intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.03.01 (Lap ke hoach du an)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

616
lượt xem
226
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu trong lập dự án phần mềm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.03.01 (Lap ke hoach du an)

 1. Trung T©m  KÕ ho¹ch dù ¸n M∙ sè dù ¸n: xxx  
 2. BM.PM.03.01 NBH: Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu dự án *T - Thêm mới S - Sửa đổi X - Xoá Ngày Mục, bảng, sơ Lý do T/S/X Mô tả thay đổi thay đổi đồ được thay đổi (*) Trang 216
 3. BM.PM.03.01 NBH: Ký nhận Người lập: Họ tên, Chức vụ Ngày lập Đơn vị Người kiểm tra: Họ tên, Chức vụ Ngày kiểm tra Đơn vị Họ tên, Chức vụ Ngày kiểm tra Đơn vị Ngêi t h«ng qua: Hä tªn , Chøc vô Ngµy th«ng qua Trang 316
 4. BM.PM.03.01 NBH: Môc lôc 1. Tổng quan về dự án. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 1.1. Mô tả dự án: .....................................................................................................6 1.2. Sản phẩm dự án...............................................................................................6 1.3. Tµi l iÖu tham kh¶o vµ l i ªn quan.................................................................6 1.4. Khái niệm, định nghĩa, từ viế t tắt .............................................................7 2. Tæ chøc dù ¸n...........................................................................................8 2.1. S¬ ®å tæ chøc...................................................................................................8 2.1. Phối hợp với các đơn vị khác ......................................................................9 2.2. Trách nhiệm của khách hàng..........................................................................9 2.1. Phương pháp theo dõi hoạt động dự án.......................................................9 3. quá tr ình Quản lý rủi ro........................................................................10 3.1. Các yếu tố rủ i ro và phương án phòng ngừa............................................10 3.2. Biện pháp khắc phục......................................................................................10 4. Quá tr ình đảm bảo chất lượng................................................................11 5. Các mục t iêu chất lượng.........................................................................11 5.1. Thước đo chất lượng......................................................................................11 5.1. Hồ sơ chất lượng...........................................................................................11 6. Kiểm soát cấu hình sản phẩm..................................................................12 6.1. Danh mục sản phẩm do khách hàng cung cấp..............................................12 6.2. Định nghĩa các đơn vị cấu hình....................................................................12 6.3. Qui định quản lý mã nguồn và các thư viện (nếu có) ............................12 6.4. Cấu trúc thư mục dự án................................................................................12 6.1. Quy tr ì nh lưu trữ dự phòng........................................................................13 7. Tiến tr ình dự án....................................................................................13 7.1. Phương pháp và công cụ thực hiện.............................................................13 7.1. Lưu đồ dự án .................................................................................................14 7.2. Các gia i đoạn thực hiện ............................................................................14 7.3. Kế hoạch thực hiện........................................................................................15 7.4. Kế hoạch đánh giá xem xét ..........................................................................15 7.1. Yêu cầu về môi trường và điều kiện làm việc (áp dụng cho từng gia i đoạn) .........................................................................................................................15 7.2. Các hệ thống l i ên quan: (nếu có) .............................................................15 Trang 416
 5. BM.PM.03.01 NBH: Danh môc c¸c b¶ng Danh m sản phẩm dự án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 ục Tài l i ệu l i ên quan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Khái ni ệm định nghĩa, vi ết t ắt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 , Tæ chøc dù ¸n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Danh s¸ch ® chØ l i ªn hÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Þa . C¸c yÕ t è r ñi ro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 u Bi Ö ph¸p kh¾ phôc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 n c M t i ªu chÊt l î ng ôc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Thí c ® chÊt l î ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 o H s¬ chÊt l î ng dù ¸n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 å Danh m s¶n phÈm do kh¸ch hµng cung cÊp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ôc C¸c ® n vÞ cÊu h× ¬ nh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 CÊu t r óc t h m dù ¸n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ôc C¸c ph¬ng ph¸p l u t r÷ dù phßng d÷ l i Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 u. Danh m c«ng cô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 ôc KÕ ho¹ ch t hùc hi Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 n. KÕ ho¹ ch ®¸nh gi ¸ xem xÐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 t Trang 516
 6. BM.PM.03.01 NBH: 1. Tổng quan về dự án 1.1. Mô tả dự án: Tên khách hàng: Địa điểm triển khai: Tên dự án: Ngày bắt đầu: Ngày dự kiến kết thúc: Mục tiêu dự án: Phạm vi dự án: Đơn vị thực hiện: Đơn vị liên quan/phối hợp: Các hệ thống liên quan: 1. 2. Sản phẩm dự án B¶ng 1: Danh mục sản phẩm dự án TT Sản phẩm Bản Bản Địa điểm Ngày bàn giao cứng mềm TT Sản phẩm Bản Bản Địa điểm Ngày bàn giao cứng mềm 1.3. Tµi l iÖu tham kh¶o vµ l i ªn quan B¶ng 2: Tài liệu liên quan Ký hiệu Tên tài liệu Ghi chú, mục đích sử dụng Trang 616
 7. BM.PM.03.01 NBH: 1.4. Khái niệm, định nghĩa, từ viết tắt B¶ng 3: Khái niệm, định nghĩa, viết tắt Từ viết tắt Định nghĩa Ghi chú Trang 716
 8. BM.PM.03.01 NBH: 2. Tæ chøc dù ¸n 2. 1. S¬ ® t æ chøc å S¬ ®å tæ chøc trong ph¹m vi dù ¸n nh sau: B¶ng 4: Tæ chøc dù ¸n Tên Vị trí Nhiệm vụ Quản trị dự án - Phân công công việc/ lập biểu mẫu - Quản lý tiến độ và chất lượng thực hiện các giai đoạn Nhóm phân tích: Thực hiện phân tích và tham gia thiết kế hệ thống Nhóm phát triển: Lập trình phát triển hệ thống. Nhóm test: Chịu trách nhiệm kiểm tra thử nghiệm phần mềm Cán bộ quản lý cấu hình: Chịu trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện thay đổi phiên bản, cấu hình của sản phẩm dự án Cán bộ chất lượng: Chịu trách nhiệm xem xét việc xác định và kiểm soát việc thực hiện các tiêu chuẩn chất luợng của dự án Trang 816
 9. BM.PM.03.01 NBH: 2.1. Phối hợp với các đơn vị khác (Mô tả phương thức phối hợp hoạt động giữa dự án và các đơn vị ngoài phạm vi dự án) 2.1.1.Các đơn vị trong VSDC (Tên người, vị trí công tác? Trách nhiệm?) 2.1.2.Phối hợp hoạt động với khách hàng (Mô tả vai trò và trách nhiệm của khách hàng trong phạm vi dự án: xem xét, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, kết quả công việc, hỗ trợ về nghiệp vụ......) 2.2. Trách nhiệm của khách hàng Giai Trách nhiệm Người thực Kết quả đoạn hiện B¶ng 5: B¶ng 6: Danh s¸ch ®Þa chØ liªn hÖ Họ tên Điện thoại, Fax, E-Mail Ghi chú 2.1. Phương pháp theo dõi hoạt động dự án 2.1.1.Báo cáo kết quả của thành viên cho QTDA (Mô tả phương thức báo cáo của các thành viên dự án đến QTDA: định kỳ, hình thức báo cáo, nội dung báo cáo, mẫu sử dụng) 2.1.2.Báo cáo của QTDA cho cấp trên trực tiếp (Mô tả phương thức báo cáo của QTDA đến cấp trên trực tiếp: định kỳ, hình thức báo cáo, nội dung báo cáo, mẫu sử dụng) 2.1.3.Báo cáo của QTDA cho khách hàng (Mô tả phương thức QTDA báo cáo tiến độ công việc đến khách hàng: định kỳ, hình thức báo cáo, nội dung báo cáo, mẫu sử dụng) 2.1.4.Xem xét công việc QTDA (Mô tả phương thức QTDA xem xét tiến độ công việc: định kỳ, hình thức xem xét, nội dung xem xét, mẫu sử dụng) Trang 916
 10. BM.PM.03.01 NBH: 2.1.5.Xem xét của khách hàng (Mô tả phương thức khách hàng xem xét tiến độ công việc: định kỳ, hình thức xem xét, nội dung xem xét, mẫu sử dụng) 3. quá trình Quản lý rủi ro 3.1. Các yếu tố rủi ro và phương án phòng ngừa B¶ng 7: C¸c yÕu tè rñi ro 3 Độ ưu Yếu tố rủi ro Khả năng ảnh hưởng Phương án phòng ngừa tiên1 xuất hiện2 3.2. Biện pháp khắc phục B¶ng 8: BiÖn ph¸p kh¾c phôc TT Yếu tố rủi ro Biện pháp khắc phục 1 Độ ưu tiên = khả năng xuất hiện* ảnh hưởng, và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần 2 Khả năng xuất hiện được quy định bằng trọng số 3 ảnh hưởng được quy định bằng trọng số. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào nơi nó gây tác động Trang 1016
 11. BM.PM.03.01 NBH: 4. Quá trình đảm bảo chất lượng 5. Các mục tiêu chất lượng B¶ng 9: Môc tiªu chÊt lîng TT Mục tiêu chất lượng Mô tả Ghi chú 5.1. Thước đo chất lượng B¶ng 10: Thíc ®o chÊt lîng Loại 4 Thước đo chất Đơn vị đo Giá trị dự kiến Định kỳ thu thập lượng5 5.1. Hồ sơ chất lượng (Hồ sơ chất lượng của dự án được thu thập trong suốt quá trình thực hiện dự án (tham chiếu tới Bảng 1: Danh mục sản phẩm dự án) B¶ng 11: Hå s¬ chÊt lîng dù ¸n T Tên sản phẩm Tên hồ sơ chất lượng Vị trí lưu hồ sơ T 4 Loại: Sản phẩm hoặc Quá trình 5 Có thể lựa chọn trong các thước đo sau với đơn vị đo tương ứng sau: - Tính đúng hạn (% = ạ(SP bàn giao đúng hạn)/ạ (SP phải bàn giao)) - Thời gian thực hiện (MM) - Tỷ lệ lỗi (Số lỗi/Số MM) - Hiệu suất (% chênh lệch = Thời gian thực tế/thời gian dự kiến) - Mức độ sử dụng (% = số MD thực tế/số ngày người có thể) - Khả năng đáp ứng (số giờ = số thời gian trung bình đáp ứng yêu cầu của khách hàng) Trang 1116
 12. BM.PM.03.01 NBH: 6. Kiểm soát cấu hình sản phẩm 6.1. Danh mục sản phẩm do khách hàng cung cấp B¶ng 12: Danh môc s¶n phÈm do kh¸ch hµng cung cÊp TT Sản phẩm Mô tả Yêu cầu bảo mật/an Người chịu trách nhiệm toàn 6.2. Định nghĩa các đơn vị cấu hình B¶ng 13: C¸c ®¬n vÞ cÊu h×nh TT Đơn vị cấu hình Mã hiệu Mô tả cấu hình 6.3. Qui định quản lý mã nguồn và các thư viện (nếu có) 6.4. Cấu trúc thư mục dự án B¶ng 14: CÊu tróc th môc dù ¸n Thư mục Tên file Mục đích Quyền truy cập Ghi chú Trang 1216
 13. BM.PM.03.01 NBH: 6.1. Quy trình lưu trữ dự phòng Quản trị hệ thống chịu trách nhiệm trước trưởng đơn vị về việc lưu trữ dự phòng CSDL, các tài liệu, dữ liệu và hồ sơ liên quan của dự án định kỳ hàng ngày để đảm bảo ở trong tình trạng an toàn. B¶ng 15: C¸c ph¬ng ph¸p lu tr÷ dù phßng d÷ liÖu B¶ng 16: Nội dung cần lưu Phương pháp lưu Phương pháp khôi Thời gian bắt đầu và trữ trữ phục chu kỳ lưu trữ 7. Tiến trình dự án 7.1. Phương pháp và công cụ thực hiện 7.1.1. Phương pháp 7.1.2. Các tiêu chuẩn và hướng dẫn 7.1.3. Công cụ B¶ng 17: Danh môc c«ng cô Công cụ Nguồn cung cấp Giai đoạn/hoạt động Mục đích Trang 1316
 14. BM.PM.03.01 NBH: 7.1. Lưu đồ dự án  7.2. Các giai đoạn thực hiện 7.2.1. Giai đoạn 1:  Điều kiện bắt đầu Phương pháp và công cụ thực hiện Phương pháp và công cụ kiểm tra và thử nghiệm Điều kiện kết thúc 7.2.2. Giai đoạn 2:  Điều kiện bắt đầu Phương pháp và công cụ thực hiện Phương pháp và công cụ kiểm tra và thử nghiệm Điều kiện kết thúc ...... 7.2.3.Giai đoạn i: Kiểm tra và hiệu chỉnh  Điều kiện bắt đầu Phương pháp và công cụ thực hiện Phương pháp và công cụ kiểm tra và hiệu chỉnh Điều kiện kết thúc ........ 7.2.4.Giai đoạn n:  Điều kiện bắt đầu Phương pháp và công cụ thực hiện Phương pháp và công cụ kiểm tra và thử nghiệm Điều kiện kết thúc Trang 1416
 15. BM.PM.03.01 NBH: 7. 3. Kế hoạch t hực hi ện B¶ng 18: KÕ ho¹ch thùc hiÖn Stt Nhóm công việc/công việc Thời lượng dự Số người Đơn vị thực hiện kiến thực hiện thực hiện 1. Giai đoạn khởi động 1.1 - Lập kế hoạch khung dự án 1.2 - Tổ chức dự án . ..... ............. 2. Giai đoạn ...... ..... Giai đoạn ...... ..... Giai đoạn kết thúc dự án 7.4. Kế hoạch đánh giá xem xét B¶ng 19: KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ xem xÐt Giai Nội dung đánh Thời điểm Thời gian Số lần và Tiêu Đơn Người phê đoạ giá, xem xét dự kiến dự kiến phương chí vị/người duyệt n bắt đầu xem xét, pháp đánh đánh đánh giá (nếu cần) đánh giá giá giá 7.1. Yêu cầu về môi trường và điều kiện làm việc (áp dụng cho từng giai đoạn) 7.2. Các hệ thống liên quan: (nếu có) Trang 1516
 16. BM.PM.03.01 NBH: Trang 16Người lập Người duyệt _ Trang 1616
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2