intTypePromotion=1

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 19

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
370
lượt xem
181
download

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ quá dòng điện đặt ở phía 110kV của máy biến áp làm bảo vệ dự phòng cho bảo vệ so lệch. Rơle làm việc với 2 cấp tác động: . Cấp tác động không có thời gian (cắt nhanh). . Cấp tác động thời gian (cắt có thời gian). Chỉnh định máy bảo vệ quá dòng đặt ở phía 110kV. . Sử dụng rơle 7SJ600 với đặc tính thời gian độc lập của bảo vệ. . Máy biến dòng có ni = IS/IT = 200/5. . Phạm vi chỉnh định của bảo vệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 19

  1. Chương 19: ChØnh ®Þnh b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn B¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn ®Æt ë phÝa 110kV cña m¸y biÕn ¸p lµm b¶o vÖ dù phßng cho b¶o vÖ so lÖch. R¬le lµm viÖc víi 2 cÊp t¸c ®éng: . CÊp t¸c ®éng kh«ng cã thêi gian (c¾t nhanh). . CÊp t¸c ®éng thêi gian (c¾t cã thêi gian). 110kV 35kV BI BI I> I>> I> e BI I> 10kV 5.4.1. ChØnh ®Þnh m¸y b¶o vÖ qu¸ dßng ®Æt ë phÝa 110kV. . Sö dông r¬le 7SJ600 víi ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp cña b¶o vÖ. . M¸y biÕn dßng cã ni = IS/IT = 200/5. . Ph¹m vi chØnh ®Þnh cña b¶o vÖ:
  2. CÊp 1: 0,1 - 25id®B b-íc chØnh ®Þnh 0,1Id®B. CÊp 2 (C¾t nhanh): 0,3  12,5 Id®B b-íc chØnh ®Þnh 0,1Id®B. Thêi gian trÔ cña cÊp 1: TP = 0,00s  60,00s b-íc chØnh ®Þnh 0,01s.
  3. 1) ChØnh ®Þnh: (§Þa chØ khèi 10) a. CÊp 1: C¾t cã thêi gian: . Dßng khëi ®éng. Ik® = Kat. ILVmax. Trong ®ã: Kat: HÖ sè an toµn (lÊy Kat = 1,2) ILVmax: Dßng lµm viÖc cùc ®¹i phÝa 110kV cña m¸y biÕn ¸p cã kÓ ®Õn kh¶ n¨ng qu¸ t¶i 40% dßng lµm viÖc ®Þnh møc m¸y biÕn ¸p. ILVmax = 1,4 . Id®B = 1,4 . 125,5 = 175,7 (A) VËy: Ik® = 1,2 . 175,7 = 210,84 (A) Ik®(T) = 210,84 . 5/200 = 5,271 (A) = 1,0542 ITd®. . Thêi gian t¸c ®éng. CÇn phèi hîp víi thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ qu¸ dßng ®Æt ë phÝa 35kV vµ 10kV víi ®é chªnh t = 0,3s. Gi¶ thiÕt ®Æt thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 35kV vµ 10kV lµ 1,5s. th× thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ phÝa 110kV lµ: t = 1,8 + 0,3 = 2,1s. . KiÓm tra ®é nh¹y: I N min kn = I kd
