intTypePromotion=1

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 1

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
647
lượt xem
278
download

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình xây dựng và vận hành. Trạm biến áp Hưng Đông trực thuộc Công ty truyền tải Điện I Việt Nam, nằm ở địa phận phía tây bắc thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An. Trạm có nhiệm vụ cung cấp điện cho tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần của tỉnh Quảng Bình. Nó là trạm liên lạc, kết nối giữa miền Bắc và Miền Trung trong hệ thống điện Việt Nam. 1.2. Các thiết bị chính của trạm. Trạm biến áp Hưng Đông nhận nguồn từ nhà máy thuỷ điện Hoà Bình qua 2 trạm Rịa và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 1

  1. Ch-¬ng 1 Giíi thiÖu tr¹m biÕn ¸p H-ng §«ng 1.1. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ vËn hµnh. Tr¹m biÕn ¸p H-ng §«ng trùc thuéc C«ng ty truyÒn t¶i §iÖn I ViÖt Nam, n»m ë ®Þa phËn phÝa t©y b¾c thµnh phè Vinh TØnh NghÖ An. Tr¹m cã nhiÖm vô cung cÊp ®iÖn cho tØnh NghÖ An, Hµ TÜnh vµ mét phÇn cña tØnh Qu¶ng B×nh. Nã lµ tr¹m liªn l¹c, kÕt nèi gi÷a miÒn B¾c vµ MiÒn Trung trong hÖ thèng ®iÖn ViÖt Nam. 1.2. C¸c thiÕt bÞ chÝnh cña tr¹m. Tr¹m biÕn ¸p H-ng §«ng nhËn nguån tõ nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh qua 2 tr¹m RÞa vµ Thanh Ho¸ trªn ®-êng d©y 271. 1.2.1. M¸y biÕn ¸p (MBA). Tr¹m hiÖn cã 2 MBA tù ngÉu AT3 vµ AT4 cã cèng suÊt ®Þnh møc cña mçi m¸y lµ 125.000 KVA. §iÖn ¸p ®Þnh møc 115/ 38,5/ 10,5 KV. 1.2.2. M¸y c¾t ®iÖn (MC§). Trong tr¹m hiÖn nay ®ang sö dông c¸c (lo¹i) m¸y c¾t: 4 MC§ lo¹i FXT - 14 dïng cho phÝa ®iÖn ¸p 220KV 8 MC§ lo¹i FXT - 11 dïng cho phÝa ®iÖn ¸p 110kV
  2. 10 MC§ lo¹i C-35M-630 lo¹i nhiÒu dÇu dïng cho phÝa ®iÖn ¸p. 12 MC§ lo¹i BMЭ -10 dïng cho phÝa ®iÖn ¸p 10kV 1.3. HÖ thèng ®-êng d©y. - Tr¹m cã 5 ®-êng d©y 110kV ®i ra, ®ã lµ: 172 ®i §« L-¬ng NghÖ An. 171 ®i Linh C¶m Hµ TÜnh. 174 ®i thÞ x· Hµ TÜnh. 173 ®-êng d©y kÐp ®i BÕn Thuû NghÖ An. - Tr¹m cã 7 ®-êng d©y 35 KV ®i ra, ®ã lµ: 373 cÊp cho huyÖn Nghi Léc 374 cÊp cho huyÖn Thanh Ch-¬ng 375 cÊp cho huyÖn Huû Nguyªn 376 cÊp cho huyÖn Nam §µn 377 cÊp cho huyÖn DiÔn Ch©u 378 cÊp cho thµnh phè Vinh 379 cÊp cho thÞ x· Cöa Lß. - Ngoµi ra tr¹m cßn cã 9 ®-êng d©y cung cÊp cho c¸c khu vùc trong thµnh phè vinh vµ c¸c vïng l©n cËn kh¸c. 1.4. HÖ thèng b¶o vÖ R¬le vµ tù ®éng ho¸. 1.4.1. HÖ thèng b¶o vÖ R¬le phÝa 220 KV. §-êng d©y dïng lo¹i 7SA513 cña h·ng Siemens vµ 67-67N cña h·ng GECALSTOM. M¸y biÕn ¸p AT3 vµ AT4:
  3. B¶o vÖ so lÖch: 87 cña h·ng GEC ALSTHOM B¶o vÖ dù phßng: 67 - 67N cña h·ng GEC ALSTHOM. B¶o vÖ r¬ le h¬i, dßng dÇu, møc dÇu. 1.4.2. HÖ thèng b¶o vÖ R¬ le phÝa 110kV: §-êng d©y dïng lo¹i: 7SA511 cña h·ng Siemens 7SJ 513 cña h·ng Siemens 67-67N cña h·ng GEC ALSTHOM. M¸y biÕn ¸p T1 vµ T2. B¶o vÖ so lÖch: 87 cña h·ng GEC ALSTHOM. B¶o vÖ dù phßng: 67 N cña h·ng GEC ALSTHOM.. B¶o vÖ r¬ le dÇu, dßng dÇu, møc dÇu. B¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 35 KV vµ 10kV dïng lo¹i 50/51 cña h·ng GEC ALSTHOM. 1.4.3. HÖ thèng tù ®éng ho¸. §iÒu khiÓn ®ãng c¾t MC§ §iÒu chØnh ®iÖn ¸p c¸c MBA Tù ®éng sa th¶i phô t¶i. Tù khëi ®éng hÖ thèng qu¹t m¸t cho MBA. 1.5. C¸c th«ng sè chÝnh cña m¸y biÕn ¸p. 1.5.1. m¸y biÕn ¸p AT3 vµ AT4. Tæ ®Êu d©y tù ngÉu/ -0-11.
  4. C«ng suÊt ®Þnh møc c¸c cuén d©y: Cao 125000 KVA Trung 125000 KVA H¹ 63000 KVA §iÖn ¸p ®Þnh møc c¸c cuén d©y: Cuén cao ¸p : 230 KV Cuén trung ¸p : 121 KV Cuén h¹ ¸p : 10,5 KV. §iÖn ¸p ng¾n m¹ch: Cao - Trung : 11,1% Trung - H¹ : 27,6% Cao - H¹ : 42,9%. Tæn hao ng¾n m¹ch. Cao - Trung : 322 KW. Trung - H¹ : 276 KW. Cao - H¹ : 299 KW. ChÕ ®é lµm viÖc cña trung tÝnh: Nèi ®Êt trùc tiÕp. 1.5.2. M¸y biÕn ¸p 3 pha 3 cuén d©y T1 vµ T2. Tæ ®Êu d©y: N - y - d11 C«ng suÊt ®Þnh møc c¸c cuén §iÖn ¸p ®Þnh møc c¸c cuén d©y: d©y: Cao : 115 KV Cao : 2500 KVA Trung : 38,5 Trung : 2500 KV
  5. KVA Cao : 10,5 KV Cao : 2500 KVA §iÖn ¸p ng¾n m¹ch UN%. Dßng ®iÖn ®Þnh møc Cao - Trung : Cao : 125,5 (A) 10,25% Trung : 375 (A) Trung - H¹ : 17,89% Cao : 1312 (A) Cao - H¹ : 6,25%. Tæn hao ng¾n m¹ch: Cao - Trung : 128,47 KW Trung - H¹ : 139,61 KW Cao - H¹ : 108,3 KW. NÊc ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p:  9 . 1,78%. 1.6. S¬ ®å nèi ®iÖn m¸y biÕn ¸p T1 vµ T2. 110KV T1 T2 CS1T1 CST2 CDHQ 10KV 350KV
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2