intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Câu hỏi đánh giá nhà cung cấp (Suppier evaluation questionnaire)

Chia sẻ: Quanghoa Quanghoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

703
lượt xem
164
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phòng Purchasing thường hay gặp vấn đề về thông tin của các suppliers, đây là 1 loạt các câu hỏi nhằm sẽ rất hữu hiệu cho việc đánh giá năng lực của các nhà cung ứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi đánh giá nhà cung cấp (Suppier evaluation questionnaire)

 1. Ngaøy nhaän baûng caâu hoûi: ……………………….. ……………………………………………………………. Ngaøy hoaøn taát vaø göûi laïi baûng caâu hoûi: …………………………….. ………………………………………………………. A.THOÂNG TIN CHUNG Teân nhaø cung caáp: ……………………………..…………………………………….. ……………………..………………………………………………………………… Ñòa chæñaêng kyù kinh doanh:.................................................................................................................. ……………………………..……………………………..……………………………. ……………………………............................................................. Soá ñieän thoaïi: …………………………….. ………. …………………………………………………… Soá fax: …………………………….. ………. …………………………………………………… Ñòa chætrang web : …………………………….. ………. …………………………………………………… Teân vaø ñòa chæ nhaø maùy : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Lónh vöïc kinh doanh : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Naêm thaønh laäp : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. Soá giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh : Voán phaùp ñònh : ………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………. Giaùm ñoác ñieàu haønh/Toång giaùm ñoác : …………………………………………………………………………………………………………… ……………. Coâng ty meï : …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Ngaân haøng giao dòch (teân/ñòa chæ) : …………………………………………………………………………………………………………… …………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. Page 1 of 20
 2. Caùc khaùch haøng chính : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Doanh thu haøng naêm : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….. Nhaân söï chuû choát : Teân Ñòa chæ e-mail /Soá ñieän thoaïi - Toång giaùm ñoác: ……………………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. - Quaûn ñoác phaân xöôûng: …….. ……………………………..……………………………. ……………………………………………………. ………………………………………………………. - Tröôûng phoøng saûn xuaát: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………………………. - Tröôûng phoøng chaát löôïng: ……………………………..………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………………………. - Tröôûng phoøng kyõ thuaät:……………………………..………………………….. ………………………………………………………. ………………………………………………………. - Tröôûng phoøng kinh doanh: ……………………………..…………………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………. Saûn phaåm saûn xuaát : (coù theå göûi keøm danh saùch caùc saûn phaåm) …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Page 2 of 20
 3. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Phöông höôùng vaø chieán löôïc kinh doanh cuûa coâng ty: …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty (vui loøng göûi keøm sô ñoà neáu coù) …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. B. CAÙC CAÂU HOÛI PHAÀN 1: DÒCH VUÏ KHAÙCH HAØNG 1. Quyù coâng ty coù chính saùch veà dòch vuï khaùch haøng hay khoâng ? Neáu coù, xin vui loøng ñính keøm moät baûn sao. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Vieäc hoã trôï hoaëc phaûn hoài cho khaùch haøng coù ñöôïc ñeà caäp trong nhieäm vuï hoaëc muïc tieâu cuûa quyù coâng ty hay khoâng? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 2. Thôøi haïn giao haøng bình thöôøng cuûa quyù coâng ty töø khi nhaän PO laø bao nhieâu ngaøy ñoái vôùi : Page 3 of 20
