intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chuẩn đoán tổ chức

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

158
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn đoán là một quá trình cộng tác giữa các thành viên tổ chức với nhà tư vấn OD để thu thập những thông tin thích hợp, phân tích chúng, và rút ra những kết luận cho hoạch định hành động và can thiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuẩn đoán tổ chức

 1. Chapter 5 Organizational Change & Development Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn nh ngh a Ch n oán là m t quá trình c ng tác gi a các thành viên t ch c v i nhà t v n OD thu th p nh ng thông tin thích h p, phân tích chúng, và rút ra nh ng k t lu n cho ho ch nh hành ng và can thi p a ra nh ng hi u bi t h th ng v t ch c t ó nh ng can thi p c th c phát tri n M t trong nh ng c tính khác bi t và rõ ràng c a OD là nó chú tr ng vào vi c ch n oán tr c khi can thi p Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 1
 2. Chapter 5 Organizational Change & Development nh ngh a M c ích c a ch n oán là nh m ph i bày nh ng nguyên nhân th c s c a v n i m trung tâm: Các t ch c th ng lãng phí th i gian gi i quy t các tri u ch ng c a m t v n sâu h n Ch n oán th ng liên quan t i “Mô hình Yt ”c at v n Ch ng 5: Ch n oán T ch c S C n thi t nh ng Mô hình Ch n oán Ch n oán c thi t k ph i bày, làm rõ nh ng nguyên nhân c a v n mà t ch c mu n gi i quy t M t s mô hình ho c khuôn kh là c n thi t nh m b o m r ng t t c nh ng quan tâm c gi i quy t T t c các mô hình th hi n nh ng n gi n hóa th c ti n và th ng chú tr ng vào nh ng c tính c th nào ó h n là nh ng c tính khác Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 2
 3. Chapter 5 Organizational Change & Development S C n thi t nh ng Mô hình Ch n oán Mô hình: B t k m t t p h p nh ng khái ni m và nh ng quan h n! l c th hi n m t h th ng ho c gi i thích hi u qu c a nó. M t khuôn kh t ch c Ng"n ng a vi c l i m t s tiêu chí quán tr ng c a d li u mà có th là nh ng nguyên nhân quan tr ng c a v n Môn h c này ch y u th hi n Mô hình h th ng m - m t trong nhi u quan i m v t ch c Ch ng 5: Ch n oán T ch c T ch c nh ngh a M t t ch c c xem nh là m t n v k# thu t xã h i có m c ích. Nó bao g$m nhi u ng i th c hi n nh ng nhi m v khác nhau, s% d ng nh ng ngu$n l c t o ra nh ng l i ích (s n ph m hay d ch v ) cho nh ng bên th ba. M t t ch c c xem xét nh là m t h th ng m& bao g$m nh ng b ph n có liên quan v i nhau và liên quan n nh ng l c l ng bên ngoài. Phát tri n t ch c c mô t nh là m t s ti n hóa hay thay i t ch c Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 3
 4. Chapter 5 Organizational Change & Development T ch c C u trúc c a t ch c Là vi c th hi n t ch c thành nh ng ph n có liên quan n nhau (C u trúc) Vi c xác nh nh ng h th ng và nh ng th t c (t ch c c a các quá trình) Nh ng m i liên h xã h i (nh ng nguyên t'c chính th c và không chính th c qui nh s lãnh o và h p tác). Ch ng 5: Ch n oán T ch c T ch c Các nhân t nh h ng t i t ch c M c tiêu và nhi m v (s m ng). Nhân viên (s l ng và ch t l ng) Nh ng ngu$n l c v t ch t Nh ng y u t thu c v môi tr ng (kinh t , xã h i, sinh thái…) Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 4
 5. Chapter 5 Organizational Change & Development T ch c nh m t H th ng Là m t t ch c, m t công ty là m t n v kinh t c l p, m c tiêu c a nó là thu c l i nhu n b ng vi c bán các hàng hóa và d ch v • Nó là m t th c th v t ch t và khái ni m • Nó có các b ph n ph thu c l(n nhau và t ng tác qua l i v i nhau (Các phòng ban, con ng i, máy móc…) • Nó t$n t i trong m t môi tr ng và t ng tác v i môi tr ng ó • Nó có m t tình tr ng c mong i (n"ng l c l i nhu n) Ch ng 5: Ch n oán T ch c T ch c nh m t H th ng H TH NG ÓNG H TH NG M Ph i t ng tác v i môi tr ng s ng sót; Không ph thu c vào môi tr ng c a nó liên t c thay i và thích ng v i môi tr ng T qu n, khép kín và cô l p v i th gi i S d ng nh ng ngu n l c bên trong và bên ngoài. bên ngoài. ng th i cung c p nh ng ngu n Có t t c nh ng th mà nó c n – mà l c cho môi tr ng bên ngoài không l y t bên ngoài Nh ng nghiên c u ban u t p trung vào Có th là vô cùng ph c t p; hi u su t bên nh ng h th ng bên trong nh v y, trong ch là m t v n ví d : khoa h c qu n tr , k thu t công ( ôi khi không quan tr ng) nghi p… V n qu n lý ch y u là v n hành m t Nh ng h th ng ph i t ng tác v i môi cách trôi ch y, t hi u su t cao thông qua tr ng bên ngoài t n t i và phát tri n thi t k bên trong là nh ng h th ng m Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 5
 6. Chapter 5 Organizational Change & Development T ch c nh m t H th ng M M t t ch c nh m t h th ng t ng tác v i môi tr ng c a nó • Nó là m t h th ng m& • Nó thích ng • Nó là m t h th ng s n xu t Ch ng 5: Ch n oán T ch c T ch c nh m t H th ng M U VÀO U RA QUÁ TRÌNH CHUY N I (Nh ng ngu n l c) (S n ph m) MÔI TR NG T CH C THÔNG TIN Nhân l c NGUYÊN V T LI U S N PH M TRANG THI T B D CH V NHÂN T H TR Quá NH NG Ý T NG TI N trình CON NG I N NG L NG V tl c Ph n h i c a ng i tiêu dùng Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 6
 7. Chapter 5 Organizational Change & Development T ch c nh m t H th ng M Xã h+i T nhiên Công ngh- Các Các nhà nhà Kinh t! Các Các c'nh c'nh tranh tranh nhà )*u tt nhà )*u c l rúc óa i!n ut nh C" V# $i Ch T& a m hó Các Các nhà %i i nhà Quá trình qu n lý Khách Khách hàng u cung cung (ng (ng hàng Quá trình kinh doanh Quá trình h tr Các ngu n l c Các giá tr. và chu n m c Ng Ng ii Chính Chính ph ph lao lao )+ng )+ng Nh ng quan tâm và l i ích Công Công chúng chúng Truy,n Truy,n thông thông NGOs NGOs Ch ng 5: Ch n oán T ch c Ti p c n H th ng Phân tích T ch c Xác nh ranh gi i khái ni m c a h th ng Nh n d ng các b ph n c a h th ng Xác nh các b ph n c a môi tr ng Xác nh các t ng tác h th ng Kh i u phân tích v n Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 7
 8. Chapter 5 Organizational Change & Development Giá tr c a Ti p c n H th ng B ng vi c ti p c n doanh nghi p nh là m t h th ng trong s t ng tác v i môi tr ng c a nó, sau ó trong vi c phân tích v n , ODP có th b o m không b) sót: Ch ng 5: Ch n oán T ch c Phân tích t ng quát v T ch c nh m t H th ng T ch c là m t h th ng s n su t Nó t ng tác v i môi tr ng, thu hút nh ng u vào nh t nh t môi tr ng và chuy n hóa thành nh ng u ra cho môi tr ng Vi c t t i tình tr ng mong i c a nó ph thu c vào hi u su t c a vi c th c hi n quá trình s n xu t kinh doanh c a t ch c Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 8
 9. Chapter 5 Organizational Change & Development Phân tích t ng quát v T ch c nh m t H th ng phân tích m t h th ng, i u c n thi t là thi t l p nh ng quan h gi a h th ng và môi tr ng c a nó Môi tr ng c a t ch c t nó là m t h th ng & c p cao h n c t o thành b&i nh ng h th ng con c a nó B n h th ng con ch y u trong môi tr ng là phân tích t ch c nh m t h th ng, i u c n thi t là thi t l p nh ng quan h gi a t ch c v i nh ng h th ng bên ngoài này Ch ng 5: Ch n oán T ch c Các b ph n liên quan & ph thu c l n nhau trong t ch c Môi tr ng trong ó h th ng v n hành là ph c t p mà m t t ch c nh m t t ng th có th không có kh n"ng thích ng v i nh ng s ph c t p này trong vi c theo u i t t i tình tr ng mong i c a nó Vì th , h th ng phân chia nó thành các b ph n (các h th ng con) và nh ng h th ng con này chuyên môn hóa trong vi c thích ng v i m t vài bi n c a môi tr ng N u m t nhi m v c th v(n còn quá ph c t p, h th ng con ti p t c c phân chia nhi u l n n a hình thành toàn b các th b c c a các h th ng con Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 9
 10. Chapter 5 Organizational Change & Development H th ng T ch c là M t H th ng Chuy n i Nh m t h th ng s n xu t, doanh nghi p ph thu c vào môi tr ng c a nó trong vi c cung c p nh ng u vào và t ch c chuy n hóa nó t o ra các u ra và n l t nó u ra l i ph thu c vào s ch p nh n c a môi tr ng hay không u vào t môi tr ng và u ra môi tr ng vào và ra các h th ng con khác nhau trong môi tr ng Ch ng 5: Ch n oán T ch c Các H th ng M Các h th ng khác nhau r t nhi u v m c m& v i môi tr ng bên ngoài c a nó Nói chung, các t ch c không hoàn toàn ki m soát c các hành vi c a nó và b nh h &ng b&i nh ng áp l c c a môi tr ng Phân tích cách th c và m c nh h &ng c a môi tr ng bên ngoài t i t ch c có th giúp gi i thích m t s hành vi bên trong c a nó Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 10
 11. Chapter 5 Organizational Change & Development Mô hình H th ng M Môi tr ng *u vào Quá trình chuy/n )$i *u ra Thông tin Thành t xã h i Hàng hóa ng l ng Thành t công ngh D ch v !"# #$ i Ý t ng Ph n h%i Ch ng 5: Ch n oán T ch c Các Thu c tính c a H th ng Y!u t& c"u trúc Y!u t& b&i c nh 1. Chính th(c hoá 1. Qui mô 2. Chuyên môn hoá 2. Công ngh- c a t$ ch(c 3. Tiêu chu n hóa 3. Môi tr ng 4. Th( b c quy,n l c 4. M0c tiêu và chi!n l c 5. + ph(c t'p 5. V#n hoá 6. T p trung hóa 7. Tính chuyên nghi-p 8. Các h- s& nhân s Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 11
 12. Chapter 5 Organizational Change & Development Các Thu c tính c a H th ng Ba b ph n có liên quan v i nhau iv ib tk h th ng t ch c nào: • u vào Con ng i, n"ng l ng, v t ch t ho c các ngu$n l c khác n v i h th ng • Quá trình chuy n i Quá trình chuy n u vào thành u ra • u ra K t qu c a s chuy n i c a h th ng và a vào môi tr ng Ch ng 5: Ch n oán T ch c Các Thu c tính c a H th ng Các ranh gi i giúp phân bi t gi a các h th ng và môi tr ng; th ng c xác nh m t cách tùy ti n i v i các h th ng xã h i Ph n h$i Thông tin liên quan t i vi c th c hi n c a h th ng K t c c nh nhau (Equifinality) Có nhi u cách th c con ng i n nh ng k t qu gi ng nhau S'p t, liên k t S phù h p gi a u vào và quá trình chuy n i Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 12
 13. Chapter 5 Organizational Change & Development Ch n oán các H th ng c a T ch c Ba c p phân tích: • T ch c • Nhóm • Cá nhân Có th x y ra t i c 3 c p ho c ch* x y ra &m tc p nào ó Ch ng 5: Ch n oán T ch c Mô hình Ch n oán C p T ch c *u vào Các thành t& Thi!t k! *u ra C"u trúc Môi tr ng Công t$ng quát V#n hóa Chi!n l c ngh- Hi-u qu C a T$ ch(c C"u trúc H- th&ng H- th&ng ngành HR )o l ng Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 13
 14. Chapter 5 Organizational Change & Development Nh ng khía c nh chính c a quá trình qu n lý 't ) c nhi,u nh"t nh ng ngu n l c có h'n 't ) c nh ng m0c tiêu c a t$ ch(c Làm vi-c v%i và Cân b1ng thông qua nh ng gi a hi-u qu và ng i khác Ch ng 5: Ch n oán T ch chi-u su"t Vai trò c a Qu n lý C p cao v i Hi u qu c a T ch c Môi tr ng Bên ngoài Nh ng c2 h+i Nh ng )e do' S không ch3c ch3n S s4n có c a nh ng ngu n l c Xác ).nh Ch5n Thi!t k! t$ ch(c Hi-u qu c a k!t qu CEO, s( m'ng, m0c tiêu & +i qu n lý chi!n l c D'ng c"u trúc Nh ng ngu n l c m0c tiêu c"p cao hành )+ng IT & h- th&ng Hi-u su"t chính th(c ki/m soát 't ) c m0c tiêu Công ngh- s n xu"t Nh ng nhân v t Chính sách v, Môi tr ng Bên trong ngu n nhân l c h u quan Nh ng )i/m m'nh V#n hóa c a t$ ch(c Giá tr. c'nh tranh Nh ng )i/m y!u M&i quan h- trong t$ ch(c N#ng l c )6c bi-t Phong cách lãnh )'o Th c hi-n trong quá kh( Ch ng 5: Ch n oán T ch c Ngu%n: Daft (1992:39) Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 14
 15. Chapter 5 Organizational Change & Development Nh ng M c tiêu c a T ch c M t t ch c có th c nh ngh+a nh là “m t s t p h p m i ng i làm vi c chung v i nhau nh m t cm tm c ích chung”. (Schermerhorn, Hunt & Osbom: 1991, 288) T ch c có th c xem xét nh là th c th c a các m c tiêu; nó theo u i s t hoàn thi n theo th i gian b ng nhi u cách khác nhau. Nh ng m c tiêu c theo u i b&i t ch c là • Nhi u ph ng di n và th ng mâu thu(n v i nhau trong nh ng ph n nh t nh • Là chung i v i các cá nhân trong t ch c Các m c tiêu t ch c bao g$m: • Nh ng m c tiêu xã h i: ph n ánh ý nh óng góp c a t ch c cho xã h i và thi t l p n n t ng cho vi c trình bày s m ng c a t ch c • Nh ng m c tiêu h th ng: liên quan n i u ki n bên trong t ch c mà c mong i t"ng kh n"ng t$n t i c a t ch c ó Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nh ng M c tiêu c a T ch c M!i m t t ch c có m t m c ích, th ng c trình bày trong b ng trình bày s m ng c a công ty; các m c tiêu c phát tri n trong ph m vi s m ng ó Có r t nhi u l+nh v c k t qu chính mà m c tiêu nên cc th hóa: M!i m t m c tiêu chính ph i c ph i h p v i nh ng m c tiêu khác (s g'n k t) Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 15
 16. Chapter 5 Organizational Change & Development Nh ng nh ngh a C n b n Ch c n ng c b n c a t ch c trong xã h i, liên quan Chúng ta là ai? S M7NG Lý do t n t'i? n vi c t o ra s n ph!m và d ch v cho khách hàng Chúng ta nh3m t%i M C ÍCH Nh ng ý nh "ng sau nh ng quy t nh và hành ng )i,u gì? Là vi c trình bày m c ích mà k t qu c a nó có th #c o l ng. Nh ng gì ) c M C TIÊU M c tiêu v n hành là m c tiêu mà b n thân nó #c )'t t%i? th hi n ra mà có th o l ng #c M t k ho ch hành ng nh"m u t nh ng ngu n l c Cách th(c )/ )'t CHI N L C nh"m phát tri n nh ng n ng l c tr ng tâm t #c ) c m0c tiêu m c tiêu và m c ích dài h n c a t ch c Ngu$n: Minzberg (1983); Jones (1995) Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nh ng M c tiêu c a T ch c T o ra nh ng l#i ích #c yêu c u, òi h$i HI U QU ( áp ng, th$a mãn s m ng #c ng ý) T o ra nh ng k t qu v i chi phí th p nh t HI U SU8T (N ng su t) Có kh n ng thích ng m t cách nhanh chóng LINH HO7T i v i nh ng thay i bên trong l%n bên ngoài RÕ RÀNG Làm vi c v i nh ng c u trúc và quá trình MINH B7CH rõ ràng và d& hi u B trí nhân viên theo kh n ng và mong mu n 9NG VIÊN cá nhân c a h , trao cho h công vi c có ý ngh'a, và khuy n khích h th c hi n t t & h#p tác Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 16
 17. Chapter 5 Organizational Change & Development Nh ng Tiêu chí Quan tr&ng Hi-u qu c a t$ ch(c L i ích c a thành viên Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nh ng Câu h'i B trí Quan tr&ng Nh ng thành t thi t k có phù h p v i nh ng u vào hay không? Nh ng thành t thi t k có nh t quán v i nhau trong n i b hay không? Chúng có phù h p và h! tr l(n nhau hay không? Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 17
 18. Chapter 5 Organizational Change & Development u vào Môi tr ng t ng quát • Nh ng áp l c bên ngoài có th nh h &ng tr c ti p ho c gián ti p t i vi c t t i nh ng m c tiêu c a t ch c • Các y u t chính tr , kinh t , xã h i, công ngh , môi tr ng… C u trúc ngành • Nh ng áp l c bên ngoài (môi tr ng nhi m v ) có th nh h &ng tr c ti p t i t ch c • Khách hàng, nhà cung ng, nh ng ng i nh p ngành, m c c nh tranh gi a các nhà c nh tranh hi n h u Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nh ng Thành t Thi t k T ch c M c ích, m c tiêu Chi n l c Cách th c m t t ch c s% d ng nh ng ngu$n l c c a nó (con ng i, kinh t , ho c công ngh ) t t i và duy trì l i th c nh tranh C u trúc M c và cách th c mà các ngu$n l c và s quan tâm c t p trung vào vi c hoàn t t nhi m v Công ngh Cách th c m t t ch c chuy n i u vào thành s n ph m ho c d ch v Các h th ng ngu%n nhân l c Nh ng c ch cho vi c tuy n l a, phát tri n, ánh giá và th &ng các thành viên t ch c Các h th ng o l ng Các ph ng pháp thu th p, ánh giá, và cung c p thông tin v các ho t ng c a các cá nhân và nhóm trong t ch c V n hóa t ch c • Nh ng gi nh c b n, nh ng giá tr , và các chu n m c c chia s, b&i các thành viên t ch c • Th hi n c “k t c c” c a thi t k t ch c và “n n t ng” ho c “ràng bu c” i v i s thay i Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 18
 19. Chapter 5 Organizational Change & Development u ra Vi c th c hi n c a t ch c N"ng su t S th)a mãn c a các nhân v t có liên quan Ch ng 5: Ch n oán T ch c S(p x p, B trí Ch n oán bao g m vi c hi u bi t t ng b ph n ./0-ó-ánh giá cách th c s p trong mô hình và- x p các y u t c a nh h ng chi n l c v i nhau và v i u vào Hi u qu c a t ch c d ng nh cao khi có m t s s'p t t t Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 19
 20. Chapter 5 Organizational Change & Development Khuôn kh cho Phân tích T ch c Phân tích Bên trong Phân tích bên ngoài Chi!n l c Con ng i C"u trúc Các h- th&ng V#n hóa Ch Th c hi-n ng 5: Ch n oán T ch c Khuôn kh cho Phân tích T ch c *u ra Quá trình chuy/n )$i *u vào S tham gia c a Quy,n l c C"u trúc nhân viên ng Môi tr (k!t qu ) C"u hình Hi-u qu (T qu n) (S khác bi-t/ Chuyên môn hoá) Môi tr H- th&ng công vi-c (Quá trình/ Th t c) ng H tr t: bên ngoài Chính sách ngu n nhân l c Chú tr5ng vào bên ngoài Chú tr5ng vào bên trong Chú tr5ng vào bên ngoài Ch ng 5: Ch n oán T ch c Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website: www.cemd.ueh.edu.vn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2