  4. Trong ®ã: INmin lµ dßng ng¾n m¹ch nhá nhÊt ®i qua b¶o vÖ khi x¶y ra ng¾n m¹ch t¹i N'1, N'2 N'3 (h.2.5). Theo kÕt qu¶ tÝnh ng¾n m¹ch t¹i ch-¬ng 2 ta cã: Khi ng¾n m¹ch t¹i phÝa 10kV. Dßng qu¸ b¶o vÖ phÝa 10kV: INmin = 305,7 (A). I N min 305,7 kn =  = 1,45. I kd 210,84 §èi víi b¶o vÖ dù phßng ®é nh¹y nµy ®¹t yªu cÇu. b. CÊp 2 c¾t nhanh. Ik® = kat . Inmax. Trong ®ã: Inmax lµ dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt qua b¶o vÖ phÝa 110kV khi ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N'1, N2, N3. Theo kÕt qu¶ tÝnh ng¾n m¹ch t¹i ch-¬ng 2 ta cã: INmax = 1891,4 (A) VËy Ik® = 1,2 . 1891,4 = 2183,28 (A) 5 Ik®(T) = 2183,28 . = 54,582 (A) = 10,91 ITd®. 200 5.4.2. ChØnh ®Þnh b¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 35kV cña m¸y biÕn ¸p. R¬le t¸c ®éng víi 2 cÊp thêi gian: CÊp 1: CÊp t¸c ®éng víi thêi gian (tTG + t). Sö dông r¬le 7SJ600; sö dông ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. M¸y biÕn dßng. nI = 1000/5. a. ChØnh ®Þnh. Dßng khëi ®éng:
  5. Ik® = Kat . ILVmax = Kat . Id®B(T).1,4 = 1,2 . 375 . 1,4 = 630 (A) 5 Ik® = 630 . = 3,15 (A) = 0,63 ITd®. 1000 . Thêi gian t¸c ®éng. CÊp 1: t = tTG + t = 1,5 + 0,3 = 1,8s. b. KiÓm tra ®é nh¹y. I N min Kn = I kd Trong ®ã: Inmin lµ dßng ng¾n m¹ch bÐ nhÊt qua b¶o vÖ khi ng¾n m¹ch t¹i thanh c¸i 35kV (®iÓm N2). Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i ch-¬ng 2 ta cã: INmin = 1189,8 (A) 1189,8 VËy kn = = 1,88 630 5.4.3. ChØnh ®Þnh b¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 10kV cña m¸y biÕn ¸p. R¬le t¸c ®éng víi cÊp thêi gian. CÊp 1: T¸c ®éng víi thêi gian t = tTG + t a. ChØnh ®Þnh M¸y biÕn dßng nI = 3000/5. R¬le 7SJ600: Sö dông ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. Ik® = Kat . ILVmax = Kat . Id®B(H) 1,4 = 1,2 . 1312 . 1,4 = 2204,16 (A) 5 Ik®(T) = Ik®/nI = 2204,16 . = 3,67 = 0,73 ITd®. 300 . Thêi gian t¸c ®éng.
  6. Gi¶ thiÕt thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ qu¸ dßng cña thanh gãp. TTG=1,5s. t = tTG + t = 1,5 + 0,3 + 1,8s. b. KiÓm tra ®é nh¹y: I N min Kn = I kd Trong ®ã: INmin dßng ng¾n m¹ch cùc tiÓu qua b¶o vÖ khi ng¾n m¹ch t¹i thanh gãp 10kV. Theo kÕt qu¶ tÝnh ng¾n m¹ch t¹i ch-¬ng 2 ta cã: INmin = 3348,6 (A) 3348,6 Kn = = 1,41. 2204,16 §èi víi b¶o vÖ qu¸ dßng ®é nh¹y nµy thÊp v× vËy sö dông thªm kho¸ K ®iÖn ¸p thÊp ®Ó t¨ng ®é nh¹y cña b¶o vÖ khi sö dông kho¸ ®iÖn ¸p thÊp, dßng khëi ®éng ®-îc chän theo ®iÒu kiÖn dßng ®Þnh møc (danh ®Þnh cña m¸y biÕn ¸p. Ik® = Kat . Id®B(H) = 1,2 . 1312 = 1574,4 (A) §é nh¹y: I N min 3348,6 Kn =  = 2,13 I kd 1574,4 c. ChØnh ®Þnh r¬le kho¸ ®iÖn ¸p thÊp (27/U
  7. U CP min Uk®  nu Trong ®ã: UCPmin lµ ®iÖn ¸p tèi thiÓu cho phÐp t¹i chç ®Æt b¶o vÖ trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc nÆng nÒ nhÊt. UCPmin = 0,65Ud®. UCPmin = 0,65 . 10kV = 6,5kV = 6500V. 100 VËy: Uk®  6500. 3  43 (V) 1500 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản