Chính tả Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
1
download

Chính tả Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố mô hình cấu tạo tiếng và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. 2. Kĩ năng: Nghe và viết đúng chính tả bài “Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ.” 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

  1. CHÍNH TAÛ ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ - QUY TAÉC ÑAÙNH DAÁU THANH I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Tieáp tuïc cuûng coá moâ hình caáu taïo tieáng vaø quy taéc ñaùnh daáu thanh trong tieáng. 2. Kó naêng: Nghe vaø vieát ñuùng chính taû baøi “Anh boä ñoäi Cuï Hồ gốc Bỉ.” 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû. II. Chuaån bò: - Thaày: Moâ hình caáu taïo tieáng. - Troø: Baûng con, vôû, SGK III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DẠY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
  2. G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: - Giaùo vieân daùn 2 moâ hình - 1 hoïc sinh ñoïc töøng tieáng tieáng leân baûng: chuùng toâi - Lôùp ñoïc thaàm mong theá giôùi naøy maõi maõi - Hoïc sinh laøm nhaùp hoøa bình - 2 hoïc sinh laøm phieáu vaø ñoïc keát quaû baøi laøm, noùi roõ vò trí ñaët daáu thanh trong töøng tieáng  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - Lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: - Quy taéc ñaùnh daáu thanh
  3. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng1: HDHS - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân nghe – vieát Mục tiêu: Rèn cho HS viết đúng Phöông phaùp: Thöïc haønh - Giaùo vieân ñoïc toaøn baøi - Hoïc sinh nghe chính taû trong SGK - Hoïc sinh ñoïc thaàm baøi chính taû - Giaùo vieân löu yù caùch vieát - Hoïc sinh gaïch döôùi töø khoù teân rieâng ngöôøi nöôùc ngoaøi - Hoïc sinh vieát baûng vaø nhöõng tieáng, töø mình deã - HS khaù gioûi ñoïc baøi - ñoïc vieát sai - Giaùo vieân ñoïc töø, töø khoù, töø phieân aâm: tieáng khoù cho hoïc sinh vieát Phraêng Ñô-boâ-en, Phaùp Vieät Phan Laêng, duï doã, tra
  4. taán - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu - Hoïc sinh vieát baøi hoaëc töøng boä phaän ngaén trong caâu cho hoïc sinh vieát, moãi caâu ñoïc 2, 3 löôït - Giaùo vieân nhaéc hoïc sinh tö theá ngoài vieát - Giaùo vieân ñoïc laïi toaøn - Hoïc sinh doø laïi baøi baøi chính taû moät löïôt – GV chaám baøi * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp Mục tiêu: Giúp HS nắm quy tắc đánh dấu thanh Phöông phaùp: Luyeän taäp, thöïc haønh, giaûng giaûi  Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc - 1 hoïc sinh ñoïc - lôùp ñoïc
  5. baøi 2 thaàm - Hoïc sinh laøm baøi - 1 hoïc sinh ñieàn baûng tieáng nghóa vaø choát.  Giaùo vieân choát laïi - 2 hoïc sinh phaân tích vaø neâu roõ söï gioáng vaø khaùc nhau +Gioáng : hai tieáng ñeàu coù _Hoïc sinh neâu quy taéc aâm chính goàm hai chöõ caùi ñaùnh daáu thanh aùp duïng (ñoù laø caùc nguyeân aâm ñoâi) moãi tieáng +Khaùc : tieáng chieán coù aâm _ HS nhaän xeùt cuoái, tieáng nghóa khoâng coù  Baøi 3: Yeâu caàu HS ñoïc - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi 3 - Giaùo vieân choát quy taéc : - Hoïc sinh laøm baøi + Trong tieáng nghóa - Hoïc sinh söûa baøi vaø giaûi
  6. (khoâng coù aâm cuoái) : ñaët thích quy taéc ñaùnh daáu daáu thanh ôû chöõ caùi ñaàu thanh ôû caùc töø naøy ghi nghuyeân aâm ñoâi - Hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc + Trong tieáng chieán (coù ñaùnh daáu thanh aâm cuoái) : ñaët daáu thanh ôû chöõ caùi thöù hai ghi nguyeân aâm ñoâi * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi Phöông phaùp: Ñ. thoaïi, thaûo luaän - Phaùt phieáu coù ghi caùc - Hoïc sinh thaûo luaän ñieàn tieáng: ñóa, hoàng,xaõhoäi, daáu thích hôïp vaøo ñuùng vò cuûng coá (khoâng ghi daáu) trí  GV nhaän xeùt - Tuyeân döông 1’ 5. Toång keát - daën doø:
  7. - Chuaån bò : Moät chuyeân gia maùy xuùc - Nhaän xeùt tieát hoïc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản