intTypePromotion=1

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 18

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
213
lượt xem
98
download

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo nguyên lý của bảo vệ so lệch thì khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ thì dòng so lệch đo được sẽ bằng không. Tuy nhiên trên thực tế bảo vệ sẽ đo được dòng không cân bằng. ISL = Ikcb = IkcbFi + IkcbU + Ikcbni Trong đó: . IkcbFi là dòng không cân bằng do sai số của BI. IkcbFi = Kđn . Kkck . Fi . INngmax. Với Kđn: Hệ số không đồng nhất của BI: Kđn = 1. Kkck: Hệ số ảnh hưởng của thành phần kck của dòng ngắn mạch. Fi: Sai số lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 18

  1. Chương 18: \ KiÓm tra ®é an toµn h·m cña r¬le Theo nguyªn lý cña b¶o vÖ so lÖch th× khi ng¾n m¹ch ngoµi vïng b¶o vÖ th× dßng so lÖch ®o ®-îc sÏ b»ng kh«ng. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ b¶o vÖ sÏ ®o ®-îc dßng kh«ng c©n b»ng. ISL = Ikcb = IkcbFi + IkcbU + Ikcbni Trong ®ã: . IkcbFi lµ dßng kh«ng c©n b»ng do sai sè cña BI. IkcbFi = K®n . Kkck . Fi . INngmax. Víi K®n: HÖ sè kh«ng ®ång nhÊt cña BI: K®n = 1. Kkck: HÖ sè ¶nh h-ëng cña thµnh phÇn kck cña dßng ng¾n m¹ch. Fi: Sai sè lín nhÊt cña BI. INngoµi max: Dßng ng¾n m¹ch ngoµi lín nhÊt. . IkcbU: Dßng kh«ng c©n b»ng do viÖc thay ®æi ®Çu ph©n ¸p cña MBA. IkcbU = U®c. INngmax. U®c: Lµ ph¹m vi ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p lín nhÊt vÒ mét phÝa cña MBA.
  2. . Ikcbni: Dßng kh«ng c©n b»ng sinh ra do viÖc lùa chän tû sè dßng danh ®Þnh cña BI ®Æt ë c¸c phÝa cña m¸y biÕn ¸p kh«ng phï hîp víi tû sè cña m¸y biÕn ¸p. Sai sè nµy ë r¬le 7UT513 tù lo¹i trõ ®-îc. 1) KiÓm tra ®é an toµn h·m cña r¬le. Khi hÖ thèng cung cÊp víi c«ng suÊt cùc ®¹i. Trong tr-êng hîp nµy ta xÐt dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt t¹i 2 ®iÓm ng¾n m¹ch N2, N3. §èi víi tr¹m biÕn ¸p thiÕt kÕ b¶o vÖ chØ cã 1 nguån cÊp ®Õn tõ ph¸i 110kV nªn kh«ng cÇn xÐt ®iÓm ng¾n m¹ch ngoµi N1. 110kV 35kV I1 I2 BI1 BI2 N2 N1 87T/I I3 BI3 10kV N3 . XÐt ng¾n m¹ch 3 pha t¹i N2 phÝa 35 kV. Theo kÕt qu¶ tÝnh ng¾n m¹ch ë ch-¬ng 2 b¶ng 2.1 cã dßng ng¾n m¹ch qua b¶o vÖ 1 vµ 2 khi ng¾n m¹ch t¹i N2 lµ:
  3. I2 = 2248,6 (A) I1 = 691,3 (A) Chän cÊp ®iÖn ¸p 110kV lµm c¬ së, qui ®æi dßng qua b¶o vÖ 2 vÒ cÊp 110kV. 2148,6.37 I2 = = 691,3 (A) 115 ISL = (Fi + U). I2 Fi = 0,1 (sai sè cña BI ®· biÕt). U = 9.1,78% = 16,02% = 0,1602 ISL = (0,1 + 0,1602) . 691,3 = 179,8 (A) IH = I1 + I2 +I3 = I1 + I2 = 2I1 = 2. 691,3 = 1382,6 (A) * §é an toµn h·m: KatH NÕu: IH < IH2 th× khi ®ã KH = KHb = 0,4 Trong ®ã: IH2 lµ gi¸ trÞ ®iÖn h·m trÞ ngõng thay ®æi hÖ sè h·m. IH KatH = ( I SL / K Hb ) NÕu IH > IH2 th× KH = KHC = 0,7. IH KatH = I SL (2,5.I ddB  ) K HC Ta cã: IH = 1382,6 (A) IH2 = 5,833 . I®mB = 732 (A) IH > IH2. 1382,6 KatH = = 2,42 313,75  256,8
  4. * XÐt ng¾n m¹ch 3 pha t¹i ®iÓm N3 trªn thanh c¸i 10kV. Theo kÕt qu¶ tÝnh ng¾n m¹ch ë ch-¬ng 2 b¶ng 2.1 cã dßng ng¾n m¹ch qua b¶o vÖ 1 vµ 3 khi ng¾n m¹ch t¹i N3. I1 = 496,5 (A) I3 = 5438,6 (A) Qui ®æi dßng qua b¶o vÖ 3 (I3) vÒ cÊp ®iÖn ¸p c¬ së 110kV. 10,5 I3 = 5438,6 . = 496,5 (A) 115 ISL = (Fi + U) . I3 = (0,1 + 0,1602) 496,5 = 129,1 (A) IH = I1 + I2 + I3 = 2 I1 = 2.496,5 = 993 (A) §é an toµn h·n: KatH IH = 933 (A) ; IH2 = 732 (A) IH > IH2. IH 933 VËy: KatH =  = 1,87. (2,5.I ddB I SL /K HC ) (313,75 129,1 / 0,7) 2) KiÓm tra ®é an toµn h·m cña r¬le khi hÖ thèng cung cÊp ë chÕ ®é cùc tiÓu. TÝnh to¸n t-¬ng tù ë chÕ ®é cùc ®¹i ta cã b¶ng kÕt qu¶ sau. B¶ng 5.3: §é an toµn h·m cña r¬le 7UT513 ë chÕ ®é cùc tiÓu. §ang ng¾n m¹ch N(2) N(2) Th«ng sè I1 = I(n)N (A) 382,8 305,7 I2 = I(n)N (Qui vÒ cÊp 110kV) 382,8 0 (A) I3 = I(n)N (qui vÒ cÊp 110kV) 0 305,7 (A)
  5. ISL = (Fi + U) Ingoµi min (A) 99,6 79,88    IH = I1  I 2  I 3 (A) 765,6 611,4 IH2 = 5,833 . Id®B (A) 732 732 §iÓm c¬ së: Bb = 2,5 . IddB 313,75 313,75 P = ISL/KHb khi IH < IH2 - 399,6 P = (ISL/KHC) + Bb khi IHIH2 456 - KatH = IH/P 1,67 §iÓm ng¾n m¹ch N2 N3 KÕt luËn: Qua kÕt qu¶ kiÓm tra ®é nh¹y vµ ®é an toµn h·m cña r¬le cho thÊy c¸c th«ng sè ®· chØnh ®Þnh ®¶m b¶o cho r¬le lµm viÖc ®¹t yªu cÇu vÒ ®é nh¹y còng nh- ®é an toµn h·m.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2