intTypePromotion=1

Chu trình nhân lên của virut

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
547
lượt xem
110
download

Chu trình nhân lên của virut

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy cho biết thành phần cấu trúc được đánh mũi tên ở dưới? - Quan sát tế bào động vật em có nhận xét gì về thục thể của tế bào động vật và tế bào thực vật?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chu trình nhân lên của virut

 1. Bμi 30 Sù nh©n lªn cña virut trong tÕ bμo vËt chñ
 2. I.Chu tr×nh nh©n lªn cña virut 1. HÊp phô 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp Theo dâi vμ viÕt l¹i 4. L¾p r¸p chu tr×nh nh©n lªn 5. Phãng thÝch cña virut?
 3. Tr×nh bμy cÊu tróc cña virut cã vá? H·y cho biÕt thμnh phÇn cÊu tróc ®−îc Vá ®¸nh mòi tªn ë d−íi? ngoμi Lâi Capsit Gai glycoprotin Gai glycoprotein Phage T2
 4. Theo dâi ®o¹n phim I.Chu tr×nh nh©n sau, h·y cho biÕt bé lªn cña virut phËn nμo cña virut 1. HÊp phô tiÕp xóc víi bé phËn Virut b¸m mét c¸ch nμo cña tÕ bμo? ®Æc hiÖu vμo thô thÓ tÕ bμo, nÕu kh«ng ®Æc Gai Quan s¸t tÕ bμo ®éng hiÖu virut kh«ng b¸m glyc«pr«tªin vËt em cã nhËn xÐt g× vμo. vÒ thô thÓ cña tÕ bμo ®éng vËt vμ tÕ bμo thùc vËt?
 5. I.Chu tr×nh nh©n Theo dâi ®o¹n phim, h·y m« t¶ qu¸ tr×nh x©m nhËp lªn cña virut cña phage? 1. HÊp phô 2. X©m nhËp Phage tiÕt enzim lizozim ph¸ huû thμnh tÕ bμo, sau Theo dâi sù x©m nhËp ®ã b¬m axit nucleic vμo cña VR§V vμ m« t¶ TBC, vá n»m ë ngoμi. c¸ch x©m nhËp cña VR §V ®−a c¶ virut ®éng vËt vμo tÕ Nuclª«capsit vμo tÕ bμo bμo? chÊt,sau ®ã cëi vá ®Ó gi¶i Sù x©m nhËp cña virut phãng axit nucleic. ®éng vËt
 6. I.Chu tr×nh nh©n lªn cña virut 1. HÊp phô 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp Qua theo dâi h·y cho Virut tæng hîp axit biÕt, virut ®· tæng hîp nucleic vμ protein Nguyªn liÖu vμchÊt nμ®Ó nh÷ng lo¹i vËt enzim o? tæng hîp axit nucleic vμ Nguån nguyªn liÖu vμ enzim do tÕ bμo chñ cung protein cña virut cã nguån gèc tõ ®©u? cÊp.
 7. I.Chu tr×nh nh©n lªn cña virut 1. HÊp phô 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp 4. L¾p r¸p Em h·y m« t¶ l¹i diÔn L¾p r¸p axit nucleic vμo biÕn qu¸ tr×nh l¾p r¸p? protein vá ®Ó t¹o thμnh virut hoμn chØnh.
 8. I.Chu tr×nh nh©n lªn cña virut 1. HÊp phô 2. X©m nhËp 3. Sinh tæng hîp 4. L¾p r¸p 5. Phãng thÝch Giai ®o¹n phãng thÝch Virut ph¸ vì tÕ bμo ®Ó å ¸t chui ra ngoμi. Giai ®o¹n phãng thÝch Khi virut nh©n lªn vμ diÔn ra nh− thÕ nμo? lμm tan tÕ bμo th× gäi lμ chu tr×nh tan
 9. Bμi tËp §iÒn tªn c¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh nh©n lªn cña virut
 10. (1) HÊp phô (2) (5) virut X©m nhËp Gi¶i phãng (3) (4) L¾p r¸p Sinh tæng hîp
 11. ii. Hiv/aids HIV lμ g×? 1. Kh¸i niÖm vÒ hiv HIV lμ virut g©y suy gi¶m miÔn dÞch ë ng−êi HIV lμ tõ viÕt t¾t cña Human Immunodeficiency Virus
 12. HIV tÊn c«ng vμo lo¹i ii. Hiv/aids T¹iμsaoμHIV l¹i g©y tÕ b o n o? 1. Kh¸i niÖm vÒ hiv ra suy gi¶m miÔn dÞch ë ng−êi? Lo¹i tÕ bμo HIV tÊn c«ng lμ §¹i thùc bμo HIV g©y nhiÔm vμ ph¸ vμ tÕ bμo Limpho T huû mét sè tÕ bμo cña hÖ thèng miÔn dÞch MÊt kh¶ n¨ng miÔn dÞch cña c¬ thÓ (AIDS) C¸c vsv lîi dông c¬ thÓ suy gi¶m miÔn dÞch ®Ó tÊn c«ng(vsv c¬ héi) BÖnh c¬ héi
 13. ii. Hiv/aids Quan s¸t c¸c h×nh 1. Kh¸i niÖm vÒ hiv sau h·y cho biÕt HIV 2. con ®−êng l©y cã thÓ l©y nhiÔm qua nhiÔm nh÷ng con ®−êng nμo?
 14. M¸u T×nh dôc MÑ truyÒn sang con
 15. ii. Hiv/aids 1. Kh¸i niÖm vÒ hiv 2. con ®−êng l©y nhiÔm Qua ®−êng m¸u Qua ®−êng t×nh dôc MÑ truyÒn sang con
 16. Giai ®o¹n s¬ nhiÔm: tg ii. Hiv/aids 2tuÇn -3th¸ng. thtr×nh Nghiªn cøu sgk −êng bμy c¸c giai ®o¹n ph¸t 1. Kh¸i niÖm vÒ hiv kh«ng biÓu hiÖn triÖu triÓn cña bÖnh? 2. con ®−êng l©y chøng. nhiÔm Giai ®o¹n kh«ng triÖu chøng: tg 1- 10 n¨m. Sè 3. Ba giai ®o¹n l−îng tÕ bμo limpho T- ph¸t triÓn cña CD4 gi¶m. bÖnh Giai ®o¹n biÓu hiÖn triÖu chøng AIDS: c¸c bÖnh c¬ héi xuÊt hiÖn.
 17. ii. Hiv/aids §Ó phßng tr¸nh HIV/AIDS ta ph¶i lμm g×? 1. Kh¸i niÖm vÒ hiv 2. con ®−êng l©y nhiÔm HiÖn nay ®· cã thuèc 3. Ba giai ®o¹n ph¸t ch÷a ®−îc bÖnh AIDS triÓn cña bÖnh ch−a? 4. BiÖn ph¸p phßng ngõa Ch−a cã thuèc ®Æc trÞ. Thùc hiÖn lèi sèng lμnh C¸c thuèc hiÖn nay chØ m¹nh, vÖ sinh y tÕ, lo¹i cã thÓ lμm chËm tiÕn trõ c¸c tÕ n¹n x· héi. tr×nh dÉn ®Õn AIDS.
 18. V× sao hiÖn nay kh«ng ii. Hiv/aids cã thuèc ®Æc trÞ bÖnh do 1. Kh¸i niÖm vÒ hiv virut nãi chung vμ bÖnh 2. con ®−êng l©y do HIV g©y ra nãi nhiÔm riªng? 3. Ba giai ®o¹n ph¸t triÓn cña bÖnh Do virut kÝ sinh trong tÕ 4. BiÖn ph¸p phßng bμo c¸c thuèc kh¸ng sinh ngõa kh«ng thÓ t¸c ®éng ®−îc ®Õn virut, ho¾c tr−íc khi tiªu diÖt ®−îc virut th× chÝnh thuèc ®· tiªu diÖt tÕ bμo.
 19. Hoμn thμnh « ch÷ sau
 20. 1 2 3 4 5 6 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản