intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học : Xác định giá trị năng lựợng trao đổi (me) của một số giống đỗ tương làm thức ăn cho gia cầm bằng phương pháp trực tiếp

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

165
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạt đỗ t-ơng là một trong các nguyên liệu thức ăn th-ờng dùng trong khẩu phần ăn của gia cầm. Thành phần hoá học và giá trị năng l-ợng của các giống đỗ t-ơng cũng khác nhau. Để xây dựng đ-ợc những khẩu phần phù hợp với từng loại gia cầm thì việc xác định đúng giá trị năng l-ợng trao đổi (ME) của mỗi loại thức ăn là vấn đề quan trọng. Dạng năng l-ợng trao đổi (ME) th-ờng đ-ợc sử dụng trong chăn nuôi gia cầm trên thế giới và Việt Nam. Giá trị ME của loại thức ăn đ-ợc xác định bằng ph-ơng pháp trực tiếp trên cơ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học : Xác định giá trị năng lựợng trao đổi (me) của một số giống đỗ tương làm thức ăn cho gia cầm bằng phương pháp trực tiếp

  1. Báo cáo khoa học Xác định giá trị năng lựợng trao đổi (me) của một số giống đỗ tương làm thức ăn cho gia cầm bằng phương pháp trực tiếp
  2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2007: TËp V, Sè 4: 33-37 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi (me) cña mét sè gièng ®ç t−¬ng lµm thøc ¨n cho gia cÇm b»ng ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp The determination of apparent metabolizable energy (AME) of several varieties of soybeans as feed for poultry with a direct method T«n ThÊt S¬n*, NguyÔn ThÞ Mai* SUMMARY Metabolizable energy (ME) is a measure of feed energy available to poultry. ME can be expressed as apparent metabolizable energy (AME). AME has been the traditional measure of ME in nutritional studies of birds. AME values of feed ingredients for poultry in Vietnam have been estimated with Nehring method (an indirect method). This method is not correct. Therefore it is necessary to determine AME with a direct method. Samples of soybeans of 11 varieties, viz. AK03, B10, Cuc Luc Ngan, D912, DH4, DT12, DT84, DT93, L©m Vang, TH4 and V74, usedfor feeding poultry were collected from Northern provinces of Vietnam. Chemical analuses were made to determine nutrient composition, gross energy (GE) and AME. AME was determined with the direct method developed by Farrell (1978). Results indicated that the nutrient composition of soybeans varied from variety to variety. For example, the content of CP (as of dry matter) of soybean of a single variety ranged from 34.35 to 44.32% respectively for TH4 and DT93. Differences in GE and AME determined with the direct and indirect methods were inconsistent. AME values of 11 soybean varieties determined with the direct method ranged from 3554 to 3892 kcal/kg dry matter, which were different from the values determined with the indirect method. The variation in AME of 11 soybean varieties determined with the direct and indirect methods indicated that cAME of feed ingredients for poultry in Vietnam should be determined with the direct method prior to using them. Key words: Apparent metabolizable energy (AME), direct and indirect methods, soybean. tiÕn nh− Mü, Canada, Ph¸p, óc ®· x¸c ®Þnh gi¸ 1. §ÆT VÊN §Ò trÞ ME cña c¸c lo¹i thøc ¨n cho gµ b»ng H¹t ®ç t−¬ng lµ mét trong c¸c nguyªn liÖu ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp tõ nh÷ng thËp niªn 50-60 thøc ¨n th−êng dïng trong khÈu phÇn ¨n cña thÕ kû tr−íc. ë ViÖt Nam cho ®Õn nay vÉn x¸c gia cÇm. Thµnh phÇn ho¸ häc vµ gi¸ trÞ n¨ng ®Þnh gi¸ trÞ ME cña thøc ¨n b»ng ph−¬ng ph¸p l−îng cña c¸c gièng ®ç t−¬ng còng kh¸c nhau. −íc tÝnh tõ c¸c c«ng thøc cña n−íc ngoµi. N¨m §Ó x©y dùng ®−îc nh÷ng khÈu phÇn phï hîp 1998 - 2000, T«n ThÊt S¬n vµ NguyÔn ThÞ Mai víi tõng lo¹i gia cÇm th× viÖc x¸c ®Þnh ®óng (2001a,b) ®· tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ME mét gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi (ME) cña mçi lo¹i sè lo¹i thøc ¨n cho gµ b»ng ph−¬ng ph¸p trùc thøc ¨n lµ vÊn ®Ò quan träng. tiÕp. C¸c t¸c gi¶ cho biÕt cã sù chªnh lÖch ®¸ng D¹ng n¨ng l−îng trao ®æi (ME) th−êng kÓ gi¸ trÞ ME cña thøc ¨n gi÷a ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông trong ch¨n nu«i gia cÇm trªn thÕ trùc tiÕp vµ ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh. Zhirong giíi vµ ViÖt Nam. Gi¸ trÞ ME cña lo¹i thøc ¨n Jiang (2004) ®· x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ME cña ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn nguyªn liÖu lµm thøc ¨n cho gia cÇm t¹i Th¸i c¬ thÓ gµ. Tõ kÕt qu¶ x¸c ®Þnh trùc tiÕp ng−êi Lan, Malaysia. Batal vµ Dale (2006) còng cã ta ®−a ra ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh gi¸ trÞ ME tõ nhËn ®Þnh t−¬ng tù. thµnh phÇn ho¸ häc cña thøc ¨n. C¸c n−íc tiªn * Khoa Ch¨n nu«i & Nu«i trång thuû s¶n, §¹i häc N«ng nghiÖp I- Hµ Néi. 33
  3. T«n ThÊt S¬n, NguyÔn ThÞ Mai V× vËy, gi¸ trÞ ME cña thøc ¨n cho gia cÇm Sè liÖu thu ®−îc xö lý theo ph−¬ng ph¸p thèng kª sinh häc sö dông b¶ng tÝnh Microsoft t¹i ViÖt Nam rÊt cÇn thiÕt ®−îc x¸c ®Þnh b»ng Excel. ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp. §ã lµ c¬ së ®¸ng tin cËy ®Ó tÝnh to¸n nhu cÇu ME cho gia cÇm. 3. KÕT QU¶ THÝ NGHIÖM 2. VËT LIÖU Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N 3.1. Thµnh phÇn ho¸ häc cña mét sè gièng CøU ®ç t−¬ng 2.1. MÉu ®ç t−¬ng KÕt qu¶ x¸c ®Þnh thµnh phÇn ho¸ häc cña mét sè gièng ®ç t−¬ng (B¶ng 1) cho thÊy hµm ViÖt Nam cã rÊt nhiÒu gièng ®ç t−¬ng. l−îng protein th« cña c¸c gièng ®ç t−¬ng biÕn Chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu 11 gièng ®ç ®éng trong kho¶ng tõ 34,35 - 44,41% (tÝnh t−¬ng ®ang trång phæ biÕn ë khu vùc phÝa B¾c theo chÊt kh«). Hµm l−îng protein th« cao nhÊt vµ ®−îc sö dông t¹i c¸c xÝ nghiÖp ch¨n nu«i gµ: ë gièng ®ç t−¬ng DT12 (44,41%), thÊp nhÊt lµ AK03, B10, Cóc Lôc Ng¹n, D912, DH4, ë gièng ®ç t−¬ng TH4: 34,35%. DT12, DT84, DT93, L©m Vang, TH4 vµ V74. Hµm l−îng lipit trong h¹t ®ç t−¬ng kh¸ 2.2. X¸c ®Þnh thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c cao vµ biÕn ®éng trong kho¶ng tõ 15,60 - 21,87% (tÝnh theo chÊt kh«). ChÝnh nhê hµm gièng ®ç t−¬ng thÝ nghiÖm l−îng lipit cao nªn gi¸ trÞ n¨ng l−îng cña ®ç Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu, ph©n tÝch hµm t−¬ng còng rÊt cao. Hµm l−îng x¬ th« cã gi¸ trÞ l−îng lipit th«, n−íc, tro th«, protein th«, x¬ t−¬ng ®èi thÊp, tõ 3,54 - 7,10%; thÊp nhÊt ë th« cña c¸c lo¹i thøc ¨n thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn gièng ®ç t−¬ng TH4 vµ cao nhÊt lµ cña gièng hµnh theo TCVN (2005) vµ AOAC (1990). Cóc Lôc Ng¹n. Hµm l−îng tro th« tõ 4, 63 - 12,95%, thÊp nhÊt lµ cña gièng V74 vµ cao 2.3. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ n¨ng l−îng th« (GE) nhÊt lµ cña gièng DH4. KÕt qu¶ b¶ng 1 cßn cña ®Ëu t−¬ng cho thÊy hµm l−îng dÉn xuÊt kh«ng nit¬ (DXKN) cña c¸c gièng ®ç t−¬ng biÕn ®éng kh¸ Gi¸ trÞ GE cña ®Ëu t−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh lín, tõ 22,64 - 36,20%. b»ng ph−¬ng ph¸p ®èt trùc tiÕp trong “bom” nhiÖt l−îng kÕ Parr 6300 (Bomb calorimeter) vµ ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh theo Ewan (1989) B¶ng 1. Thµnh phÇn ho¸ häc cña mét sè gièng ®ç t−¬ng (dÉn theo NRC, 1998) Protein Lipit X¬ Tro §é 2.4. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi DXKN Gièng th« th« th« th« Èm (ME) cña ®ç t−¬ng §ç t−¬ng (%) (% theo chÊt kh«) Gi¸ trÞ ME cña ®ç t−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh AK03 7,54 38,46 16,06 6,81 32,10 6,57 b»ng c¸c c¸ch: sö dông ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp B10 5,56 40,08 21,87 6,05 25,33 6,67 theo Farrell (1978) vµ −íc tÝnh gi¸ trÞ n¨ng Cóc Lôc 4,48 42,00 16,74 7,10 28,51 5,65 l−îng trao ®æi cña ®ç t−¬ng theo Nerhing Ng¹n (1973) (dÉn theo ViÖn Ch¨n nu«i, 1995) vµ D912 5,62 43,41 15,60 5,12 23,51 12,36 Jansen (1989) dÉn theo NRC (1994). Víi DH4 6,38 37,42 16,21 7,01 26,41 12,95 ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, gµ ®−îc nhÞn ®ãi 32 giê DT12 4,94 44,41 16,22 5,89 22,63 10,85 cho ®−êng tiªu ho¸ thËt s¹ch vµ ®−îc lµm vÖ DT84 4,95 41,27 17,62 4,96 26,31 9,84 sinh (ch¶i l«ng s¹ch sÏ) tr−íc khi vµo thÝ DT93 5,12 44,32 16,44 6,43 25,26 7,55 nghiÖm. Sau ®ã, gµ ®−îc cho ¨n thøc ¨n thÝ nghiÖm trong 1 giê vµ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh l−îng L©m Vang 5,42 43,03 20,73 6,15 22,86 7,23 thøc ¨n thu nhËn. TiÕp ®ã, tr¶i mét tÊm nylon TH4 6,00 34,35 20,77 3,54 36,21 5,13 ®· c©n khèi l−îng lªn trªn khay thu ph©n. Sau V74 5,36 41,95 18,66 4,40 30,36 4,63 32 giê, thu toµn bé l−îng ph©n vµ n−íc tiÓu th¶i ra, lµm ®«ng l¹nh. Cè ®Þnh nit¬ cña ph©n Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch ë trªn chóng t«i cã b»ng H2SO4 5% vµ sÊy kh« ë nhiÖt ®é 70oC tõ nhËn xÐt: C¸c gièng ®ç t−¬ng kh¸c nhau th× 8 - 12 giê. thµnh phÇn ho¸ häc còng rÊt kh¸c nhau. Muèn 34
  4. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi (ME) cña mét sè gièng ®ç t−¬ng... sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c gièng ®ç t−¬ng trong nghiªn cøu cña Muztar vµ Slinger (1981) cho ch¨n nu«i cÇn thiÕt ph¶i ph©n tÝch thµnh phÇn biÕt gi¸ trÞ GE cña ®ç t−¬ng tõ 5072 - 5243 ho¸ häc còng nh− x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ n¨ng kcal/kg chÊt kh«. Nh− vËy theo kÕt qu¶ ®· cho l−îng cña chóng. thÊy mét sè gièng ®ç t−¬ng ë n−íc ta cã gi¸ trÞ GE cao h¬n. 3.2. Gi¸ trÞ n¨ng l−îng th« (GE) cña mét sè So s¸nh gi¸ trÞ GE cña c¸c lo¹i ®ç t−¬ng lo¹i ®Ëu t−¬ng x¸c ®Þnh b»ng 2 ph−¬ng ph¸p chóng t«i thÊy kh«ng theo mét chiÒu h−íng mµ cã c¶ hai phÝa Gi¸ trÞ n¨ng l−îng th« (GE) cña mét sè cao h¬n vµ thÊp h¬n. lo¹i ®Ëu t−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p ®èt trùc tiÕp trong nhiÖt l−îng kÕ vµ −íc Gi¸ trÞ GE cña c¸c gièng ®ç t−¬ng ®−îc tÝnh tõ thµnh phÇn ho¸ häc cña ®Ëu t−¬ng theo x¸c ®Þnh tõ hai ph−¬ng ph¸p: trùc tiÕp vµ −íc Ewan (1989) (dÉn theo NRC, 1998) (B¶ng 2). tÝnh cã sù chªnh lÖch tõ 0,5 - 10,2%. Sù chªnh lÖch nµy lín nhÊt ë gièng DH4 (10,2%) vµ KÕt qu¶ cho thÊy gi¸ trÞ GE cña c¸c lo¹i thÊp nhÊt ë gièng DT93 (0,5%). Nh− vËy, c¸c ®ç t−¬ng kh¸c nhau x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng gièng ®ç t−¬ng kh¸c nhau, c¸c ph−¬ng ph¸p ph¸p trùc tiÕp biÕn ®éng tõ 5042 - 5675 kcal/kg x¸c ®Þnh kh¸c nhau th× gi¸ trÞ GE cña chóng chÊt kh«. Gi¸ trÞ GE cao nhÊt lµ cña gièng B10 còng kh¸c nhau vµ biÕn ®éng kh«ng theo mét vµ thÊp nhÊt lµ gièng DH4. Theo Church vµ h−íng nhÊt ®Þnh tõ - 8,5 ®Õn +10,2% nªn rÊt Pond (1998), Keith Smith (1991), gi¸ trÞ GE khã hiÖu chØnh. cña ®ç t−¬ng lµ 5500 kcal/chÊt kh«. KÕt qu¶ B¶ng 2. Gi¸ trÞ n¨ng l−îng th« (GE) cña ®ç t−¬ng (kcal /kg chÊt kh«) GE x¸c ®Þnh trùc tiÕp GE −íc tÝnh A/B Lo¹i ®ç t−¬ng n CV (%) (X± mx)(A) (X± mx) (B)* (%) 5577 ± 31 5330 ± 35 AK03 7 1.32 104,6 5492 ± 36 5675 ± 45 B10 7 1,41 96,8 5644 ± 38 5462 ± 31 Cóc Lôc Ng¹n 7 1,40 103,3 5496 ± 32 5124 ± 37 D912 7 1,30 107,3 5554 ± 36 5042 ± 39 DH4 7 1,62 110,2 5300 ± 33 5270 ± 32 DT12 7 1,25 100,6 5624 ± 37 5316 ± 39 DT84 7 1,17 105,8 5368 ± 35 5396 ± 37 DT93 7 1,55 99,5 5371 ± 41 5631 ± 49 L©m Vang 7 1,90 95,4 5118 ± 37 5596 ± 49 TH4 7 1,84 91,5 5245 ± 39 5613 ± 47 V74 7 2,25 93,4 * GE −íc tÝnh theo Ewan (1989) (dÉn theo NRC, 1998). qu¶ cña Keith Smith (1999) lµ 3722 kcal/kg 3.3. Gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi (ME) cña mét chÊt kh«. Nh− vËy, c¸c lo¹i ®ç t−¬ng kh¸c sè lo¹i ®Ëu t−¬ng nhau th× gi¸ trÞ ME còng kh¸c nhau vµ biÕn Sù biÕn ®éng gi¸ trÞ ME cña c¸c gièng ®ç ®éng t−¬ng ®èi lín. Song gi¸ trÞ ME cña tõng t−¬ng kh¸c nhau n»m trong kho¶ng tõ 3554 - gièng ®ç t−¬ng cã hÖ sè biÕn ®éng t−¬ng ®èi 3892 kcal/kg chÊt kh«. Gi¸ trÞ ME cao nhÊt ë nhá (1,63 - 2,49%). gièng ®ç t−¬ng L©m Vang, thÊp nhÊt lµ gièng KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cßn cho biÕt gi¸ trÞ ME DH4 (B¶ng 3). Nh− vËy gi¸ trÞ ME cña c¸c cña mét sè gièng ®ç t−¬ng −íc tÝnh theo gièng ®ç t−¬ng kh¸c nhau còng biÕn ®éng Janssen cao nhÊt lµ cña gièng TH4 (4152 kcal) kh¸c nhau, kÕt qu¶ nµy phï hîp víi mét sè kÕt vµ thÊp nhÊt lµ gièng AK03 (3582kcal). NÕu qu¶ nghiªn cøu ®· c«ng bè. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh −íc tÝnh theo ph−¬ng ph¸p cña Nehring th× gi¸ gi¸ trÞ ME cña ®ç t−¬ng cña NRC (1994) lµ trÞ ME cao nhÊt còng vÉn lµ cña gièng ®ç 3667 kcal, McDonald vµ cs (1995) lµ 3726 t−¬ng TH4 (4121 kcal), nh−ng thÊp nhÊt l¹i lµ kcal, Church vµ Pond (1998): 3872 kcal vµ kÕt 35
  5. T«n ThÊt S¬n, NguyÔn ThÞ Mai gièng ®ç t−¬ng DH4 (3567kcal). Trong khi ®ã vÒ gièng ®ç t−¬ng L©m Vang: 3892 kcal vµ gi¸ trÞ ME cña c¸c gièng ®ç t−¬ng x¸c ®Þnh thÊp nhÊt lµ gièng DH4: 3554 kcal. b»ng ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp cao nhÊt l¹i thuéc B¶ng 3. Gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi cña ®Ëu t−¬ng (kcal/kg chÊt kh«) Lo¹i ®ç t−¬ng n ME x¸c ®Þnh trùc CV (%) ME −íc tÝnh A/B (%) ME −íc tÝnh A/C tiÕp (X± mx)A (X±mx)B* (X±mx)C** (%) 3572± 33 3582 ± 37 3788 ± 36 AK03 2,27 99,7 94.3 3716 ± 36 4103± 35 4056 ± 35 B10 7 2,37 90,6 91,6 3795 ± 35 3622± 31 3844 ± 33 Cóc Lôc Ng¹n 7 2,33 104,8 98,7 3605 ± 24 3638 ± 29 3613 ± 37 D912 7 1,63 99,1 99,8 3554 ± 26 3583 ± 25 3567 ± 27 DH4 7 1,79 99,2 99,6 3628 ± 28 3646 ± 31 3674 ± 29 DT12 7 1,89 99,5 98,7 3891 ± 34 3813 ± 38 3791± 36 DT84 7 2,19 102,0 102,6 3620± 26 3634 ± 25 3784 ± 26 DT93 7 1,76 99,6 95,7 3892 ± 31 4004 ± 32 4002 ± 31 L©m Vang 7 1,95 97,2 97,3 3795 ± 27 4152± 29 4121 ± 27 TH4 7 1,74 91,4 92,1 3738 ± 38 3930± 37 4031 ± 35 V74 7 2,49 95,1 92,7 * ME −íc tÝnh theo Jensen (1989) (dÉn theo NRC, 1994) ** ME −íc tÝnh theo Nehring (1973) (dÉn theo VCN,1995). Gi¸ trÞ ME cña c¸c gièng ®ç t−¬ng khi 4. KÕT LUËN x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp cho C¸c gièng ®Ëu t−¬ng kh¸c nhau th× thµnh kÕt qu¶ hÇu hÕt lµ thÊp h¬n so víi ph−¬ng phÇn ho¸ häc còng kh¸c nhau. Ph¹m vi biÕn ph¸p −íc tÝnh. Sù kh¸c nhau kh«ng theo mét ®éng lín nhÊt lµ hµm l−îng DXKN (22,63 - chiÒu, mµ ë c¶ hai phÝa cao h¬n vµ thÊp h¬n. 36,21%) vµ nhá nhÊt lµ cña hµm l−îng x¬ th« Trong 11 gièng ®ç t−¬ng thÝ nghiÖm th× chØ cã (3,54 - 7,10%). 2 gièng cã gi¸ trÞ ME x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng Gi¸ trÞ n¨ng l−îng th« (GE) cña mét sè ph¸p trùc tiÕp lµ cao h¬n so víi ph−¬ng ph¸p gièng ®ç t−¬ng x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh cña Janssen lµ gièng Cóc Lôc Ng¹n trùc tiÕp biÕn ®éng tõ 5042 - 5675 kcal/kg chÊt (+ 4,8%) vµ gièng DT84 (+ 2,0%). NÕu so víi kh«). Cao nhÊt lµ gièng B10 (5675 kcal) vµ ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh cña Nehring th× chØ cã thÊp nhÊt lµ gièng DH4 (5042 kcal). duy nhÊt gièng DT84 lµ cã gi¸ trÞ ME cao h¬n Gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi (ME) cña mét 2,6%. Gi¸ trÞ ME cña c¸c gièng ®ç t−¬ng kh¸c sè gièng ®ç t−¬ng x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p khi x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Òu trùc tiÕp biÕn ®éng tõ 3554 - 3892 kcal/kg chÊt thÊp h¬n so víi gi¸ trÞ −íc tÝnh tõ 0,3 - 9,4% kh«). Gi¸ trÞ ME cao nhÊt lµ cña gièng ®ç t−¬ng theo ph−¬ng ph¸p cña Janssen vµ tõ 0,2% - L©m Vang vµ thÊp nhÊt lµ cña gièng DH4. 8,4% theo ph−¬ng ph¸p cña Nehring. Gi¸ trÞ Sù kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ ME cña c¸c gièng ME kh¸c nhau lín nhÊt gi÷a c¸c ph−¬ng ph¸p ®ç t−¬ng x¸c ®Þnh b»ng ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp x¸c ®Þnh lµ cña gièng B10 (8,4 - 9,4%). Sù vµ ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh kh«ng theo mét chiÒu kh¸c nhau nhá nhÊt vÒ gi¸ trÞ ME lµ cña gièng h−íng nhÊt ®Þnh. Sù kh¸c nhau cã c¶ ë hai phÝa AK03 (- 0,3%) so víi ph−¬ng ph¸p cña cao vµ thÊp h¬n tõ -9,4 ®Õn + 4,8% nªn rÊt khã Janssen (3572 - 3582kcal) vµ cña gièng D912 hiÖu chØnh. ChÝnh sù biÕn ®éng nµy ®· lµm sai (- 0,2%) so víi ph−¬ng ph¸p cña Nehring lÖch gi¸ trÞ ME cña ®ç t−¬ng khi x¸c ®Þnh b»ng (3605 - 3613 kcal). c¸c ph−¬ng ph¸p −íc tÝnh cña n−íc ngoµi. 36
  6. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi (ME) cña mét sè gièng ®ç t−¬ng... NRC (1994). Nutrient Requirement of Poultry Tµi liÖu tham kh¶o - National Academy press.Washington Association of Official Analytical Chemists D.C, 1994. (AOAC) (1990). Official Methods of NRC (1998). Nutrient Requirement of Swine - analysis, 15th edition AOAC - National Academy press.Washington Washington D.C. 1990 D.C, 1998. Batal A.B. and N.M. Dale (2006). True T«n ThÊt S¬n, NguyÔn ThÞ Mai (2001a). HÖ sè Metabolizable Energy and Amino Acid t−¬ng quan vµ ph−¬ng tr×nh håi qui gi÷a Digestibility of distillers dried grains gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi víi hµm with solubles. J. Appl. Poult. Res. 15: 89 l−îng vËt chÊt kh« trao ®æi cña ng« vµ - 93. ®Ëu t−¬ng. KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc Church, D.C. and W.D. Pond (1998). Basic kü thuËt khoa Ch¨n nu«i - Thó y 1999 - Animal Nutrition and Feeding. Third 2001. Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp: 20 - edition. Editorial John wiley and sons - 23, 2001. New Yord, USA. T«n ThÊt S¬n, NguyÔn ThÞ Mai (2001b). KÕt Farrell, D.J.(1978). Rapid determination of qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ n¨ng l−îng trao ®æi metabolizable energy of foods using cña mét sè lo¹i bét c¸ lµm thøc ¨n cho cockerels. British Poultry Science,19: gia cÇm b»ng ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp. KÕt 303-308. qu¶ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt khoa Ch¨n nu«i - Thó y 1999 - 2001. Nhµ Keith Smith (1991). Advances in feeding xuÊt b¶n N«ng nghiÖp: 73 - 78, 2001. soybean meal. Keith Smith and Associates 15 Winchester road, Tiªu chuÈn ViÖt Nam (2005). Tiªu chuÈn ViÖt Farmington, MO 63640, Soybean Meal Nam vÒ thøc ¨n ch¨n nu«i. Tæng côc Inforsauce. Tiªu chuÈn ®o l−êng chÊt l−îng, 2005. McDonald P., J.F.D Greenhalgh and C.A. ViÖn Ch¨n nu«i Quèc gia (1995). Thµnh phÇn Morgan (1995). Animal Nutrition, fifth vµ gi¸ trÞ dinh d−ìng thøc ¨n gia sóc - edition, Longman Scientific and gia cÇm ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n N«ng technical - England. nghiÖp, 1995. Muztar, A.J. and J. Slinger (1981). An Zhirong Jiang (2004). Putting metabolisable evaluation of nitrogen correctionin the energy into context. International Poultry true metabolizable energy assay. Poultry Production - Volume 12 Number 6. Sci. 60: 835 - 839. 37
  7. 38
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=165

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2