intTypePromotion=1
ADSENSE

Cam kết WTO về thuế nội địa

Chia sẻ: Nguyen Vang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

87
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế nội địa bao gồm tất cả các loại thuế đánh vào các chủ thể và sản phẩm của hoạt động kinh doanh trừ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp. Trong WTO có những quy định cụ thể về việc áp dụng thuế nội địa. Vậy sau khi gia nhập WTO Việt Nam có những cam kết gì đối với thuế nội đia? Cam kết về thuế nội địa có tác động như thế nào đối với sản xuất trong nước?... Cuốn booklet “Cam kết WTO về thuế nội địa”...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cam kết WTO về thuế nội địa

  1. WTO Ca m k’t Æfia Èi v“ Thu’ n Hï A HÄNG H V# C NG LèN T O TRO N HÜ P W ⁄T GIA CAM K 1 Cam k’t chung v“ Thu’ quan 2 Cam k’t WTO v“ thu’ nÈi Æfia 3 Cam k’t WTO v“ hπn ch’ sË l≠Óng xu†t, nhÀp kh»u 4 Cam k’t WTO v“ ngµnh D÷t May 5 Cam k’t WTO v“ ngµnh ßi÷n tˆ 6 Cam k’t WTO v“ s∂n ph»m Gi†y 7 Cam k’t WTO v“ ngµnh § t´ 8 Cam k’t WTO v“ ngµnh Thäp
  2. M CL C 1 Thu n i đ a bao g m nh ng lo i nào? 03 2 WTO có quy đ nh gì v vi c áp d ng thu n i đ a? 04 3 Nguyên t c đ i x qu c gia v thu n i đ a bao g m nh ng n i dung nào? 05 4 Có nh ng hình th c vi ph m nguyên t c đ i x qu c gia v thu n i đ a nào? 07 5 Thu n i đ a ph i tuân th quy đ nh nào v chính sách tr c p? 12 6 Sau khi gia nh p WTO Vi t Nam có th tăng thu n i đ a không? 13 7 Chính sách c a Vi t Nam v thu n i đ a trư c khi gia nh p WTO? 14 1 8 Thu n i đ a bao g m Vi t Nam cam k t gì v chính sách đ i v i thu n i đ a? 16 nh ng lo i nào? 9 Cam v thu n i đ a có tác đ ng Trong WTO, thu n i đ a bao g m t t c các lo i thu như th nào đ n s n xu t trong nư c? 18 đánh vào các ch th và s n ph m c a ho t đ ng kinh doanh tr thu nh p kh u, thu xu t kh u, thu ch ng bán phá giá và thu ch ng tr c p. Ví d , thu tiêu th đ c bi t, thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p… là các lo i thu n i đ a. 3
  3. Cam k t WTO v Thu n i đ a 3 Nguyên t c đ i x qu c gia v thu n i đ a bao g m nh ng n i dung nào? Đ i x qu c gia” (National Treatment - NT) là m t trong nh ng nguyên t c quan tr ng nh t c a WTO (Đi u III c a Hi p đ nh GATT). N i dung cơ b n c a nguyên t c này là nư c thành viên có nghĩa v ph i đ i x v i hàng hóa, d ch v , nhà đ u tư nư c ngoài không kém thu n l i hơn so v i đ i x v i hàng hóa, d ch v , nhà đ u tư trong nư c (v th t c, đi u ki n, 2 quy đ nh…). WTO có quy đ nh gì v vi c áp d ng thu n i đ a? Liên quan đ n thu n i đ a, nguyên t c này yêu c u các thành viên WTO không đư c s d ng thu n i Vi c ban hành và th c thi các lo i thu n i đ a t i t t đ a nh m m c tiêu b o h . c các nư c thành viên WTO ph i tuân th các C th , các thành viên WTO không đư c áp d ng, dù nguyên t c c a WTO có liên quan đ n v n đ này, tr c ti p hay gián ti p, các lo i thu và phí n i đ a, bao g m: các quy đ nh và yêu c u liên quan đ n các ho t Nguyên t c đ i x qu c gia đ ng mua, bán, chuyên ch , ti p th , phân ph i ho c (National treatment – NT); s d ng hàng hóa trên th trư ng n i đ a nh m m c Chính sách v tr c p đích b o h s n xu t trong nư c. 4 5
  4. Cam k t WTO v Thu n i đ a H P 1 M T S N I DUNG C TH C A NGUYÊN T C NT V THU N I Đ A Theo nguyên t c đ i x qu c gia v thu n i đ a, t t c các nư c thành viên WTO ph i đ m b o: 4 Không đánh thu n i đ a đ i v i hàng nh p kh u cao hơn m c áp d ng v i hàng hóa Có nh ng hình th c vi ph m tương t s n xu t trong nư c; nguyên t c đ i x qu c gia Không phân bi t đ i x vi c trong áp d ng v thu n i đ a nào? thu n i đ a gi a hàng nh p kh u và hàng n i đ a nh m m c đích b o h nh ng hàng Trong l ch s WTO, các vi ph m nguyên t c đ i x hoá n i đ a tương t ho c c nh tranh tr c qu c gia v thu n i đ a thư ng x y ra dư i 02 d ng: ti p ho c có kh năng thay th l n nhau v i hàng nh p kh u. Vi ph m hi n nhiên (de jure); và Vi ph m trá hình (de facto). 6 7
  5. Cam k t WTO v Thu n i đ a H P 2 VÍ D V VI PH M HI N NHIÊN NGUYÊN T C Đ I X QU C GIA Trư c đây Lu t Thu Tiêu th đ c bi t c a Vi t Nam quy đ nh m c thu tiêu th đ c bi t đ i v i m t hàng thu c lá đi u và xì gà như sau: n u s n xu t b ng nguyên li u trong nư c: thu 45% n u s n xu t b ng nguyên li u nh p kh u: thu 65% Khi Vi t Nam đàm phán gia nh p WTO, các thành Vi ph m hi n nhiên là trư ng h p văn b n pháp viên WTO coi quy đ nh này là hi n nhiên vi ph m lu t c a nư c thành viên có quy đ nh phân bi t đ i nguyên t c đ i x qu c gia. x v thu n i đ a gi a hàng nh p kh u và hàng n i đ a tương t . 8 9
  6. Cam k t WTO v Thu n i đ a H P 3 VÍ D V VI PH M TRÁ HÌNH NGUYÊN T C Đ I X QU C GIA Lu t Thu Rư u c a Nh t B n qui đ nh các m c thu n i đ a v i rư u shochu (m t lo i rư u h u như ch đư c s n xu t Nh t B n) th p hơn h n so v i các lo i rư u khác như vodka, whisky, co- gnac, rum, brandy, gin và các lo i rư u m nh khác thu c nhóm HS 2208. Như v y v quy đ nh thì không vi ph m nguyên t c NT (vì đây là các m t hàng khác nhau nên thu n i đ a có th khác nhau). Tuy nhiên, trên th c t cách quy đ nh này l i d n đ n h qu mang tính b o h . Năm 1995 EU, Hoa Kỳ và Canada đã ki n Nh t B n Cơ quan Gi i quy t Tranh ch p c a WTO (DSB) v i lý do cách đánh thu c a Nh t B n như v y là nh m m c đích b o h rư u shochu và gi m s c nh tranh c a các lo i rư u nh p kh u khác. DSB đã ra phán quy t r ng trong trư ng h p này, shochu và vodka là các “hàng hóa tương t ”, đ ng th i shochu và các lo i rư u khác thu c nhóm HS 2208 là “các m t hàng c nh tranh tr c ti p ho c thay th l n nhau”, do đó Lu t Thu Vi ph m trá hình là trư ng h p s phân bi t đ i x Rư u c a Nh t B n vi ph m c hai yêu c u v gi a hàng nh p kh u và hàng n i đ a tương t nguyên t c đ i x qu c gia đ i v i thu n i đ a. không đư c th hi n trong văn b n pháp lu t nhưng đư c v n d ng khéo léo trong th c t nh m m c Nh t B n cu i cùng đã ph i s a Lu t Thu Rư u theo khuy n ngh c a DSB. đích b o h . 10 11
  7. Cam k t WTO v Thu n i đ a 5 Thu n i đ a ph i tuân th 6 quy đ nh nào v chính sách Sau khi gia nh p WTO tr c p? Vi t Nam có th tăng thu n i đ a không? Hi p đ nh v Tr c p và các Bi n pháp đ i kháng c a WTO có ch a m t s quy đ nh có liên quan đ n v n đ thu n i đ a mà các qu c gia thành viên WTO V thu n i đ a, WTO không quy đ nh các thành viên ph i tuân th . ph i cam k t c t gi m như đ i v i thu nh p kh u. Vì v y, Vi t Nam có th đi u ch nh tăng thu n i đ a C th , theo Hi p đ nh này, các quy đ nh v thu n i đ i v i m t m t hàng/m t nhóm doanh nghi p đ a (ví d quy đ nh v ưu đãi, mi n ho c gi m thu ) chuyên s n xu t, kinh doanh m t lĩnh v c nào đó khi không đư c t o thành các bi n pháp tr c p xu t c n thi t đ đi u ti t n n kinh t mi n là tuân th kh u và tr c p thay th hàng nh p kh u. nguyên t c đ i x qu c gia và các quy t c liên quan (Xem thêm S tay v Tr c p trong WTO) đ n tr c p b c m. 12 13
  8. Cam k t WTO v Thu n i đ a 7 Chính sách c a Vi t Nam v thu n i đ a trư c khi gia nh p WTO? Trư c khi gia nh p WTO, Vi t Nam duy trì chính sách phân bi t đ i x v thu tiêu th đ c bi t (TTĐB) Quy đ nh v thu tiêu th đ c bi t v i ô tô nh p đ i v i m t s m t hàng sau: kh u và ô tô s n xu t trong nư c, v i thu c lá s n xu t t nguyên li u nh p kh u và thu c lá s n xu t B NG 1 THU TIÊU TH Đ C BI T PHÂN BI T t nguyên li u trong nư c rõ ràng là vi ph m hi n Đ I X (trư c 11/1/2007) nhiên nguyên t c đ i x qu c gia c a WTO. S n ph m Thu su t Đ i v i rư u và bia, m c dù trong Lu t Thu tiêu th đ c bi t và các văn b n hư ng d n, Vi t Nam Rư u t 40 đ c n tr lên 65% không qui đ nh phân bi t đ i x v m c thu tiêu th đ c bi t gi a rư u nh p kh u và rư u s n xu t Rư u t 20 đ n dư i 40 đ c n 30% trong nư c, gi a bia nh p kh u và bia s n xu t trong nư c, nhưng các thành viên WTO cho r ng qui Bia chai và bia lon 75% đ nh v thu tiêu th đ c bi t như trên c a Vi t Nam Bia tươi và bia hơi 30% là phân bi t đ i x m t cách trá hình đ i v i rư u vì thu su t v i rư u t 40 đ c n tr lên là 65% mà Ô tô s n xu t trong nư c thu su t c a ô tô nh p kh u cùng lo i 50% ph n l n lo i rư u này là nh p kh u, trong khi thu (áp d ng đ n h t 31/12/2005) su t v i rư u t 20 đ n 40 đ c n ch có 30% mà ph n l n rư u s n xu t trong nư c thu c lo i này. Thu c lá đi u, xì gà s n xu t t 65% Tương t , m c thu tiêu th đ c bi t đ i v i bia nguyên li u nh p kh u cũng b coi là phân bi t đ i x gi a bia s n xu t Thu c lá đi u, xì gà s n xu t trong nư c và bia nh p kh u vì bia nh p kh u ch t nguyên li u trong nư c 45% y u là bia chai và bia lon còn bia hơi và bia tươi đư c (áp d ng đ n h t 31/12/2005) s n xu t trong nư c. 14 15
  9. Cam k t WTO v Thu n i đ a 8 Vi t Nam cam k t gì v chính Trên th c t , Vi t Nam đã bãi b s phân bi t đ i x sách đ i v i thu n i đ a? v m c thu tiêu th đ c bi t gi a ô tô s n xu t trong nư c và ô tô cùng lo i nh p kh u, gi a thu c lá s n xu t t nguyên li u trong nư c và s n xu t t Vi t Nam cam k t tuân th đ y đ các quy đ nh c a nguyên li u nh p kh u t 1/1/2006 do k t qu c a WTO khi ban hành và áp d ng các lu t, quy đ nh và quá trình đàm phán gia nh p WTO. các bi n pháp khác liên quan đ n thu n i đ a (tr các quy đ nh liên quan đ n rư u và bia), đ c bi t là Riêng đ i v i thu tiêu th đ c bi t đ i v i rư u và bia, nguyên t c không phân bi t đ i x , k t th i đi m Vi t Nam cam k t trong vòng 3 năm k t th i đi m gia nh p WTO. V i cam k t này, c hai lo i vi ph m gia nh p WTO s áp d ng th ng nh t m t m c thu hi n nhiên và vi ph m trá hình đ i v i nguyên t c đ i tiêu th đ c bi t (có th là thu ph n trăm ho c thu x qu c gia đ u không đư c phép (Đo n 198, Báo cáo tuy t đ i) v i rư u t 20 đ c n tr lên và m t m c c a Ban Công tác v vi c Vi t Nam gia nh p WTO). thu ph n trăm thu tiêu th đ c bi t v i bia các lo i. 16 17
  10. Cam k t WTO v Thu n i đ a M C L C B NG H P H p 1 - M t s n i dung c th c a nguyên t c NT v thu n i đ a 06 9 Cam v thu n i đ a có tác H p 2 – Ví d v vi ph m hi n nhiên đ ng như th nào đ n s n nguyên t c đ i x qu c gia 09 xu t trong nư c? H p 3 - Ví d v vi ph m trá hình nguyên t c đ i x qu c gia 11 V i cam k t c a Vi t Nam trong WTO liên quan đ n thu n i đ a, k t ngày 11/1/2007, s không còn kh năng chính ph tăng các lo i thu n i đ a đ i v i hàng nh p kh u đ b o h cho ngành s n xu t B NG 1 - THU TIÊU TH Đ C BI T PHÂN BI T Đ I X 141 trong nư c n a. Vì v y, v nguyên t c, doanh nghi p không còn có th yêu c u chính ph th c hi n đi u này như m t s trư ng h p trư c đây. Đánh giá sơ b v tác đ ng c a cam k t v thu n i đ a, có th th y m c dù Vi t Nam đã nâng m c thu tiêu th đ c bi t áp d ng v i m t s lo i hàng hóa s n xu t trong nư c như ô tô, thu c lá đi u và xì gà, rư u, bia (trong 3 năm t i) cho cùng m t m c v i hàng hóa nh p kh u cùng lo i, các m t hàng này đ u đang ch u thu nh p kh u tương đ i cao (ô tô: 90%, thu c lá đi u: 150%, rư u: 65%, bia: 65%) và ch đư c gi m sau 5 - 10 năm, s c c nh tranh c a các s n ph m nh p kh u vì v y cũng không l n so v i các s n ph m trong nư c. 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2