 4. - Saûn phaåm môùi: ……………………………..…………………………….. ……………………………..…………. - Saûn phaåm thöôøng ñaët: ……………………………..…………………………….. ……………………………..…………. 3. Thôøi haïn giao haøng trong tröôøng hôïp khaån cuûa quyù coâng ty töø khi nhaän PO laø bao nhieâu ngaøy ñoái vôùi : - Saûn phaåm môùi: ……………………………..…………………………….. ……………………………..…………. - Saûn phaåm thöôøng ñaët: ……………………………..…………………………….. ……………………………..…………. 4. Soá löôïng ñaët haøng toái thieåu (MOQ) laø bao nhieâu cho moãi loaïi ñoái vôùi : - Saûn phaåm môùi: ……………………………..…………………………….. ……………………………..…………. - Saûn phaåm thöôøng ñaët: ……………………………..…………………………….. ……………………………..…………. 5. Quyù coâng ty coù theå linh hoaït ñoái vôùi soá löôïng ñaët haøng toái thieåu ñeå hoã trôï CHUÙNG TOÂI trong moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieât khoâng ? 6. Trong coâng ty, boä phaän naøo chòu traùch nhieäm tính giaù ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 7. Thôøi haïn baùo giaù keå töø khi quyù coâng ty nhaän ñöôïc yeâu caàu cuûa CHUÙNG TOÂI laø bao nhieâu ngaøy? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………..……………………..……………………………..……………… 8. Coâng ty coù phaân coâng nhaân söï rieâng ñeå phuï traùch nhöõng ñôn haøng cuûa CHUÙNG TOÂI khoâng? CHUÙNG TOÂI coù theå lieân heä vôùi ngöôøi naøy24/24 trong nhöõng tröôøng hôïp khaån hay trong nhöõng ngaøy nghæ khoâng? Vui loøng cho bieát teân ngöôøi lieân heä, ñòa chæemail/soá ñieän thoaïi baøn vaø di ñoäng. ………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………..……………….. ………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………..……………….. Ngöôøi ñaïi dieän cho quyù coâng ty ñeå giao dòch vôùi CHUÙNG TOÂI coù quyeàn haïn ñeán möùc naøo? (hoï coù theå töï quyeát ñònh vaán ñeà thoâng thöôøng hay phaûi chôø yù kieán cuûa caáp treân?) Page 4 of 20
 5. ……………………………………….…………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………..………… 9. Ñeå hieåu theâm veà tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa quyù coâng ty, vui loøng xeáp haïng caùc khaùch haøng chuû yeáu cuûa quyù coâng ty vôùi thöù töï giaûm daàn theo: - Saûn löôïng: 1) ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……… 2) ……………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… 3) ……………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… 4) ……………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… - Doanh soá baùn roøng : 1) ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……… 2) ……………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… 3) ……………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… 4) ……………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… - Lôïi nhuaän: 1) ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……… 2) ……………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… 3) ……………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… 4) ……………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… 10. Caùc ñôn haøng cuûa CHUÙNG TOÂI chieám bao nhieâu phaàn traêm doanh soá haøng naêm cuûa quyù coâng ty? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 11. Quy trình trieån khai ñôn ñaët haøng cuûa CHUÙNG TOÂI nhö theá naøo ñeå ñaûm baûo giao haøng ñuùng cho chuùng toâi veà caû soá löôïng cuõng nhö thôøi gian ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. Page 5 of 20
 6. 12. Quyù coâng ty coù saün loøng hoã trôï CHUÙNG TOÂI trong nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp hay khoâng ? vaø quyù coâng ty thöïc hieän ñieàu naøy nhö theá naøo ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 13. Quyù coâng ty coù chính saùch, heä thoáng giaûi quyeát nhöõng khieáu naïi/than phieàn cuûa khaùch haøng khoâng ? neáu coù xin vui loøng neâu roõ vaø ñính keøm moät baûn sao (ví duï nhö coù keá hoaïch khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa vaø thoâng tin phaûn hoài ñeán khaùch haøng hay khoâng…) ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 14. Quyù coâng ty coù tìm kieám söï phaûn hoài töø khaùch haøng hay khoâng ? neáu coù, vieäc naøy ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo ? Quyù coâng ty haønh ñoäng ra sao khi nhaän ñöôïc söï phaûn hoài cuûa khaùch haøng ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 15. Quyù coâng ty coù ñaët ra muïc tieâu ngaøy caøng naâng cao dòch vuï khaùch haøng hay khoâng? Ñieàu naøy ñöôïc ñeå caäp trong taøi lieäu naøo ñöôïc löu giöõ ôû quyù coâng ty ? (neáu coù) ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 16. Quyù coâng ty coù saün loøng thöïc hieän caùc lôùp huaán luyeän cho nhaân vieân cuûa CHUÙNG TOÂI ñeå coù theå hieåu roõ hôn veà coâng ngheä cuõng nhö saûn phaåm cuûa quyù coâng ty khoâng? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………………….…………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………..………… Page 6 of 20
 7. 17. Ngoaøi ra, quyù coâng ty coù theå cöû nhaân vieân sang giuùp CHUÙNG TOÂI giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán phaåm cuûa coâng ty trong thôøi gian sôùm nhaát khoâng? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………………….…………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………..………… 18. Trong nhöõng tröôøng hôïp haøng bò traû veà laøm aûnh höôûng ñeán keá hoaïch saûn xuaát cuûa CHUÙNG TOÂI, quyù coâng ty seõ giaûi quyeát baèng nhöõng bieän phaùp nhö theá naøo? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 19. Quyù coâng ty coù kyù thoûa thuaän veà vieäc baûo maät thoâng tin veà nhaø cung caáp cuûa quyù coâng ty khoâng? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. 20. Quyù coâng ty coù kyù thoûa thuaän veà vieäc baûo maät thoâng tin cuûa khaùch haøng khoâng? ………………………..………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..………………………... 21. Quyù coâng ty hieän coù thöïc hieän vieäc quaûn lyù toàn kho cuûa khaùch haøng taïi Quyù coâng ty hay khoâng ? neáu coù thì thöïc hieän nhö theá naøo ? neáu khoâng, trong töông lai Quyù coâng ty coù theå thöïc hieän ñieàu naøy vôùi CHUÙNG TOÂI hay khoâng ? ………………………..………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………….... ………………………..………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………….... ………………………..………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………….... PHAÀN 2: CHI PHÍ 1. Quyù coâng ty vui loøng cung caáp baûng baùo giaù cuûa töøng maët haøng theo danh saùch quy caùch saûn phaåm keøm theo. Page 7 of 20
 8. 2. Xin cho bieát thôøi haïn thanh toaùn öu ñaõi ñoái vôùi CHUÙNG TOÂI. .…………….. ……………………………..……………………………..… 3. Xin cho bieát caùc khoaûn giaûm giaù theo saûn löôïng hay thôøi haïn thanh toaùn maø quyù coâng ty coù theå aùp duïng cho CHUÙNG TOÂI. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 4. (a) Trong tröôøng hôïp soá löôïng trong ñôn ñaët haøng cuûa CHUÙNG TOÂI thaáp hôn soá löôïng ñaët haøng toái thieåu, quyù coâng ty seõ tính giaù nhö theá naøo ? (giaù taêng bao nhieâu phaàn traêm - neáu coù) ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. (b) Thôøi gian thöïc hieän ñôn haøng trong tröôøng hôïp naøy ra sao ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 5. Quyù coâng ty coù theå linh hoaït trong vieäc baùo giaù ñoái vôùi caùc ñôn vò tính khaùc nhau theo yeâu caàu cuûa CHUÙNG TOÂI hay khoâng ? (ví duï baùo giaù theo kg/theo meùt vuoâng/theo töøng ñôn vò saûn phaåm..) ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 6. Ñeå hieåu roõ hôn veà caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán gia thaønh saûn phaåm, xin quyù coâng ty vui loøng cung caáp baûng tính toaùn chi tieát chi phí theo maãu ñính keøm. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………... 7. Quyù coâng ty coù ñaët ra chieán löôïc vaø heä thoáng ñaûm baûo tính hieäu quaû veà maët chi phí khoâng ? vui loøng neâu chi tieát. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………………….…………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………..………… 8. Quyù coâng ty coù saün loøng hôïp taùc vôùi CHUÙNG TOÂI cuøng ñaùnh giaù vaø thöïc hieän caùc chöông trình caét giaûm chi phí cho CHUÙNG TOÂI khoâng ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. Page 8 of 20
 9. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. PHAÀN 3: NGHIEÂN CÖÙU VAØ PHAÙT TRIEÅN (R&D) 1. Quyù coâng ty coù phoøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D) khoâng? Nhaân söï phoøng naøy goàm bao nhieâu nguôøi, toå chöùc ra sao vaø ai laø ngöôøi quyeát ñònh cao nhaát? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………………….…………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………..………… 2. Quyù coâng ty coù saün saøng keát hôïp vôùi khaùch haøng ñeå cuøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån moät quy caùch saûn phaåm môùi hoaëc moät loaïi nguyeân vaät lieäu/saûn phaåm môùi khoâng? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 3. Cô sôû vaät chaát phuïc vuï cho vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån bao goàm nhöõng gì ? (Vui loøng ghi chi tieát) Tình traïng hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän naøy nhö theá naøo? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………………….…………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………..………… 4. Quyù coâng ty coù nghieân cöùu caùc saûn phaåm cuûa ñoái thuû theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng khoâng? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 5. Coù caùc chuyeân gia töø beân ngoaøi (beân ngoaøi coâng ty, töø nöôùc ngoaøi) hoã trôï cho quyù coâng ty trong lónh vöïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån khoâng? Möùc ñoä hoã trôï nhö theá naøo, coù thöôøng xuyeân hay khoâng? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. Page 9 of 20
 10. ……………………………………….…………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………..………… 6. Keá hoaïch naâng caáp hay ñaàu tö maùy moùc thieát bò môùi cuûa coâng ty trong ba (03) naêm tôùi ra sao? Luùc ñoù coâng suaát toái ña cuûa coâng ty seõ laø bao nhieâu? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………………….…………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………..……… 7. Ngoaøi ra, vui loøng cho bieát trong naêm sau, quyù coâng ty coù döï ñònh naâng caáp hay ñaàu tö coâng ngheä, daây chuyeàn saûn xuaát naøo môùi khoâng? Neáu coù xin cho bieát teân hieäu, model, coâng suaát vaø xuaát xöù. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..…………………………….. ……………………………………………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………… ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………… PHAÀN 4: CHAÁT LÖÔÏNG 1. Quyù coâng ty coù phoøng (boä phaän) quaûn lyù chaát löôïng khoâng? Tröôûng phoøng (boä phaän) quaûn lyù chaát löôïng seõ baùo caùo tröïc tieáp cho ai? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………….…………………..……………………………..………………… Coù bao nhieâu nhaân vieân trong phoøng (boä phaän) chaát löôïng cuûa coâng ty? Vui loøng cho bieát coâng vieäc cuï theå cuûa caùc nhaân vieân. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. Page 10 of 20
 11. 2. Trong coâng ty coù chính saùch/soå tay höôùng daãn thöïc hieän vieäc quaûn lyù chaát löôïng khoâng? (Neáu coù, xin vui loøng ñính keøm moät baûn sao) ……………….. ……………………………..……………………………..………………………… 3. Phöông phaùp laáy maãu naøo ñang ñöôïc thöïc hieän ñeå kieåm tra chaát löôïng thaønh phaåm, nguyeân vaät lieäu? - Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu: ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… - Ñoái vôùi thaønh phaåm: ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… 4. Coù caùc thuû tuïc/quy trình naøo ñöôïc vieát ñeå höôùng daãn thöïc hieän caùc phöông phaùp thí nghieäm vaø hieäu chænh khoâng? (Neáu coù, vui loøng ñính keøm moät baûo sao) ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 5. Quyù coâng ty coù aùp duïng caùc tieâu chuaån chung/ quoác teá/ cuûa taäp ñoaøn ñeå kieåm tra, ñaùnh giaù chaát löôïng nguyeân vaät lieäu/thaønh phaåm khoâng? Neáu chæ aùp duïng phöông phaùp thöû rieâng cuûa coâng ty, vui loøng neâu roõ chi tieát. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 6. Quyù coâng ty coù theå cung caáp baûn chöùng nhaän chaát löôïng cho moãi loâ haøng ñöôïc giao cho KC khoâng? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 7. Quyù coâng ty coù löu maãu cho moãi loâ haøng saûn xuaát hay khoâng? Caùc soá lieäu kieåm tra chaát löôïng coù ñöôïc ghi cheùp vaø löu laïi khoâng? Neáu coù, xin cho bieát nhöõng soá lieäu naøy thöôøng ñöôïc giöõ laïi trong bao laâu? Page 11 of 20
 12. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 8. Coâng ty seõ coù caùc giaûi phaùp nhö theá naøo ñoái vôùi caùc nguyeân vaät lieäu/thaønh phaåm khoâng ñaït yeâu caàu? - Vôùi nguyeân vaät lieäu: ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………… - Vôùi thaønh phaåm: ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. Quyù coâng ty coù theå ñöa ra bieän phaùp giaûi quyeát vaán ñeà trong khoaûng thôøi gian bao laâu töø khi phaùt hieän ra nguyeân vaät lieäu/saûn phaåm khoâng ñaït yeâu caàu? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 9. Vui loøng cho bieát quy trình hình thaønh, thay ñoåi caùc taøi lieäu veà quy caùch vaø thoâng soá kyõ thuaät cuûa saûn phaåm/ nguyeân vaät lieäu (specification) cho caùc boä phaän coù lieân quan nhö theá naøo? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 10. Boä phaän/phoøng ban naøo laø nôi nhaän ñöôïc quy caùch, thoâng soá lyõ thuaät cuûa saûn phaåm/nguyeân vaät lieäu? Page 12 of 20
 13. - Nguyeân vaät lieäu: ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… - Thaønh phaåm: ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… 11. Quyù coâng ty coù aùp duïng caùc phöông phaùp thoâng keâ naøo ñeå phaân tích keát quaû thí nghieäm thu thaäp ñöôïc khoâng? Neáu coù, vui loøng cho bieát chi tieát caùc phöông phaùp thoáng keâ ñang ñöôïc aùp duïng trong coâng ty. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 12. Laøm sao quyù coâng ty ñaûm baûo saûn phaåm cuûa mình ñaùp öùng quy caùch vaø thoâng soá kyõ thuaät do khaùch haøng ñöa ra? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 13. Phoøng thí nghieäm vaø caùc tieän ích khaùc : - Quyù coâng ty coù phoøng thí nghieäm kieåm tra chaát löôïng khoâng?     …………………………………………….…………………………………………………. ……………………………………. - Hieän coù bao nhieâu thieát bò trong phoøng thí nghieäm vaø caùc thieát bò naøy phuïc vuï cho muïc ñích kieåm tra naøo? Vui loøng lieät keâ danh saùch chi tieát. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……… - Caùc thieát bò thí nghieäm coù ñöôïc hieäu chænh ñònh kyø khoâng? Bao laâu moät laàn ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. Page 13 of 20
 14. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… - Vieäc hieäu chænh thieát bò ñöôïc thöïc hieän bôûi nhaân söï cuûa coâng ty hay ñöôïc thöïc hieän bôûi moät cô quan chöùc naêng khaùc? (Vui loøng cho bieát teân cô quan hieäu chænh vaø ñính keøm baûo sao cuûa moät giaáy chöùng nhaän hieäu chænh). ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………… - Trong hai naêm tôùi, quyù coâng ty coù döï ñònh ñaàu tö theâm caùc thieát bò thí nghieäm khaùc khoâng? Vui loøng cho bieát teân thieát bò vaø thôøi gian döï tính ñaàu tö (neáu coù) ……………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 14. Quyù coâng ty coù ñaët ra muïc tieâu vaø heä thoáng höôùng tôùi vieäc ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng saûn phaåm nhaèm thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng hay khoâng? Ñieàu naøy ñöôïc ñeå caäp trong taøi lieäu naøo ñöôïc löu giöõ ôû quyù coâng ty ? (neáu coù) ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……… 15. Quyù coâng ty coù thöïc hieän chöông trình ñaùnh giaù nhaø cung caáp cuûa mình khoâng? Phoøng ban naøo laø nôi toå chöùc thöïc hieän chöông trình naøy? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……… 16. (a) Quyù coâng ty coù ñaït ñöôïc chöùng nhaän ISO 9000 chöa? neáu chöa,quyù coâng ty coù yù ñònh ñaït chöùng nhaän naøy hay khoâng vaø khi naøo thöïc hieän? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… (b) Nhaø cung caáp cuûa quyù coâng ty coù ñaït ñöôïc chöùng nhaän ISO 9000 khoâng ? Page 14 of 20
 15. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… 17. Quyù coâng ty coù chính saùch nhaø cung caáp döï phoøng ñoái vôùi caùc nguyeân vaät lieäu chuû yeáu khoâng ? vui loøng neâu roõ. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………… 18. Quyù coâng ty coù theå lieät keâ caùc nguyeân vaät lieäu chính vaø caùc nhaø cung caáp (xin ghi roõ trong nöôùc hoaëc nöôùc ngoaøi) ñeå chuùng toâi tham khaûo ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………… PHAÀN 5: AN TOAØN VAØ VEÄ SINH NHAØ XÖÔÛNG (S&H) 1. Hieän taïi quyù coâng ty coù quy ñònh naøo veà an toaøn vaø veä sinh nhaø xöôûng khoâng? Neáu coù, vui loøng ñính keøm moät baûn sao. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………….…………………..…………………………….. ………………………………………………..…………………………….. ……………………………..……………………….…………………..…………………………….. ………………… Page 15 of 20
 16. 2. Coâng ty coù phaân coâng nhaân söï phuï traùch boä phaän an toaøn vaø veä sinh nhaø xöôûng khoâng? Neáu coù, xin cho bieát ngöôøi naøy seõ baùo caùo tröïc tieáp cho ai? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………….…………………..……………………………..………………… 3. Caùc chöông trình veà an toaøn vaø veä sinh nhaø xöôûng cuûa quyù coâng ty ñöôïc ñaùnh giaù theo tieâu chuaån naøo? Vui loøng ghi roõ. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………….…………………..……………………………..………………… ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 4. Hieän quyù coâng ty coù aùp duïng caùc chính saùch vaø thuû tuïc ñaûm baûo söùc khoûe, an toaøn cho nhaân vieân vaø veä sinh trong saûn xuaát hay khoâng? Neáu coù, xin vui loøng cho bieát ñoù laø caùc tieâu chuaån, quy ñònh naøo? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 5. Quyù coâng ty coù thöïc hieän phöông phaùp quaûn lyù toàn kho theo phöông phaùp nhaäp tröôùc-xuaát tröôùc (FIFO) hay khoâng? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. PHAÀN 6: NGUOÀN LÖÏC Nhaø xöôûng/phöông tieän saûn xuaát 1. Nhaø xöôûng saûn xuaát cuûa quyù coâng ty laø do coâng ty sôû höõu hay thueâ ? (a) Dieän tích nhaø maùy : …………………………………………………………………………….m2 Page 16 of 20
 17. (b) Dieän tích coøn khaû naêng môû roäng : ………………………………………………………………..m2 2. Nhaø kho cuûa quyù coâng ty laø do coâng ty sôû höõu hay thueâ ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 3. (a) Toång dieän tích kho : …………………………………………………………………………….m2 (b) Haïn möùc toàn kho (soá ngaøy/tuaàn) : - Ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu : ……………………………………………………………………………. - Ñoái vôùi thaønh phaåm : ……………………………………………………………………………. 4. Quyù coâng ty coù heä thoáng phaùt ñieän rieâng trong tröôøng hôïp cuùp ñieän khoâng ? ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. 5. Xin cho bieát toång soá nhaân vieân trong coâng ty vaø trong ñoù soá nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát laø bao nhieâu ngöôøi? Toång soá nhaân vieân ……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………………………………… Nhaân vieân tröïc tieáp saûn xuaát : ……………………………………………………………………………………………………… ………………………. 6. Quyù coâng ty hieän coù bao nhieâu maùy phuïc vuï cho saûn xuaát caùc loaïi ? Vui loøng ñính keøm moät danh saùch caùc loaïi maùy moùc, thieát bò trong ñoù ghi roõ teân maùy, model, xuaát xöù, coâng suaát vaø khaû naêng saûn xuaát,thôøi gian ñaõ qua söû duïng. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 7. Coâng suaát saûn xuaát haøng ngaøy (lieät keâ ñoái vôùi töøng loaïi saûn phaåm/nguyeân lieäu rieâng bieät) Page 17 of 20
