intTypePromotion=1

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 3

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
434
lượt xem
206
download

bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tính dòng ngắn mạch được đơn giản thì trong quá trình viết các đại lượng điện kháng ta bỏ ký hiệu (*cb). Dòng INmax qua bảo vệ được tính với: . Công suất của hệ thống cung cấp là cực đại (ứng với XHTmax) . Trạm biến áp có một máy làm việc hoặc 2 máy làm việc độc lập. Sơ đồ hệ thống khi tính ngắn mạch: 110KV I(n)N1 I(n)N2 BI 35KV N2 Sơ đồ hệ thống khi tính ngắn mạch 2.4.1. Ngắn mạch tại thanh cái 110kV (N1). Tại điểm ngắn mạch N1 do trung tính của máy biến áp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ rơle trạm biến áp 110KV, chương 3

  1. Chương 3 : TÝnh dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt qua b¶o vÖ §Ó tÝnh dßng ng¾n m¹ch ®-îc ®¬n gi¶n th× trong qu¸ tr×nh viÕt c¸c ®¹i l-îng ®iÖn kh¸ng ta bá ký hiÖu (*cb). Dßng INmax qua b¶o vÖ ®-îc tÝnh víi: . C«ng suÊt cña hÖ thèng cung cÊp lµ cùc ®¹i (øng víi XHTmax) . Tr¹m biÕn ¸p cã mét m¸y lµm viÖc hoÆc 2 m¸y lµm viÖc ®éc lËp. S¬ ®å hÖ thèng khi tÝnh ng¾n m¹ch: 35KV 110KV I(n)N1 I(n)N2 N2 HT§ BI BI N1 I(n)N3 BI 10KV N3 H×nh 2.2: S¬ ®å hÖ thèng khi tÝnh ng¾n m¹ch 2.4.1. Ng¾n m¹ch t¹i thanh c¸i 110kV (N1).
  2. T¹i ®iÓm ng¾n m¹ch N1 do trung tÝnh cña m¸y biÕn ¸p nèi ®Êt trùc tiÕp nªn cÇn tÝnh c¸c d¹ng ng¾n m¹ch N(3), N(1), N(1,1). . S¬ ®å thay thÕ. a) b) N1 N1 X1 X2 0,296 0,296 ( ) c) N1 N1 X1 X2 X0 X3 0,222 0,43 () 0,285 0,17 H×nh 2.3: S¬ ®å thay thÕ c¸c thø tù a) thuËn b) NghÞch c) Kh«ng Trong ®ã: X1 = X2 = XHTmax = 0,296 X1 = HOHTmax = 0,222 X2 = XCB = 0,43 X3 = XHB = 0,285 X0 = X1 // (X2 + X3) = 0,222 // (0,43 + 0,285) = 0,17 1. Ng¾n m¹ch 3 pha: N(3)
  3. Tõ s¬ ®å thay thÕ (H. 2.3.a) cã: X1 = 0,296 EHT 1 I(3)N1=  = 3,378 X 1 0,296 Trong hÖ ®¬n vÞ cã tªn: Scb 100.103 I(3)N1 = 3,378 .  3,378. = 1696 (A) 3  U cb1 3.115 2. Ng¾n m¹ch mét pha: N(1): ë d¹ng ng¾n m¹ch nµy c¸c thµnh phÇn dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p ®-îc viÕt cho pha A (pha A lµ pha bÞ ng¾n m¹ch) S¬ ®å thay thÕ (h 2.3) X1 = X2 = 0,296 X0 = 0,17 . C¸c thµnh phÇn dßng ®iÖn EHT INA1 = INA2 = INA0 = X 1  X 2  X 0 1 = = 1,312. 2.0,296  0,17 . C¸c thµnh phÇn ®iÖn ¸p: UNA1 = INA1 (X2 = + X0) = 1,312 (0,296 + 0,17) = 0,611 UNA2 = -INA1 . X1 = -1,312 . 0,296 = -0,388 UNA0 = -INA1 . X0 = -1,312 . 0,17 = -0,223. . V× chØ cã mét nguån cung cÊp tõ mét phÝa vÒ ®iÓm ng¾n m¹ch nªn ta chØ cÇn tÝnh ph©n bè dßng I0 trong c¸c nh¸nh, cßn
  4. thµnh phÇn dßng I1 vµ I2 th× chØ cã dßng ®i trong nh¸nh tõ hÖ thèng tíi ®iÓm ng¾n m¹ch. . Thay UNA0 vµ INA0 vµo s¬ ®å thay thÕ thø tù kh«ng (h. 2.3.c) I(1) 01 I(1)OB 1 0,222 0,43 3 0,285 UNAO INAO H×nh 2.4. Dßng thø tù kh«ng tõ hÖ thèng vÒ ®iÓm ng¾n m¹ch. 0  U NAO 0  (0,223) I 01)  (1  = 1,0 X1 0,222 I(1)OB = INAO = I01 = 1,312 - 1,0 = 0,312 Dßng ng¾n m¹ch tõ hÖ thèng ®i vÒ ®iÓm ng¾n m¹ch I(1)N1HT = INA1 + INA2 + I01 = 2 . 1,312 + 1 = 3,624. Trong hÖ ®¬n vÞ cã tªn: Scb 100.103 I N11HT  3,624 ( )  3,624. = 1819,4 (A) 3U cb1 3.115 Dßng qua d©y nèi trung tÝnh m¸y biÕn ¸p víi ®Êt. I(1)OTTB = 3.I(1)OB = 3. 0,312 = 0,936 Trong hÖ ®¬n vÞ cã tªn:
  5. Scb 100.103 I (1) OTTB  0,636  0,936. = 469,9 (A) 3U cb1 3.115 3. Ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt: N(1). S¬ ®å thay thÕ (H×nh 2.3) X1 = X2 = 0,296 X0 = 0,17 * C¸c thµnh phÇn dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p. C¸c thµnh phÇn dßng ®iÖn vµ ®iÖn ¸p ®-îc viÕt cho pha (A) (lµ pha kh«ng bÞ sù cè). EHT 1 INA1 = X .X  0,296.0,17 = 2,475. X 1  2  0  0,29  X 2  X 0 0,296  0,17 X 0 0,17 INA2 = - INA1 .  2,475. = -0,9 X 0   X 2 0,17  0,296 X 2 0,296 INA0 = - INA1 .  2,475. = -1,57 X 0   X 2 0,17  0,296 X 2 , X 0 0,296.0,17 UNA0 = UNA2 = UNA1 = INA1 .  2,475. = 0, 27. X 2  X 0 0,296  0,17 Thay gi¸ trÞ UNA0 vµ INA0 vµo s¬ ®å thø tù kh«ng (H.2.3.c)
  6. I(1,1) 01 I(1,1)OB 1 2 0,222 0,43 3 0,285 UNAO INAO (H×nh 2.5) X1 = XOHTmax = 0,222 X2 = XCB = 0,43 X3 = XHB = 0,285 Dßng thø tù kh«ng ®i tõ hÖ thèng tíi ®iÓm ng¾n m¹ch 0  U NA0  0,267 I 01,1)  (1   1,202 X1 0,222 I(1,1)OB = INA0 - I(1,1)01 = -1,57 + 1,202 = -0,368 Dßng ng¾n m¹ch tæng cña hÖ thèng cung cÊp tíi ®iÓm ng¾n m¹ch (viÕt cho pha A) lµ: I(1,1)N1HT = INA1 + INA2 + I(1,1)01. V× lµ ng¾n m¹ch hai pha ch¹m ®Êt, nªn dßng ng¾n m¹ch chÝnh lµ dßng trong pha B (hoÆc C). I N111HT  I NB  a 2 .I NA1aI NA 2 I 01,1) ( , ) (1  1 3      j 2,475    1  j 3 (0,9)  1,202  3,536  2 2   2 2     
  7. Trong hÖ ®¬n vÞ cã tªn: Scb 100.103 I N111HT  3,536. ( , )  3,536. = 1775,2 (A) 3.U cb1 3.115 Dßng thø tù kh«ng qua d©y nèi trung tÝnh MBA: I OTTB  3I OB1)  3.0,368 (1,1) (1, = 1,104 Trong hÖ ®¬n vÞ cã tªn: SCb 100.103 I OTTB  1,104. (1,1)  1,104. = 554,2 (A) 3U cb1 3.115 4. XÐt ®iÓm ng¾n m¹ch (N'1) sau b¶o vÖ (BI). 110KV I(n)NHT I(n)OB HT§ BI N'1 BI 35KV BI 10KV (H×nh 2.6)  Ng¾n m¹ch 3 pha. V× chØ cã mét nguån cung cÊp nªn dßng qua b¶o vÖ (BI) chÝnh lµ dßng I(3)N1: lµ dßng ng¾n m¹ch 3 pha do hÖ thèng cung cÊp tíi ®iÓm ng¾n m¹ch.  Ng¾n m¹ch mét pha vµ ng¾n m¹ch 2 pha ch¹m ®Êt.
  8. V× chØ cã mét nguån cung cÊp tíi tr¹m nªn dßng ng¾n m¹ch qua b¶o vÖ (BI) chÝnh lµ dßng ng¾n m¹ch tæng do hÖ thèng cung cÊp tíi ®iÓm ng¾n m¹ch I(n)NHT "n: Sè chØ d¹ng ng¾n m¹ch (1), (1 1)".
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2