intTypePromotion=1

Báo cáo: Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nova

Chia sẻ: Nguyen Van Luan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

3
1.047
lượt xem
385
download

Báo cáo: Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nova

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nova - TDN 2004. Trong trường hợp tuyến dài nhiều cây số Nova TDN cho phép tách trắc dọc ra nhiều đoạn khác nhau trong cùng 1 bản vẽ. Mẫu biểu bảng trắc dọc và trắc ngang có thể tuỳ ý thay đổi cho phù hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm nova

 1. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Tr−êng ®¹i häc x©y dùng khoa x©y dùng cÇu ®−êng & c«ng ty hµi hoµ -------------- -------------- Hµ néi 10/2006 Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 1
 2. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung I.1. Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh Nova -TDN 2004 Ch−¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®−êng bé ®−îc thùc hiÖn trªn m«i tr−êng AutoCAD Release 2005. Víi Nova -TDN 2004 cã thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ tõ dù ¸n tiÒn kh¶ thi tíi thiÕt kÕ kü thuËt. Sö dông Nova -TDN 2004 ®¬n gi¶n vµ cho kÕt qu¶ chi tiÕt hoµn toµn phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ thiÕt kÕ ®−êng bé vµ cã thÓ thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn AASHTO. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña ch−¬ng tr×nh: • NhËp sè liÖu kh¶o s¸t. • VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn. • ThiÕt kÕ tr¾c däc,tr¾c ngang. • TÝnh to¸n vµ lËp b¶ng khèi l−îng ®µo ®¾p. • VÏ ®−êng b×nh ®å, dùng phèi c¶nh mÆt ®−êng cïng c¶nh quan ®Þa h×nh vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D. I.1.1. NhËp sè liÖu thiÕt kÕ NhËp sè liÖu thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých x©y dùng M« h×nh ®Þa h×nh dïng cho c¸c b−íc thiÕt kÕ tiÕp theo. M« h×nh ®Þa h×nh cã thÓ ®−îc x©y dùng tõ: • C¸c ®ưêng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®· ®−îc sè ho¸ thµnh b¶n vÏ AutoCAD. • C¸c ®iÓm ®o tõ m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö hoÆc ghi sæ ®o tõ m¸y ®o quang c¬. • Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang. • Tõ File to¹ ®é d¹ng (*.txt). Trªn c¬ së c¸c ®iÓm ®o víi Nova-TDN, NSD sÏ x©y dùng ®−îc m« h×nh l−íi bÒ mÆt tù nhiªn vµ vÏ ®−êng ®ång møc. §©y lµ m« h×nh ®Þa h×nh sè 3D cho phÐp néi suy to¹ ®é (x, y, h) cña bÊt kú ®iÓm nµo n»m trong m« h×nh l−íi. I.1.2. VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn Tõ sè liÖu ®o cã thÓ thÓ hiÖn ®−îc mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cña khu vùc. Trªn c¬ së m« h×nh ®Þa h×nh ®· nhËp cã thÓ tiÕn hµnh v¹ch c¸c ®−êng tim tuyÕn kh¸c nhau cña con ®−êng cÇn thiÕt kÕ nh»m chän ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n tèi −u hoÆc lµ thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn cïng mét lóc- nhÊt lµ trong thiÕt kÕ tiÒn kh¶ thi. Nova -TDN tù ®éng ph¸t sinh hoÆc chÌn c¸c cäc vµ c¸c ®iÓm mia theo yªu cÇu. C¸c sè liÖu ®−îc tù ®éng cËp nhËt, cho phÐp hiÖu chØnh mét c¸ch dÔ dµng hoÆc bæ sung thªm cho phï hîp víi sè liÖu ®Þa h×nh thùc tÕ. Nova –TDN 2004 cho phÐp thiÕt kÕ c¸c®−êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®−êng cong trßn cã siªu cao hoÆc kh«ng cã siªu cao. NÕu cã siªu cao th× trong ®o¹n ®é dèc 1 m¸i tim quay lµ t©m cäc hoÆc mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y hoÆc mÐp lÒ phÇn bông khi ch−a më réng. §ång thêi ®Ó thuËn tiÖn cho NSD, Nova_TDN 2004 cho phÐp nhËp míi vµ tra c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng cong vµ siªu cao. KÕt xuÊt c¸c kÕt qu¶ phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh tuyÕn ngoµi hiÖn tr−êng. I.1.3. ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 2
 3. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Trong tr−êng hîp tuyÕn dµi nhiÒu c©y sè Nova -TDN cho phÐp t¸ch tr¾c däc ra nhiÒu ®o¹n kh¸c nhau trong cïng 1 b¶n vÏ. MÉu biÓu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ tuú ý thay ®æi cho phï hîp víi b¶ng biÓu cña c¬ quan hoÆc theo yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ. Tr¾c ngang cã thÓ s¾p xÕp cho võa khæ giÊy cÇn xuÊt ra vµ cã thÓ chän chøc n¨ng in nhiÒu trang c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn mµ khai b¸o cho tuyÕn. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ 3 ph−¬ng ¸n ®−êng ®á nh»m chän ra ph−¬ng ¸n tèi −u theo khèi l−îng ®µo ®¾p, ®−îc tÝnh to¸n s¬ bé theo mÉu c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn khi khai b¸o c¸c th«ng sè thiÕt kÕ tuyÕn. §èi víi ®−êng trong néi thÞ Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ c¸c giÕng thu n−íc, cao ®é ®¸y cèng ngÇm. Trªn tr¾c däc Nova -TDN cho phÐp nhËp bÒ dÇy cña c¸c líp ®Þa chÊt dùa vµo chóng cã thÓ tÝnh to¸n khèi l−îng ®µo cña tõng líp. Trªn tr¾c ngang mÆt c¾t thiÕt kÕ sÏ ®−îc tù ®éng x¸c ®Þnh theo ®é dèc siªu cao vµ më réng lÒ nÕu c¾t ngang n»m trong ®o¹n cã bè trÝ siªu cao vµ cã më réng. C¸c cao ®é c¾t ngang sÏ b¸m theo c¸c cao ®é thiÕt kÕ cña tõng ph−¬ng ¸n. ViÖc thay ®æi ph−¬ng ¸n ®−êng ®á c¸c mÆt c¾t thiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ tù ®éng thay ®æi theo phï hîp víi cao ®é cña ph−¬ng ¸n ®−êng ®á hiÖn hµnh. Trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt nh−: ta luy cã dËt cÊp, lÒ hoÆc mÆt ®−êng kh«ng khai b¸o ®−îc theo tiªu chuÈn Nova_TDN cho phÐp thiÕt kÕ mÆt ®−êng, lÒ, luy b»ng c¸c ®−êng Polyline cña AutoCAD sau ®ã ®Þnh nghÜa thµnh c¸c ®èi t−îng t−¬ng øng cña Nova_TDN råi copy cho c¸c mÆt c¾t ngang kh¸c. I.1.4. TÝnh to¸n vµ lËp khèi l−îng ®µo ®¾p NÕu thiÕt kÕ theo TCVN Nova -TDN sÏ x¸c ®Þnh cho gÇn 70 lo¹i diÖn tÝch. Trªn c¬ së c¸c lo¹i diÖn tÝch nµy ng−êi sö dông cã thÓ tæ hîp l¹i b»ng c¸ch x©y dùng c¸c c«ng thøc tÝnh sao cho phï hîp víi yªu cÇu diÖn tÝch cÇn kÕt xuÊt, ghi chóng lªn tõng tr¾c ngang. Sau khi ®iÒn c¸c lo¹i diÖn tÝch trªn c¸c tr¾c ngang vµ qua qu¸ tr×nh vi chØnh Nova_TDN cho phÐp tù ®éng lËp b¶ng tæng hîp khèi l−îng ®µo ®¾p. I.1.5. VÏ ®−êng b×nh ®å vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D Nova -TDN cho phÐp thÓ thÓ hiÖn ®−êng ®ång møc cña m« h×nh thiÕt kÕ ®iÓm. Dùng phèi c¶nh mÆt ®−êng thiÕt kÕ vµ bÒ mÆt tù nhiªn cïng c¶nh quan hiÖn tr¹ng, t¹o ho¹t c¶nh. M« duyn nµy th−êng dïng khi thiÕt kÕ vµ tr×nh duyÖt dù ¸n tiÒn kh¶ thi. Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 3
 4. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Ch−¬ng II . c¸c c©u lÖnh trong NOVA_TDN 2004 Danh môc Tªn lÖnh 1. Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu NS Menu Khai b¸o KBNDH ®Þa HÖ To¹ ®é Gi¶ §Þnh ... h×nh §iÒn ký hiÖu h−íng b¾c HB T¹o l−íi khèng chÕ mÆt b»ng LUOI ChuyÓn sang HÖ to¹ ®é Gi¶ §Þnh TDDL §Þnh nghÜa tr¹m m¸y NM D÷ liÖu ®iÓm ®o ... T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu CDTEP T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh NT T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o NDD T¹o ®Þa h×nh nhµ NHA ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö HYURVEYT XuÊt cao ®é theo TEXT CDTEXT NhËp ®−êng ®ång møc NDM §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc hoÆc ®−êng mÐp DNDM §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc DNCDM Sè liÖu tuyÕn… NhËp sè liÖu tuyÕn RTDN ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TDN CVERT ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TKD PMNV ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu CCIC QHNV ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TEDI TDCD ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu DHGTVT CNVSY X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt LTG VÏ ®−êng ®ång møc DM Tra cøu cao ®é tù nhiªn CDTN HiÖu chØnh ... HiÖu chØnh cao tr×nh HCCT BËt/T¾t ®iÓm cao tr×nh trong c¬ së d÷ liÖu BTCD §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh CDT BËt c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ BCD T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ TCD XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp XCD Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 4
 5. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Th− viÖn vËt ®Þa h×nh- Nova- TDN TVDH 2. Tuú chän TCH Menu Khai b¸o ... tuyÕn Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang BB Khai b¸o vÐt bïn + h÷u c¬ KBVB Khai b¸o c¸c líp ¸o ®−êng theo TCVN KBK Khai b¸o tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng ST TuyÕn ®−êng.... Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ CS VÏ tuyÕn theo TCVN T Khai b¸o gèc tuyÕn GT §Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn DMB Bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao CN Chªnh lý tr×nh cò vµ míi OLDS Khai b¸o b¸n kÝnh ®iÒn BKD T¹o ®iÓn cao tr×nh theo sè liÖu tr¾c ngang Thay ®æi vÞ trÝ tuyÕn DT X©y dùng l¹i d÷ liÖu tuyÕn tõ b¶n vÏ Cäc trªn tuyÕn ... Ph¸t sinh cäc PSC ChÌn cäc míi CC X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn KD X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia PSL Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc XOA HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia SSLT LÊy sè liÖu vØa hÌ SLVH CËp nhËt l¹i sè liÖu tù nhiªn tõ tr¾c ngang TNTT VÏ l¹i sè liÖu ®iÓm TIN theo tuyÕn DCD Söa tªn cäc STC Tra cøu sè liÖu cäc TCC VÏ mÆt b»ng tuyÕn ... MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ tr¾c ngang chuÈn BTC MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang BT §iÒn yÕu tè cong YTC §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn DTC §iÒn cao ®é cäc DCDC §iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn DCDT XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong SLC Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 5
 6. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng §iÒn ký hiÖu lý tr×nh DLT Tra lý tr×nh TLT Tr¾c däc tù nhiªn ... Tr¾c däc tù nhiªn TD Líp ®Þa chÊt LDC §iÒn møc so s¸nh DSSTD Thay ®æi møc so s¸nh TSSTD HiÖu chØnh tr¾c däc EDTD HÖ to¹ ®é tr¾c däc GTD ThiÕt kÕ tr¾c däc ... Ph−¬ng ¸n ®−êng ®á hiÖn hµnh PADD ThiÕt kÕ tr¾c däc DD §−êng cong ®øng CD §iÒn thiÕt kÕ DTK §iÒn lý tr×nh DLTTD Cèng trßn CONG CÇu CAU T¹o giÕng thu n−íc TGT NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ NCD §Þnh nghÜa ®−êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt DNDD Huû cao ®é thiÕt kÕ HCDTK Nèi cao ®é ®−êng ®á mÆt VDD Tr¾c ngang tù nhiªn ... VÏ tr¾c ngang tù nhiªn TN §−êng cò VDC NhËp líp ®Þa chÊt tr¾c ngang NDCTN VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang DCTN ThiÕt kÕ tr¾c ngang... ThiÕt kÕ tr¾c ngang TKTN §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang DNTKTN T¹o ®a tuyÕn dèc t¹i tr¾c ngang DTD T¹o luy TL T¹o èp taluy ®¾p TOPTL T¹o c¸c líp ¸o ®−êng theo TCVN APK §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang DTKTN VÐt bïn vµ h÷u c¬ VB Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ VBTD §¸nh cÊp DC Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 6
 7. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp DCTD TÝnh diÖn tÝch ... NhËp chiÒu dµi chiÕm dông NLCD TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p DTSB TÝnh diÖn tÝch TDT §iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch DDT B¶ng biÓu… XuÊt b¶ng c¾m cong BCC B¶ng yÕu tè cong BYTC XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc TDC LËp b¶ng Khèi l−îng LBDT LËp b¶ng khèi l−îng tõ gi¸ trÞ ®iÒn LBGT HiÖu chØnh tr¾c ngang... Copy c¸c ®èi t−îng tr¾c ngang CTK Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang XTK DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang DTN HÖ to¹ ®é tr¾c ngang GTN HiÖu chØnh tr¾c ngang EDTN HiÖn tr¾c ngang theo tªn HTN Cèng... Tr¾c ngang cèng trßn TNCT Cèng trßn CTCT Cèng b¶n CBCT CÊu t¹o mãng cèng MONGC Phèi c¶nh tuyÕn…. Phèi c¶nh tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ PC VÏ l−íi bÒ mÆt tù nhiªn CED T¹o v¹ch s¬n VVS T¹o ho¹t c¶nh 3D SD Ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh OB Phô trî… Lo¹i ®èi t−îng khái Nova -TDN LDT Tra cøu c¸c ®èi t−îng cña Nova -TDN TRA Nova -TDN Help About Nova -TDN AboutTDN 3. Phô Pline h−íng tuyÕn PLT trî Pline PLTD Pline theo ®é dèc PLDD Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 7
 8. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng R¶i luy RTL KÝch th−íc KT Xo¸ ®èi t−îng theo líp XL HiÖu chØnh líp ELAY C¨n chØnh c¸c côm kÝch th−íc EMD Söa Text ET §æi co ch÷ DCCHU HiÖu chØnh c¸c ®èi t−îng Text EMT HiÖu chØnh c¸c ®èi t−îng Attribute EMA Lµm tr¬n c¸c ®−êng ®a tuyÕn b»ng lÖnh PEDIT LT Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n LTP Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline LTS Mòi tªn liªn tôc MT Ký hiÖu c¾t ®øt CDUT HiÖu chØnh b¶ng… T¹o vµ hiÖu chØnh b¶ng THB HiÖu chØnh b¶ng HCB T¸ch b¶ng CHB TrÝch b¶ng TRICHB Thªm bít hµng cét b¶ng HHCB Copy c«ng thøc, d÷ liÖu b¶ng CPB In nhiÒu trang U-PL Th− viÖn ng−êi dïng TV Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 8
