp BT lãt Líp BT lãt Líp BT lãt 7 6 mÆt c¾t 1-1 mÆt c¾t 1-1 5 4 4' cÊu t¹o mãng 2 khe lón 3 2 2 1 10 2 F G 1 3 1 1 3 Ghi chó : mÆt c¾t gm 4 1 M G N H D C K E B F I A 4 2 4 4' F 2 ®å ¸n nÒn vµ mãng ThÇy h­íng dÉn nguêi Thùc hiÖn Ngµy b¶o vÖ cét ®Þa chÊt cÊu t¹o mãng M1 cÊu t¹o mãng M2 Mãng d­íi t­êng T3 b¶ng thèng kª cèt thÐp 1 1 Tªn Sè C.kiÖn T.T 2 4 3 2 5 3 4 2 1 3 4 Líp BT lãt Líp BT lãt mÆt c¾t 1-1 Líp BT lãt mÆt c¾t 2-2 2 F 2 10 1 3 1 3 2 4 4 2 4 F cÊu t¹o mãng khe lón 5 1 Ghi chó : - Bªt«ng mãng 250 - Bªt«ng lãt mãng 100 - ThÐp f > 10 lo¹i AII G 3 - ThÐp f < 10 lo¹i AI - Coi cèt 0,0 lµ mÆt ®Êt tù nhiªn 1 - Líp b¶o vÖ cèt thÐp a= 3cm 1 2 3 4 5 6 7 gm - Cäc c¸t: C¸t s¹ch, h¹t trung, ®æ tõng líp 50 cm vµ rung hay 1 ®Çm ®ång thêi kÐo èng dÇn lªn. 5 6 7 2 3 2 9 5 6 7 ®å ¸n nÒn vµ mãng 4 4' 8 10 11 ThÇy h­íng dÉn Thùc hiÖn Ngµy b¶o vÖ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản