intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 3 (cuối)

Chia sẻ: Lang Tu Vui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

265
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn bị nhiên liệu để đốt trong lò hơi 4.6.1. chuẩn bị nhiên liệu khí Các khí thiên nhiên và khí nhân tạo đ-ợc đốt trong buồng lửa lò hơi. Các khí đốt có tính độc và dễ cháy nên khi kết cấu và vận hành các thiết bị sử dụng khí cần phải có biện pháp bảo vệ an toàn. Các công việc phải làm khi chuẩn bị nhiên liệu khí để đốt là dẫn khí đến buồng đốt và tiết l-u khí đến áp suất làm việc. Khí từ ống dẫn khí chính có áp suất bằng 0,7...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 3 (cuối)

  1. 4.6. ChuÈn bÞ nhiªn liÖu ®Ó ®èt trong lß h¬i 4.6.1. chuÈn bÞ nhiªn liÖu khÝ C¸c khÝ thiªn nhiªn vµ khÝ nh©n t¹o ®−îc ®èt trong buång löa lß h¬i. C¸c khÝ ®èt cã tÝnh ®éc vµ dÔ ch¸y nªn khi kÕt cÊu vµ vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ sö dông khÝ cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn. C¸c c«ng viÖc ph¶i lµm khi chuÈn bÞ nhiªn liÖu khÝ ®Ó ®èt lµ dÉn khÝ ®Õn buång ®èt vµ tiÕt l−u khÝ ®Õn ¸p suÊt lµm viÖc. KhÝ tõ èng dÉn khÝ chÝnh cã ¸p suÊt b»ng 0,7 ÷ 1,3MPa. §Ó gi¶m ¸p suÊt khÝ ®Õn møc cÇn thiÕt ë vßi phun khÝ (0,13 ÷ 0,2MPa) ph¶i tiÕn hµnh tiÕt l−u trong phßng riªng ®Ó ®¶m b¶o an toµn vÒ næ ch¸y vµ do ån khi tiÕt l−u. Trong phßng tiÕt l−u khÝ th−êng ®Æt 3 ®−êng èng dÉn khÝ vµ ®Æt c¸c bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt, trong 3 ®−êng èng trªn cã mét ®−êng èng dù phßng. Ngoµi ra ng−êi ta ®Æt ®−êng èng dÉn khÝ ®i t¾t kh«ng qua bé ®iÒu chØnh. Bé läc khÝ ®−îc ®Æt tr−íc xupap ®Ó lµm s¹ch c¸c t¹p chÊt c¬ khÝ cã lÉn trong khÝ. C¸c xupap ®iÒu chØnh sÏ gi÷ ¸p suÊt cÇn thiÕt cña khÝ ë phÝa sau xupap. §Ó kh«ng x¶y ra sù cè khi t¨ng ¸p suÊt ph¶i ®Æt van an toµn trªn ®−êng èng dÉn khÝ. ThiÕt bÞ ®o l−u l−îng (l−u l−îng kÕ) sÏ ghi l−u l−îng khÝ ®i qua phßng tiÕt l−u. Trªn ®−êng èng dÉn khÝ ®Õn tõng lß h¬i ph¶i ®Æt bé ®iÒu chØnh tù ®éng vµ xupap c¾t nhanh. Bé ®iÒu chØnh sÏ ®¶m b¶o c«ng suÊt nhiÖt cÇn thiÕt cña lß h¬i ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo. Xupap c¾t nhanh sÏ c¾t viÖc cung cÊp khÝ vµo buång löa lß h¬i trong tr−êng hîp sù cè (gi¶m ¸p suÊt kh«ng khÝ ë vßi phun, ngõng ®éng c¬ ®iÖn kÐo qu¹t khãi hay giã,. . .) 4.6.2. ChuÈn bÞ nhiªn liÖu láng Nhiªn liÖu láng ®−îc dïng ®Ó ®èt trong lß h¬i th−êng lµ dÇu FO (Fuel Oil) hay cßn gäi lµ mazut. C¸c c«ng viÖc ph¶i lµm khi chuÈn bÞ nhiªn liÖu láng ®Ó ®èt bao gåm: sÊy nãng, t¸ch khö c¸c t¹p chÊt c¬ khÝ, phun thµnh s−¬ng. Trªn h×nh 4.39 lµ s¬ ®å hÖ thèng chuÈn bÞ FO ®Ó ®èt trong lß h¬i. T¹i bÓ chøa, FO ®−îc sÊy nãng b»ng h¬i n−íc ®Ó ®¹t nhiÖt ®é 60 – 800C nh»m gi¶m ®é nhít cña dÇu, t¹i bÓ chøa cßn cã viÖc t¸ch n−íc ra khái dÇu, n−íc sÏ l¾ng xuèng phÇn d−íi cña bÓ (®¸y bÓ) vµ ®−îc b¬m hót th¶i ra ngoµi. DÇu nhiªn liÖu (FO) tõ bÓ sÏ theo ®−êng èng dÉn vµ c¸c bé läc dÇu th« ®Ó ®Õn b¬m dÇu. Khi ra khái b¬m vµo ®−êng èng ®Èy cã ¸p lùc, dÇu ®−îc sÊy trong bé sÊy dÇu vµ ®−îc läc lÇn thø hai (läc tinh). TiÕp ®ã dÇu ®−îc b¬m cao ¸p b¬m ®i víi ¸p suÊt ®Õn 3,5 ÷ 4,5 MPa vµ sÏ ®−îc phun thµnh s−¬ng trong c¸c vßi phun kiÓu c¬ khÝ ®Æt trªn t−êng buång löa lß h¬i. §Ó ng¨n ngõa kh«ng cho dÇu ®«ng ®Æc l¹i trong èng ph¶i c¸ch nhiÖt èng dÉn dÇu thËt tèt, cã thÓ ph¶i ®Æt èng dÉn h¬i n−íc ®i kÌm èng dÉn dÇu vµ bäc c¸ch nhiÖt chung c¶ hai èng dÉn nµy. Ngoµi ra ®Ó dÇu l−u ®éng liªn tôc kh«ng dõng l¹i tr¸nh ®«ng ®Æc dÇu trong èng ph¶i ®Æt ®−êng dÇu håi l−u (t¸i tuÇn hoµn) vÒ l¹i bÓ chøa. 58
  2. ViÖc sÊy dÇu nh»m lµm gi¶m ®é nhít cña nã do ®ã dÔ dµng l−u ®éng, läc s¹ch vµ phun thµnh s−¬ng. Cã mét sè FO cã ®é nhít rÊt cao vµ ®«ng ®Æc ë nhiÖt ®é kh¸ cao (20 ÷ 400C). Th«ng th−êng FO ®−îc sÊy ®Õn 70 ÷ 900C tïy lo¹i dÇu. §èi víi c¸c lo¹i FO cã nhiÒu parafin ph¶i sÊy ®Õn nhiÖt ®é cao h¬n (®«i khi sÊy ®Õn 105 ÷ 1300C). FO ®−îc sÊy trong c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt bÒ mÆt kiÓu èng xo¾n b»ng h¬i n−íc ¸p suÊt thÊp (0,6 ÷ 1,2MPa). Khi dïng h¬i n−íc ®Ó phun FO thµnh s−¬ng th× bÓ chøa dÇu ®Æt cao h¬n vÞ trÝ vßi phun dÇu mét kho¶ng b»ng 3 ÷ 7m. 4.6.5. TÝnh chÊt vµ c¸c ®−êng ®Æc tÝnh cña bét than 4.6.5.1. TÝnh chÊt cña bét than Bét than lµ bét kh«, bao gåm c¸c h¹t cã h×nh d¹ng kh«ng ®Òu ®Æn vµ cã kÝch th−íc kh¸c nhau tõ 0 ®Õn 300 ÷ 500 µm . Bét than cã c¸c tÝnh chÊt sau: a- TÝnh l−u ®éng: Bét than kh« dÔ l−u ®éng. Bét than cã kh¶ n¨ng ch¶y ra qua nh÷ng khe hë nhá. Bét míi s¶n xuÊt khi hçn hîp víi kh«ng khÝ dÔ vËn chuyÓn trong c¸c èng dÉn. Khèi l−îng riªng cña bét míi b»ng 0,45 ÷ 0,5 t/m3, khi ®Ó l©u trong phÔu chøa (bunke) khèi l−îng riªng cña nã t¨ng lªn ®Õn 0,8 ÷ 0,9 t/m3. b- TÝnh næ: Bét than nhiÒu chÊt bèc ë mét nång ®é nhÊt ®Þnh trong hçn hîp víi kh«ng khÝ cã thÓ næ g©y nguy hiÓm. Khi nång ®é «xy trong hçn hîp víi bét than nhá h¬n 15% hay khi hµm l−îng chÊt bèc nhá h¬n 10% th× hçn hîp kh«ng khÝ vµ bét than kh«ng cã kh¶ n¨ng næ. B»ng c¸ch bæ sung c¸c khÝ tr¬ (khãi buång löa) vµo hçn hîp kh«ng khÝ bét than cã thÓ gi¶m ®−îc nång ®é «xy trong hçn hîp Êy. Nång ®é bét than trong kh«ng khÝ nguy hiÓm nhÊt lµ 0,3 ÷ 0,6 kg bét than trong 1m3 kh«ng khÝ. Trong hÖ thèng nghiÒn than bét than cã thÓ t¸ch ra khái dßng vµ ®äng l¹i ë nh÷ng ®iÓm chÕt. Sau mét thêi gian bét than giµu chÊt bèc sÏ tù ch¸y ©m Ø. V× thÕ trong hÖ thèng nghiÒn ph¶i tr¸nh lµm nh÷ng èng dÉn n»m ngang hoÆc Ýt nghiªng v× ë ®ã tèc ®é dßng hçn hîp kh«ng khÝ bét than qu¸ bÐ. c- §é Èm cña bét than: Bét than trong hÖ thèng nghiÒn ph¶i ®−îc sÊy ®Õn mét ®é Èm nhÊt ®Þnh. Bét kh«ng ®ñ kh« sÏ khã l−u ®éng vµ khã cÊp cho c¸c vßi phun. Bét cã ®é Èm cao sÏ khã bèc ch¸y do ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ch¸y. Bét qu¸ kh« trõ antraxÝt vµ nöa antraxÝt cã kh¶ n¨ng tù bèc ch¸y. Th«ng th−êng ®é Èm cña bét than Wb ®−îc chän tïy thuéc lo¹i than theo nh÷ng giíi thiÖu sau ®©y: than gÇy, antraxit vµ nöa antraxit Wb ≤ Wpt (®é Èm ph©n tÝch), than ®¸ 0,5 Wpt ≤ Wb ≤ Wpt ; ®èi víi than n©u vµ ®¸ dÇu ph¶i ®¶m b¶o Wpt ≤ Wb ≤ Wpt + 0,8; ®èi víi than bïn c¾t nhá: Wb ≥ 25%. ViÖc sÊy nhiªn liÖu th−êng tiÕn hµnh ®ång thêi víi qu¸ tr×nh nghiÒn, do ®ã m«i chÊt sÊy ®−îc cÊp vµo m¸y nghiÒn; m«i chÊt sÊy cã thÓ lµ kh«ng khÝ nãng hay hçn hîp kh«ng khÝ nãng víi khãi buång löa. M«i chÊt sÊy ®ång thêi còng dïng ®Ó vËn chuyÓn bét. ViÖc sÊy trong qu¸ tr×nh nghiÒn x¶y ra rÊt m¹nh do c¸c bÒ mÆt tù do míi cña c¸c h¹t than ®−îc sinh ra. Qu¸ tr×nh sÊy còng cã t¸c dông hoµn thiÖn qu¸ tr×nh nghiÒn. 59
  3. d- Bét than ra khái hÖ thèng nghiÒn ph¶i cã nhiÖt ®é lín h¬n nhiÖt ®é ®äng s−¬ng cña h¬i n−íc, nÕu kh«ng Èm sÏ bÞ ng−ng l¹i trªn v¸ch èng dÉn bét vµ lµm bét dÝnh l¹i. Tuy nhiªn nhiÖt ®é bét than sau thiÕt bÞ nghiÒn, ®èi víi nh÷ng than cã kh¶ n¨ng næ, ph¶i thÊp h¬n nhiÖt ®é nguy hiÓm næ. NhiÖt ®é nguy hiÓm næ phô thuéc vµo kiÓu hÖ thèng nghiÒn vµ vµo thµnh phÇn m«i chÊt sÊy. §èi víi thiÕt bÞ cã phÔu bét than trung gian vµ sÊy b»ng kh«ng khÝ nãng th× nhiÖt ®é giíi h¹n cña hçn hîp sau m¸y nghiÒn b»ng 1300C ®èi víi than gÇy, cßn ®èi víi than antraxit vµ nöa antraxit kh«ng h¹n chÕ nhiÖt ®é cña hçn hîp. 4.6.6.1. M¸y nghiÒn bi * Nh÷ng −u ®iÓm cña m¸y nghiÒn bi; 1. Lµ lo¹i m¸y nghiÒn v¹n n¨ng, cã thÓ nghiÒn tÊt c¶ c¸c lo¹i than. ViÖc nghiÒn b»ng bi kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ hÖ sè kh¶ n¨ng nghiÒn cña nhiªn liÖu, ®é Èm ban ®Çu vµ ®é mÞn cña bét. Kh«ng cã thiÕt bÞ nµo cã −u viÖt nh− vËy. 2. Cã thÓ lµm viÖc liªn tôc, viÖc bæ sung bi bÞ mßn cã thÓ tiÕn hµnh c¶ trong lóc m¸y ®ang ch¹y qua cöa ë phÝa èng dÉn nhiªn liÖu vµo. M¸y nghiÒn ph¶i dõng ®Ó thay thÕ bi bÞ mßn sau 2000 ÷ 3000 giê lµm viÖc. 3. Cã thÓ ®¹t ®−îc n¨ng suÊt ®¬n vÞ cao. §èi víi than antraxit ®· chÕ t¹o ®−îc m¸y nghiÒn bi víi n¨ng suÊt 70 t/h vµ lín h¬n. 4. §¶m b¶o nghiÒn than rÊt mÞn. Nhiªn liÖu cµng kÐm ph¶n øng cµng cÇn ph¶i nghiÒn mÞn. §èi víi than antraxit (Kng = 0,95) m¸y nghiÒn bi cã thÓ ®¶m b¶o s¶n l−îng æn ®Þnh. 5. Cã ®é tin cËy cao trong vËn hµnh. 6. Sè vßng quay nhá nªn dÔ khëi ®éng, n = 16 ÷ 25 vg/ph. * Mét sè nh−îc ®iÓm cña m¸y nghiÒn bi: 7. Tiªu thô nhiÒu ®iÖn n¨ng ®Ó nghiÒn, suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng > 20 kWh/t; 8. Kim lo¹i cña c¸c bé phËn trong m¸y nghiÒn bÞ mµi mßn: 200 ÷ 700 g/t than ®−îc nghiÒn; 9. Gi¸ thµnh cao: cã kÝch th−íc lín, tiªu thô nhiÒu kim lo¹i, cã bé truyÒn ®éng ®¾t tiÒn. Ph¹m vi sö dông: ®Ó nghiÒn than cã trë lùc lín nh− antraxit vµ nöa antraxit, than cã chÊt bèc nhá, khi cÇn ®¶m b¶o n¨ng suÊt lín mµ nh÷ng m¸y nghiÒn lo¹i kh¸c kh«ng ®¶m b¶o ®−îc. * CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc: Thïng nghiÒn lµ mét h×nh trô ®−êng kÝnh 2 ÷ 4 m vµ dµi 3 ÷ 10 m, bªn trong chøa bi cã ®−êng kÝnh tõ 30 ÷ 60 mm. Thµnh trong cã lãt mét líp lãt l−în sãng. Tèc ®é quay n = 16 ÷ 25 vg/ph. Khi thïng quay th× c¸c viªn bi ®−îc n©ng lªn ®Õn mét ®é cao nhÊt ®Þnh vµ khi r¬i xuèng cã ®éng n¨ng lín va ®Ëp vµo c¸c h¹t than vµ nghiÒn n¸t chóng, ®ång thêi nhiªn liÖu ®−îc nghiÒn c¶ do mµi mßn gi÷a c¸c viªn bi khi dÞch chuyÓn. 60
  4. Vá thïng nghiÒn gåm c¸c líp (kÓ tõ trong ra): Líp lãt bªn trong ®Ó n©ng bi lªn vµ chèng mßn b»ng thÐp mangan; líp amiang c¸ch nhiÖt dµy 10 ÷ 20 mm; thµnh thïng b»ng thÐp dµy 20 ÷ 25 mm; líp nØ c¸ch ©m dµy 30 ÷ 40 mm; líp t«n bäc ngoµi dµy 2mm. Tèc ®é m«i chÊt sÊy vµ th«ng giã trong thïng b»ng 1 ÷ 3 m/s vµ t−¬ng øng trë lùc cña m¸y nghiÒn b»ng 100 ÷ 250 mm H2O. Th−êng m¸y nghiÒn ®−îc chÊt bi ®Õn 20 – 35% thÓ tÝch cña thïng. §é chøa bi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: Gb ϕ= , (4-25) ρ b Vt trong ®ã: G b lµ khèi l−îng bi, kg; ρ b lµ khèi l−îng riªng chÊt ®èng cña bi, ρ b = 4,9 t/m3; Vt lµ thÓ tÝch thïng nghiÒn, m3. 4.6.6.2. M¸y nghiÒn trung tèc M¸y nghiÒn trung tèc cã tèc ®é quay cña r«to b»ng 40 ÷ 300 vg/ph. Cã hai lo¹i m¸y nghiÒn trung tèc ®−îc dïng nhiÒu trong c«ng nghiÖp lµ m¸y nghiÒn trung tèc kiÓu qu¶ cÇu nghiÒn vµ kiÓu trôc c¸n. Nguyªn lý nghiÒn than ë ®©y lµ nÐn vì vµ mµi s¸t cña qu¶ cÇu hay trôc c¸n (h×nh vÏ 4.42). ViÖc nghiÒn than x¶y ra gi÷a qu¶ cÇu vµ hai vµnh nghiÒn trªn vµ d−íi, trong ®ã vµnh trªn cè ®Þnh vµnh d−íi chuyÓn ®éng quay sung quanh trôc ®øng. §−êng kÝnh cña qu¶ cÇu nghiÒn b»ng 200 ÷ 400 mm. Qu¶ cÇu nghiÒn n»m trong m¸ng cña vµnh d−íi. Khi vµnh d−íi quay, qu¶ cÇu nghiÒn ®−îc gi÷ l¹i trong vµnh d−íi nhê lùc ®Ì do khèi l−îng cña vµnh trªn vµ do lùc nÐn cña c¸c lß xo. ¸p lùc do qu¶ cÇu nghiÒn t¸c dông lªn nhiªn liÖu vµo kho¶ng 200 ÷ 700 N vµ cÇn ®−îc gi÷ kh«ng ®æi b»ng c¸ch ®iÒu chØnh søc c¨ng cña lß xo. Nhiªn liÖu ®−îc cÊp vµo phÇn trong cña vµnh d−íi. D−íi t¸c dông cña lùc ly t©m, nhiªn liÖu ®−îc di chuyÓn ®Õn vµnh nghiÒn vµ ®−îc nghiÒn n¸t. Kh«ng khÝ nãng cã nhiÖt ®é ®Õn 3500C ®−îc thæi vµo víi tèc ®é 30 ÷ 50 m/s sÏ mang bét than lªn bé ph©n ly th« ®Æt phÝa trªn. ë bé ph©n ly th« nh÷ng h¹t than lín sÏ ®−îc t¸ch ra vµ qua cöa sæ ®Ó trë l¹i m¸y nghiÒn, cßn bét mÞn sÏ ®−îc dßng kh«ng khÝ dÉn tíi vßi phun l¾p trªn t−êng buång löa. ViÖc ®iÒu chØnh ®é mÞn cña bét than ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng c¸ch thay ®æi gãc nghiªng cña c¸c c¸nh h−íng ë bé ph©n ly th«. C¸c m¸y nghiÒn trung tèc dïng qu¶ cÇu nghiÒn ®−îc dïng phæ biÕn ë Mü, Anh, Céng hßa Liªn bang §øc, SÐc. 4.6.6.3. M¸y nghiÒn ch¹y nhanh 61
  5. M¸y nghiÒn bóa vµ m¸y nghiÒn kiÓu qu¹t. M¸y nghiÒn lo¹i nµy cã sè vßng quay cña r«to b»ng 600 ÷ 1500 vg/ph. 4.6.7. Chän kiÓu, sè l−îng vµ n¨ng suÊt ®¬n vÞ cña m¸y nghiÒn 4.6.7. S¬ ®å hÖ thèng nghiÒn than S¬ ®å hÖ thèng nghiÒn than cã 2 kiÓu: s¬ ®å tËp trung vµ s¬ ®å ph©n t¸n (thæi trùc tiÕp vµ cã phÔu bét trung gian). 4.6.7.1. S¬ ®å tËp trung H×nh 4.43. S¬ ®å hÖ thèng nghiÒn than tËp trung. 1-PhÔu than nguyªn; 2- ThiÕt bÞ sÊy; 3- M¸y nghiÒn ;4- PhÔu bét; 5- B¬m bét; 6- PhÔu bét cña lß h¬i; 7- Buång löa; 8- Qu¹t giã cña lß h¬i. ¦u ®iÓm: thiÕt bÞ nghiÒn lµm viÖc ®éc lËp víi sù lµm viÖc cña lß h¬i. M¸y nghiÒn cã thÓ lµm viÖc chu kú nh−ng ®Çy t¶i, nh− vËy gi¶m ®−îc suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng ®Ó chuÈn bÞ bét. Nh−îc ®iÓm: Phøc t¹p, gi¸ thµnh ban ®Çu cao, chi phÝ vËn hµnh lín. Tuy nhiªn dïng s¬ ®å nµy cho c¸c khèi n¨ng l−îng lín tõ 300 MW trë lªn th× cã lîi. 4.6.7.2. S¬ ®å ph©n t¸n ( cã thÓ lµ kÝn hay hë) 62
  6. a- S¬ ®å thæi trùc tiÕp: ë s¬ ®å nµy toµn bé bét than do m¸y nghiÒn s¶n xuÊt sÏ ®−îc thæi th¼ng vµo buång löa; dïng m¸y nghiÒn tèc ®é nhanh hay m¸y nghiÒn trung tèc. Trong s¬ ®å thæi trùc tiÕp n¨ng suÊt cña m¸y nghiÒn ®−îc x¸c ®Þnh bëi c«ng suÊt cña lß h¬i. Muèn ®iÒu chØnh c«ng suÊt cña lß h¬i th× ®iÒu chØnh l−îng than vµ m«i chÊt sÊy cÊp vµo m¸y nghiÒn. b) S¬ ®å hÖ thèng nghiÒn than cã phÔu bét trung gian, kiÓu kÝn: dïng cho m¸y nghiÒn bi ch¹y chËm (h×nh vÏ 4.45). * ¦u ®iÓm: - Gi¶m ®−îc ®é mßn cña r«to qu¹t nghiÒn; - T¨ng ®é mÒm dÎo cña viÖc ®iÒu chØnh n¨ng suÊt m¸y cÊp bét vµo buång löa; - M¸y nghiÒn lµm viÖc ®éc lËp víi lß h¬i, do ®ã cã thÓ lµm viÖc ®Çy t¶i, kÕt qu¶ lµ suÊt tiªu hao ®iÖn n¨ng sÏ gi¶m xuèng; - T¨ng møc ®é tin cËy trong viÖc cung cÊp bét cho lß h¬i nhê cã phÔu bét than trung gian vµ cã thÓ liªn hÖ gi÷a c¸c hÖ thèng lß h¬i b»ng vÝt t¶i bét than; - M¸y nghiÒn ®−îc ®Æt víi dù tr÷ vÒ n¨ng suÊt nhá h¬n. ë hÖ thèng nµy khi ®Æt 2 m¸y nghiÒn cho 1 lß h¬i th× n¨ng suÊt chung cña chóng chØ cÇn lÊy b»ng 110% l−îng tiªu hao nhiªn liÖu cña lß h¬i. S¬ ®å nµy rÊt thÝch hîp cho lß h¬i cã phô t¶i thay ®æi. * Nh−îc ®iÓm: - Tèn nhiÒu c«ng nh©n vËn hµnh do tßa nhµ cã kÝch th−íc lín vµ cã thªm nh÷ng thiÕt bÞ phô nh− xyclon, bunke bét, m¸y cÊp bét, vÝt t¶i bét,..; phôc vô phøc t¹p; - T¨ng l−îng ®iÖn n¨ng tiªu thô ®Ó vËn chuyÓn do lät kh«ng khÝ l¹nh vµo hÖ thèng cã ch©n kh«ng cao; - Gi¶m hiÖu suÊt cña lß h¬i do lät kh«ng khÝ l¹nh vµo hÖ thèng nghiÒn. 4.6.8. C¸c trang bÞ cña hÖ thèng nghiÒn than 4.6.8.1. M¸y cÊp than nguyªn N¨ng suÊt cña m¸y cÊp than nguyªn ®−îc chän víi hÖ sè dù tr÷ b»ng 1,2 lÇn n¨ng suÊt tÝnh to¸n cña m¸y nghiÒn. cña líp than trªn b¨ng t¶i hoÆc b»ng c¸ch thay ®æi sè vßng quay cña ®éng c¬ ®iÖn. Nh−îc ®iÓm cña m¸y cÊp than kiÓu b¨ng t¶i lµ kh«ng kÝn, kh«ng khÝ cã thÓ lät vµo nhiÒu h¬n so víi m¸y cÊp kiÓu ®Üa trßn (bµn quay). N¨ng suÊt m¸y cÊp than kiÓu b¨ng t¶i ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 63
  7. G = b.h.ρ n .l .v.ψ.3600 , t/h (4-30) trong ®ã: b lµ chiÒu réng líp nhiªn liÖu, m; h lµ chiÒu cao líp nhiªn liÖu, m; ρ n .l lµ mËt ®é chÊt ®èng cña nhiªn liÖu, t/m3; v = 0,2 ÷ 0,5 m/s; v lµ tèc ®é chuyÓn ®éng cña b¨ng t¶i, th−êng ψ lµ møc ®é ®æ ®Çy (chÊt ®Çy) thÓ tÝch cña vá, ψ =0,7 ÷ 0,8. N¨ng suÊt cña m¸y cÊp than nµy cã thÓ tíi 15 t/h vµ lín h¬n. 4.6.8.2. Bé phËn ph©n ly than th« kiÓu ly t©m Nh− vËy K phô thuéc vµo: - §é mÞn cña bét ®i ra khái m¸y nghiÒn Rb; - §é mÞn yªu cÇu cña bét ra khái bé ph©n ly th«, Ra; - HiÖu qu¶ lµm viÖc cña bé ph©n ly th«, tøc lµ vµo η (%) cña nã ®Æc tr−ng bëi Rc. §èi víi than antraxit khi dïng m¸y nghiÒn bi th× K = 3; ®èi víi than nöa antraxit vµ than gÇy K = 2,2 4.6.8.3. Bé ph©n ly bét than mÞn (xyclon) Yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi xyclon lµ ph¶i t¸ch ra khái dßng hçn hîp nhiÒu bét nhÊt víi trë lùc t−¬ng ®èi nhá. Xyclon cã hiÖu suÊt cao (lµm viÖc tèt) sÏ t¨ng ®−îc tuæi thä cña qu¹t nghiÒn. Sù l¾ng bét trong xyclon x¶y ra do lùc ly t©m cña dßng hçn hîp kh«ng khÝ bét than ®−îc cÊp vµo tiÕp tuyÕn ë phÇn trªn cña xyclon. HiÖu suÊt cña xyclon: B"xyc η xyc = 100 ,% (4-36) B 'xyc '' Trong ®ã: B xyc lµ l−îng bét l¾ng trong xyclon, t/h; ' B xyc lµ l−îng bét cÊp vµo xyclon, t/h. YÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn η xyc lµ: ®−êng kÝnh xyclon, nång ®é vµ tèc ®é cña dßng ®i vµo xyclon, Tèc ®é cña dßng vµo b»ng 18 ÷ 22 m/s th× η xyc t¨ng lªn nhanh, nh−ng kh«ng lín h¬n 25 m/s v× cã thÓ bay c¶ bét theo kh«ng khÝ ra ngoµi. MiÖng èng dÉn bét vµo xyclon cµng nhá (khi ®· cho Dxyc) th× ®−êng ®i ®Ó bét ch¹m thµnh xyclon cµng ng¾n vµ η cyc cµng cao. 4.6.8.4. M¸y cÊp bét than: Cã hai kiÓu m¸y cÊp bét than lµ kiÓu ®Üa cã c¸nh vµ kiÓu vÝt v« tËn. §èi víi than antraxit, than nöa antraxit vµ mét sè than ®¸ th−êng dïng m¸y cÊp bét kiÓu ®Üa cã c¸nh, nã cã kh¶ n¨ng cÊp bét ®ång ®Òu h¬n m¸y cÊp kiÓu vÝt. N¨ng suÊt cã thÓ b»ng tõ 1 ÷ 5 t/h ®Õn 8 ÷ 12 t/h. §éng c¬ ®iÖn cã c«ng suÊt tõ 0,9 kW 64
  8. ®Õn 3,4 kW, dïng dßng ®iÖn mét chiÒu thay ®æi ®−îc sè vßng quay tõ 1350 ®Õn 1450 vg/ph. N¨ng suÊt m¸y cÊp bét than kiÓu ®Üa cã c¸nh x¸c ®Þnh nh− sau: B b = 60.C.ρ b .Vh .n , t/h (4-37) 4.6.8.5. Khãa khÝ: Khãa khÝ ®−îc ®Æt trªn ®−êng than th« trë vÒ thïng nghiÒn vµ ®¸y bé ph©n ly bét than mÞn. §Æt khãa khÝ ®Ó ng¨n ngõa kh«ng khÝ lät vµo hÖ thèng nghiÒn. 4.6.8.6. PhÔu than vµ phÔu bét than * PhÔu than nguyªn ®Æt trªn thïng nghiÒn, lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp, mÆt trong nh½n vµ cã ®é dèc nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o th¸o c¹n nhiªn liÖu chøa trong nã. Trªn phÔu ®Æt ghi (l−íi s¾t) cã lç 80 x 300 mm ®Ó tr¸nh lät nh÷ng côc than to xuèng phÔu. Gãc nghiªng cña v¸ch ≥ 650 ®Ó than ch¶y xuçng dÔ dµng. Cöa than ra ph¶i ®ñ lín (1200 x 1200 mm). ThÓ tÝch (dung tÝch) cña phÔu than nguyªn khi dïng antraxit vµ than ®¸ ®−îc tÝnh cho 8h lµm viÖc ®Çy t¶i cña lß h¬i. 4.6.8.7. Qu¹t nghiÒn: th−êng dïng qu¹t ly t©m N¨ng suÊt qu¹t nghiÒn tÝnh theo ®iÒu kiÖn nghiÒn cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc thùc nghiÖm sau: ( ) Vqn = Vt 10003 K ng + 36 K ng 3 ϕ b ,m3/h. (4-43) trong ®ã: Vt lµ thÓ tÝch thïng nghiÒn, m3; ϕ b lµ ®é chøa bi trong thïng nghiÒn. 4.6.9. TÝnh nhiÖt cña hÖ thèng nghiÒn than: Môc ®Ých tÝnh nhiÖt cña hÖ thèng nghiÒn than lµ x¸c ®Þnh l−îng m«i chÊt sÊy cÇn thiÕt vµ nhiÖt ®é cña nã ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó chän c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng nghiÒn than. TÝnh nhiÖt cho hÖ thèng nghiÒn than ®−îc tiÕn hµnh cho 1kg than t−¬i (nguyªn) tÝnh tõ m¸ng dÉn than t−¬i vµo m¸y nghiÒn ®Õn tr−íc qu¹t nghiÒn. 65
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2