 9. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Ch−¬ng III Bµi to¸n thiÕt kÕ ®−êng III.1. Sè liÖu ®Çu vµo Cã c¸c c¸ch ®−a sè liÖu ®Çu vµo lµ : • C¸c ®−êng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®· ®−îc sè ho¸ thµnh b¶n vÏ AutoCAD. • C¸c ®iÓm ®o tõ m¸y ®o toµn ®¹c ®iÖn tö hoÆc ghi sæ ®o tõ m¸y ®o quang c¬. • Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang. • Tõ File to¹ ®é d¹ng (*.txt). Trong bµi to¸n nµy chóng t«i xin tr×nh bµy c¸ch x©y dùng tuyÕn ®−êng tõ b×nh ®å phôc vô cho sinh viªn lµm ®å ¸n ®−êng . Cô thÓ c¸ch ®−a sè liÖu ®Çu vµo nh− sau : QuÐt ¶nh b×nh ®å vµo m¸y vµ t« l¹i c¸c ®−êng ®ång møc. Khi t« cÇn l−u ý nh÷ng ®iÓm sau : Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 9
 10. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng - §Æt layer riªng cho ®−êng ®ång møc cÇn t« . - Ph¶i t« l¹i ®−êng ®ång møc b»ng lÖnh polyline cña Cad (l−u ý nªn lµm trong ch−¬ng tr×nh NOVA) - C¸c ph©n ®o¹n t« cµng nhá th× viÖc néi suy cao ®é cµng chÝnh x¸c . - Nªn t« l¹i c¸c ®−êng ®ång møc thµnh 1 ®o¹n liÒn kh«ng bÞ ®øt . Trong tr−êng hîp ®−êng ®ång møc bÞ ®øt ®o¹n, ta dïng lÖnh PolylineEdit (PE) cña Cad ®Ó nèi l¹i . L−u ý : HiÖn nay cã 1 sè phÇn mÒm cã thÓ chuyÓn tõ b×nh ®å giÊy thµnh b×nh ®å sè hoÆc b¹n cã thÓ ®Õn c¸c viÖn ®Ó lÊy b×nh ®å sè t¹i tuyÕn sÏ ®i qua. III.2. C¸c b−íc thiÕt kÕ b»ng Nova_TDN Sau khi vµo NOVA vµ më b×nh ®å ®· t¹o ë trªn ta tiÕn hµnh theo c¸c b−íc sau : III.2.1. ThiÕt kÕ tuyÕn : B−íc 1 : Khai b¸o th«ng sè ban ®Çu . §©y lµ lÖnh tiÖn Ých cña Nova phôc vô cho viÖc ®Þnh d¹ng ch÷ sè trong khi thiÕt kÕ . §Þnh d¹ng sè ch÷ sè chÝnh x¸c sau dÊu phÈy lµ 2 ch÷ sè (0.00) NS ↵ Có ph¸p : Menu : §Þa h×nh / Cµi ®Æt th«ng sè ban ®Çu Ngoµi ra b¹n cã thÓ chØnh ®Þnh d¹ng ch÷ sè theo mong muèn b»ng c¸ch hiÖu chØnh b¶n vÏ cña Cad , trªn menu chän : Format / Units … Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 10
 11. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng B−íc 2 : Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ : Có ph¸p : CS ↵ Menu : TuyÕn / TuyÕn ®−êng / Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ Tuú theo c¸c yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ ®Ò ra mµ ta cã thÓ chän: Chän tiªu chuÈn thiÕt kÕ. Chän Vtk. Chän lý tr×nh ®Çu . Chän tû lÖ b×nh ®å. B−íc 3 : §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc : Có ph¸p : DNDM ↵ Menu : §Þa h×nh / §Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc vµ ®−êng mÐp Chän vµo ®−êng ®ång møc cÇn ®Þnh nghÜa vµ nhËp cao ®é ¸p dông cho nh÷ng b×nh ®å ch−a ®−îc sè ho¸, ta ph¶i ®Þnh nghÜa cao ®é cho tõng ®−êng ®ång møc. Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 11
 12. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng L−u ý : Nªn ®¸nh dÊu møc cao ®é cho c¸c ®−êng ®ång møc tr−íc b»ng lÖnh Dtext cña Cad ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn cao ®é B−íc 4 : KiÓm tra viÖc ®Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc b»ng mét trong c¸c c¸ch : Dïng VP ↵ . Dïng CDTN ↵ . §Ó ch¾c ch¾n ®· nhËp ®−êng ®ång møc chÝnh x¸c, ta cÇn kiÓm tra l¹i. HoÆc cã thÓ dïng lÖnh LIST ( LI ) ®Ó kiÓm tra to¹ ®é còng nh− cao ®é cña tõng ®−êng, tõng ®iÓm. B−íc 5 : ChÌn thªm ®iÓm cao ®é cho vÞ trÝ mµ NOVA kh«ng ®Þnh nghÜa ®−îc cao ®é : VÞ trÝ ®Ìo yªn ngùa. VÞ trÝ gi÷a 2 ®−êng ®ång møc song song c¸ch xa nhau . C¸c ®iÓm ®Ønh… Có ph¸p : NT ↵ . B−íc 6 : X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt . Có ph¸p : LTG ↵ Menu : §Þa h×nh / X©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt . Môc ®Ých cña lÖnh nµy lµ c¬ së ®Ó x©y dùng m« h×nh l−íi bÒ mÆt ®Þa h×nh mµ tuyÕn ®−êng sÏ ®i qua, gióp ta cã c¸i nh×n trùc quan h¬n, t¹o cho viÖc ®i tuyÕn ®−îc chÝnh x¸c h¬n . B−íc 7 : Xem l−íi tam gi¸c : Có ph¸p : CED ↵ Menu : TuyÕn /Phèi c¶nh tuyÕn/ VÏ l−íi bÒ mÆt tù nhiªn . Sau khi ®· ®Þnh nghÜa ®−êng ®ång møc, ta ®−îc b×nh ®å sè ho¸. Tõ ®©y ta cã thÓ v¹ch tuyÕn vµ thiÕt kÕ ®−êng . B−íc 8 : V¹ch tuyÕn trªn b×nh ®å Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 12
 13. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Có ph¸p : PL ↵ ( dïng lÖnh polyline ®Ó v¹ch tuyÕn ) ThiÕt kÕ tuyÕn ph¶i chó ý ®Õn ®Þa h×nh,tu©n thñ theo nh÷ng nguyªn t¾c ®i tuyÕn trªn tõng ®Þa h×nh mµ ta ®· ®−îc häc.VÝ dô nh− ®Þa h×nh miÒn nói cã nhiÒu ®−êng ®ång møc san s¸t nhau th× ®i tuyÕn ph¶i chó ý lµ ®ñ b−íc Compa ®Ó tr¸nh ®é dèc ®ét ngét, ph¶i ®i men theo ®−êng ®ång møc… B−íc 9 : Khai b¸o gèc tuyÕn Có ph¸p : GT ↵ Menu : TuyÕn / TuyÕn ®−êng/ Khai b¸o gèc tuyÕn . Sau khi click vµo nót ta chän gèc tuyÕn ë trªn b×nh ®å cÇn thiÕt kÕ . Tuú theo tuyÕn ®−êng thiÕt kÕ tõ ®©u ®Õn ®©u mµ ta chän ®iÓm gèc tuyÕn cho phï hîp. B−íc 10 : §Þnh nghÜa tim tuyÕn Có ph¸p : DMB ↵ Menu: TuyÕn/ TuyÕn ®−êng/ §Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn Chän vµo tuyÕn ®· v¹ch trªn b×nh ®å ( ®−êng Polyline ) Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 13
 14. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng §©y lµ lÖnh ®Þnh nghÜa c¸c ®−êng mÆt b»ng tuyÕn, ta cã thÓ ®Þnh nghÜa ®−îc nhiÒu ®−êng. ë ®©y ta v¹ch tuyÕn theo tim ®−êng . B−íc 11 : C¾m ®−êng cong n»m vµ bè trÝ siªu cao : Có ph¸p : CN ↵ Menu : TuyÕn/ TuyÕn ®−êng / Bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao Sau ®ã chän hai c¹nh cña ®Ønh cÇn bè trÝ ®−êng cong vµ siªu cao . SÏ cã mét hép tho¹i xuÊt hiÖn : : L−u ý: NÕu b¸n kÝnh cong chän nhá th× ph¶i bè trÝ siªu cao, ®ång thêi chän bè trÝ ®−êng cong chuyÓn tiÕp vµ phÇn më réng cho phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®−êng mµ ta ®· chän. KÕt thóc, ta ®−îc kÕt qu¶ m« h×nh trªn b×nh ®å nh− sau : B−íc 12 : Ph¸t sinh cäc trªn tuyÕn : Có ph¸p : PSC ↵ Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 14
 15. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / Ph¸t sinh cäc Do yªu cÇu thiÕt kÕ mµ ta cã thÓ nhËp kho¶ng c¸ch c¾m cäc trªn c¶ tuyÕn hoÆc trªn mét ®o¹n tuyÕn b»ng viÖc chän lý tr×nh tõ ®©u ®Õn ®©u vµ chän B−íc 13 : ChÌn cäc : Có ph¸p : CC ↵ Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / ChÌn cäc míi Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 15
