intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ “Wireless Structural Bridges Testing System” đánh giá dao động và khả năng chịu lực của các Công trình cầu trên địa bàn Miền Trung và Tây nguyên

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

59
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nguyên lý vận hành của hệ thống không dây Wireless Structural Bridges Testing System; ứng dụng công nghệ Wireless Structural Bridges Testing System trong công tác quan trắc và phân tích dao động các công trình cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ “Wireless Structural Bridges Testing System” đánh giá dao động và khả năng chịu lực của các Công trình cầu trên địa bàn Miền Trung và Tây nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TÓM TẮT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> WIRELESS STRUCTURAL BRIDGES TESTING<br /> SYSTEM ĐÁNH GIÁ DAO ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG<br /> CHỊU LỰC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CẦU TRÊN<br /> ĐỊA BÀN MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN<br /> <br /> Mã số: Đ2013-02-70<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài<br /> (ký, họ và tên, đóng dấu)<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> (ký, họ và tên)<br /> <br /> Nguyễn Duy Thảo<br /> <br /> Đà Nẵng, 12/2013<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN<br /> TT<br /> <br /> THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI<br /> Đơn vị công tác và<br /> Họ và tên<br /> lĩnh vực chuyên môn<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> cụ thể được giao<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nguyễn Duy Thảo<br /> <br /> Bộ môn Cầu-Hầm, Khoa XDCĐ, Chủ trì và thực hiện<br /> trường ĐHBK.<br /> toàn bộ đề tài.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phan Hoàng Nam<br /> <br /> Bộ môn Cầu-Hầm, Khoa XDCĐ, Chế tạo và gia công<br /> trường ĐHBK.<br /> thiết bị khuyếch đại tín<br /> đo.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Trần Đình Minh<br /> <br /> Bộ môn Cầu-Hầm, Khoa XDCĐ, Dịch thuật tài liệu, xử<br /> trường ĐHBK<br /> lý số liệu, in ấn tài liệu.<br /> <br /> ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH<br /> Tên đơn vị<br /> <br /> Nội dung phối hợp nghiên cứu<br /> <br /> Yokohama National<br /> University<br /> <br /> Hỗ trợ kinh phí và phối hợp<br /> nghiên cứu<br /> <br /> Công ty TNHH Kết cấu thép Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu<br /> và XD Phan Kha<br /> <br /> ii<br /> <br /> Họ và tên người đại<br /> diện đơn vị<br /> Professor, Dr<br /> Naoya Kasai<br /> Phan Đình Minh Nghị,<br /> Giám đốc<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................................. v<br /> THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................................... vi<br /> INFORMATION ON RESEARCH RESULTS............................................................viii<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1<br /> 1.Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở trong và ngoài nước........... 1<br /> 2. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................................... 1<br /> 3. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................................... 1<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................... 2<br /> 5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 2<br /> 6. Nội dung nghiên cứu........................................................................................................ 2<br /> CHƯƠNG 13:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ SỨC<br /> KHỎE CÔNG TRÌNH .................................................................................................. 3<br /> 1.1. Giới thiệu về công tác quan trắc và đánh giá sức khỏe công trình ............................... 3<br /> 1.2. Các hệ thống quan trắc và đánh giá sức khỏe công trình.............................................. 3<br /> 1.2.1. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở HongKong ................................ 3<br /> 1.2.2. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở Nhật Bản................................... 4<br /> 1.2.3. Hệ thống quan trắc sức khỏe công trình cầu ở Việt Nam .................................. 4<br /> CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA “WIRELESS TRUCTURAL<br /> BRIDGES TESTING SYSTEM” TRONG CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH<br /> GIÁ SỨC KHỎE CÔNG TRÌNH................................................................................. 5<br /> 2.1. Giới thiệu về “Wireless Structural Bridges Testing System (WiFi-STS)”................... 5<br /> 2.2. Nguyên lý hoạt động của “Wireless Structural Bridges Testing System”.................... 5<br /> 2.3.Tính năng và phạm vi sử dụng của các bộ phận trong hệ thống STS-WiFi .................. 6<br /> 2.4.Trình tự vận hành hệ thống “Wireless Structural Bridges Testing System” ................. 7<br /> CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG “WIRELESS TRUCTURAL BRIDGES TESTING<br /> SYSTEM” ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CẦU THUẬN PHƯỚC TẠI<br /> THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.............................................................................................. 8<br /> 3.1. Giới thiệu về cầu Thuận Phước và các nội dung cần quan tâm nghiên cứu ................. 8<br /> 3.2. Các kết quả ứng dụng “Wireless Structural Bridges Testing System” đo đạc và đánh<br /> giá dao động tại cầu Thuận Phước....................................................................................... 8<br /> 3.2.1. Kết quả đo và phân tích dao động lần 1 (tháng 7/2012) .................................... 9<br /> 3.2.2. Kết quả đo và phân tích dao động lần 2 (tháng 1/2013) .................................. 12<br /> 3.2.3. Kết quả đo và phân tích dao động lần 3 (tháng 7/2013) .................................. 16<br /> 3.2.4. Kết quả đo và phân tích dao động lần 4 (tháng 8/2013) .................................. 17<br /> 3.3. Đề xuất các nội dung phát triển nghiên cứu tại cầu Thuận Phước ............................. 19<br /> CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG “WIRELESS TRUCTURAL BRIDGES TESTING<br /> SYSTEM” ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CẦU ĐĂKKE –<br /> TỈNH KON TUM ......................................................................................................... 19<br /> 4.1. Giới thiệu về cầu ĐăkKe – tỉnh Kon Tum .................................................................. 19<br /> 4.2. Ứng dụng “Wireless Structural Bridges Testing System” đo đạc thử tải cầu Đakke . 20<br /> 4.3. Mô phỏng phản ứng của cầu Đăkke bằng phương pháp phần tử hữu hạn.................. 21<br /> 4.4. Phân tích các kết quả đo đạc và đánh giá khả năng chịu tải của công trình cầu Đăkke<br /> – tỉnh KonTum................................................................................................................... 22<br /> iii<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................................... 24<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 3.1. Các thông số kỹ thuật của các cảm biến đo gia tốc ........................................... 9<br /> Bảng 3.2. Các thế tải thử nghiệm trên cầu Thuận Phước đo lần 1 .................................. 10<br /> Bảng 3.3. Kết quả phân tích tần số dao động của Cầu Thuận Phước.............................. 12<br /> Bảng 3.4. Các thế tải thử nghiệm trên cầu Thuận Phước đo lần 2 .................................. 12<br /> Bảng 3.5 Kết quả phân tích tần số bằng kỹ thuật FFT lần đo thứ 2 (1/2013).................. 15<br /> Bảng 3.6. Kết quả phân tích tần số bằng kỹ thuật ERA lần đo thứ 2 (1/2013)................. 15<br /> Bảng 3.7. So sánh kết quả phân tích tần số lần đo thứ 2 (1/2013) ................................... 16<br /> Bảng 3.8. So sánh kết quả phân tích tần số lần đo thứ 3 (7/2013) và lần đo thứ 2 (1/2013)<br /> ............................................................................................................................................ 17<br /> Bảng 4.1. So sánh kết quả ứng suất do hoạt tải gây ra trong nhịp 30m........................... 22<br /> Bảng 4.2. So sánh kết quả ứng suất do hoạt tải gây ra trong tháp cầu............................ 23<br /> Bảng 4.3. So sánh kết quả chuyển vị do hoạt tải gây ra trong nhịp 30m ......................... 23<br /> Bảng 4.5. Hệ số xung kích thực tế của dầm...................................................................... 24<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2