 18. Coâng suaát toái ña : ……………………………………………………………. Coâng suaát hieän taïi : …………………………………………………………. Hieâu suaát söû duïng : ………………………………………………………… (%) 8. Caùc ñôn haøng cuûa CHUÙNG TOÂI chieám bao nhieâu phaàn traêm coâng suaát hieän taïi cuûa quyù coâng ty? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 9. Quyù coâng ty hoaït ñoäng bao nhieâu ca saûn xuaát moät ngaøy ? …………………………………………………………………………. Bao nhieâu giôø/ ca saûn xuaát ? ……………………………………………………………………………………………………… …………………. Ngaøy khoâng laøm vieäc trong tuaàn ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 10. Coù bao nhieâu khoùa hoïc naâng cao nghieäp vuï ñöôïc toå chöùc haøng naêm? Caùc khoaù hoïc naøy ñöôïc toå chöùc vôùi ngöôøi huaán luyeän laø nhaân söï trong coâng ty hay söû duïng caùc ñôn vò beân ngoaøi ? ……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. Page 18 of 20
 19. ……………………………..……………………………..…………………………….. …………………………….. ……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. …………………………….. 11. Quyù coâng ty coù thöôøng xuyeân ñöa nhaân vieân cao caáp cuûa mình ñi huaán luyeän ôû nöôùc ngoaøi khoâng? Khoùa hoïc gaàn ñaây nhaát ñöôïc toå chöùc ôû ñaâu? Ñoái töôïng tham döï laø ai? Do ai huaán luyeän? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 12. Quyù coâng ty coù phöông tieän phuïc vuï cho vieäc huaán luyeän trong noäi boä coâng ty khoâng ? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 13. Quyù coâng ty coù thöôøng toå chöùc caùc buoåi hoïp maët khaùch haøng ñeå giôùi thieäu moät coâng ngheä môùi hay chia seû nhöõng kinh nghieäm veà caùc lónh vöïc coù lieân quan cho khaùch haøng khoâng? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. 14. Quyù coâng ty thöïc hieän bao nhieâu laàn döøng maùy ñeå baûo trì ñònh kyø trong moät naêm? Trong khoaûng thôøi gian ñoù, quyù coâng ty coù caùc giaûi phaùp naøo ñeå ñaûm baûo khaû naêng giao haøng ñuùng thôøi haïn nhö yeâu caàu cho CHUÙNG TOÂI? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..…………………………….. …………………………………………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………….. Vaän chuyeån/Giao haøng Page 19 of 20
 20. 15. Quyù coâng ty coù sôû höõu caùc phöông tieän vaän chuyeån giao haøng rieâng hay khoâng ? Xin cho bieát roõ ñoù laø nhöõng phöông tieän gì vaø soá löôïng töøng loaïi? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..…………………………….. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. Neáu khoâng, vui loøng cho bieát quyù coâng ty ñang hôïp taùc vôùi coâng ty dòch vuï vaän taûi naøo ? Quyù coâng ty coù hôïp ñoàng laâu daøi vôùi ñôn vò vaän taûi ñoù khoâng ? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 16. Tyû leä phaàn traêm cuûa phöông tieân vaän taûi quyù coâng ty sôû höõu vaø thueâ ngoaøi? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 17. Phoøng ban naøo chòu traùch nhieäm laøm thuû tuïc haûi quan xuaát nhaäp khaåu vaø chuaån bò caùc chöùng töø göûi haøng (hoaù ñôn, phieáu ñoùng goùi, vaän ñôn, giaáy chöùng nhaän xuaát xöù...) ? Quyù coâng ty thueâ coâng ty giao nhaän hay töï mình laøm laáy? ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..…………………………….. ……………………………..……………………………..……………………………… Laäp bôûi Xaùc nhaän bôûi Giaùm ñoác coâng ty (kyù teân vaø ñoùng daáu) Page 20 of 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2