 16. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng §©y lµ b−íc chÌn c¸c cäc ®Æc biÖt mµ b−íc ph¸t sinh cäc ch−a chÌn vµo nh− : cäc trong ®−êng cong ( TD , TC , P ) vµ c¸c cäc ®Þa h×nh ( Ph©n thuû , tô thuû , giao ®−êng ®ång møc , ®iÓm xuyªn … ) ViÖc chän cäc nµy cã thÓ trùc tiÕp trªn tuyÕn hoÆc lµ trªn tr¾c däc sau khi ®· ch¹y xong tr¾c däc . L−u ý : Ph¶i nhËp tªn cäc ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn víi c¸c cäc ®· cã tõ tr−íc . B−íc 14 : HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia Có ph¸p : SSLT ↵ Menu : TuyÕn / Cäc trªn tuyÕn / HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia Thùc hiÖn lÖnh nµy sÏ xuÊt hiÖn b¶ng ®iÒn c¸c th«ng sè cña c¸c cäc, ë ®©y ta còng cã thÓ söa tªn c¸c cäc ë cét “Tªn cäc”. B−íc 15 : §iÒn tªn cäc : Có ph¸p : DTC ↵ Menu : TuyÕn / MÆt b»ng tuyÕn / §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn Thùc hiÖn lÖnh nµy, tªn c¸c cäc sÏ ®−îc ®iÒn trªn tuyÕn . Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 16
 17. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng Ta cã thÓ ®iÒn so le hoÆc ®iÒn mét phÝa vµ c¶ kho¶ng c¸ch tõ c¸c tªn cäc ®Õn tuyÕn vµ cao ch÷ ®¶m b¶o cho viÖc theo dâi tuyÕn dÔ dµng . B−íc 16 : §iÒn yÕu tè cong : Có ph¸p : YTC ↵ Menu : TuyÕn / MÆt b»ng tuyÕn / §iÒn yÕu tè cong Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 17
 18. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng III.2.1.2 ThiÕt kÕ tr¾c däc : B−íc 17 : Khai mÉu b¶ng biÓu tr¾c däc, tr¾c ngang : Có ph¸p : BB ↵ Menu : TuyÕn / Khai b¸o / Khai b¸o mÉu b¶ng biÓu B−íc 18 : VÏ tr¾c däc tù nhiªn : Có ph¸p : TD ↵ Menu : TuyÕn / Tr¾c däc tù nhiªn / VÏ tr¾c däc tù nhiªn Trong b−íc nµy ta cã thÓ khai b¸o l¹i b¶ng biÓu , cã thÓ chän vµo tù ®éng thay ®æi møc so s¸nh cho phï hîp víi viÖc bè trÝ khæ giÊy thuËn lîi cho c«ng viÖc in Ên sau nµy. Sau ®ã chØ ®iÓm chuét tr¸i ®Ó chän ®iÓm ®Æt tr¾c däc, ta ®−îc tr¾c däc tù nhiªn Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 18
 19. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng B−íc 19 : §iÒn møc so s¸nh tr¾c däc : Có ph¸p : DSSTD ↵ Menu : TuyÕn / Tr¾c däc tù nhiªn / §iÒn møc so s¸nh B−íc 20 : ThiÕt kÕ ®−êng ®á : Có ph¸p : DD ↵ Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / ThiÕt kÕ tr¾c däc. XuÊt hiÖn hép tho¹i : B−íc 21 : C¾m ®−êng cong ®øng :¿ Có ph¸p : CD ↵ Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / §−êng cong ®øng Sau khi chän vµo c¸c c¹nh cña ®−êng cong ®øng, sÏ xuÊt hiÖn hép tho¹i cho phÐp ta nhËp vµo b¸n kÝnh ®iÒn : Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 19
 20. Tµi liÖu h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Nova_TDN øng dông ThiÕt kÕ §−êng B−íc 22 : §iÒn thiÕt kÕ tr¾c däc : Có ph¸p : DTK ↵ Menu : TuyÕn / ThiÕt kÕ tr¾c däc / §iÒn thiÕt kÕ Chän ta ®−îc tr¾c däc hoµn thiÖn. III.2.1.3 ThiÕt kÕ tr¾c ngang : B−íc 23 : VÏ tr¾c ngang tù nhiªn : Có ph¸p : TN ↵ Menu : TuyÕn / Tr¾c ngang tù nhiªn/ VÏ tr¾c ngang tù nhiªn Nhãm biªn so¹n : NguyÔn Anh H¶i – TrÇn Minh §iÖp – NguyÔn V¨n DiÔn – Ph¹m Hïng C−êng . Sinh viªn K47 -Khoa CÇu §−êng - §HXD 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2